Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1881

GROOTE mTVOERIISG VAN DB koninklijke Engelsclie Klokkenspelers onder Directie van den Heer DUNCAN S MILLER op T7 2 IJO fi a 25 reToxTj ari o s des avonds ten HALF ACHT ure m het Locaal NUT en VERMAAK Oosthaven B 38 te Gouda Een gedeelte der netto opbrengst zal strekken ten voordeele der Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden en de Inrichting voor Havelooze Kinderen beiden te Rotterdam en het Hais van Barmhartigheid te i Hoge Bewflzen van Toegang zjjn te bekomen by de HH Boekhandelaren H C EDAÜW Jr en A EOK Co en aan het Locdal waar plaatsen te bespreken zgn 10 et extra op den dag der uitvoering van 1 tot 3 ure Programma s k 10 cents Zohlfag 11 FekHarl N èö76 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Oonda en Omstreken ig e a Cyu6 cyir a u t44 VERKOUDHEID BRONCHITIS Op H eiH rytif n tea K uA ASTHMA CATARRH z t iaa ve f4 s M e rc i t Téerkapsoles van Gayot ec n ïw feov u e Töw an Gnyol likeur ti tiU VeS4fa£4eJtAiui 9 c XX X m T j léC uti tZ 9ytceA i e ntu MXl J H er e 4cJta Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade GOUDA BUITENGEWÖfEVOORSTELLING TE GEVEN DOOS DE UTEECHTSCHB TOONEELVEREENIGING DM VRIEyDSCHAlP g HET HEDEWEBKINO VAN DEK HEER JEAN CHARLIEB ten voordeele der Algemeene Armen Op Zondag 27 Februari 1881 De Voddenraper van Parijs of de moord aan de Pont Neuf Drama in 9 Tafereelen en een Voorspel Aanvang 7 ure ENTREE i ni t Leden ƒ 0 73 I Leden 0 50 KAARTEN zgn dagelijks te verkrijgen by den Heer VERMAAT Hotel de Paauw Groote Markt en PLAATSEN kannen besproken worden op den dag der Voorstelling aan het Barean van den Schouwburg tusschen 1 3 are a 10 Cts extra per plaats Sedert 14 dagfeii is ten onaient een KISTJE met Stalen Japonstof vermijt Yriendeiykst verzoeken wj waar de Stalen aan buis zyn ons dezelve terug te benorgen of ons te laten weten BAHLMANN Co TABAK EEBIENBE TABAK Een fatsoenlak JONGMENSCH P G 4 jaar in bovengenoemd Vak werkzaam en daarmede goed bekend zag zich gaarne tegen 1 Mei a 8 te Gouda als BEDIËI DË geplaatst Brieven fraiico onder lett B aan het Postkantoor te Boskoop tu 1 Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda Openbare Verkqopingf Het GEMEENTEBESTUUR van Gouda zal op VRIJDAG den 4den MAART 1881 te beginnen des voormiddags te 10 uur aan het Stoomgemaal aldaar VERKOOPEN eene partg TAKKEN TOPHOÜT en eenige zware IJPENBOOMEN Openbare Vrijwillig e Verkooping IE WADDINXVEEN wegens vertrek van den Eigenaar naar elders VAN HUIZENHETSCIÏÏEEN Erven en Grond ALLES GELEOEN BINNEN WADDINXVEEN waarvan 2 ingericht tot WIK KUL en WOOUfMUIS De Veiling des morgens ten 11 ure De Afslag des avonds ten 6 ure Op WOENSDAG 2 MAART 1881 ten huize van den Kastelein SPITHOVEN aan de Brug te Waddinxveen Aanvaarding hg de betaling op 1 Mei 1881 Breeder bij biljetten terwijl nadere informatiën te verkregen zjjn ten Kantore van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Men verlangt voor gehuwde Lieden zonder Kinderen BENE NETTE KLEINE BdfËiWraiM 9 liefst vr e opgang voorzien van alle gemakken en de Hunrprgs van i per week niet te boven gaande Adres onder No 539 aan het Bareau dezer Courant s @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar hg G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Gouda aUl A LAROCHb i en TzerlMtidende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLJI Apoti te Zeitt Opwekkend Versterkend Koortsverdrfjvend verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te GoudaSyQ den Heer O Thim Apot verder door het geheele Ryk in de bekende depots ledere flesch is met de haudteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien BU deze Courant