Goudsche Courant, zondag 27 februari 1881

miti heeft te kioen gehed uit miaitens dertig qoutelleB en eren loo rele trios waaronder alle Tau Beethoren Het een welgemeend woord Tan dank roor het gesmaakte kunstgenot besluit ik T M INOEZOltDEN MÜnieer ie ReieuUurl Na hel ehru eii Tan Itet iaatite gedeelte omes opetels U a Khafing der iermü in het algemeen leUtag t Vngdag 18 deier U toegeiooden doch door plaatsgebrek eerst ia Uwe Courant ran 23 defer opgenomen late wQ in de Hiimee Oimheie Oourtitt ran Zaterdag 19 deter eeue beoordeeting onier beschouwingen en wel ran de Redactie selre De Beiiietie lioewel holde brengende aan onlen ernst noemt onxe besohoawiwieu eentydig en wel lo omdat wij valleen den ontedelijkeo inrloed ran een rerkeerde riering der kermis op een bepaald deel der bereiking als orerwegend aannemen tonder den ontapaunenden invloed ran een hehoarl jke kermiarreugde roor alle standen in aanmerking te nemen io omdat wq aau loogenaamde particuliere belangen bepaald alle recht louden outieggen om eeuigen inrloed te hebben op de keute tusscheo kermis en geen kermis Wat die particuliere belangen betreft later door de Bedaolie de belangen ran den bandelsstaud genoemd meenen w te mogen venrytcn naar het Uatate gedeelte ran ons borenrermeld artikel welk gedeelte aan de Kedactie der N O Ot nog oubelÈend was toen ty onze besohouwiogen bespralc Wy hebben juist in dat gedeelte de belangen onzer neringdoende ingeteteneu gewogen Zyn de gronden waarop wq tot de slotsom kwamen dat die belangen q eene afsohaffiug der kermis niet of bijna niat louden worden geechaad rolgens haar oordeel onvoldoende dan tal tij wel doen dit aan te toouen Best de bewering dat wq den ontspannenden inrloed eeder behoorlqke kermisrrengde roor alle standen niet in uanmerking zouden nemen Te ontkennen dat een iehaorlyke kermiirreugde een ontspannenden inrloed zou kunnen hebben ware dwaasheid De rraag is echter Bestaat die bs ooirlqke kermitrreogde P De Sedactie der N O Ct geeft telre het antwoord op die rraag aldoa Ia orer de kermis een wezenlijke klacht uit te spreken het moet qn it Hiten fvrifhtid mumnedeMnottn wordt De N O Ct aoemt een middel tot bestrqding dier bnitensporighaid Dit middel is roor Oouda allhans nieuw Het zou daarin bestaan om ieder rierendeelsjaars een kermis te maken dan worden de genoegens gelqkelijk verdeeld Il het de Biedactie ernst met dit middel waaraan wq roor ons niet twijfelen dan recommandeeren wij haar dit denkbeeld nader uit te werken Wij lijn er nog niet genoeg mede vertrouwd daarorer na reeds een oordeel te rellen Het is ook roor zoiverre wij weten ergens elders nog niet rerwetenlqkt Aanrankelijk lacht het ons niet toe en komt het ons rpor dat wq een goed uitgewerkt plan tot kwartaalsgewqze rerdreling der kermisgenoegens willende samenstellen op onorerkomelqke bezwaren zouden atoiten immers indien wq het doel der verdeeling wilden bereiken bestrqding ran de rerkeerdheden der kermis tedere poging daartoe heeft waarde Ieder plan daartoe rerdient nanwgetette orerweging Gouda Ï6 febr 1881 N N I8 de a chaffing der kennis in bet afgemeen belang Ifynkeer de Bedaeltur I Kaar aanleiding der 3 artikelen roorkomende ii de Ooudeehe Courant ran 13 en 23 Februari jl handelende orer de rraag boren dit opstel geplaatst reroorloof ik mij de rrqheid met de meeste bescheidenheid te renoekeu roor het onderstaande een plaatsje in uwe kolonvnen in te ruimen ten einde gedachtig aan het Audite et alteram partem too juist passend boven den ingang van eene raadkamer