Goudsche Courant, zondag 27 februari 1881

Woensdag i Maart N è677 1881 G0UDSCHi C0UR4WT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda eo Omstreken Do inzending van advertentiën kan geicbiedea tot êön unr des namiddag van den dag der nitgave en toherjitiinig aid iqne dfieieii op elk gebied ook muotten uit door helderlieid en laakkennit loader woordenomhaiil of benuntelmg AU preaident wiit hg ook ia moeielqke tgden of omtlachtige oodenrerpen n onder het kiaisroar tui amendementen de orde bg de debaiteu te hudhaTeD en dediwataien geregeld te doen loopen tonder noodelooie inmenging maar tooh ook londer miaplaatate toegerendheid Ur Dullert bereikte den leeftgd TM raim 63 jarea en waa kommandeur der orde Tan den NederUndaohen Leenw gioo kraia T n die der Eikenkroon en ridder der orde Tan Verdienate Ie klaaae Tan Waldeck en Fyrraont Maandag e k wordt het atoAtljjk orereehot Tan mr Dullert te Afnbem ter aarde besteld logeTolge maehtigiog dea Koniuga tgn de hh dr J Boaaeha J U CoUette en i J Tan Kerk gk aaugevetan als gedelegeerden der Nederlandsohe regeering op het interosiiooaal congres Tan electriciteit dat in den loop des jaars te Parqs tal gehouden worden en de heer Q Oqens te Farjjs mede tm wege de regeeriug aangeweten alt commiasaria ter behartiging ran de belangen Tsn Nederlandache inlanders op de aan dat oongrea Terbondea tantoonatelling Te Berign en door het geheele Oaittohe Bgk is men Terrald Tan het op handen ignde hnwelgk Tan Prins Wilhelm Tan Prniseu met Prinses Yiotorii Tan Sleeswgk Holttein Augustenborg eu OTeral worden toebereidselen gemaakt om het hnwelgkafeest Ttn deu rermoedelyken erfgenaam Tan de kroon der Hohentollera ïuiaterrgk te Tieren Alle proTincien en steden burgers Tan alle standen eu rangen willen het hunne bgdragen om het jonge paar geaehenken te rereeren Drie en negentig Ê roote ateden tullen het geiameulgk een prachtig Bwerkt itlTeren tafdserTies geTcn dat uit niet minder dan 1000 j ilogram silver bestaat De ptOTinoie waar de bruid geboren werd heeft Tan den slaat het ktateel Auguatenbnrg gekocht de wieg Tan haar geslaeht wau ook tg het leren zag en tal haar dat ala hnweiqkageachenk aanbieden Op Terlangen Tan den Keiter coUen de prinsen en prinsessen san den bloede op het huwelgksbal historitohe quadrilles dansen in den stgl Tan de 17e en 18e eenw Daarbg tullen een groot aantal bijlonder groote militairen dienst doen gekleed in de uniform der Igfwacht Tan Frederik Wilhelm I den Tader ran Frederik den groote Die gardes tgn cekoiea uit de ofiScieren Tan de tegenwoordige qfwacht en warden door Keiter Wilhelm telf onderweten in de exercitien die Toor den tgd Tan Napoleon bg de infanterie in gebruik waren De tnuiumt der bruid wordt niet tooals bg Torstelgkg huwelgken gewoonlijk geschiedt tentoongesteld Het grootste gedeelte Tan haar nittet wordt in fiugeUud gemaakt waar Koningin Viototia de aanalunde grootmoeder der Torstin tioh bytonder er TOor interretaeert Uil Berg ambacht sohrgft men dd 25 Februari De openbire lagere school te Ottol nd is tgdelgk gesloten wegens het heerschen der matelen onder de aohoo vugd Met betreiy ing tol de nalatenschap fan den heer Dullert a £ de Arnh Ct mededeelen dat tg ten goede komt aan menachlieTende instellingen te Arnhem en elders Vele legaten ran ƒ 60 000 ƒ 26 000 10 000 ent tgn aan Nederlandache instellingen Termoakt te irouingen Ai j terdam Botterdam ent terwgl ook familieleden en dienstpersoneel niet tgn TeKeten Het grootste gedeelte Tan het meer