behoort een Byvoeffsel BEKflL DJHAKIi G BUBGEMEESTEE cd WETHOUDERS van Gouda doea te wetéu dat het Kohier voor de plaataeligke directe belaiting deeer Oemeeole foor het dieailjaar 1881 door hen roorloopiK vaatgeateld gedurende teertien dagen van dea Toormiddaga ten tien tot dea namiddagi ten een en van drie tot vijf re ter Secretarie der Gemeente foor een ieder ter lezing ia nedergelegd binnen welken tgd elk aaogealagene tegen tyneu aanelag by den Raad beiwaren kan iDbrengeu bij veraoekiohrift op ongetegeld papier geaohreren Dat van gezegd Kohier toolaog de voorraad trekt afdrukken ter Secretarie voor éen ieder verkrqgbaar iqu geateld tegen betaling fan 0 40 per exemplaar Oonda dei 26 Februari 1681 Borgemaeater en Wethonder voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretarii BEOÜWKR BUITENLAND BullealiUHlscli Overzicht Ib den Fraaaehen Senaat hield de Brogue ergiateien de interpellatie over den verkoop van wapenen aan Griekenland Ferry de proaidenl Hiuiatar niet Bartheléay St Uilaire beantwoordde de inteifeUatie n hcrhMtd aUcea wat bif raa in d Kaaec bad geaegd mtt tSS tegen Uïitemmenginji men oier tot de orde van den dag de interpellatie baoft dnt niet veel gebaat intnaacfaen ia bat bealnit ingetrokken van 72 waarbg de verkoop vau wapenen B munitie geoorloofd werd verklaard De rede die de heer Gambetta deier dagen gebonden beeft en naar luid der boorden eene dar aehitterendite waa welke by ooit hield verdient nadere vermelding omdat ty bestemd en er op belakcnd ichynt by de volgende verkieaingen dienst te doen langen tyd heeft men op myn hoofd roo tanden wij lyn gedachtengang in korte woorden wUlen weergeven fabelen op legenden onwaarheden op kinderaobtige en dwaie besoknldigingen gestapeld Mn brengt men die rol die ik spelen ton over op het gebied der buiteulaudsohe politiek en nn moet ik mynen ambtgenooten en Frankrqk de waarheid leggen Ik vereeker dat nimmer op geen enkel tydstip ik van verre of van naby ben tnsschenbeide gekomen om bevelen of ook nuar raad te geren of om invloed uit te oeftnen op de meening der Begeering Ik daag lederen Minister lederen diplomaat lederen ambtenaar uit om te beweren dat ik hem eenige inatruotie heb gegeven dat er ni aat de wettige B geering der Republiek een pouroir oecnite beataat Ik leg dat met warmte wyl ik reeds lang geroelig beu wegens dien laater maar ik ceg het niet om eene peraoonlijke verdediging voor te dragen Alleen de Regeeriog leidt de buiienlandaehe politiek en ik vertrouw de politiek der Regeering al heb ik myn eigen opinie welke ik thans niet behoef Ie seggen want ik kan wachten In al mijne woorden in hetgeen rriendeu of bekenden schreven of teiden zocht men de politiek van Gambetta en men ceide Zie de heer Gambetta roert ons naar een oorlog l Dat is eene verkiezingsmauoeurre die ik als toodanii aau de kaak stel In myii rederoering Ie Cherbourg heeft men acht dagen lang niets gezien onder deu inrloed ran buiteulaudsche oordecirelliugen heeft men later uaarorer in Frankrijk eene algemeene opinie willen restigen en een aaulal lieden die nooit een letter ran die rede hadden gelezen verklaarden baar op goed geloof roor oorlogzuchtig Ik was daar raet hel hoofd ran dou staat en roor niet ter wereld zpu ik de rreedzame bedoelingen zyuer woorden ouder een verkeerd licht geplaalst hebben Ik heb daar alleen gesproken ran den plicht om Ie beschermen hetgeen er nog orer is ran het verminkte Vaderland Ook ran de ontworpen en weer opgsgeren zending ran generaal Thomaaeeo naar Griekeabind kreeg ik de schuld hoe ben ik daarvan ieu te weten gekomen De generaal zeide my zelf Het schijni dat ik naar Griekenland bad nioeteq gaan en dat ik nu weer moet thuie blyren Bveneeos