Goudsche Courant, zondag 27 februari 1881

moeien vrg zwaar verwond zijn De passagiers moeten er met den schrik zijn afgakomen uitgezonderd een paii damea die eenig letsel bekwamen Naar wij nader vernemen is de locomotief op een dood spoor geloopeu waarop stond een wagen vol geladen met dakpannen welke verbrgzeld is Xft locomotief heeft mede veel geleden een daarop volgende personenwagen is bijna geheel verbrijzeld met groote moeite is eene dame onder uit die wagen gehaald doch weinig gewond en heer is door behulf van andere daar uit gehaald De maohint of stokw is zwaar gekwetst Overigens zal het met lichte kneuzingen vermoedelijk afloopen Met betrekking tot het bij de Tweede Kamer ingekomen gewijzigd ontwerp tot beteugaliag van het misbruik van sterken drank vernemen wij nader d t de Begeering ten einde aan rembillende betwar in het voorloopig verslag ootwikkeU tegemoet te komen aan de voordracht een meer beperkte strekking heeft gegeven Xerwgl volgens het oorspronkelijk ontwerp de beperkende bepalingen van toepassing zouden zgn op allen verkoop van sterken drank bg hoeveelheden van minder dan vgf liter ia dat cgfer thans tot twee liter teruggebracht Ook op logementen zullen de beperkende bepalingen niet van toepassing zijn Aan den anderen kant echter zijn de bepalingen nog verscherpt Artikel 2 waarbij o de gemec I tebeaturen de bevoegheid werd gegeven om hst aantal verkoopplaatsen niet te bepejrken is in dien zin gewijzigd dat in ii wet zelf het maximum van bet aantal verkoopplaaiseu in de gemeenten naar het zielental wordt voorgeschreven terwgl aan de gemeentebesturen de bevoegdhad wordt gegeven benedA dat maximum te gaan Ook wordt aan i t veieepiging van diankverkoop met winkelnering op qja Uoeoda wip eaa mOt gamoakt in M sproukelgke voorbracht Uit het verslag uitgebracht in de vergadering ras aandeelhouders in het waarbor kapitèal der Affitti damsohe Vereeniging tot het bonwen van OrBUdK woningen aldaar bleek dat de uttkomsten over M wederom zeer gunstig zijn De 376 woningen der au reeds bestaande blokken waren e o verliai lAi de huurpenningen werden geregeld betaald YerAlH zingen hadden vooral in eerstgenoemde blokken wtH nig plaats op de 280 woningen aldaar slechts SBniMI Twee nieuwe blokken te zamen 236 woningen bevtt i tende zijn in aanbouwen met het gemeentebestuur zgn nieuwe onderhandelingen Aangeknoopt vOor het bouwen van meerdere blokken op andere terreinen Het dividend werd evenals vorige jaren bepaald op ƒ 24 76 per aandeel en de aflossing van hèi ttMr de gemeente voorgeschoten kapitaal op ruim 1 pCt l In de plaats van den beer W B Meroier dw lp dankte is tot lid van het bestuur gekozen dcimr jhr mr C J A Den Xex terwgl dehee j W Eóell als bestuurder ia herbenoemd Met groote deelneming werd het treurig bericht oidvangen van het overlgden van den heer mr W pDollert VOO van de Tweede Kamer der Staten en Is 1849 werd mr Dullert tot afgevaardigde voor Zutfen gekozen en van dit tgdstip af heeft hij voortdurend zitting gehad in de Tweede Kamer wdke hg reeds van 1862 op 1863 toen hare groote meerderheid tot de aaneengesloten liberale partij behoorde presideerde In Juni 1854 werd hg weder als afgevaardigde voor Zutfen naar de Tweed Kamer gezonden en drie jaren later als derde candidaat Ojp I de lijst vau het voorzitterschap gebracht prijkte hg er hel volgende jaar 18S8 op als tweede