dan aa iienU k Termogen tal strekken om te Arnhem eene inaïilliog in het IcTen te roepen in den geest Tan St Peter eTenais dit tonder aantien Tan geloofsbelgdenia weldoende Daar het kapitaal Teel grooter tal weten dan ran genoemde instelling ligt de Terwa tiog Toor de hand dat de DuUert Stichting ook op uitgebreider schaal hulp tal Kunnen Terleeneo ook aan hen die meer tot de schamele armen moeten gerekend worden Tot cenigen nitToerder ran tgn uitersten wil heeft de OTerledene tgn meest Tcrlrouwden Triend mr C P Henny benoemd die ofaohoon teker niet tonder aanelen de tware taak toch heeft aanvaard om in den geest Tan Dullert te handelen en diens Uagedachlenia ook door de wgze waarop hg otct tgn Termogen beschikte onTergetelgk te maken roor de stad waar hg geboren werd leefde en stierf waarTan hg een aieraad was eu nu ook een weldoener tgn tal De keaze Tan den executeur is een waarborg dataan Dullerta bedoeling Tolkomen tal worden beantwoord De te Amatetdam gerestigde oommissie Tan PatritMiinm Toor de Transvaal erlangt nu reeds menig bewijs dat haai arbeidniet ouTruchtbaar ia Dagelgka komen er adhaeaie adrenes in met lat ran handtaekeningen en Tele lijsten gaan rergeteld Tan postwissels ten behoere der dappere TransTalers Zoo ontTing de commissie bgr nit Haterswoude bericht dat Tandaor is opgetondeu een adhaesie adret aan Z M den Koning met lOSl onderteekeningen terwgl de gemeente 3000 inwoners telt Bg dit bericht was gcToegd een bedrag Tau 39 10 aan ingetamelde giften De gelden die bg de commissif inkomen tullen Toortaan rechtstreeks sertonden worden door tussohenkomst Tan ds Lion Cachet aan een bekend adres ten behoere der gewonde strgders en roor de weduwen en weeten Tan hen die hun leTen gelaten hebben Toor de taak Tan recht en Trgheid Het Hoofd eomité Tan het Soode i ws heeft aan de plaataelgke comité s en oenmfmêÊttèa medegedeeld dal ter aauTulling Tan de gessertuddige hulp reeds door het Nederlandache comité Tan het Soodt Kruit te Kaapstad in de richting Tan Bloemfontein en Natal afgetouden een Tiertal geneeskundigen die zieh daartoe belangeloos bereid Terklaardeu door het Hoofd comité is aangeweten om naar het tooneel Tan den oorlog is ZuidAfrika te Tertrekken De namen deter beeren tgn dr D U Zeeman ofBo Tan gêiiondheid te t Bosoh J C Van Sohilfgaarde med doctorandus en arts te Utrecht H B Van Nes ec H Fh Baudet de beide laatsten candidaat arts te Utrecht Dete expeditie Tan de noodige iuttrnmenten Terband banden geneesmiddelen roorzien is bestemd om den len Haart a s Tan London te Tertrekken De heeren H Boers J W R Oerlach S Hamelink eu K H Schade hebben een circulaire Terapreid waarin Toorgesteld wordt de oprichting van een Nederlaadsche Vereeniging Toor looaalspoorwegeu en tramwegen Volgees de ontworpen statuten is het doel bet belang Tan dete rerToermiddelen en dat tbu het publiek te bcTorderen De Vereeniging tracht dit doel te bereiken door onderlinge samenwerking eu grondige behandeling Tan de onderwerpen welke door het bestuur of de leden tdr OTerweging warden aangeboden Als leden der rereeniging warden aangenonMsn lo alle Nederiaodsehe of in Nederljand geëxploiteerd wordende locaalspoorweg of tramweg maatachappgen 2a alle belangstellenden die tioh Toor het lidmaatschap aanmelden Voorloopige toetreding wordt yóSt 16 Maart geTraagd Daarna tal eene vergadering wbrden gehouden tot stichting der Vereeniging Voorzien Tan een akte opgeranskt door notaris of kantonrechter waarbg dete Terklaart tioh ttmolU