Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1881

OiateraroBct hid Ui de laal Tan den heer Spithoven aan de brng te Waddinxreen eene aitToering plaats Tan de Goudtche Liedertafel ApoUo Voor een talrqk publiek werd het goed gekozen programma uitfeToerd hetwelk graotendeela hetzelfde waa aU hetwelk ZondagaTood hier ter itede werd ten geboure gebracht Een geaDimeerd bal besloot den feeataTond Bq de op 15 dezer gehouden aanbesteding Tan twee stoomketels ten dienste van den Polder Middelburg onder Boskoop is de Terraardiging opgedragen aan de heeren CoaÜB k Co alhier Toor een som Tan ƒ 6500 Het departement Amsterdam der Maataohappq tot Nut Tan t Algemeen heeft gisteren arond na een uitToerige soms zeer geanimeerde diioussie met 86 Tan de 140 stemmen tot oandidaat Toor het algemeen secretariaat gekozen den heer F Bruqn mr A Kerdqk Terkreeg 47 de heer W J Tan Gorkom 6 at Een beambte Tan de Hollandsche Spoorwegmaatschappij aan het goederenstation in de Bietlanden te Amsterdam Heinrich Zepniok genaamd is Zaterdag jl met een som Tan 1800 die hij ter bezorging had ontTangen op den loop gegaan Het Bgnraartoomité te Amsterdam heeft in een uitToerig adrea aan de Tweede Kamer het Terzoek toegelicht om het wetsontwerp tot rerbetering der Keulsche Vaart dat in de Torige maand is ingediend te Terwerpen Er is een beoordeeling bijgeToegd Tan prof Menket te Delft die mede het ontwerp afkeurt De Tolgende sohattiuft wordt gemaakt Tan de opbrengst Tan het Vrgdagarond in het Paleis Toor Vo ksTlijt te Amsterdam gegeTan groote feest 90 Terkochte kaarten i 50 gulden ƒ 4500 Toor 900 personen toegang op den aTond lan het feest ƒ 4500 TOor Tooruitgekochte heeren en dameakaarten ƒ 20 000 Terkoop aan de winkeltjes de champagne bar enz de toegang tol de Tersobillende Termakelykheden enz 32 000 souper giften en andere baten ƒ 6000 e bruto opbrengst moet dna ongereer £ 6 000 geweest zijn De kosten worden op ƒ 10 000 geraamd De goederen die OTrr zijn zullen worden Terloot Uet plan bestaat die loterjj tot 50 000 loten op te Toeren Men meldt uit Amsterdam dat Sarah Bernhart Tarmoedelijk in Mei daar drie Toorstellingen zal geTen Zq zal alsdan optreden in Frou fioa Adrienne LeeoaTtaor en Marie Gautier Uit het jaarTerslag oTer de Sophia Stiohiiug t j SoheTeningen blijkt dat het bedrag tbu het kostgeld gedurende dezen zomer ƒ 1 daags of ƒ 100 Toor het geheele a izoen bedroeg Kinderen geplaatst door een instelling Tan weldadigheid werden roor ƒ 0 75 per dag toegelaten Uet bedrag Tan dat kostgeld zal in het Tcrrolg jaarlijks Toor den aanrang Tan het badscisoen opnieuw worden Tastgesteld de aard der stichting brengt eobter mede om die Terpleeggelden op den duur lager te stellen In 1880 werden in hat geheel 76 kinderen Terpleegden wel 23 jongens tn 53 meisjes Van die 76 kinderen hebben er SS genezen 38 zeer Terbeterd het gesticht Terlaten Het getal baden in zee bedroeg 1091 dat der binnenbaden 998 Dt Vereeniging telt thans 142 leden 23 personen stannen haar met een jaarlgksohe bijdrage De inkomsten en uitgaTcn OTer 1880 ten bedrage Tan ƒ 27 616 sluiten mat eenaaldo in kaa Tan 2743 Onder de uitgaTcn komen o a Toor ƒ 12 366 Toor aankoop insehriJTing Nationale Schuld 7349 Toor inTcntaris en ƒ 3279 Toor kosten huishouding In het Tcralag wordt met erkentelijkheid melding gemaakt Tan dt goede diensten bewezen door doctor Dooremaal b j oogziekten en door den heer Doeleman in gcTallen waar de heilgymnastie nut kon doen Het Veralag der Oommiaaie Tan rapportenrs der Eetate Kamer orer het Wetboek Tan strafrecht is Terschenen Het is opgemaakt na schriftelijk