candidaat I en dit bleef zoo tot 1866 toe In het laatst van I dat jaar koos Groningen hem als haar vertegenwoordiger In 1869 werd hij voor de tweede maal tot voorzitter van de Tweedy Kamer door den Koning benoemd en sedert dien tgd heeft hg den preaidents zetel steeds blgven innemen In 1879 mocht mr Dullert het genot smaken het dertigjarig jubilé van zgne parlementaire lilop l baan te vieren bg welke gelegenheid hem door zg u vrienden een fraai fUscheuk werd aangeboden Behalve voorzitter der Tweede Kamer was de I overledene ook lid van den Arnhemschen gejneente raad en commissaris oran de Nederlandsohe bank Mr Dullert waaQÉ n reohtvaardiv vooikonMud ÉSlu M iétaDevoegde Leden der Hervormde Gemeente te Gouda De Kiesvereeniging MerkeHjk Beheer heeft in hare Vergadering van 16 dezer haar Bestanr met algemeene stemmen opgedragen Stemgerechtigden op te wekken tot het verzekeren adn de Manslidmaten van het recht om zooveel mogelgk invloed uit te oefenen op de benoeming van Ouderlingen en Diakenen en het beroepen van Predikanten Hoofdzakel k grondt deze aansporing zich op de volgende overwegingen 1 Een oorspronkelgk recht der Manslidmaten gegrond op de beginselen van het protestantisme en erkend in alle tgden door de Hervormde Kerk in al hare kerkverordeningen totdat het in 1816 willekeurig w6rd ontnomen moet herkregen worden 2 Bestnurs CoUegiën vrier leden zich zelven aanvullen ïi n en troren nimmer overeenkomstig het democratische karakter onzer kerken te r men met den Nederlandschen vrgheidszin Geven aanleiding tot eenzgdige en part dige keuzen en niet de zekerheid dat de benoemde geenszins de keus niet slechts van eenigen maar van het grootste deel der Gemeente is en in zoovele opzichten van de Gemeente verschillen kan dat de benoemde niet gezegd kan worden de geheele gemeente te vertegenwoordigen als door haar verkozen 3 Voor het benoemen van het zedelgk Bestaur der Gemeente geen ander beginsel gelde dan voor dat der Collegiën van het geldelgk beheer dus alleen de invloed zoover het reglement toelaat der Manslidmaten Wg dringen er alzoo ernstig op aan dat onze stemhebbende Medeleden MAANDAG 28 FEBRUARI 1881 zoo voltallig mogelgk b de stemming opkomen en ieder op zjn Stembi et de woorden bestaande orde schrappen en zich akoo verklare voor een Kiescollegie Wg herinneren dat de temming gehouden wordt MAANDAG AANSTAANDE 28 FEBRUARI 1881 van voormiddags 9 tot namiddags uur en namiddags 5 tot 8 uur in de Kerkekamer der St Janskerk waar de Stembiljetten gereed liggen en stemt met ons voor EE1 KIESCOLLEGIE GOV BA 26 Februari 1881 00 l JK Hft Bettaur voornoemd J M NOOTHOVEN vas GOOR VoorzÜter D RÜIJTER Seeretaiie W KROMHOUT Penhingmeeeter 6 STRAVER J IJSSELSTUN F GRENDEL Je Me J FORTÜUN DROOGLEBVER G A D J GABRU fl JAGER Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Swde YooTsfeUmg ia bet AbonneDOieiiit DOOB DE VEESENIOINe m IDËRLANDSCH TOONËËL Openbare Verkooping TB WADDINXVEEN ten overstaan vau den aldaar gevestigden Notaris Mr I MOLENAAR VAN DONDERDAG 3 Maart 1881 BENE BSOOSEmESIJ Drama in 5 Tafereelen en een Voorspel van Desieé Delcboix Wegens uitgebreidheid der Voorstelling Aanvang ten ZEVEN urePRUZEN DBB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dameb en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 2 Maart 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats f HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Womedage avond nog DAMESKAABTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN liNTEEKENINGteverkrggenzgn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten Toor die HH Inteekenaren welke persoonlek Aerhmderd zgn bevattende WOONHUIS WINKEL BAKKERLJ nieuw gestichte OVEN verdere GETIMMERTEN en BETIMMERING en hetgeen uit den aard of door bestemming tot een en ander behoort allergunstigst gelegen aan de Dorpstrast op het Dorp binnen Wad dinxveen gemerkt Wgk A 104 bewoond door den Bakker G VERZLJDEN op Maandag 21 Maart 18èl des morgens ten 11 ure ten huize van den Kastelein Ds van NIEKERK aan het Dorp te Waddinxveen Aanvaarding bg de betaling op 1 Mei 1881 Nadere informatiën geeft de Notaris voornoemd ten zgnen Kantore D No 8 aan de Kerkweg te Waddinxveen Snelpersdrjik van A Beinxuan te Gouda lEKlfiBERtlARKTMA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en EOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur Openbare Verhuring WADDINXVEEN voor den weitijd van 1881 VAN 27 Hectaren beste Weilanden aan eene partg gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland binnen Waddinxveen Zgnde de nummers 165 tot en met 173 van Sectie D der polderverdeeling Op Woensdag 9 Maart 1881 des morgens ten 11 ure ten huize van den Kastelein D v NIEKERK aan het Dorp ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen De Verhuring geschiedt bg opbod en afêla g eerst in 9 perceelen elk van circa 3 Hectaren daarna in combinatiën eindelgk in massa Betaling der huurpenningen 15 October 1881 de huurders moeten des gevorderd 2 borgen stellen Breeder bg billetten Nader onderricht geeft genoemde Notuis Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN is te bekomen Tramway enOorlogsspeL PRUS 2S CENTEN nationale Belooilig 16 6001 YereterUnd ip tverterend koortnerinnend DH wtjnhcmdend ehitltr bevat alle hoedanghedea der 3 verschillende kinasoorten vjreenigd hM Is zeer aangenaam en wordt xeer door de geneesheeren aanbevolen tegen Blotiilieirel gebrek aan kraMe ttekeltjU bteekluti aandoiKtngen van de maaa bloedarmoede gevolge va kei kraambed aaMoudende k oortten langtau lertteUinji eni c4 FABXIBKSMSBK OBDBPONBBKD U PARUS 22 raa DroBot n u tth gnda ipoUuku YZERHOUDEND ELIKSTER Spijiverterend versterkend en hoorUverdriftend een zout met yter vereenzelvigd en mei de Kma vermengd vormt het zelterst en krachtigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen der maag langiame herttellingen gevolgen eau het kraambed ent f cAe PABRIBKBMBKK OEDKPONRBRl If PARUS 22 me brouot n li illi inde tfoUieka lationale BilooniDu Mill ill lil iRii Zondttg 27 Februari 1881 Zij die daartegen echter niet opzien moeten o 1 1 om een andere reden toch coupons nemen Die reden is deze dat het bestaan der Eotterdams opera zeeéftllUpllig is en geheel af haagt van het aantal coupoti mtgeDomen wordt en b j den tegeawoordigen stand van zakeu is het uu zoo ge1 steld dat de coupons hisr ter stede genomen een zeer noodige bijdrage leveren voor de Opera zoodat bij gemis van de Goudsohe bijdrage het bestaan der Opera nog meer twijfelachtig zon worden In het belang der zaak wordt dus ieder die in 1 het volgend jaar censSAcicermalen de Kotterdamache Opera wil bezoeken dringsnd nitgenoodigd voor eenzeker aantal coupons te tetkenen i Gisterenavond had in de zaal Nut en Vermaak 1 dt