Tenekerd te hebben dat de houden Tsn die akte met uilsluiting rau alle anderen if en tlUAi beToegd en gerechtigd tgn en tevens Toonieu Tan een oewijs dat de overledene gedurende tgn leTen op wettige wijte door tgn moeder ali haar kind is erkend kunnen Tolgent offieieele bekendmaking Tan den minister Tan marine in de StaaUeourtnl Tail Donderdag de erfgenaam Tan Klaas Franttan in leTen marinier der Ie klasse gebaren te Sneek Tan Arnold en Heudrikje de Wolff en overleden den 23 Deo 1879 in het tiekenhnia te Botterdam tich sehriftelgk of in persoon wenden tot het Departement Tan Marine teneinde uitbetaling te krijgen Tan den nalatenschap van de orerledene ten bedrage Tan mjftien anten Veel kosten tgn er aan de in ontTangtt neming dier erfenis naar wij dieenen niet Terbooden R N EEN BAAD OM OP TE VOLGEN Van alle ziekten die dagelgka de sterflgst vermeerderen is de longtering zeker de meest algémeene de meest wanhopende voor de buisgezinuèn Tot heden heefl de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden en moest zij haar taak beperken o u het lijden der teringzieken te verlichten en t leven met de grootste zorg eenigen tgd te verlengen t Is een ieder bekend dat men den borstlgders aanraadt eén wanner klimaat op te zoeken om er den winter door te brengen zoo mogelijk in de nabijheid van dennenbosschen waarvan de uitwaseming een weldadigen invloed op de longeu uitoefent Ongelukkig kunnen vele zieken zich niet verplaatsen en t is vopmamelgk tot dezulken dat wg onze woorden richten De ondervinding beeft eerst te Brussel en later bgna overal geleerd dat de teer die eenihanacbtig product is van de dennen een zeer merkwaardigen en gelifkkigen invloed heeft op de zieken die aan tering of Iwonchitis lijden Dit is reeds genoeg om de aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vestigen Men moet er dus vooral op letten dal mén in het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt De geringste verkoudheid kan in een bronchitis ontaarden t Ia derhalve natuurlgk dat men om het meeste voordeel Tan dit geneeamiddd te hebben liidi er nn badiene loodra men aanvangt te hoeaten Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig ofeidat vele boniIgders geheel onbewust tgn van hun krankheid en slechts meenen dat te een zware verkoudheid of lichte bronehitis hebbeo als de beginselen der tering teeda werkelgk aanwezig zgn De teer wordt gebruikt in den vorm van teerwater Vroeger deed men wat teer in een karaf en vulde die met water die men tweemaal per dag schudde gedurende een week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplossing waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en Tan leerscherpen en onaangenamen smaak Tegenwoordig vindt men bg alle apothekers onder den naam van Gondron de tUYOT een zeer geconcentreerde teerlikeur die u in staat stelt om onmiddellgk op een gegeven oogenblik een zeer helder en aromatiek teerwaterte bereiden van vrg oangenamen smaak Men doetéén of twee theelepeltjes van genoemde teerlikeuiin een glas water en men verkrggt terstond een teerwater meer of minder tafi de aromatieke be staoddeelen der teer bezwangerd en van too geringen prgs dot een flacon van twee francs voldoende isom tien a twaalf liters teerwater te bereiden Bovendien is bij iederen flacon een uitvoerige gebruiksoanwijziging gevoegd Met de Goudron de GkiTOl tqn pttMvan ogenomen in zeven hos lalen en gasthuizen to Par t alsook te Brussel Weenen en Lissabon De beer Guïot heeft tevens kleine capsules