zoowel la mondeling orerleg met den minister Tan justitie De algemeene indruk waa hoogst gunstig en tonder aarzeling werd erkend dat door dit Wetboek Die atrafwetgeTing aanmerkelijk Terbetering ondergaat Dubbel wordt daarom betreurd dat er eenige j ponten zqn die naar de OTertniging Tan de groote meerderheid der Kamer den hoogst Terdienstelijken arbeid ontsieren en het maatschappelijk belang meer aohqnen te bedreigen dac te beTorderen De com miasie constateert eobter met ingenomenheid de Terklaring door den minister afgelegd dat bij bereid ia om reeds bq de inraering het werk te zuireren van nkele Tlekken en te orerwegen in hoeTcrde door de Eerste Kamer tegen sommige wijzigingen geuite bezwaren bq de iuToeringswet kunnen worden tegemoet gekomeni Daarom restigt de Kamer de aand ht dea mi nisters met nadmk op de titels handelende oTcr de misdriJTen betreffende de leden speciaal op titel 6 Tan het Derde Boek De minister Terklaarde reeds in de iuToeringswet te zullen Tooratellen intrekking der slotbepaling Tan art 249 iiet TerTolging Tan ontuoht indien de dader met de minderjarige een huwelqk aangaat en geen bezwaar te hebben tegen de Terbetering der redasUe T n art 452 en art 263 laster Zooals dit artikel thans is gewqzigd wekte het in de afdeelingen schier algemeenen tegenstand Men drong bij den minister aan op herstel der oorspronkelijke redactie Ten derde achtte men het platteland niet Toldoende beschermd tegen landloopers eu erlangde men door een politiemaatregel steunende op de strafwet het kwaad der landlooprrq te keer te gaan De minister heeft Terklaard het drieledig Terzoek met den meesten ernst te zullen orerwegen Eea dag of wat geleden had tnsschen Kuilenburg en Qeldermalsen in een waggon 3de klasse ran een spoortrein een scène plaats die ernstige geTolgen had kannen hebben Een persoon door t buitensporig gebruik Tan sterken drank in een uiterst opgewonden toestand geraakt zijnde wilde zgn reisgezellen met een paar messen en een dolk te lijf Gelukkig wist men hem die geraarlijke Toorwerpen te ontnemen en den dronkaard in een hoek te dringen Te Qeldermalsen gekomen liet men hem met tjjn woede alleen daar de oTerige reizigers in een anderen waggon oTergingen Dezer dagen kwam in de Jfeue Fnit Prtut een OTerzicht TOor Tan het besluit Tan 10 Januari 1881 betreffende onze rqkspostspaarbank Dit OTerzIcht was ran de hand raq prof Neumann Spallart Naar men uit Weenen schrijft kan de hoogleeraar zich met twee bepalingen uit dii besluit niet Terfenigen Zjjn eerste bezwaar geldt de verplichting by art 6 den inleggere opgelegd om opgare te doen Tau naam woonplaats betrekking dag en plaats Tan geboorte De waarborg daardoor tegen bedrog Terkregen weegt naaf z jn oordeel niet op tegen de moeilijkheid aldus aan het eparen in den weg gelegd Hg meent dat juist de Msine man TOor wien die inriebtingen in het leren zgn geroepen een afkeer heeft Tan het geren Tan al die informatiéu dat hg andere peraonen niet bekend wil zien met zgn inlagen eu daardoor indirect met den staat Tan tijn rermogen Al die formaliteiten schrikken den minderen mat af zooals de onderTinding geleerd heeft en men jiad in dit opzicht de Eugelsche wet moeten Tolgen Zgn tweede bezwaar betreft art 8 dat een kennisgefing bcTeelt als de inlage tien gnlden bedraagt Prof Neumann acht dit bedrag Teel te boog en begrijpt niet waarom niet by het geringate bedrag reeds een kenuisgeTÏng geschiedt De moeite roor de administratie ia niet loo groot terwgl juist het geToel Tan den inlegger gestreeld wordt als hg zwart op wit ziet dat jbg reeds een zeker bedrag ter zgde