Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1881

Vrijdag 25 Febrnart 1881 N 2Ö7Ö GOUDSCHE COURAWT en Adverteotleblad voor Gouda en Omstreken Dankbetuiging De GEZAMENTLIJKE WERKLIEDEN ▼ an de GASFABRIEK alhier betuigen met deze bonnen harteiyksten dank aan dea WelEdelen Heer J DE VBIES ROBBÉ voor het gulle onthatU aau hnnne Vroawen Kinderen en hen op 20 Februari jl JEAN BECKER 5ÜARTETT Donderdag 24 Februari 1881 des avonds ten 8 ure in het Lokaal cNUT en VERMAAK Oostharen TOEGANGSPRIJS by inteekeningf 1 25 hmteu inteekening t 1 50 De Lijsten worden WOENSDAGA VOND deflnitiet gesloten Voor leerlingen van het Gymnasium de Hoogere Burgerschool en de Stedelgke Muziekschool zijn persoonlUke Toegangskaarten h 0 80 verkrögbaar bg den Heer LAMMERS Kastelein der Sociëteit de Réunie HET COMITÉ Juffr VAN REEDT DORTLANA Westhaven rSAAQT MET MEI EEXE P1E STBC DE Gouda Kaas Een AGENT isoekt eene Firma die SCHOTTEN en DERBIES in het aanstaand saizoen wil leveren Prima referentiën lett K bfl de Boekhandelaars SCHEL rSMA flOLKEMA Beursstraat 12 te Ameterdam EEIV WERKSTER die nog 1 2 dagen per week dispo nibel heeft wenscht zich gaarne in boven gpnoemde betrekking geplaatst te zien Brieven franco onder No 542 Bureau dezer yConrant Openbare Verkoopingf op MAANDAG 28 FEBRUARI voorm ten elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda in het Logement de Paauw aldaar van 1 3 De sedert onhengelgke jaren bestaande uiterst gunstig aan de Groote Vaart binnen de stad Gouda gelegen Scheepstimmerwerf met vaste Sleephellingen Smidswerkplaats drie Woonhuiften drie Schuren alles ter grootte van 900 Q Meter aan de Vlaamsche Haven of Buurtje van den Tarfsingel Wijk P Nos 36 37 38 39 en 40 te Gouda Te veilen in drie peroeelen afzonderlijk en gecombineerd en te aanvaarden 1 Juli 1881 4 Een dubbel sterk uiterst net onderhouden Woonhuis en Erf met fraaien Tuin en Schuur bevattende het Huis drie Voorkamers Tuinkamer Waranda marmeren Gang Bovenkamer Zolder met beschoten Kap en allerlei Gemakken alles staande en gelegen aan den Fluweelen Singel Wijk R No 582 te Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1881 50 70 Drie nieuw modern gebouwde IFooMhuizen met Tuinen allen net afgewerkt goed geverfd behangen en geplafonueerd aan de Karnemelksloot Wgk R Nos 471e 471d en 471 te Gouda Dadelijk te aanvaarden S Een sterk voor korten tijd grooteudeels vernieuwd Woonhuis aan den Groeneweg Wgk L No 209 te Gouda Verhuurd bü de week ad 1 90 Opera Coupons gfevraagpd van Stalles Balcon Parket Loge Schriftelflke aanbiedingen met prjjsopgave motto Opera hg den Boekh A BRINKMAN BloempoUen Een HANDELAAR in bovengenoemd Artikel verlangt prijsopgaven Adres met franco brieven onder No 117 aan het Algemeen Advertentie Bureau van F VAN CITTERT ZONEN te Haarlem De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Deventer zullen in het Raadhuis op VRIJDAG den 4den MAART 1881 des voormiddags te 10 uur AANBESTEDEN Het leveren en poten van 125 stuks IEPEN en 261 stuks EIKEN HEESTERS De voorwaarden van aanbesteding zullen ter Secretarie verkrggbaar zijn De Burgemeester en Wethouders voornoemd H R VAN MARLE De Secretaris k J HOUCK Deventer 17 Februari 1881 TABAK BEBIENBE TABAL Een fatsoenlijk JONGMENSCH P G 4 jaar in bovengenoemd Vak werkzaam endaarmede goed bekend zag zich gaarne tegen 1 Mei a s te Gouda als BËIUEKDE geplaatst Brieven franco onder lett B aan het Postkantoor te Boskoop Men verlangt voor gehuwde