ter groote van een gewone pil vervaardigd die onder een enveloppe van toete gelatine zuirere Noorweegache teer bevatten Deze vonn ia bgionder alp te bevelen voor hen die een afleer van teerwote hebben of veel op reis moeten zgn Twee of drie leercapsules van GuYOT j enomen een oogenblik voordat men gaat eten vervangen gemakkelijk het gebruik van teerwater ledere flacon bevat zestig copsnles Dit is voldoeit om te bewgzen hoe goedkoop het gebruik is der capsules van Qoudron de Odtot Vgf tot zeven en era halve cent daags WAneer een verkoudheid verouderd is of m neer men het effect wil bespoedigen kan men de teercapsoles gelgktgd gebruiken met de teerlikeur die men dan bg i eten en I naar bed gaan neemt Dete dubbele aanwending ontslaat van bel gebruik van afkooksels p tes en siropen en dikwgls weds gevoelt men na t eerste gebroik de gezegende werking Germania te Slettin Deze Maatachappg onder controle van den Staat sluit op zeer voordeelige ▼ oorwaarden alle soorten van LevensvtttBkeringen HJfrenten enz en is zeet gesehjkt om op een zeker tgdstip de gelden voor uüittofttudie voor de kinderen beschikbaar te helden De tOermania onderwerpt ncA bij ventueele geeehillen aan de uittpraak van den Nederlandichen Rechter Inlichtingen en prospectaiten gratis Ui den Hoofdagent A K JA on GARDEN Turfmarkt H 162 Ooud a J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IMTRllMËNTEELE ZUIVERAiR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜBLËMENT Kuipeisteeg K 227 Met 3 jaar Garantie ONTVANG EN BETAALKANfOOR L Droogfleever Fortuijn Rotterdam JBente d Dépirsito a 3 3V o3V 4 f Vi 7 Opvraagbaar na drie dagen één marind twee drie zei twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente roornitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben dpor tasschenkomst van den heer Mk J POBTUIJN DRO OQLEEVER Advocaat te Oopda Snelpersdrak Tan A BRimucAH te Qondo Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in deu avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 MI W H DULLERT Een echte Gelderschman rond en open Pallert is een geëerd Ud der Kamer Voor 1848 reeda in zgn geboorteplsHts Arnhem ais liberaal bekend zogen de voormalige oUgar iüsche edelmogendeu ol edelacbtbareu in hem een dier jonge advocaten die naar verandering baakten om eigen voordeel te bejagen Nooit beeft iemand dergelgke uitspraak meer beschaamd want herhaaldelgk wees Dullert de hem aangeboden ministerieele portefenille af hg zoekt zgn hoogsten titel in dien van vertegenwoordiger van het Nederlandache volk en neemt die taak in de Staten Generaal en in Arnbem s Gemeenteraad bg uitslniting ter harte want hg bekleedt geen enkele andere openbare betrekking eu brengt den vrgeu tgd des zomers met wandelen rgden en vinchen des vrintere met jagen door Zgn fortuin stelt hem die ngennwd en bgna zonder bloedverwanten is boven verzoeking hg heeft geen gunsten te vragen Zoo schetste Sagittarius in 1869 in zgn parlementaire portretten den man die gisteren naar zgn laatste rustplaats is gebracht Het Vaderland is een edel burger armer Dnllert zal met zgn mannelgk gnl en welwillend gelaat met zgn doordringend oog en breede flinke gestalte zgn plaats in de vergaderzaal der vertegenwoordiger niet meer iUUemen hg 3 hei wakend geweten van het reglement van orde der Kamer heeft de post liioeten verlaten iè hem herhaaldelgk door zgn medeleden en de hooge Regeering des lands was toevertrouwd n die hg steeds met de meeste onpartgdigheid lieeft bekleed Dullert is