heeft gelegd De boogleeraar wgst verder op het nut Tan graphische Toorstellingen die een orerzicht Tan den loop Tan het eparen geren looalazy in Engeland Italië en Erankrgk gebrnikeiyk zQu Hebban iu Nederlaad particuliere en postspaarbanken eenige jaren naut elkaader gewerkt dan zou de Terraardiging ran zulk een kaart uiterst leerzaam zyn De jfrnh Cl maakt zich tot tolk ran de biliyke klachten der officieren die tengerolge der aanstaande garnizoenarerandering genoodzaakt zijn met 1 April a B te rerhuizen Bg de orgauiaatie ran 14 Feb is bepaald dat de rier regementen huzaren tot drie zullen worden gereduceerd en de twee regimenten Teldartillerir met opheffing van de rgdende artillerie tot drie uitgebreid maar ran die organisatie dragen de korpsen nog geen kennis en hoogst waartohgnlgk is men daarmede aan het Departement ran oorlog nog niet gereed Geen der officieren weet waarheen hy gaat roor hen die niet gehuwd ign moge het betrekkeiyk Tan ondergeschikt belacg wezen waarheen zg warden rerplaatat diegenen welke een huisgezin bezitten worden er door in groote moeiiykheid gebracht Niet alleen is de datum ran 1 April hoogst ongelegen daar de huurtermgn ran buizen evenals de termqn roor scholen op 1 Mei ralt maar in zea weken tgds een huis te rinden en zich te rerplaatsen moet roor elk gezin groote moeilgkheden teweeg brengen Aan het departement ran oorlog is men rolkomen op de hoogte daarran en het is onTcrantwoordeiyk dat men niet gezorgd heeft bg tgds gereed te zyn Zoo ran die rertraging de oorzaak is dat men ter wille ran personen wien men genoegen wil doen nog niet met de organisatie gereed is dan moet daaraan Zoo spoedig mogelgk een einde worden gemaakt in het belang ran allen De heer J C van SchilfKaarde arts en med doctorandus aan de universiteit te Leiden tot 1 Jan 11 adtittent bg de chirurgie aan het uniTecaiteit ziekenhnia aldaar heeft zich op uitnoodiging ran het Hoofdbestuur ran het Roode Krui bereid rerklaard als arts naar de Transraal te gaan en zal deel uitmaken ran eene op 1 Maart uit Londen vertrekkende expeditie ran het Nederi Soode Kruit Tot aanruUing en verbetering ran rroegere berichten orer de nieuwe briefkaarten dime het rolgende r De tegen 1 April in te roeren briefkaarten zga gemaakt wat tint eu grootte betreft naar het model der Frauaohe en wel 9 cM breed by eene lengte ran 14 oM De adreszyde der bianenlandsohe is rose die der buiteulaudscbe zeer licht blauw beiden bedrukt met den bg de wet bepaalden poatttempel in ultra mariu De keerzgde is wit Op de dubbele briefkaarten zgn de oneigenlgke aanwgziugen Tooruitbetaald antwoord en antwoord betaald rerTangen door met betaald antwoord eu betaald antwoord De lettertype die zeer scherp is uitgeToerd is bastaird elserier Deze briefkaarten munten uit door sieriykheid en fraai karton De teekening ran het Bgkswapen is erenwel e enala op de oude in strijd gebteren en met de wet ran 24 Aug 1815 Staattblttd tfi 46 en de Besolutie ran den Minister ran Financien ran 11 October 1816 P F P no 64 aangezien het deries Je Maintiendrai t welk niet by t Kgkswapen behoort enkel bg dat ran Z M den Koning erenmin als de hermelg nen mantel toch oh den kaartstempel voorkomt Als een bewgs dat niet slechts Dnittchland en Zwitserland pogingen aanwenden maar ook Nederland niet aohterbiyft om door riacbkweeking het getal zalmen in den Hyn te rermeerderen kan dienen dat op het oogenblik alléén in de Ned Viachkweekerq te Velp ruim 600 000 berruchte ralmeieren ter verdere ontwikkeling aanwezig zgn waarbg een groot getal van zalmen in ons land gerangen eu begin December