aangekoodigde uitvoering plaats der Koninklijke 1 Ëngelscbe Klokkenspelen welke door een talnjk publiek werd bygewoond De uitvoering heeft plaats op een met 6 wallen dekens bedekte tafel waatop zioh honderd eenen dertig klokken bevinden van verschillende grootte en vervaardigd van hetzelfde metaal als de gewone klokken doch de klepel beweegt zioh niet naar alU richtingen doch slechts naar twee zqden terwijl hij met vilt bedekt is Met deze klokken weten de spelers de hh Duncan 8 Miller H Havart J H Williams W J Havart I en A C Priichard een eigenaardig concert te I geveu dat een schoon effect maakt en met groot genoegen moet orden aangehoord Het sohgnt in het eerst onbegrgpelgk hoe men met een dergelgk eenvoudig iuatruraent iats zoo schoons kan ten gehoore brengen maar al spoedig geraakt men onder den iadruk en geniet ten volle van die wondervolle halfgedempte tonen De uitvoering werd geopend met het Jaektkoor nil de frtueiMt waaro au ftlku ward gagM B I en verder een groote reeks van stukken uit de keus waarvan bleek dat men van het verscheidenheid behaagt overtuigd was De nabootsing van een ioTfklokkenepH waarin Psalmen en andere kerkliederen gehoord worden was zeker een der schoonste nrs van het programma Tot afwisseling werd zoo nu en dan een ond Ëngelsch lied gezongen dat eveneens een eigenaardig genot gaf èu doozt den inhoud èo dour de flinke 1 wgze waarop het werd aangeheven htllt farm I Tke Uree Chafer en meer anderen lakten een I daverend applandissement uit Zooals bekend is geven de vijf heeren hunne uitvoeringen ten bate van nuttige inrichtingen ditmaal ten voordeele van de H erl iekting voor hiUpI behoevend blinden en de Inncktvig voor hmeleoze kinderen te Rotterdam en het Huie van Bartnkartigkeid te s Uage Hunne uitvoeringen verflianen echter ongetwijfeld niet alleen om het goede doel ondersteuning taaar evenzeer om het genot dat jüjj schenken Het publiek toonde herhaaldelijk zijn bgval BINNENLAND 1 GOUDA 26 Februari 1881 Id de lesde abonuementa roontelling van liet NedfrUndtek fooneel die Donderdag 8 Maart plaata heeft tal worden opgevoerd LbKa drama in 5 tafereelen met een voorspel van Desire Deltroix Daarin treden o s op mevr Kleine merr Sto z de dames Chr en T Poolman benevens de hh LouisBouwmeester Jacques de Boer J C de Vos en 1 van Sohoonhoren Wü worden verzocht te herinneren dat Maandag 28 Februari e k vbb 9 3 en des avonds van 5 8 asr de stemming plaats heeft van de Mans Udmateu der N d Her Gemeente over de vraag beetaande orde of kietcolUge Eene te weinig gesteunde instelling in onze gemeente is de Kinderbewaarplaats of crèche op de Ifieuwe Hiiven Ware het niet dat een voormalig tadgenoot die voor eenige jaren den grooten stoot toi bare oprichting gaf de heer T P Virnljr het tekort had gedekt dan zon de rereeniging bgua ƒ 300 te kort zgn gekomed De uiigiiren bedroegen in 1880 1153 3BV de ontvangsten o van 89 8 kinderen f 397 60 i van de kaarsenfabriek ƒ 100 c contributiën en giften ƒ 369 10 dus te zamen 866 70 p bew iarplaats voor jengdige kinderen wiermoeders dour arbeid bnitfen s huis in het onderhoud van iel gezin moeten helpen voorzien ondertoezicht van een nauwgezet dames comité en ouder idegelijke leiding moest dunkt ons te dezer stedovc3 meer synpathie verwerven dan uit het aan oontribnlicn en giften geïnde bedrag blykt Dit igaklt te meer waar dei £ tewwniging van het