Goudsche Courant, zondag 20 februari 1881

Woensdag 23 Febraari 1881 N 2574 NATIONALE MILITIE Verzekering IIaatschappij EKi DRAGT BL DT s Grravenhage fleerenstrag No 1 Deze Maatschappij levert door Tegen de b i 11 ij k s t e prijzen het geheele Rijk enorm veel PLAATSVERVANGEaS en iVÜMMEItVEIlVVISSELAAIlS Bewijzen van bijzondere goedkeuring over prompte bediening bij dnizendtallen ter inzage tén Kantore en bij vernieuwing de verzekering van hoogst soliede en goedkoope Bediening De Directie Reglfimeiiteii gratis en franco en ban men deel nemen te Gonda bijden tieerG OVEREIJiXDEIi Jr opdeNarktn 148 AA BEVELII G Door ondervindJnif GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken ZEKERSTE WAARBORG en betaling geheel naar verkiezing na 5 jaren of in termijnen Lokaal TIVOLI Bij den Heer B M van Lodcnstijn OP ZONDAG 20 FEBRUARI 1881 GRANS ÜAFÊ CONCERT te geven door het Eotterdamsche Operette en Vaudeville Gezelschap mot medeweikiog van Fransche Duitsche en HollMidsche Artisten HET PROGRAMMA ZAL BESTAAN UIT Coupletten Chansonnettes Duetten Duo b Vaudevilles enz TEN Ö UUR HET ZANGVOaELLJE Zangdpel in één Bedr f waarin de hoofdrol zal vervuld worden door Mevr VAN vm BORDEN Gaediun Begeleid door een goed bezet Orchest Mntrée SS Cents Aanvang des avonds ten S uur De DIRECTIE kosten noch moeite gespaard hebbende om het publiek van Oouda een genoegelijken avond te verschaffen zoo hoopt zjj met een talrgk bezoek vereerd te worden Weg ens verbouwino worden alle Goederen van C J van de PAVOORDT Kleiweg te Gouda uit de hand om gereed geld verkocht Bestaande in Meubelen Spiegels SCHILDERIJEN BOUW MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede Nieuwe en Oude RIJTUIGEN KRUI en BAKWAGENS en WAGENS op Veeren enz enz t0f Alles ten huize van C J van db PAVOORDT Kleiweg te Gouda flf Zegt het voort Ridderkerk Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandocningen enz Het is mjj een waar genoegen D te kunnen mededeelen dat mijn tweejarig Zoontje volkomen genezen is van een Slijmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 llesscheu RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORST HONIG volgens de daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing Zjjne eetlust heeft hij daardoor direct weder teruggekregen Alleen echt verkrjjgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel T flonda bö F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Ondewater bjj F Jonker Idenburg J HOOGGEBOREN Ouilergelcekeiidc verklaart als inwoner vnu Amsterdam dat het haarg roel middel van den UierTHEÜPHILE zijn Hoofdhaar weder geheel htcfihersteld hg maf zich tevens op vijf en zeventig Jarigen leeftijd verheugen een volli n haartooi te hebben Bij het aanwenden vnn zijn gruei middel dacht hij tzal Ulij toch niet meer helpen daarom beloofdehij hem eervolle vermelding bij rénsite deze ia gebleken daarom houdt hij woord en geeft hein vrijItcid dit pnbliek te maken Achtend Attsterdam icas get J BLEEKER rentenier Uitval van Haar Kous of Schilfers ttin Haar Kale Plekkeii IMJii iii de Schedelhiiid Uaardworiii vroeg tiJdiji irijs worden al deze onuaügenaamlieden worden vcrbftuneu door de O T Eenvoudig waar Gaarne geeft ik getaiguis aangaande het HAARkleurmiddet Theophile dit preparaat ceiiige jaren door mij aangewend zoo verklaar ik dat t aau hetdoel beantwoord en onschadel k is voor de fijnste liuid Utfeoht G A A F DE MAART Rood j rUs of wit hoofdhaar tevens baard knut u kleuren in blond bruin of xwart onzichtbaar kleurlioudeud cu onschadeiyk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende naar gelang de hoeveelheid die men kleurd Franco aanvraag tegen postwisscl postzegels of rembours bij THEOPHILE FrederikspleiaNo 32 Amsterdam ï UEBANUS PILLEN bereid volgens het echte recept van DB Wmd KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laaaerend easlijmaf drijvend 37Va Ct de Doos verkrggbaar te G0 1D4 alleen bij l SCHËl Moordrecht G II Post OvdewaUf Pr Vrte Woerden F W ijwecrman Zevenhmzen A Prins Benihmzen W i Ünaw meettiT Blnswijk S van der Kraats Bude fraven P Versloot Ilaaslrer l K Oosterling CD in de bekende depots m audere plitdlsen Neii wachte zicfi voor iianiaaksels f 194 Ëlk doosje ia gelakt en gestempf dd met de handteekentng vnn de vciVaardigers Wbd KUENEN ZOON C iemüten Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen IE mam SLM of de beachrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een aizonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KHAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vah Bouwkunde te Utrecht P j jij s 80 Centen Kederlandsche Itiijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alléén Ie en 2e KI Van AMHTERDAM ARNHEM en 0THECHT naar KOrrERDAM s UAGE en SOHEVENINOEN Het vertrek van Amsterdam is opgegeven van het station Ilijnspoor Het vertrek van hrt centraalstation Westerdok is 15 m vroeger Van Amstkbüam 6 30 8 10 9 30 11 26 12 60 3 6 8 16 9 60 AenhüM 0 56 8 62 10 88 145 530 6 4S 9 7 Utïecuï 7 8 26 10 17 11 40 1 16 S 28 635 8 35 10 12 Harmelcn 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 8 38 3 65 9 8 Oudewater 7 30 i 66 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 B 4 20 7 6 9 38 10 63 Naab Moordrecht 7 63 2 18 i 42 Nieuwcrkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 KoTTEftDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 6 67 9 42 10 69 ZeveuhuizenMocroapellc 7 56 2 21 4 28 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Obavenhaoe 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 56 Scheveningen 7 66 10 62 12 34 7 8 VanllOÏTEBDAM SCHEVENINQENen HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoïTEBDAM 0 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 50 2 3 4 30 6 50 7 36 9 Capelle 6 4 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 236 3 22 4 52 7 26 7 65 9 27 Scheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 8 25 sGttAVENBABE 6 25 8 5 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 2 60 4 15 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZocterraecrZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizenMoercapelle 6 56 11 Z 20 7 7 Aflnkomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 8 19 4 49 7 28 7 58 9 80 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 llarmelen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 66 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 Utrecht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 55 7 31 9 33 Arnhem 7 16 9 11 l6 52 11 21 3 26 4 55 7 31 Snelpersdruk van A BaiintMAN te Gouda BUITENLAND llulteiilandscli Overzicht De behandeling der lenche dwaugwet ia weder door een coap de force ran den voorzitter van het Lagerhuis geëindigd De Ieren bieldeu het debat door ouder anderen vorm steeds terugkrereude amendementen by voortdsring op De Speaker heeft raobteat de hem verleende welwUlekeurige maoht de woordeuwiMeling gestaakt en art 1 is daarna vaèl 302 tegen 44 stemmen aangenomeo Uit deie stemming kan iutusschen oog niet met zekerheid worden opgemaakt dat de discussie haar einde nadert want het voorstel van den heer Gladstone strekkende om het debat gisteren Matadag avond ouherroepelijk te sUitea lou wel eens niet aangenomen kuuiien worden Voor de aaanemiog van zulk een voorstel wordt looals wg reeds vroeger V mededeelden eeue meerderheid van drievierden der aanwezigen leden vereisoht maar het is uu reeds zeker dat het de geheele lersche groep tegen rich lal hebben aoomede vele conservatieven ougerekend menige liberalen die met de DttUf Nm hel nieuwe reglement te streng achten De leEeustaaders van het voorstel merken op dat na Maandagavond l de amendementen welke nog niet in behandeling zgo gekomen daaronder befjrepen die door den minister ïorster toegezegd door de sluiting der ducussie vanzelf zonden vervallen Ha kan bg de derde of laatste lezing geen nieuwe wijziging in ééu ontwerp gebracht worden die lesing trekt alleen om den vroeger aangenomen tekst vastgesteld te verklaren Sir Stafford Northoote de leider der oppositie heeft op de bezwaren van dele wqie van kaudeleo gewezen en men veriekert dat de Voorzitter de juistheid der bedenkingen inziende heden nieuwe wijiigingen in het reglement zal voorstellen De Engelscbe troepen in Transvaal tullen naar het scliijul niet terstond tegen de Boeren uitrukken men wil nadere versterking afwachten om niet den derden keer zich aan een nederlaag bloot te stellen wellicht ook tijd Uten voor nadere onderhandelingen De reeds aangekomen versterking bedraagt slechts 1200 man infanterie 260 huzaren en 2 stukken eschnt De Standard deelt mede dat bg de onderhandelingen die er thans tuascben de Engelscbe Ëegeeriug en de Trausvalers gevoerd warden bet voorstel gedaan is het blad zegt niet