dat onderwerp fiiet van ééue tijde worde beschouwd maar ook de keertqde er ran in t Uoht worde gesteld Wie uit dit mijn schrqreo echter een betoog meent ie rinden tot het behoud der kermis zal tich ereneens rergiss n als de zich teekeneude N N aU roontander der afschaffing ran de kermis Alleen is het mijn plan een paar opmerkingen te maken welke m i door N N verkeerd oi beter gezegd niet naar waarheid zyn gequalifioeerd Wat de introductie roor dit onderwerp r n ïf N aangaat ib het no van C Febr daarin komt m i niets voor dat met het hoofd van hei artikel in rerband staat en wil dns liever nagaan wat in het no ran 13 Febr als argument wordt gebezigd om den Tolke te rerkoaden dat de tfiohaffing der kermis in Het élgtmtat belang is Dat N N Int Hb nnhmuligii r ripmliiii tAAr Ak afaohaffing der kermis behoort bewqst hq door orer andkrwwpen co zaken te sohrijrea waarran l j it oiots wee of tegen beter weten in toch aenig knal effect tril lossen om de gemoederen der afcchdfers op te wekken en daartoe moet dan Il mi jMt di BM de groote massa het rolk dat wel nooit wordt geraadpleegd maar too nu en dan eens dienst moet doen om de goede torgeo hunner superieuren te doen uitkomen too ook hier waar N X lect dat de abchafSng der kermia goed is roor de weiicende stand wier leren een itrqd ii om een lober stuk brood Zij maken de talrijkste ataad uit aa 4 B et hoewel in menig opticht rerbeterd laat nog reel te wenschen orer öeooodtaakt te leven bq de minst voediame spqzen ook omdat bij reien de uitgareo roor sterken drank too hoog tqn missen tq raak genoegzame reerkracht om hun lot te rerbeteren Zq tqn arm en worden in dei loop der jaren nog armer omdat de rermiaderiog der licbaamakraohteo hun door niets wordt rergoed loolfing tot tq niet meer kunnen werken en het brood der liefdadigheid moeten rragen als eene gUM Dat dien tomlmd alles behalre benijdenswaardig is heeft K N zeker wel begrepen en daarom wil hq die talrqkste stand wiens leren en rooruitzichten toch een aaneenschakeling ran ellende en ontbering si die enkele rrengde ook maar ontnemen Hoe humaan t Komt een dood paard toch op geen steek aan Maar rdór N N zqn oordeel aldoa nederschreef moest hij eerst oudeoooht hebben door wiens schuld dien toestand was ootitaan en blqft bestaan en al zeer spoedig had N N tot de orertuiging gekomen dat die onhoudbare toestand roor den werkman niet aan de kermia maar aan de heeren kapitalisten was toe te sohrqren omdat die het loon wat den werkman rechtmatig toekomt hem gedeellelqk onthoudt en tich jelf in weelde baadt lierer dan zqn onderhoorigeo het recht van bestaan door hun arbeid verdiend te gunnen Het spreekwoord Exceptio confirmat regulam is gelukkig ook in dit opzicht toepasselqk Ik mag toch wel aannemen dat N N geen rreeradeling in Gouda is welnu N N I onderzoekt dan eeni als gq het niet weet wat de loonstaiidaard in Gouda is Gaat naar de kaarsen siroop loodwit pijpenfabrieken machinale gareuspinnerq zeeptiederq sigarenfabrieken enz enz om den teerkelyken toestand te rerneiAen en ik ben verzekerd dat al wordt ie kermia afgeschaft de werkman daardoor geen schrede tal vooruitgaan en men behoeft waarlqk geen economist te zqn om te berekenen dat een werkman die ran s morgens 6 tot s aroudi 8 uur werkt tegen een loon ran ƒ 6 4 ƒ 6 50 per week met tijn gezin het hoogst uoodige moet ontberen en dat loon wordt hier in Gouda betaald door kapitalisten bq wien te werken uog ala gunst wordt beschouwd üu neemt N N tot roorbeeld Jmtterdam daar is de kermis afgeschaft maar