was het met de demonstratie ter zee H d ik rioten ter mijner beschikking het sou met naar Dniciguo zyn dat ik ze renden zou Ik werp dus aik Vetantwoordelykheid roor Regeeringsdadm rriï my af Ik heb mijne opinie orer het bnilenlandsch beleid en ik heb het recht die te hebban Doch ik heb die meening heden roor het eent tip de tribune genit En deze reaerre zal ik my lelven opleggen tot bet myn land zal welgevallen om ny duiddgk netlemenf tot andere plichten te roepen De tegen my ingebrachte bMchnUigingea zyn eene exploitatie ran de hartstochflki des lauds tegen de politiek der repnblikeinsehe party Men zeide aan het rolk Daar ia een mla die n tot aronturen zal roeren eeo man die met miekaaning vaa uwe belangen en ran nwcn wil den oorlog wil Dooh ik ben getmX Het land lal weten te kieien en te oordwlen Het ia de groote woorden moede Eens heeft mfa het onder rosrgereo dat de stembus orer rnde of oorlog bealiata een rotnm ontrukt en men il dat spet weder beginnen Maar het rolk zal die berekening doen uden en weten te onderseheiden tusschen héo dfaiat bedriegen en op een dwaalweg willen leiden M hen die het liefhebben tot in den dood Dat was in grore omtretten de gedachtengang dezer merkwaardige rede wdke grooten inrloed zal uitoefenen op de rerkieiingn ran dit jaar Ik bes niet wat aicB van ay Mgt au ik tal ia ceni verantwoordelijke positie optreden loodra men my die aanbiedt Op deze verzekeringen moet de lang verwachtte working majority met een miniaterieGambetta optreden in den herfst van dit jaar als alles naar wenaoh gaat Oeeu nieuwe uit de Transraal De heer Gladatone ia een ongeval orffkomen dat op zijn leeftyd ernstigegerolgen had kunnen hebben Toen hy Woensdagarond roor zyne woning uit tyu rgtnig stapte gleed hg op het trottoir waardoor by eene rry diepe wonde aan het hoofd bekwam Hy moet het bed honden en het rytnigrerkeer is rerboden iu Dowuingstreet waar zyne woning gelegen is Vrees roor ernstige gerolgen bestaat intnsaehen niet De markies ran Hartington deelde Donderdag in het Lagerhuia mede dat de heer Gladatone naar hy meende te mogen terwachlen aanstaanden Maandag de zitting ran het Huis weder zou kunnen bywonen Aangaande de ministerieele crisis in Pruisen is rolgens de National Zeitnng nog niets beslist De minister ran binneulandsche zaken tu Enieuburg blyft zyn vertoek om onlslag handhaven en zal het waaraohynlyk niet terugnemen Hy had een onderhoud met den Keizer In den Duitachen Ryksdag is de behandeling der begrooting begonnen Bismarcks onde vyand Richter die steeds de kunst ventaat den Rykakanselier boos te maken heeft hem ook thans weder door een aanmerking op zyn persooulyk gezag aan t spreken gebracht De heer Riohte achtte het verkeerd dat allea ran het goedrinden ran den Ry kskanselier afhangt Het steuuzoeken van het persoonlyk gezag nn hier dan daar brengt rerwarriug by de partyen te weeg Fiiua Bismarck antwoordde lu hoofdzaak het volgende Aan mg die 66 jaren oud ben waarran ik er 20 iu den dienst ran den Staal heb doorgebracht is niet reel meer te rerbetereu Men mqet mg nemen zooals ik ben of mg terzgdeaielleu Geen land kan met zooreel rust en kalinle de toekomst te gemoet gaan als Uuitschlaiid Volgens de grondwet is alleen de Rgkskanseher de rerantwoordelgke miBisier maar hij is niet alleen verantwoordelijk aau den Kgksdag vwSr alle aan den Keizer Een weifelend en beschroomd Bijkskanselier die naar lederen wenk ran den Bgkadag luistert en geen eigen meeuing heeft zou overtollig zyn roor Ik een rol zon ik uiet deugen Het rerwgt vuu een herhaald veranderen ran meeuing wijs ik af Mg n eenige leidster is het belang ran bet raderland het heil en de roem der natie hare zelfstandigheid tegenorer