ran het rorig jaar bg IJaeliponde berrueht De rrees dat Dnitschland en Zwitserland geene onkosten meer zullen maken roor het poten ran jonge zalmen iu den Bgn behoeft ona dus niet te rerontrusten Aan borengenoemde rischkweekerg zyta nog aanwezig eenige duizendtallen zalmen ran 12 maa iden een groot getal paa uitgekomen cd eenige talneu van Californie afkomstig benerens een maasa forellepeiereu ran rersobillecde soort en eenige daizenden forrellen ran eiken leeftyd Als eeu merkwaardigheid kau nog gemeld worden dat Tan de grootste dezer forellen in het najaar ran 1880 de IÜere6 zyu berrueht in die mate zelfs dat men zonder bezwaar aan de rischkweekerg ran den heer Schuster Oberburgermeester te Fxeibnrg in Baden 36 000 stuks kon afstaan Het is wel jammer dat er geen maatregelen getroffen zgn om deze forellen eieren roor ons zelren te behouden ten einde door het loslaten ran jonge riaohjea in rele ran onze beken en rirterijes proeren te nemen in hoererre foiellen bg ons ioheemsch kunnen worden De erraring heeft toch geleerd dat èn kleinere èn grootere forellen ook zeer goed in rivierwater kunnen leren aangezien in de Ned Vischkweekerg te Velp welker terreinen jaarlgks bg hoogwater gedeeltelgk overstroomd worden de forellen zelfs door dat zeer morsige water geene schade Igden De omstandigheid dat zoorele schoone eieren ran gekweekte forellen rerkregeo zgn geeft rertronwen dat onze rischrgkdom zeer waarsehgnlgk met deze ritehsoort kan rermeerderd worden De Effectenbeurs XXV Amsterdam 21 Febmari 1881 Hoewel de handel gering was in de rorige week waa tooh de stemming nog al willig Bnssisohe Hongaarsehe en Oostenrgksche waarden profiteerden ran buitenlandaohe kooporden Ook Amerikaansche waarden gingen tot hoogere soms Mtl hoogere prgzen ran de hand BiMNiNLAMDscHE WAAKDIM ataaitfondten Oaie nationale schuld rarieerde weinig de 2Vi en 4 gingen e achteruit de S o wonnen Premieleeningm Amst loten 1000 waren l i do ƒ 100 Vs hooger SpooncegUeningm De rerschiUende centraaltoorten gingen weer iets naar de hoogte Aiind en gest Obl stegen 2 uilg do 1 Aand Uynsp daalden nog l s f Boitel Wezelwaarden waren in teer gedrukte stemming met uitzondering ran de 4 o obl die iets rezen Obl Ind sp 3 ategen 1 Indmtrietle aarden Indischa Bankactiën waren 2 4 Ned do 2 hooger Aand Afr Hr 1 Stoomr Nederland Kanaalmg hooger Overigens geen rariatie EuaoFEESOHE wAAKDEN StoaUfondieH 6 Hongaarsehe goudr verbeterde rnim 1 s en sloot 98 4 Zilrer metallieken wonnen 1 Mei do V sloten reap 64 en 6S s Bussische fondsen waren zeer gewild De oude kwamen weer pari te staan de andere soorten waren ook meest alle 1 g hooger Oosterleeningen Spanjaarden en Turken gingen 1 4 aehtaruit De 4 e I ypte rerbeterde Ook in Belgische fondsen waa eenige rgzing de 4 s de 2V Premteleeningen Nagenoeg alle loten waren hooger gestemd Antw en Busa 1 Hong 3 Stuhlw 2 Theise i Turksche ook de andereOostenr raat en de Buaaische rgzende Ziehier de noteering ran Zaterdag Antw 74 97 i Busa 79 96 f Hong 99 Theiss 92Vi gostenr 64 103 60 UI 64 14 Weenen 101 Buss 61 Hl 66 140 Madrid 56 Turken ll i Spoormgleeninge De meeste Bussische konden een rerbeleriug ran i aanwgzen Aand Balt sp en Z W zouder variatie Morsch Sysr en Bias Wiasm daalden IV o Warschau Bromberg en WanchauWeenen waren gewild en konden zich V 4 V rerheffen AHiBiKAANacHX TTAABDEN Stoott mdteH De gecons Louisiaua a waren in deze week 8 hooger zg sloten op 62 een half jaar geleden noteerden sy 44 Florida s waren f hooger Mexicanen rrij Inateloos de 64ers s lager Zuid Amerik fondaen waren mede lusteloos Peruanen rerloren 1 