Goudsche Courant, zondag 20 februari 1881

Zondag 20 Februari f881 1 Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade GOUDA BUITENGEWONE VOORSTr llING TE GEVEN DOOR DE UTRECHTSCHE TOO NEELVEREENIGING DE VBIEyDSCBAP y MET MEDKWEÈKIXG VAN DEN HBEE JEAN CHARLIER ten voordeele der Algemeene Armen Op Zondag 27 Februari 1881 he Voddenraper van Parijs of de moord aan de Pont Neuf Drama in 9 Tafereelen en een Voorspel Aanvang 7 ure ENTREE j et Leden ƒ 0 75 Men 0 30 I KAARTEN zijn dagelijks te verkrijgen bg den Heer YBRMAAT Hotel de Paauw Groote Markt en PLAATSEN kunnen besproken worden op den dag der Voorstelling aan het Bureau van den Schouwburg tusschen 1 3 ure a 10 Cts extra per plaats LIEDERTAFir POLlF EN AFDEELING Uiterlijke Welsprekendheid UITVOERING op Zondag 20 Februari 1881 des Avonds te y j ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN Wijk J No 67 Wijk J IN o 67 J KLIIVGEiX Lange Oroenendaal Gouda biedt zich minzaam aan tot het leveren van alle gemaakte Heeren Kleedingfstukken waarvan voorhanden DEMI SAISONS van 12 14 16 en 18 Gulden zeer net bewerkt niet pas op maat zonder verhooging geleverd Een JONGHEN SC H eene goede hand schrgvende kan op een Kantoor GEPLAATST worden Zich te adresseeren met eigenhandig geschreven brieven ouder No 541 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw SCHOTSMAN Turfmarkt VRAAGT met MEI a a EENE OIllffSIISOSB een burgerpot kunnende koken Loon 80 PRIJSOPGAAF gevraagd voor de levering van p m 150 HL KLUITKALK 50 HL TRAS en50M RIVIERZAND prijsopgaaf per HL in de Loods gelegen aan het water te Gouda Opgaven worden franco ingewacht bg 3 J van VLIET Aannemer te Oudékoom Aan hetzelfde adres kunnen tegen 1 Maart 1 a 2 METSELAARS geplaatst worden BlÊÊP Daar de HH A KOK Comp üitgevei g I H van de Oouwenaar in het Nr van 18 dezer de waarheid in t w ij f e 1 trekken van het door den Heer A BRINKMAN Uitgever van de Qoudsche Courant in het Nr dezer Ct van 16 dezer geadverteerde VERKLAART de ondergeteekende den door een geacht Stadgenoot onderteekenden brief gezien te hebben die woordelijk luidt als volgt Wilt ge bijgaande advertentie tweemaal voor mij in de Goudsche Courant plaatsen Zij was verleden week voor de Goudsche Courant opgegeven bij KOK en werd onverklaarbaar genoeg in de Gouwenaar geplaatst Bij U is immers die advertentie niet opgegeven Mr J FOR TUIJN DR OOGLEEVER grootWuitfoeriNg VAN DE Koninklijke Engelsclie Klokkenspelers onder Directie van den Heer DUNCAN S MILLER des avonds ten HALF ACHT ure in het Locaal NUT en VERMAAK Oosthaven B 38 te Gouda Een gedeelte der netto opbrengst zal strekken ten voordeele der Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden en de Lirichting voor Havelooze Kinderen beiden te RoUerdam en het Huis van Barmhartigheid te Hage Bewijzen van Toegang zijn te bekomen by de HH Boekhandelaren H C EDAÜWJr en A KOK Co en aan het Locaal waar plaatsen te bespreken zgn 10 ct extra op den dag der uitvoering van 1 tot 3 ure Programma s ik 10 cents MEEEMEAIJnniBBËWmfr Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M P££T£RS Jz te Gouda Bj onder wordt aanbevolen de gorenomeerde BOHDEAüXWIJNvan 27 diestaeds belegen per Anker voorradig is Ook by proefflessoheakwart en half ankers verkrijgbaar Prijscourantea worden on aatfv gratis en franko toegezonden womea p aanvrage Alles wordt franko t huis gelevei d De Naaim c yu§s DSB SISIGER MA lTACTl RI G C ü e w York Eerste en grootste NaaimacMnen brlek der Wereld hebben zich door hare buitengewone geschiktheid deugdelükheid en duurzaamheid als da voori refiFelijkate van alle Naaimachines bevestigd en wordt dit niet alleen door meer dan 3 Millioen koopers en onpartijdige deskundigen erkend maar ook door meer dan twee honderd der hoogste eereprflzen in hetbflzonder echter door den van jaar tot jaar stügenden verkoop bewezen welke in het voorlaatste jaar alleen 431 167 Naaimachines of meer dan 14O0 stuks voor lederen werkdag in het jaar bedroeg J Tvfu r d reclame en leveren het beste bewjj van de voortreffèlgkheid der Origineele Singer Naaimachines wanneer de Machine buiten het fabrieksmerk op den arm de voUe flnmi AllpPn PPht f