van welke zyde om dat gedeelte van het Transvaalsohe op hetwelk de Boeren een goed recht kunnen doen gelden enafhankelyk te verklaren Het overblyvende en grootste gedeelte zou blijven onder Britsch bewind levens zou er in de hoofstad der Boeren eeo Britsche resident worden Aangesteld De Fransche Kamer der Afgevaardigden gaf zelden blijk van grooter eensgezindheid dan op 17 dezer bg de eindstemming over de wetsontwerp op de drukpers Van de 364 leden die aau de stemming deelnamen verklaarden ioh slechts zea tegen L e Fransche bladen van alle kleur zgn leer tngettomeu met deze bevredigende uitslag en gelooven dat de Senaat die binnenkort de nieuwe wet in behandeling zal nemen rekening zal houden met de lohier eenparige goedkezring welke tg bij de Kamer gevonden heeft In den Senaat is de algemeens discussie over het tarief van iu en uitgaande rechten gesloten De Senaat is daarop tot de behandeling der artikelen overgegaan Het invoerrecht op vee is van 6 tot 30 franken per stuk verhoogd In de Belgische Kamer wacht men iu deze week belanirrgke disogssiën De uiterste linkerzijde heeft eene reeks amendementen voorgesteld op de begroeting voor justitie teneinde het ministerie Ie dwingen aau de geeslelgkheid na hare onveranlwoordelijke aanhitsing der bevolking tegen het openbaar onderwijs krachtig de hnnd van t gezag te doen voelen De regeeriug ziet tegen deze taak op Het vraagstuk betreffende de Grieksche grensregeliug beviudt zich op dit oogenblik iu een staat B van oorbereidiug Wel vindt men in buitenlandsche bladeu tal van berichten voornamelgk betrekking hebbende op nieuwe grenslijnen welke voorgesteld zouden tgu maar zij vwdienen g ec geloof Noch graaf von Uattfeld ooeh de hen Gowben hebben eesig voorsul aan de Parte gedaan Zij maken zich in overleg met huoM ambtgenpoten gereed om de onderhandelingen te hervatten door aan de Forte te vragen tot welke concessief zg geneigd is De Pruisische Minister van Binn l Zaken Eulenburg heeft zijn onMlag gevraagd oad r omstandigheden zoo vreemd als nog lergeus tgn voorgekomen en die weer geweten moeten worden aan de Mtrocratische wijle waarop Bismtck met tijn collega s omspringt In het Heereuhtis was namelijk Zatetdag de voortietting oMi de orde van het wetsoutwerp regelende de bevoegdheid deradministratievr besturen De kamer had ilaariu een paar amendementen gebracht welke door Ënlenbnrg werden verdedigd Nauwlgks was dit geschied of een geheimraad komt namens den heer Bismarck vtrklaren dat de rrgecring wel is waar de wet ook met die amendementen tal bekrachtigen maar dal hg te onoanuemelgk achten te tgner tijd wgiiging tal vhgen dus juist het tegenovergesteld van het geen SlUnburg pas verklaard had Een nirt geringe beweging ontstond en het Huis besloot om na de verklaring van Bismarck de artikelen opnieuw te venenden uoor de commissie de zitting werd opgeheven en toen de minister Eulenburg tehuis waa was tijn eerste werk een briet aan den Koning te sehrgven met verzoek om ontslag eu een tweede aan den ministerraad waarin hg kennis gaf van dat vertoek Een later bericht verioeldt nog het volgende hieromtrent In den minislerraad o der voortitting van Bismarck at met 6 tegen 4 stemmen beslaten om an 17 in het Ueereuhois te verdedigen zooals hel door den Landdag was vastgesteld fiismarrk behoorde lal de minderheid Eulenburg schoon vroeger van een andere meeniiig achtte zich verplicht hel gevoeleu van de meerderheid te verdedigen en de houding van Bismarck is met het oog daarop te vreemder Men verzekert dat thans ook de vgf minisiers die voor art 17 stemden hun ontslag zullen aanbieden Eulenburg begaf tich na de ttt ting van het Heerenhnis onmiddellgk naar den Keizer om zijn ontslag Ie vragen De Keiter vindt het gebeurde teer onaangei aam Ënlenbnrg toch is naast Bismarck peraona gratissima De commissie van het Heereuhois heeft art 17 opnieuw ondertocht en adviseert voor aanneming derhalve tegen Bismarck BINNENLAND GOUDA 23 Februari 1881 Door Zijn Exc den Minister van Biuneulandsche zaken is met ingang van 1 April e k met het Bestuur over de Normaallessen te Gouda belast de heer H W Kramers onderwgzer bg die Normaallessen en Hoofd der Ie Burgerschool voor iheisjes De zesde aboonements voorstelling van het NedtrItmdick Tooneel zal acht dagen vroeger plaats hebben dau oorspronkelgk het plan was Zg zal derhalve in plaats van op 10 Maart zooals op de