Venezuela s mede iets lager De conversie van deze laatste loorten is thans gepubliceerd het nieuwe fonds rentende 4 g wordt in de rolgende rerhouding tegen de oude uitgewisseld roor £ 100 6 pCt 60 3 pCt 30 IV pCt 15 pCt nieuw fonds Als er nu maar betaald wordt is de coorersie nog zoo onroordeelig niet doeh de onderriiiding wettigt de Trees dat er wel spoedig wéér iets aan haperen zal Sftoncegleeninge Een paar kolossalen echt Amerikaansche rgtingen ralt te rermelden roor aand en eert Union Padfic Hoofdl die resp 28 en 14 stegen Voorts rerbeterdeu Port Boyal Auguat 9 Faducah Memphia 9 Pad Ëlisab S Misa Kans Tex obl eu Inc hndi reap 2 en 4 en rele andere soorten 7 pCl Florida woren i pCt lager IndMttriteU waardn Ook in deze waarden was meer animo Zoowel Colorado a als Maxwell s waren hooger te pUaUen Zg noteerden Col obl 35 s do eert 34 Maxw aand I8V4 do Ino bnds 86 t Louisiana Git Bank waren leer in trek en sloten S4 das l i pCt hooger Prohngatiê renie Sf i i i T F S Heden beerschte een rrg gunstige stemming roor Soiopeesahe waarden met tamelgk reel handel in Ooatenr en Bnaaen Amerik sp waren daarentegen Teel Sanwer Onze Staatsfondsen waren t Va l g o de geat obl Centraal gingen s achteruit 6 pCt Hongaren waren 1 Metall l Buaaen geiniddeld Vi pCt beter Turken flauwer Sporen zonder rariatie Er wa reel handel in Theiss loteu die 93 4 haalden doch op 93 sloten Gecons Louisiana s waren wéér 2 pCt hooger Mexicanen en andere Zaid Amerik fondsen hielden zich goed De meeste Amerik ap rerloren van tot l i pCt alleen Pad Eliaabethtawn t hooger Cert Louis CIt Bank wéér é beter INGEZONDEN Is afiKhaffiQg der Kermis in het algemeen belangP III Het is roor ieder die eeu eerlgk beroep uitoefent een aardig baiteakanaje alt de jaarlgkache kermis hem eenige drukte in tgne taak reroorzaakt door het bczotk der buiteului die ware er geen kermis zich niet zoo tonden rereenigen onie stad te bezoeken Maar wel beechouwd gelooren wg niet dat dezulken schade zouden Igden indien de kermia werd afgeschaft Het is toch eene bekende zaak dat op de drukke kermisdagen enkele weken Tolgen waarin het zeer slap in de zaken ia De reden is dood eenrondig dat men een Gulden sleehta eenmaal kan uitgeren Wie tydens de kermis Gouda roor pleizier heeft bezocht heeft er rooreerat genoeg ran Wie er roor zaken komen blqren niet weg al verdween ook de kermis Van wie moeteu de goede winkeUera het dan hebben ala de kermis voorbg is P Van de Gouwenaars wier geld door de kermisgasten door de ondernemers der diverse vermakeiykheden is medegenomen Deze moeten nu lich behelpen tot er weer iets rerdiend is Het werk wil ook zoo goed niet rlotten daar de kermis de geschiktheid daartoe niet berorderde maar rerstoorde Er moet dus een tgdperk ran slapte roor vele neringdoenden aanbreken dat een aanzienlgk tegenwicht in de schaal legt als men het oordeel wil berekenen dat de kermis heeft opgeleverd Stellen wy ons Gouda voor nadat de kermis zal zgn afgeschaft dan stellen wg ons duizenden inge zetenen voor die geregeld bg onze neringdoenden koopen wat zy noodig hebben Zg baaes dit doen omdat de kermia hun uieta heeft ontroofd en daar tg in deu kermis gd het werk geen 2 3 of 4 dagen hebben behoeven te stakeu waardoor duizenden guldens arbeidsloon werden gederfd zoo komen die sommen voor een goed d l onzen winkeliers bakkers slachters enz ten goed En wagen wg de veronderstelling dat een klein diel ook iu de Spaarbank tereeht komt het is toch juist dan de bette tyd tot sparen zou dan dit reaultaat ons niet vervullen met innige bUjdaebap Uit dien hoofde is ook de ƒ 1000 die ten gevolge