niet meer met hem is weder een det mannen nit oas staatsievan verdwenen die ons onwillekeurig terugvoeren tot vroeger dagen toen het parlementairisme hier is gevestigd toen Tfaorbecke aan het hoofd zgner getrouwen ons die rechten en vrgheden deed geven waaraan wg f axKj verbazend veel te danken hebben De tonde arde gaat heen Een Blussé een van der Linden mogen de traditiën van die dagen nog levendig houden zg zgn thans alleen overgebleven om de ïeaaeii van den grooten meester bg een jonger geslacht in herinnering te houden Men moge die mannen evenals hnn meester doctrinairen noemen wij moeten eerbied koesteren voor mannen die steeds getrouw geweest zgn aan hnn beginselen Wat zien wg in Engeland Gladstone heeft als opposant de rechten der Transvaalsche boeren verdedigt voor hem was de geweldenarg tegen hen gepleegd een krachtig middel van oppositie en hij is geslaagd Het Engelache volk heeft hem in de gelegenheid gesteld de beginselen van billgkheid en politieke eerlgkheid in praktgk te brengen en als premier van bet ministerie zendt hg troepen uit om die majinen tot onderwerping te dwingen wier goed recht hg herhaaldelgk betoogd heeft Bright de man des viedes had steeds een afschuw van alle gewefi hg de apostel de vredes minister gewordei verzet zich niet tegen een schandelgke oorlog waardoor Engelands naam door geheel Enrona onteerd wordt men moge zich op de omstanagheden beroepen zulk breken met beginselen ltgd verkouoigd kan door geen eerlijk man goedgekeurd worden Aan zoo iets heeft DalleH zich nimmer schuldig gemaakt Oprecht de beginselen van zgn meester toegedaan if bg noch ter rechter noch ter linkerzgde a éweken hg was Thorbeckiaan bg stelde er tteeds een eer in het te zgn en juist die consequentie heeft hem aller achting doen verwerven Groot is het veriies dak ons land dat de vertegenwoordiging gele heeft een voorzitter als Dnllert die hoewel partgman in merg en bknd met da measteo lKtödigküddadahattu leidde en zich daardoor de eerbied en de achting van alle partgen verworven had zal niet gemakkelgk weer te vinden zgn Op zgn opvolger rust een zware taak het voorbeeld van Dullert zg hem tot een vertrouwden gids En niet slechts de voorzitter alle leden nemen een voorbeeld aan den overleden voorzitter die zich in den h eetsten strgd aan geen personaliteiten schuldig maakte die nooit zaken mat personen verwarde n nooit tot de orde is geroepen ook bg den hevigsten parl strgd Zoo kan Dnllert nog leven na zgn dood en voor velen ten voorbeeld zgnl Zgne asch ruste in vrede Zgn leven strekte ons allen ten voorbeeld wat hg kon beeft hg het Vaderiand gegeven wat hg vermocht heeft bg gedaan om het gelukkig welvarend vrg te maken De groeve is gesloten wg moeten voorwaarts een nieuwe voorzitter zal de debatten onzer vertegenwoordigers leiden aan hem is de verplichting opgelegd om het verlies dat het land geleden heeft zoo weinig merkbaar mogelgk te maken aanchem de teak om het verlies dal wg geleden bebben 2oo spoedig mogelgk te doen vergeten Arnhem zal toCh zgn medeburger niet vergeten en de Dullert stichting zal een waardig gedenkteeken zgn voor den echten Nederlander die uiterlijke eer versmadende zich steeds begverd hedt om nuttig te zgn voor zgne medeburgers 1 L Buitciilaiidscl Overzicht Ouder de meerderheid die in den Fransoheu Spnaat bij de inlerpelUlie over de Grieksobe jtewerenquaestie gestemd heeft voor de eeuvoudiie orde v n deU dag dat is voor de Begeeriug telde men tien leden van het linker oentrum en Iweo