Lieden zonder Kinderen EENE NETTE KLEINE liefst vrjje opgang voorzien van alle gemakken en de Huurprgs van f 2 per week niet te boven gaande Adres onder No 539 aau het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooplng TE Ouderkerk aan den IJssel j op Woensdag den 9 Maart 1881 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer A BROERE Herbergier aldaar van EEi HUIS met daaraan verheelde SCHUUR VARKENSSCHUÜR verder GETIMMERTE en ERF benevens eene partij TUIN of BOUWLAND BOOMGAARD DIJK en WATERING staande en gelegen te Ouderkerk aan den IJssel in den polder Kromme Geer en Zgde in het blok de Geer te zamen groot 36 vierkante roedep 75 vierkante ellen bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden dsdel k na de toewijzing Betaling der kooppenningen op den 2 Mei 1881 Nadere information zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJssel Snelpersdruk van A Bsinkhan te Gouda GEVRAAGD tegen primo MEI a s EENE IDXElsTSTBOIDE kunnende KOKEN en tevens HUISWERK verrichten Adres Peperstraat No 246 BEEENDMiGü Wegens verbouwino worden alle Goederen van C J van de PAVOORDT Kleiweg te Gouda uit de hand om gereed geld verkocht Bestaande in Meulsele Spiegels SCHILDERIJEN BOUW k MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede Nieuwe en Oude RIJTUIGEN KRUI en BAKWAGEN8 en WAGENS op Veeren enz enz alT Alles ten huize van C J van de PAVOORDT Kleiweg te Gouda ftf Zegt het voort Nederlandsche IHiiJnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en UTKECHT na r BOTTEEDAM HAQE en SCHEVENINGEN Het fertrek vsn AmtterdBin i opgegefen n het station Rginpoor Het vertrek van het oeniraalatation We lerdok is 15 m vroeger VaN Amstiskdam 6 30 8 10 9 30 11 26 12 B0 3 B 8 16 9 60 Arnhem 8 56 8 B2 10 36 1 ♦ 6 5 30 6 4B 9 7 Uteechi 7 8 26 10 J7 11 40 1 1 3 28 6 36 8 3B 10 12 Hameien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 10 30 Woerden 7 28 1 44 8 38 3 65 9 8 Oudewater 7 36 J 66 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 13 28 2 1B S B9 4 20 7 6 9 86 10 63 NaaB Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 EoTTEEDA 7 53 9 16 10 80 12 81 2 18 4 6 4 23 6 57 9 42 10 59 ZereLhuizenMoeroapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Geavenhahe 7 66 9 18 10 52 12 84 2 21 4 26 6 j 7 9 9 39 10 68 Soheveningen 7 66 10 52 12 34 7 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RorrEiDAM 6 30 8 15 8 50 10 30 10 40 11 6 0 2 3 4 30 6 B0 7 3B 9 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 8 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomit 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 236 8 23 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 8 26 sGaAVENBAOE 6 26 8 5 8 35 10 1 10 30 11 46 1 50 2 60 4 16 6 36 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 56 ZevenhuizenMoercapelle 6 66 IJ 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 5 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 NaAB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 18 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 66 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7 J 6 8 36 10 62 12 13 3 25 8 1 9 33 Utrecht 7 16 9 U 10 52 li 21 2 41 3 25 4 56 7 31 9 33 AsNHEi 7 16 9 11 10 52 11 21 3 26 4 65 7 31 NA HET BECES Na twee maanden rust zal de vertegenwoor diging spoedig weder bgeen komen de Eerste Kamer zal het wetboek van strafrecht goedkeuren de Tweede Kamer zal de ontwerpen afdoen d e reeds