MAIMIFACTDRINO Co draairt en van een door den preriiilICCII ttUl dent der Siiijcer MaatschappU den Heer Edward Clarek onderteekead Certificaat begeleid is Depot te Gouda Wijdstraat 41 Rotterdam Hoogstraat 346 Oudewater bij den Heer H Linnebank Snelpersdruk van A Bbinkiun te Gouda BUITENLAND Buiteolandscli Overzicht Ia het Praiaisohe Heerenhnis heeft prins BiBmarok het woord gevoerd iioar aanleiding vau de beraadslaging over het wetaontwerp tot blyveude belaslingvermiudering Hg drong er op aan dit voorstel te beoordeeleu in u a rerbnnd met andere daarran onafaoheidelyke aangelegenheden Het tegenwoordige vooratel vormde slechts een klein deel van den moeilyken arbeid dien hij ledert vijf jaren met betrekking tot belastinghervonniug tot stand zocht te brengen Wanneer gij in deien arbeid geen vertronwen atelf leide hij dan verlies ik den moed om daarmede voort te gaan Door dit ontwerp af te wijzen zal men het geheele werk der hervorming acbade toebrengen Zoo men weigert m j te atenuen zal ik aan mqne tegeoatsmlers diemq hui steun ontzeggen ook de taak moeten overlaten relven de hervormingen verder voort teutten Het voorstel ia gisteren met 94 tegen 11 atemAen aangenomen De Duiiache Bijkadag verkoos Donderdag een nieuwen pn sident in plaata van Arnim het centrum en de Duitsoh conaervatieven gingen hand aan hand de andere fracties stemden blanco De gekozen conaervalief Goisler was meermaieu lid van den Kgkadag eu door Futtkamer nitverkoren als ouderstaatssecretaria aan het Departement van £ eredieust Men weet dos van welk gehalte hy is De Engelsche premier verklaarde Donderdag in het liSgerhaia dat hy de vertraging van de behandeling der iersche dwaugwet moede was en zou voorstellen dat er ceii einde aan werd gemaakt Dit k n eohler aleohts geschieden wanneer een meerderheid van drievierden sich daarmee vereenigt eu zulk een meerderheid zal er wel worden gevoudea De heer Paiuell het hoofd der Iersche La dleague zal zyu zetel in het Eogelache Parlement weder innemen Biggar eu versoheideue andere leden van het Boud die zich uaur Parijs hadden gegeven z yu weder te Londen teruggekeerd Maatregelen zyn genomen voor bet beirggen en het beheer van de fondsen der Liga ongeveer 70 000 p at en er is bepaald dat zij wier onderteekeniug noodig is om op het fonds te kunueu trekken sich buiten Ierland zullen ophouden zoolang de uitzonderingswet van kracht is De Timei verneemt dat ParneU s reis naar Frankfort a M ten doel had om de fondaen der Liga op voordeeligcr wijze te beleggen dan dit te Parija ko i geaohieden Ken lid van het centraat coinitó bracht den heer Parnell tijdena zijn verblyf op het vasteland het verzoek over naar Amerika te gaan om eeu oproeping tot de aldaar gevestigde Ieren te richten Doch in eene te Parijs gehouden byeenkomst werd besloten aan dit verzoek geen gevolg te geven Zooals men weet heeft Parnell van dit besluit kennis gegegeven in een brief waarin hij verkhiart de belangen van het Bond beter in Ierland en het Engelsche Piirlement dan in Amerika e kunnen diencu Het mrrkwoariligste iudit schrijven ia verder dat alle beroep geweld wordt afgeraden De Transvaalache Boeren hebben aan generaal CoUey zelf vredcavoorstelleu gedaan Of deze slap van de Boeren een gevolg is van het door den President van den Oranje Vrijstsot aan de Transvale gezonden telegram van den üiigeliclieu minister VOO Koloniën is niet uitgemaakt maar waarschijnlijk in het telegram van den Engelschen minisier werd gevraagd dat de Boeren het gewapeud verzet onmiddellijk zouden staken in welk geval de Kngehiche Ilegeering oen billijke oplossing zou voorstelUn Men houdt het er algemeen voor dat do aangeknoopte onderhandelingen tot een bevredigende oplossing zullen leiden en daarmee ook de Trans vaalquaestie vooreerst weder ter ruste zal gelegd zijn De fransche Kamer besloot Donderdag het voorstel tot invoering van de lijslstemmipg in overweging te nemen ook vele legenstaudera stemden voor omdat zij in elk geval het voorstel in openbare discussie willen zien Of er een meerderheid voor gevonden zal worden is steeds twijfelachtig daar veleafgevaardigden huiverig zjj hun doodvonnis te ondeiteekenen