gezonde beginsel uitgaat dat de kinderen niet kosteloos doch alteen tsften betaling van 10 et per dag worden o lenomes I Het jaarverslag van de Vereeniging ter bevor dering van Christelijk schoolonderwgs onder minge I goeden te Gouda opgericht in 1866 onder den naam van Tweecentsvereeniging zal den dèn Maart a s in het openbaar woeden gehouden waarbijals sprekers lulleu optreden de heeren Ds waan I alhier en Ds Vcrhoeff van Bodegraven Dit sup I pletiefouds steeds grootelijks bestuurd door de Chris 1 telijke jongeliugsvereenigiug verschaft aan arme kin1 deren toegang tot de Christergke school tegen 10 cents wekelijksch schoolgeld Gedurende 1880 deedhet eene bijpassing van ruim 80 gulden per maandvoor een 7 O lal kinderen anders door geldclgke bezwaren van het Chriatelgk onderwgs verstoken j Standaard Gepasseerden Donderdag heeft de vroeger door ons vermelde zaak gediend van de dieven en opkooper van vlas in de Goudsohe Machinale Garensninnerij Van der Klegn i veroordeeld tot een jaar eenzaam van Willigen tot een half jaar eenzaam en de opkooper Goedraad kreeg twee vonnissen een van eenjaar on een van een halfjaar bside in eenzaamheid te ondergaau De Amsterdamsche beurstrein is heden nabij het Station Woerden gederailleerd Machinist en stoker Het zon te betreuren zijn indien deze nuttige instelling die blykens het getal opgenomen kinderen meer en meer aan hare bestemming beantwoordt oude te niet gaan door de geringe ondersteuniDg unaer stadgenooten en dat gevaar dreigt zoolang een tekort bestaat al werd dit tot nh toe door e gewaardeerde belangstelling van den heer Virnly ekt Men mag er niet op rekenen dat dit steeds zal geschieden en trekt h j vroeger of later zijne hand teriip dan is de val der crèche verzekerd Men zegge niet dan is het nog tqd om bij t springen want het zon blqken te laat te z n daar het oomité voor onmiddelyke en noodzakelqke uitgaf staande plotseling het noodlottig besluit zou mMten nemen Doch men zegge het ook welstaans halve niet hoe gewaardeerd de hulp van den heer Vtrnly zij is het welvoegelyk een inrichting uitsluitend van plaatsel k nut voornamelijk te doen steunen op hem die na zgn vertrek bleef voortgaan met atn allerlei instellingen te contribueeren in weerwi dat ongetwijfeld z ne tegenwoordige woonplaats hem dok menig offer vraagt Irffen Ve d s niet meer zeggen ket geld komt ir imk maar laten we bij een volgende gelegenheid in ruimer mate kunnen tpggen ii geli komt er toch ook Dook ons Qeiijk wij in een vorig nummer ter kennis brachten onzer lezers was er Woensdag jl gelegenheid tot Bét inteèkenen vau coupons toor de Botlcrdamsohe Ogua seizoai 18 l 8f van die gelegenheid ia wel gebruik gemaakt doch lang niet vdldoeiide Immers ingeschreven is aleohta voor 160 cuupous welk getal minstens 600 moet zijn wil de Directie der Ned Uijnspoorwegmaatschappi nachttreinen doen loopen evenals dit jaar De Commissie zal nog eene poging wagen om het vereischte getal byeen te krijgen en zal aan de Goudsohe ingezetenen lijsten doen aanbieden waarop men voor Det geweiisohte getal coupons kan inteèkenen Het is Ie hopen ilat velen nog van die gelegenheid zullen gebruik maken want men bedenke goed dat als eenmaal die naohttreilien zyu opgehouden ibèn slechts de opera kaa bijwonen of door in Uotierlam te blgven logeeren 6t door roet rijtuig hierheen terqg te keei n beide welke zaken èn