sedert gemimen tgd op afdoening wachten Uit het voorloopig verslag van de commissie vnn rapporteurs der Berste Kamer bl kt dat men algemeen beboodens enkele bedenkingen zeer ingenomen was met het wetboek van strafrecht en daar die bedenkingen geen hoofdEaken betreffen is de aanneming van dit wetboek verzekerd Nu na zooveel jaren wachtens is het hoog tfld dat de Fransche wetgeving door een nationale vervangen wordt De Tweede Kamer wachten gewichtige werkzaamheden verschillende ontwerpen zgn in staat van w zen aan de Tweede Kamer om die tot beslissing te brengen De belangrflkste wet is wel het ontwerp tot het heffen eener nieuwe belasting die de kapitalen moet treffisn Hoeveel is reeds geschreven over die belasting zolleu de afgevaardigden in de residentie teruggekeerd van de g evens door hen verkregen gebruik maken om den eersten stap te doen op den weg van belaüing hervornüng Directe ot indirecte belastingen het is de vraag in Duitscbland en Frankryk waar het algemeen stemrecht het getal protectionisten in de wet f evende lichamen aanmerkelgk vermeerderd eefl Hier zgn wji gelukkig noff oov r niet afgedwaald van gezonde staathnishondkundige b rippeu er mogen hier nu en dan stemmen opgaan die op bescherming aandringen zg zoeken hoofdzakelgk hun doel totnutoe langs zgpaden te bereiken de Koninklgke weg staat voor hen hier nog niet open de directe belastingen worden door de groote meerderheid der bevolking en der vertegienwoordiging nog als de beste geacht de voorstanders der indirecte belastingen kunnen dan ook hier weinig anders dan de voorgestelde directe belastingen om tal van bgzakeu bestrgden Men zal niet zeggen tracht het tekort in de schatkist te dekken door belastingen op de eerste levensbehoeften of door rechten te heffen van de voortbrengselen der ngverheid maar men zal de bezwaren der rente belasting breed uitmeten de wgze van heffing bestrgden op tal van bgzonderheden de aandacht vestigen om die daarna af te keuren in de hoop dat tal van minderheden zich zullen vereenigen om bg de eindatemming het oütwerp te doen vallen Die taktiek heeft men te verwachten als de voorstanders der rente belasting zich niet vereenigen om het ontwerp te doen aannemen ook al zonden zg het een of ander onderdeel anders geregeld wenschen zg zullen zich steeds bg de behandeling moeten herinneren dat het betere niet zelden de grootste vgand van het goede is zg moeten bedenken dat het kapitaal nog altgd hier onbelast is en dat geen verbetering der patent belasting geen hervorming van ons geheele belastingstelsel te verwachten is zoolang niet in beginsel is aangenomen dat ook de couponknippers naar evenredigheid van hun inkomen in de algemeene behoeften moeten helpen bgdragen Met belangstelling wordt zeker door velen de discussie over dit zoo hoogst belaugrgke onderwerp tegemoet gezien Een ander ontwerp is tot afdoening gereed zal de post zich ook belasten met het vervoer en de bezorging van pakjes tot 5 kilo zwaar zooals dat reeds sedert lang in Öaitschland geschiedt De RegeeHng heeft daartoe een voorstel gedaan dat vrg algemeen met welge vallen ontvangen is zal et volgens de berekening van den Minis in de eerste jaren meer uitgaven vorderen dlui de opbrengst zgn zal het is te verwachten drtdit vervoer spoedig evenals het brievenverroei een bron van aanzienlgke inkomsten zal Éprden terwjl velen daardoor zeer gebaat znlUa zgn Maar nog verschillenda ontwerpen wachten op afdoening Anuterdtm