abonnemeuls kaartjes staat reeds Donsebdao 3 Maart worden gegeven Tot algemeen leedwezen heeft tich de tijding door ons land verspreid dat de heer mr W H Dulleri voorzitter van de Tweede Kamer die sinds ecuige dagen ongesteld was sedert eergistereu in zeer bedenkelgken toestand verkeert Elk oogenblik wordt de mare vau zgn dood verwacht Naar men ons heden uit Arnhtm telegrafeert is in den toestand sedert gisteren geen verandering gekomen Zaterdag 26 Febr a st heeft de vierde voorlaatste voorstelling plaats der Opera te Rittcrdam welke hh iiiteekeuoren hier Ier stede gelegenheid hebben bij te woneu met recht om na afloop per expres trein naar Gouda terug te keereu Opgevoerd wordt Gounod s Faust Voor deze voorstelling zal Woensdag namiddag van 1 2 ure in het bovenlokaal der Sociëteit de Keuniei het aantal plaatsen dat men wil bespreken opgegeven knnuen worden Op datzelfde uur tal men gelegenheid hebben tich te verklaren omtrent het nemen von coupons voor het seizoen 1881 82 op dezelfde voorwaarden als het nu loopend abonnement Hieruit blijkt dat de kans bestaat ook eeu volgend jaar wederom te kunnen genieten van eenige Operavoorstellingen en wel op dezelfde gemakkelijke wijze als dit jaar Het lijdt o i geen twijfel of de meesten van hen die ondervonden hebben dat hun tonder eenige moeite goede plaatsen voor de voorstellingen warden bezorgd zullen goarne zich verbinden ook een volgend jaar wederom enkele voorstellingen bg te wonen De commissie die zich welwillend met de regeling van alles belastte en die alle zorgen op tich nam heeft alle aanspraak op een woord van dank en waardeering voor hare bereidwilligheid en ook voor de wijie waarop tg tich van hare vrgwillig opgenomen taak kweet Dr J Debrihcke gaf gisterenavond in de vroeger aangekondigde openbare vergadering van het hier gevestigde Departement der Maatschappij bevordering tan Nijverheid een vluchtig overzicht van eenige deelen van Australië in den meest uitgebreiden zin van het woord het land de steden de bewoners en hunne levenswgze de gesteldheid van den grond het klimaat de dieren de planten de goudvelden de uit en invoerhandel en vele andere bijzonderheden werden aangestipt terwijl ten besluite wadgeweten op de beteekenis vau Aleiab SralaBd Hé ♦ tfltoming van den in aanbouw zgnde spoorweg die het noordelijk deel met het zuiden zal verbinden ook voor onte industrie wegens de nabgheid van onze O I bezittingen Vooraf waren door den Voorzitter de bekrooningen wegens den laatsten wedstrgd uitgereikt aan P v d Kasteelen Br med en ƒ 10 A P Blok Br med en ƒ 5 G Schieveen Getuigsohr en f 6 eu J D Stam Getuigsohr en ƒ 2 50 Eergisteren gaf de Liedertafel Apollo met hare afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid weder eene uitvoering voor hare buitengewone leden met hunne dames De zaal van de Sociëteit Ons Genoegen was tamelijk bezet Dat niet meer leden opgekomen waren zal waarschijnlijk wel een gevolg zijn van het groote aantal uitvoeringen voorstellingen lezingen enz dat in deze eu in de vorige maand hi onze gemeente geannonceerd werd Deleden die opgekomeu waren om Apollo te hooren hebben het tich zeker niet beklaagd daar de Vereeniging hun werkelijk weer een angenamen avond heeft bezorgd Het programma dat nog al afwisseling aanbood werd over t geheel goed afgewerkt Sommige nummers werden zelfs zeer verdienstelijk uitgevoerd Met het n te geuoegen hebben wg gehoord Francesca dfltimini De Gelukkige An den schonen blauen Donau Heimliche Liebe Sommerlied Frühlingsandacht en Die Auferstehung De heeren Verhegen eu Koiiincks directeuren der Liedertafel verdienen allen lof voor de opvatting en de zange s ook voor de uitvoering dezer schoone nummers JÉ OBÜft worden de wenken door de directeuren IftAwJ W ea gegeven door vele tangera ter harte geUm Ml ran eeu paar stukken minder goed uitvielel pilljiSBf niet te wglen aan mindere torg daaraan bestéen maar waarschijnlijk daaraan dat enkele zangers vooral iu de tenor partij die toch al niet sterk bezet is in eienredigheid van de andere partgen op dat oogenblik niet goed gedisponeerd waren De Liedertafel Apollo verdient ten volle de waardeering en belangstelling die zg reeds bijna twaalf jaar en vooral in den laatsten tgd weder iu toenemende mate geniet Gisterenmiddag is hel tweejarig dochtertje van den watermoleuaar Schotten onder Bleiswijk door een moleuroede dood geslagen