leden der rechleriijde jjie by geen barer groepen ingeschreven lij n Onder de minderheid waren er twee leden van het liukeroentrum ADVERTENTIËN worden geplaatst ▼ au 1 5 regels ik 50 Centen iadeM Mgel tueer 10 Craten GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN Als men vele stemmingen van deu Senaat bogaot vooral die van den laatsien t d is er recht tidi te verwonderen over de groote meerderheid die aan de lyde der Begeeriug geblereu is Haar tot goed verstand der laak dient men Ie weten dat de meerderheid van Donderdag jl de irewoue meerderheid der Begeering is telkens als de godsdienstige en staathuisboudknndige quoestiën buiten t spel i n De afdeelingen der Kamer hebhen de commissie benoemd tot onderzoek van Bardoux s wetsvoorstel tot wederiuvoering van den scrutin de liste In langen tyd heeft men lulk eene Mlrgke opkomst van de leden in de afdeelingen nie exien Kr waren meer dan 420 afgevaardigden tegenwoordig Op de voorstanders van den aorntia d arrondisseiaeat iqn 219 stemmen uitgabsadit op de verdedigeM sn dsn sorutin de iMte 182 stemmen De eersten tijo in de commuaie door 8 leden vertegenwoordigd de laatsten door 3 De lieuwe wijle Van attraming bleef dus in de mioderheid De mecroerheid ia echter maar 35 sierameB etr dsarbf komt étu 123 afgevaardigden afweaig waren Hen mag dos aannemen legt Le Xem u dat bij de openbare discussie deze verhouding zich niet zal handhaven Andere onderwerpen looals de interpellatiên iu de Kamers en de proteetionnislisehe neigingen van den Senaat hebben de aandacht ip Frankrjjk eenigssias afgetrokkea van een onderwerp dat toch wel de opmerking verdient £ r vertoont zich uomeljik bij de hooge geeatelqkheid eene neiging om voor taan in betere ventandhonding met de Bepubliek te leven De bisbohop van liimo es tot aartsbisschop van Kamerqk benoemd heeft op een olGoieel gastmaal een dronk aan de BepnUidc gewgd en de oieuWe bisschop van Poitiers opvolger van dea ultramontaanscheti kardinaal Pie verkhurde dat het de plicht der geestelijkheid was om lioh volkonea builen de staatkunde te houden en in goede verstandhouding te leven net d regeering welke de natie zich gegeven heeft De derde lezing vau de lersche dwangwet is Vrydog eindely k afgeloopeu De eerste leoiug van de lersche wapenwet is tegen heden door de Uegeeriog aan de orde gesteld daar deze Maai sg de begrooting van oorlog wil indienen De conservatieven kwamen en terecht tegen deu verdaging op alt in strqd met het vroegere votum van het Lagerhuis aaur gaande de behandeling van de lersche wetten Donderdag volgt uaar de Datlf Nemi meldt de indiening van de leraohe landwet Belangryke berichten tgn uit de Transvaal gekomep Ouder persoonlyke aanvoering van sir George Calle beboen de £ ugelBobe troepen Zaterdag een aanval gewaagd op de stelling der Boeren te Laings Nek eu ie tqn op venchnkkel ke wjjse teruggeslagen Dat is de hoofdinhoud van onderscheidene telegrammen die achtereenvolgens tyn aangekomen Mtt het 68ste en 60ste regiment heeft Cplley in des nacht het kamp op Mount prospect verlaten eu zich genesteld op Spitsko een heuvel in de linkerflank van de stelling der Boeren derhalve luBSChen den weg en de Buffalo riïier Toen de dag aanbrak werden ly nier door de Boereu aangevallen die leggen de Ëngelechen vier malen den heuvel bestormde Volgens de Engelache berichten waren zy op het punt van deu aanval op te geven toen het den Engelschen aan muuilie begon te ontbteken In elk geval is de uitslag de e geweest dat va een re