heeft dringend behoefte aan een kanaal natrd VtTaal Rotterdam moet zgn waterweg naar zee hebben wil het zgn rang onder de koopateden kunnen handhaven Zullen deze ontwerpen nog door deze kamer geregeld worden Of wel is men door den ingespannen arbeid in bet najaar niet meer tot inspanning gestemd vooral ook met het oog op de aanstaande aftreding van de helft der Kamerleden Wat men nog verrichten wil moet met eenigen spoed geschieden Komt de Kamer met 1 ifaart bgeen dan volgt reeds spoedig het paasch reces en de ondervinding neeft het reeds dikwgls geleerd de periodieke aftreding is storend voor de werkzaamheid der Kamer na Paschen zal niet veel meer verricht worden Is er overvloed van werk het is te wenschen dat nog eenige oogenblikken gevonden worden om een woord van sympathie te spreken voor onze stamverwanten dia in verre streken hun vrijheid moeten verdediaen tegen een verpletterende overmacht Is bet niet mogelgk door daden zijn belangstelling te toonen moet men zich bepalen tot adrei en wordt slechts schoorvoetend geld aangenomen om in de dringende behoeften aan geneeskundige hulp te I voorzien een woord van med eroel uit s lands vergaderzaal zal daar goed doen dit woord worde gesproken het zal hier weerklank vinden daar den tresrenden troost den zwakken moed den strgders kracht geven Geheel Europa neemt deel in het lot derbewoners van den Transvaal zelfs in Engelandgaan krachtige stemmen op om te protesteerentegen de handelingen der Engelsche Regeering zullen onze vertegenwoordigers in deze dagenslechts door zwggen hun sympathie betuigen Voor de Regeering is het zeker hoogst moeilgkom zich partg te stellen voor de HoUandsche Afrikaanders de afgevaardigden des volks mogen de tolk van het geheele volk zgn en den dapperendie voor hun onafhankelgkheid strgden denbroedergroet des volks overbrengen daardoorzullen onze vertegenwoordigers in waarheidtoonen dat zfl onze vertegenwoordigers zgu Elk woord in de Kamer gesproken om diesympathie uit te drukken zal weerklank vindenbg het geheele volk in deze zaak toch zwggtalle partgbelang L BUITENLAND Bultenlandsch Overzlclit De Pruisiaché Minister van Binuenlandsohe Zaken Euleufaurg heeft zgu verzoek om ontslag uog altyd met ingetrokken sommigen verzekeren dat Ëuleuburg alleen zal aanblyven totdat de aanstaande feesten zijn afgeloopen Ëuleuburg voegt men er bg is een mnn die niet lichtvaardig een besluit neemt maar wauneer hy het genomen heeft er ook niet licht op terugkomt en hy zou uitdrukkelijk verklaard hebben dat het hem na het gebeurde oumogelgk 13 naast Bismarck in het Ministerie te blgven Anderen verzekeren dat de Kroonprins een uur met Ëuleuburg heeft gesproken en de zaak wel in orde zal komen Toen de bevoegdheidsivet in den Landdag terugkwam verscheen Ëuleuburg met maar sprak namens de Regeering de commissaris Brauchitscb Er iverd besloten om de behandeling te verdagen totdat de Regeering definitief zou hebben verklaard of zg met art 7 de bekrachtiging der wet onmogelgk chtte Het Heerenhnis heeft echter het herstelde rt 7 verworpen zoodat et van de wet niets komt Wie had gedacht dat de sitting van den Landdag onder tulk een verwarring ion worden gesloten Graaf Ëuleuburg ia de oudste ambtgenoot vao Bismarck de laatst overgeblevene vao bet ministerie Biamarck von Roon dat in 1862 het tgdvak heeft geopend in Pmiseu s geschiedenis als de nieuwe aera bekend In den zwaren QMfikttA i stond bï moedig aan Bismarck s zgde In 