de loonstandaard niet rerbeterd en bqgerolg de tekortkomingen roor den werkman zqn gebleven Of erinner N N zich niet meer dat ten rorigen ja e aldaar ruim 30 000 werklieden zonder werk wareh P en Aih is het toch geen kermis meer Neen N f I de schoen wringt niet in de kermis want geen ebkel argument kunt u met grond aanvoeren dat de afschaffing der kermis in het algemeen belang is Het is een privaat belang rau enkelen maar geen algemeen belang Het tal u toch zeker wel bekend zijn dat een massa werklieden uu en dan moelm vertnimen niet omdat het kermis is maar omdat sommige roo e fsbriekanten uit bluf waartoe zij door de patentwet tegenover de kleinere bqna kosteloos in de gelegenheid zqn gesteld een greater aantal werklieden op hun fabrieken ila lsen dan zq noodig hebben en daarom moeten nu en dan verzuimen en is het zelfs in onze pijpenfabriekeu zóó erg dat ze giet alleen met kermis omdat het kermis is maar met Paschen Pinksteren Kerstmis en Nieuwjaar meestal telkens 14 dagen niet oio e werken en dus niets kunnen rerdieneii En indien N N daarbq met hel loon bekend was dat hun de overige werken werd uitbetaald dan zou N N rooneker lot betere resultaten komen dan met roem er o a op te wqzen dat de Begeering de Bqkspostspaarbauken opricht om hu de werkende stand belang te bevorderen want waar mannen ala J C vanMarken Jr de algemeen bekende Directeur der Gisten Spiritusfabriek te Delft algemeen bekend onder naam van Model Fabriek en nu onlangs de heereu gebr Stork te Hengelo e a de handen aan den ploeg slaan om den toestand hunner werklieden te verbeteren daar blijkt m i al te duidelqk dat het niet de kermia is die den werkman doet lijden maar dat daarvoor andere oorzaken zijn en al schrqft N N nog 20 artikelen over de verbetering der toestand van den werkenden stand ik ben rast orertuigd dat die toestand daarmede niet zal rerbetereq en mocht N N het beneden zich achten om de we derlegging ran zqn beweren door eel rkman aan te nemen welnu leest de Jnni eHkrering ras 1876 ran de 7ragcn des tqds daarin zult ge een artikel riaden Tan genoemden heer i C ras Harken Jr getiteld uit het fabrieksleren en daana ik ben er raa orattuigd alt ge de afwhatBng der kermia het miast in het belang ran den erkenden atand roorstaaa Aangezien ik niet te reel plaatsruimte ran de geachte Bedactie durf rragen en met het oog op mijn weinig beschikbaren rrqen tqd hoop ik de ralgende week N N render te rolgen aangaande het etdelyk belang ran dea srerkesdeu stand en teeken mq J Th Imioia Aan het Bureau ran Politie alhier kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een groote HAZEWINDHOND met bruine Ooren Teef Kantoagerecttt te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 23 Febraari 1881 Kantonrechter Mr J H tam MIEEOP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOBDEELD tot eene boete tan 1 of gerangeniutraf ran 1 dag wegens zonder noodzaak berqden rau het met klinken bestralen voetpad te Gouda C Z koopman in melk te Gouda met een wagen beladen met tabak op de Markt C G pottenbakker te Gouda met een kruiwagen beladen met stokken klei op de Nienwe Haren J den H kiitenmaker te Gouda met een handkar beladen met houten kiiten op de Hooge Gonwe H 8 koopman te Gouda met een wagen beladen met riich op de Hooge Gouwe W B koopman te Oouda met een kruiwagen beladen met drie zaken met aatdappelachiKen op den leugen Tiiodeweg D V koopman ie Gouda met een wagen beladen met een mand op den Groeaevag J ran M koetsier te Zerenhnizen net een rgtuig bespannen met een