van het verhuren van staanplaatsen jaariyka in onze Gemeente kas rloeien niet geheel als rerloren te beschouwen maar zal na verloop an eenige jaren warden teruggevonden iu mindere kosten van armverzorging Buitengewoon politie loezichl als tijdens de kermis is dan ook annoodig geworden Wat betreft de galantene en speelgoedkramers op de kermi die weinigen uit de groote rertcheidenjieid rau rroeger deze zullen te eerder besluiten ticii hier of daar met der woon te restlgen Het wordt dan ook tyd De tyden zgn roorbg waarin men iels fraais willende koopen wachtte op de kermis Toen kocht men werkeiyk op de kermis wat onze inkeldoende stadgenooten aiet te koop baïden Thans is het omg keerd Zelfs in onze achterbuurten riudt men nu winkels en winkeltjes waar de meeste der tegenwoordige kramersartikelen te koop zgn Plaatsen wg de kramen waar wg willen al zonden wy ze met permissie Tan Heeren Kerkroogdeo in de Sint Janskerk plaatsen nieU kau baten om te uit hunnen kwgnenden toestand op te heffen Zy hebben bun reden ran bestaan rerloren Wat het overige aangaat dat de kermis te zien en te genieten geeft kunnen wg volstaan met te zeggen Wat goed ia zal niet verdwgnen al verdwenen alle kermiasen Wg krggen het toch te zien Maar hetgeen niet goed ia en slechts te midden van kermisrumoer en opgewondenheid een oogenblik goed genoemd kan worden omdal iet kermt ie daaraan zou eene afschaffing der kermis een gevoelige slag toebreniten God geve het Aan de Bank van Leening evenmin als aan de rerkoo krs ran sterke drank kunnen wy by afschaffing der kermia eeeuigen troost aanbieden Maar bleek het werkelijk dat die afschaffing ten gerolge had dat de omzet in de Bank ran lieening vermiuderde zoowel als het gebruik ran tpiritnalia dan zon dit sleehta te tneer onze stelling bevestigen irfKha g der ktrmit it in ktt algemeen teUng Wg achten ona nog een kort antwoord schuldig aan M die in de Otmwenaar rsn 7 dezer eene inkorting der kermia aanbereelt Wg stemmen toe dat een rerminderiag ran den dnnr der kermis tot bp Tgf dagen van IjMHdagmorgen tot en met Vrgdsgavond eene Vermindering zou zgn van werkeloosheid en oniiatmirlgke lereiiswgze maar een radicaal middel ia het niet Dit punt zal bepaald ook iu onzeu Gemeenteraad worden beaproken en wellicht biykt de inkorting der kermis bg róóren tegenstandera genade te rinden Maar bg aanneming ran een daartoe betrekkelqk rourstel zouden wg niet weten wie onzer leden ran den Baad in b insel r r en wie tegen de rolstrekte afschaffing der kermis zgn eene wetenschap roor de toekomst rati reel waarde Wordt evenwel tot inkorting besloten dan zoudenwq opdat dit besluit geen middel zg om de geheele afschaffing nog langer te kunnen rerschniren wnaebma dot op de jaarlgkache begrootiug het staangeld Tan kramen en tenten tydeus de kermis worde uitgetrokken roor Memorie opdat ieder Lid onzes bestuun altbana eenmaal per jaar roor den geett sta Afschaffing der kermia daar moet het heen N N O De drh wiakelien iilhn oai het itUswuP omtrrat hoB hoofdukclijk littsrariKb opttel gatrae fergercn W tradra niit in ne beuboawing ran du riaboiw lu bH adret omdat het om ooral om de auUi te dota waa Laatste Berichten Londen 21 Februari Gladstone rerklaarde dat de Begeering stappen heeft gedaan om eene rredelierende oplossing der Transraal quaeatie te berorderen en aan het bloedvergieten een einde te maken op zoodanige wgze als in orereenstemming is met de eer der Kroon Daarna deed hg een roorstel om ingeval de behandeling ran de onderdeden der Coercion BUI te middernacht nog niet is afgeloopen alsdan eene atemmiug ie houden