De kamsr heeft ook het wetsontwerp op de drukpers bij tweede lesing aaogeoomen met eeo amendement waarbij amnestie wordt verleend voor alle drukpersdelicten behalve wanneer zy Van zedekwetsendan aard zyn De senaat zet de beraadslaging over het tarief der inen uitgaande rechten voort Verleden jaar heeft de behandeling daarvan in de Kamer der afgevaardigden twee volle maanden geeischt maar men hoopt dat de senaat niet de helft van den tyd zal noodig hebben om met zijn arbeid gereed te komen Gelijk men weet heeft de aenastaaammisaie 65 posten veranderd meestal in den ón van tariefsverlaging Alle andere posten zijn gehandhaafd in den door de Kamer vastgestelden vonn De nieuwe Parijsche gemeenteraad heeft zijne eerste zitting gehouden Ma de gebruikelijke installatie die verricht werd do r den prefect der Seine ging de vergadering over tst het samenstellea van het bureau Er hadden twee stemmingen plaats ter verkiezing van een voorzitter zonder dat er eene volstrekte meerderheid was verkregen Er werd nn eene derde stemming gehouden waarbij de betrekkelijke meerderheid beslissend was Gekozen werd de heer Sigismond Lacroix van de uiterste linkerzijde met 35 stemmen De heer Thalié opportunist bekwam slechts ééne stem minder De heer Cogels van de katholieke partij is tot Belgisch senator gekozen ter vervanging van wylea het liberale lid voor Antwerpen De liberale meerderheidiu den Senaais door deze verkiezing tot 4 stemmen verminderd Laatste Berichten Bloemfontein 18 Februari Heden werd de zitting van den volksraad geopend door President Brand met eene Vredelievende redevoering Men gelooft dat de meerderheid zal stemmen voor eene strikte onzydigheid tusschen de Boeren en de Engelschen Londen l i Febraari Parnell woonde de sitting van het Lagerhuis bq en werd door de Iersche leden met toejuichingen begroet Northcote interpelleerde den tftaitr over eene wijziging der nieuwe regelen voor de behandeling vsn taken daar anders ecnige conservatieven ofschoon Gladstone s voorstel goedkeurend toch bij de stemroigg sich zouden onthouden De tpeaker zal in de volgende zitting antwoorden De behandeling der artikelen van de dwangwet werd voortgezet De tpeaker verklaarde dat hij eeb aantal amendementen niet in stemming koD brengen ilet eerste artikel werd hierna aangenomen met 302 tegen 44 stemmen Advertentiën Men verlangt voor gehnwde Lieden zonder Kinderen £ ENË NETTE KLEINE t B®¥IlW®iIi © liefst vrge opgang Voorzien van alle gemakken en de Huurprys van f 2 per week niet te boven gaande Adres onder No 539 aan het Bureau dezer Coarant Gevestiflcd ALS Gfenees Heel en Verloskundige E J RÜHNE ARTS Hoogstraat A 117 Spreekuren Voorioopig van 9 11 ure D L CATS Ma MEUBELMAKER Verhuisd van dan Laagen Tiepdvwtg ii Iv4b Stoofsteeg bij de Markt A 76 blgft zich aanbevelen tot het leveren en repareeren van MEUBELEN hetopzeUen eneneadreerenmi OLEOOBAPMISlf Blsmede tot het doen van ST ytV£HKWERS Epn BOVENHUIS met PAKHUIS Te Huur Een modem BOVENHUIS met ALKOOF POMP en verder ran alle gemaUken roonien en PAKHUIS gelegen aan de Vaart seer gaschikt voor Timmermans of Metselaars Brieven franco onder No 538 aan het Bommi dezer Coarant TABAL TABAK immi Een fataoenlgk JONQMENSGH F O A jaar in bovengenoemd Vak wcrkiaHi ndaw mede goed bekend zag sick gaaraet n IJMU a 8 te Gouda als BEDIENDE greplaatst Brieven franco onder leti B aan het Pbrtkantoor te Botkoop J de JONG Az j V Mr TIMMERMAN INSTRDMENTEKLE ZDIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Openbare Verkoopangp TB WADDINXVEE ten overstaan van den aldaar gevestigdauNotwris Mr L MOLENAAft VAM EENE EBOOSBAEmU bevattende WOONHUIS WINKEL BAKKERIJ nieuw gestichte OVEN rerdere GETIMMERTEN en BETIMMERIN en hetgeen uit den aard of does bestemming tot een en ander behoort allerganstigst gdegen aan de Dorpstraat op het Dorp binnen Waddinmcm gemerkt W$k A 104 bevroond door den Bakker G VERZUDEN op Maandag 21 Maart 1881 des morgens ten U are s ten huize van den Kastelein Ds VAir NISKSBK aan het Dorp te Waddmevten Aanvaarding bg de betaling op 1 Ma 1881 Nadere informatiSn geeft de Notaris voornoemd ten zgnen Kantore D No 8 aan de Kerkweg te Waddiivvttn