paard op dea Stationsweg Burgerlijke stand GKBOREN 24 Febr Coratlis Johlnaa ouden P Ssel en O da Otut Hndrikoi oedeM H Laksneli Rosdolr OVEKLEDBN s 83 Tebr P Zsijdveld 5 n A J Oosthoek j m 25 Oltlioijwa 1 j 9 o 24 C Niesweahoijsen huiivr vsa P Cijtonbrook 29 j 10 m 26 P Doelaod 6 m ADVTOtEWTI Wa fierallen Tan een leTenkMB Kind W F MIEBAS Kbomkoot Cortgtne 23 Febraari 1881 Het BE 8 T ü ü E Tan het HnlpVronwen Comité het Boode Krttts te Oouda brengt gaarne openigk den innigsten dank aan alle Stodgenooten Toor zoo Tel welrrillende mime bedragen ontrangen waardoor de Collecte Toor de Trans uaal tot het belaagryk cgfsr Tan 425 85 mocht komen Aan diegenen die mochten Tergeten zfln wordt beleefdeiyk kennis gegeTen de Boa geplaatst blgft ten huize der Penningmeesteres Meijoffir G W Dl JONG West HaTen Namens het Bestaiir De PrmdenU A A HEM8INQ Tboost De Penningmeeeteree G W ra JONG VERKEIJGBAAE Anistcrdamsch Zoet Roggenbrood bïj L GBOENENDAL Gouwe tweede huis Tan de Keizerstraat Een Zaal te huur geschikt Toor Bewaar Brei Naai of Muziekschool Bergplaats en iets dergeljjks hoog 430 en groot 40 52 of 98 Tierkante Meter Te beTragen bij B H MAASKANT BoekTerkooper op de Turfmarkt De Gedeputeerde Staten der Provincie uidHolland BOSPBN bg deze op de onbekende beUnghebbenden in zake een TerzoekranhetBestunr T n den Polder d Drooggemaakte Pu ten om Ternietiging Tan een besluit Tan het Bestuur Tan den Achteraftchenpolder iot Terlaging Tan het maalpeil Tan dien Polder met 10 cM om o zy dit noodig achten hunne memoriên en bewgsstnkken in te zenden aan hnn Collegie vóór den ÜOsten Maart e k Tot dien dag liggen de ter zake betrekkeIjke stukken iederen werkdag Tan des Toormiddags 10 tot des namiddags 4 tire ter inzage aan het gebouw Tan het Prorinciaal bestuur Korte Voorhmtt te t Qrm nhage t Qravenhage den 22 Pebruarfl 1881 De Gedeputeerde Staten Toorooemd FOCK VoorzUtir F TA VENRAAT Onffier De ondeigeteekende heeft de eer te berichten dat hg OONDKBDAO 3 MAART a B GoüDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDUZEB Sociëteit Vre debestc op de Mabkt Haoi Oïticwh BEKWAME KLEERMAKERS gevraag d voor Atelier J HOOOENBOOM miTEE A EITTEN Toor den verhoop Tan soliede véle kansen aanbiedende Premtiel ten tegen betrekkelgk kleine maandelgksche stortingen WORDEN GEVRAAGD Proviae en bg succes txMtaa m Franco offerten onder letter A A aan het Bureau dezer Oourant DE VGEAVENHAAGSCHE Melkinrichting wenscht met BOEREN ie eontraeteeren tot levering van hun eigen MELK Zich in persoon te rerToegen Nieuwe Haven etraat tasschen 9 en 12 uur Openbare Vrijwillige Verkooping TI WADDINXVEEN wegens Tertrek Tan den Eigenaar naar elders TAK HüIZEUMET SCÏÏUEEI Erven en Grond ALLItS OELMJBN BINSKN WADDINXVEEN waarTan 2 ingericht tol WINKEXi en WOONHUIS De Veiling des morgens ten 11 ure De Afslag des aronds ten 6 ure Op WOENSDAG 2 MAART 1881 ten huize Tan den Kastelein SPITHOVEN aan de Brug te Waddinxveen Aanvaarding bg de betaling op 1 Mei 188 Breeder bg biljetten terwjjl nadere informatiën te Terkrjjgen zijn ten Kantore van Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen TEHUUE met 1 MEI een Boyenhuis met TTgeit Opgang op een dar beste standen Hnurprijs 200 Te beTragen aaa het Bureau dezer Conraat ouder No 544 TE KOOP een gebruikt en nog in goeden staat zgnde ijzeren Scheprad Tan zeer goede constructie groot over diameter 5 90 M Schoepen breed 0 50 M Nidere inlichtingen geeft de Heer P 1 HOPMAN te Gouderak GEVRAAGD EEN Banketbakkersbediende M VAW DEB BURG Openbare VrywilUge