orer de nog aangehouden aanTuUingsToorstellen Dii werd met 415 tegen 63 stemmen aangenomen Daarna werd de behandeling roortgezet Een roorstel om den termyn der wet te bepalen tot 31 Maart in plaats ran 30 September 1882 werd met 211 tegen 68 stemmen rerworpen Daarop werd art 3 met 199 tegen 47 stemmen aangenomen Berlijn 21 Februari Het Heereuhuis verwierp het roorstel ran Kleist Betzow om paragraaf 17 van bet wetsontwerp betreffende de bevoegdheden van sommige provinciale districisbesturen te herstellen zoo als het Heereuhuis dat punt had geformuleerd met 50 tegen 45 stemmen en keurde de formnleering van bet Huis van afgevaardigden goed Bismarck stemde met de meerderheid Brubl bracht het verschil van meeniug tuaschen Bismarck en Eulenburg ter sprake dat hij betreurde Bismarck ontkende dat Bruhl het recht had een door hem tegengesproken beweren vol te houden rHetplanom met de insinuatie dat ik mg boven jngu positie verhef zich te wenden tot het hoofd der Begeeriüg leed schipbreuk De Koning weet dat mj geen trouwer dienaar beeft dan mg niet alleen wegens myne ambteiyke positie maar ook wegens de verknochtheid myner familie welke steeds de trouwete onderdanen der Hohentollerna waren en blgven zullen Berlijn 21 Februari Het verzoek vaa den Minister van Binnenlandsche Zaken Eulenburg om ontslag is tot nog toe door den Keizer niet aangenomen De onderhandelingen over het aaublqveu van dien Minister zgn nog zonder resultaat Parijs 21 Februari De heer Deves heeft in de Kamer van afeevaardigden het Gouvemement geinterpelleerd over de mededeeling in het Engelsche Blut Book betreffende eeu verkoop van 30 000 geweren aan Griekenland De heer Ferry verklaarde dat het bericht onjuist was Griekenland heeft a edankt materieel aangekocht hetwelk ingevolge de wet van 1872 kon worden a eleverd doch Freycinet heeft geweigerd 25 000 geweren te verkoopen die door Griekenland waroi aangevraagd In eene schitterende rede heeft Gambetta zich gezuiverd van de vetdeukiug ran oorlogzuchtige bedoelingen Nadat er besloten waa orertegaan tot de orde ran den dag ging de rergadering uiteen Burgerlijke Stand GEEOBENi 18 Feb Petronell ondert H Snal en D WildsehDt Cornelia Jorina onders J Bonoear C Vatke IB iacobos oodera J vaa der Klue eu C J Schooaderwoerd Willen osden J Heraian de Groot en L Ofereijnder Mwgaretba oèdei G Zeverboom en M Reebeen Gemtje oodera A I ao Triet en B Berkoower Sara oodeji W C Vcncbnt eo 3 FUoderhcin 20 Sara ooders B Tra den Oerer eo U Hogervorat Mana oodera B Pack en M I Uoeoborg Berlina Franiiea ondeia B Merteaa en F H Hoolenaar OVERLEDEN 18 Febr J Boeat Wed A Kleg 72 J K Ugteobroek 8 d C Booa 77 j 20 N Oodgk boia r an J na Kriapen 50 j P C W laa tlfUtlIten S m W H ao lek Ij 9 m N J Delebambr 8 w W N da Kugter I i 2 oi il J Fank 5 i M ean der Kley 81 j ADVERTENTIÉW Voorspoedig beralleii ran eene Dochi r Wed B MEETENS MoLïSAAE Gouda 20 Febraari 1881 Heden beviel mjne Vronw van eén dooden Zoon H W KRAMERS Gouda 21 Febroari 1881 Heden overleed na een langdurig doch gednldig Igden tot mgne en mgner Kinderen diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoote NEÈLTJB OÖDUK in den ouderdom van 50 jaren Allen die haar van nabg gekend hebben kannen beseffen wat wg in haar verliezen J VAK KRIMPEN Gouda 20 Febmari 1881 De ondergeteekende brengt zgn dank voor de bewgzen van hartelgkheid en ook tevens voor het GJE8CHBNK hem aangeboden door n Patroon den Heer A J van D6B SANDEN mr Kleermaker C SCHLÜTER Gouda 22 Febmari 1881 WORDT GEVRAAGD voor en hoog bejaard HEER met een Tuin Adres onder No 543 aan het Bareaa dezerCourant ♦