het buitenUnd hare inwendige mat en felvaart Of dit doel door de eooservatiere de liberale of dictatoriale nchtiug bereikt kan worden komt eerst iu de tweede pbuts ia aanmerking Ik sla nu den eenec dan den anderen weg in naarmate die het best tot bet doel leidt De Italiaansohe Kamer der Afigeraardigden heeft met 266 tegen 27 stemmen het wetsontwerp tot opheffing ran deu gedwongen koers der bankbiljetten goedgekeurd is tjzibk Het JEAN BECKER Quartet Zelden zeker zal het voorkomen dat alle kinderen van een uitnemend kunstenaar met buitengewonen aanleg voor diezelfde kunst begaafd zgu en zicb daarin ukkig ontwikkeld hebben en verrasaend ia bet te zien hoe die kunstenaar gelegenheid beeft gevonden die talenten met zooveel liefde en zorg te kweeken en aan te moedigen Hoe dikwijls toch hebben wg in de geschiedenis der toonkunst gezien dat een vader hoopte in zyn zoon of dochter de roem van zyn naam te zien voortleven en maar zelden was in die kinderen dezelfile mate van talent aanweag Wy herinneren hier boe Mozart s tweede zoon een degelijk musicaa altijd te worstelen heeft gehad met den beroemden naara zgns vadera Jean Becker de by ons reeds zoo goed bekende aanvoerder van het Florentiner Quartet introduceerde Dondsrdagarond zyne drie kinderen bij ons en onvermengd was het genot dat ziy ons deden smaken wy kunnen ona dos aUéeo bepüen met in korte woordea te tnwliten eenigstins den indruk vaa het gehoorde we r te geven daar een veralag of critiek misplaatst zoude zijn Dezelfde eigenschappen die ons in bet Florentiner Quartet hebben getn en waren ook bier aanwezig nl onberispelyke eenheid schoone muziekale opvatting en rolalagen gemis aan effectbejag in den onedelen zin van het woord Het concert werd geopend met het quartet in Ësdur van Schumann het eenige piano qnartet wat die componist geschreren heeft doch hoe schoon en ryk ran inhoud en hoe roortreffelyk rertolkt De enkele maten Adagio waarmede bet werk aanrangt dwingen n dadelyk tot luisteren en bereiden too schoon het hoofdmotief roor ran het Allegro dat zonder die inleiding ons een weinig rreemd zonde klinken en het geheel minder berattelyk maken Prachtig uitgeroerd werd het Scherzo dat met het hoofdfignnr roor piano eu riolonoel aanvangt en later door de andere instmmenten wordt orergenomes Doch ik zou zoo roort kunnen gaan en allen die aanwezig waren hebben gehoord hoe roortreffelyk de geheele uitroering ran dit quartet waa Nu nog cenwoord orer de solisten Mej Jeune Beaker is eene uitstekende pianiste Haar spel is ran zeer edel gehalte en rooral de meesterschap en zelfbeheer sching waarmede ry allea roordroeg verdient gronte bewondering De nog zeer jeugdige cellist Hugo Becker droeg zyne soli met zeer reel smaak en rirtnositeit roor eu ook hem wacht eene groote toekomst De altist Hans Becker beheerscht zyn instrument rolkomen Het eenroudige Andante dat hy roordroeg ware misschien beter geplaVst róór de schitterende pianoroordracb n ook kwam ons de compositie niet zeer belangryk roor doch de uitstekende wgze waarop hy het Andante roordroeg rerdient alle lof En hoe sleepte de rader dezer drie artialen zyn gehoor mede I Voor het eerst hoorden wij hem sis solist Zgu briUaut en nobel spel maakte een diepen indruk Het concert werd op schitterende wgze besloten met het bekende strgk lrio op 8 van Beethoven en als toegift kregen wg hel Menuelto ran Boccherini Een weldadige indruk maakt het de onderlinge verhouding ran den heer Becker mrt zijne kindereu te zien waardoor men niet alleen den kunstenaar bewonilerl maar ook den raensch liefkrijgt Een groot denkbeeld ran hunne artistieke begaafdheid hiefl h l mg gegeven dut roor de euaemble nummers quarletleu en trio s het co