1886 naden oorlog met Oostenrgk was de verzoening met het hiiis der afgeiaardigdeo voor een niet gering deel ifln werk In 1870 het jaar der oorlogsverklaring V hij in vertrouwelijke gedachtenwisaeliug met Biwnarck te Ems de eenige raadsman des Konings Wie na dien tgd ook vallen mocht of gaan Enktnburg bleef aan Bismarck s igde en bracht voortdurend het tgne toe om de scherpe botsingen in den strijd met Rgks en Landdag te varzachtea De Fransche Kamer hield zich eergisteren op nienw bezig met de bekende qoaeslie van de Griek che geweren een voorstel van Langtó om een nader onderzoek in te stellen werd verworpen met 303 tegen 189 stemmen Garabetta s redevoering heeft niet algemeen overtuigd men vindt dat hg zich te veel heeft verontschuldigd over zgn invloed en wanneer hg zegt in het geheel geen invloed uit te oefenen het antwoord luidt wat te veel bewgat bewgat niets De Fransche Senaat heeft bg de beraadslaging over het nieuwe tarief van rechten belaogrgke besluiten genomen Ondanks het verzet der Regeering die het besluit vau de Kamer der Afgevaardigden met kracht verdedigde verhoogde hg bet invoerrecht op vreemde ossen vso 6 tot 30 dat op i koeien van 1 op 20 fr i Deze besluiten zegt te Temp zgn niet slechts van bg ionder gewicht voor onze landclgke en stedelijke bevolking voor wis het vleesch reeds buitengewoon hoog in prgs is maar zg strekken ook tot bewijs dat er in den Senaat eene protectionistische meerderheid bestaat uit de meeste leden der rechterzijde en een deel der republikeinsche linkerzijde samengesteld Het bond dat in de Kamer schipbreuk leed heeft zich weder gevormd en men mag verwachten dat de verhooging des tarieven op de ngverheidsvoortbrengselen de prgs en beloouing van deze eerste verhooging zal worden De heer Pouyier Quertier mag trouch zgn op zgne overwinning Zoo het hera al niet gelukt is door zijn redevoeringen en zgoe rondreis in onze departementen onze landelgke bevolking vrees aan te jagen kan hg zich daarover thans troosten Zgn doel is bereikt en het in 1380 ingevoerde stelsel heeft eindelgk een ernstigen stoot gekregen Om in onze parlementaire geschiedenis een tegenhanger van deze voorliefde voor het stelsel van beschermende rechten te vinden zou men tot de kamers der restauratie moeten opklimmen Maar opdat deze wijzigingen kracht van wet krggen moeten zg door beide takken der wetgevende macht goedgekeurd worden Aangezien de Kamer van Afgevaardigden lich met deze bescherming van de Fransche grondeigenaren ec veehouders vermoedelgk niet zal kunnen vereenigen bestaat er alle kans dat zg de wet zal laten liggen tot na de algemeene verkiezingen Dat de nieuwe Kamer echter meer protectionistisch gezind zal wezen dan de tegenwoordige gelooft niemand Het voorstel van Gladstone om wanneer de artikelsgewijze behandeling van de uitzonderingswet voor Ierland Maandag te middernacht nog niet mocht afgeloopen zgu over de dan nog onafgedane amendementen zouder debat te stemmen werd met 425 tegen 63 stemmen aangenomen Slechts eene meerderheid van drievierde der stemmen was noodiif De beraadslaging over de artikelen is daarop voortgezet Een voorstel van den heer Erringlon om den terragn der wet tot 31 Maart 1882 van kracht te verklaren en niet tot 30 Sept 1882 werd mei 211 tegen 68 stemmen verworpen Art 3 werd daarop met 199 tegen 47 stemmen goedgekeurd Dit is hel laatste artikel van het ontwerp slechts over eeufge amendementen moest nog beraadslaagd worden