Verkoopiog TE Ouderkerk aan den IJssel OP WOENSDAG DEN 9 MAART 1881 des middags ten 12 ure ten huize Tan den Heer A BBOEBE Herbergier TAN W BÜMWOONEÜIS zeer geschikt Toor Winkelnering met ACHTEBHÜISJE Teidw GETIMMERTE TDIN EBF DUK en WATBRING staaod en gelegen te Chtderkerk a d Umi in het Dorp binnendjks Kadaster Sectie C os 606 en 607 te zamen groot 3 Vierkante Roeden 98 Tierkante ellen Te aauTaarden by de betaling der kooppenningon op den 2 Mei 1881 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJetel TE HUUR gevraagd in het drukste gedeelte der Stad een FM WMELH IS Offerten onder No 545 aan het Bureau dezer Courant Te HUUR met primo Mei een modern Heerenhuis met Tele gemakken met KELDER en een firaaie TUIN aan den Flnweelensingel Wflk R No 548 EN EEN modern Winkelbuis TE KOOP of TB HUUR aan den Langen Tiendeweg Wp D No 28 Te beTragen hg H FAAU Timmerman Openbare Verkoopingf TAN TE MOORDRECHT ten huize Tan dè We C DEN BRABER op Dinsdag den len MqaH 18ê des Toormiddags ten 10 urt Informatiën ten Kantore Tan M ofiris A KLUIT te Moordrecht In het Lokaal TIVOLI Spooiwegstntat zaflen énige Teaipraken worden gehouden door J T D WAA S Evangelist onder de Apostelen te beginnen op DINSDAG 1 MAABT dta sTonda ten 7 u r I et doel dezer Toespraken is In de harten der Christeaen op te trekken de hoop óp spoelSge wederkomst dei Heeren Te getuigen tegen het ongdod bygebof en afral Tan het geloof in deze laatste dagen Aan te toonen uit de H Schrift en uit de teekenen der tijden dot bet eiade dezer tegenwoordige bedeeling zeer nabij is Het Koning ran onzen Heer Jezus Christus en de gioote Teidrnkking onder den anti christ hetwelk dat koningrijk zal Toora aao De Christenen te waarschuwen roor de oordeelen Oods die het Christendom nu boren het hoofd hangen De eerste opstanding de algemeene opstanding het laatste oordeel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Xe TCrkondigen Gods genadige herstelling van bedieningen sacramenten en garen geluk als in den beginne als zijnde de eenige middelen waar door de Christenen kannen toebereid worden om den Heer bij zqne komst te ontmoeten en niet van hem beschaamd gemaakt te worden Onie dagen zijn als de dagen ran Nooch en als de dagen ran Lot Ingang aan de zyjunt ran het gebouw Zitplaatsen vrif Openbare Vrijwillige Verkoopiog op den Tuin Tan den Heer P tan SCHRA VENDUK en op de groote Heide aan de Zuidkade TE WADDINXVEEN ten OTerstaan Tan Notaris MOLENAAR 0p WoeiMdag den 16 Maart 1881 s morgens 10 ore TAir EENE AANZIENLUKE PABTU Zaag en Werkhout zeer geschikt o a Toor Houtdraagers enWagenmakers aU Gewaterd YPEN en ESÖCHENTOPHOÜT YPENSTAMMEN dik 50 Cent lang 5 M eenige POPÜLLEBENBOOMEN üchtoESSCHENSTAMMEN PLATAAN enz ToortsESSCHENSTAMMEN dik 40 Cent lang 4 tot 8 Meter en YPENSTAMMEN dik4oi3ent lang 6 Meter enz enz Betaaldag 3 Mei 1881 De koopers moeten stellen 2 gegoede borgen Kosten beneTcns de kooppenningen Tan koopen Tan ƒ 10 en daar beneden contant Breeder hg billetten Genezing van Heesliiteid door middel Tan de zoo gimstig bekende RUi L4i DSCHB DRUIVEiKBOKST UOSIIG Tan W H ZICKENHEIMER te Mainz Nijmegen Ik moet U bg dezen mijn hartelijken dank betuigen voor nw uitetekend geneesmiddel Slechte eene flesch Borsthoning gebruike ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met danbaarheid rerblnf ik g UEd Dienaar J HENDRIKS i iJiilaiidsche DruiveuBorst Moni Alleen echt verkrijgbaar in flesachen d 2 a fl 1 en Èl 65 Cent voorzien van capcule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker I denburg