Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1881

f ondervonden by het overlgden van oi ze geliefdeoudste Dochter CATH BINAJOANNAMARIAbetaigen wj onien hartelgken dank L H W NABER A NABEB geb Ledskm Bloemendaal bij Gouda 1 Maart 1881 Sociëteit 0 S GENOEGE Commiasarissen der Sociëteit One Genetgen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 6de Abonnements Tooüeelvoorstelling op DONDERDAG den 3n MAART 1881 de SOCIËTEIT van dea avonds ZES UUB af al QE8LOTES xfjn Namens Commissarissen J C IJSSELSTIJN Seeretarit Gouda 1 Maart 1881 Te HUUR met primo Mei een modern Heerenhuis met vele gemakken met KELDER en een fraaie TUIN aan den Fluweelensingel Wijk R No 543 EN EEN K modern Vi inkelbuis TE KOOP of TE HÜÜB aan den Laogen Tiendeweg Wjjk D No 28 Te bevragen bij H FAAIJ Timmerman iiacBt ilMhti acTen man liJB ovcrgebleTen en hei udere het 60ite deohta na groole Tertieien reder het kamp kon bereiken Generaal Colley en de Toornaamite officieren lijn geaneufeld Vanidf f preekt dat men nadere tqdinj en lal moeten afvashten eer de laak ralkomen juist kas orden beoordeeld BoTSndien moet man altjjd in aanmerking nemen dat men de beriohten alechti an tene i e ontnngAt Uit de bgioeging eohtelf dat het Engelache kamp Teraterkt wordt valt lenoegiaam af te leiden hoe weinig men uch op ign geoiak gpfoelt niettegenstaande al de troepen die iom tqn samengetrokken Uit Bloenifontein wordt geseind dat de Volksraad ran den Oranje Vrgstaat met 22 tegen 15 stemmen eene resolntie heeft aangenomen loraarin beirenrd wordt dat da Kaapache BegeeringJKonder roorafgaaade waarschuwing en souder voldoende beweegredenen den uitvoer van munitie aan de bewenen van den OraUje Vrgstaat heeft verboden Beien maatregel acht de Volksraad in strijd met den geest der overeenkomst met Engeland en hg nOodigt president Brand uit aan de Éngelsche Segeeriug te venoeken eene herhaling van dergelgke handeling te voorkomen Het huwelgk van prins Wilhelm oudste loon ran den Kroonprins van Pruisen met prinses Augusta Victoria van SIseswgk Holstein is Zondagavond na groote feesten en met de meeste plechtigheid voltrokken Ue Pruisische Rtielu A imger deelt thans officieel nede dat an graaf sa Ëalenbnrg op lijn venoek ontslag als minister mn binnenlandsche zaken is verleend Ug behoudt den rang en titel van minister van staat l e vredesonderhandelingen tusschen Chili en Peru schgnen no niet tot den gewenschten uitslag geleid te hebben ondanks de volkomen nederlaag van laatstgenoemden Staat AU reden daarvan kan wellicht gelden dat de voorwaarden door deu overwinnaar opgelegd hard coo niet buitensporig zgn Be Peruaansche Regeering heeft daarom gemeend de goede diensten van bevriende mogendheden te moeten inroepen Volgens den Montiug Fmt heeft tg eeu beroep gedaan op de tusschenkomet van Engeland Frankrgk en Italië BINNENLAND QOUDA 1 Maart 1881 De heer Noordbergh tweede Initsnant an het depot 4e reg infanterie alhier in gamiioen is overgeplaatst naar het tweede bataillon in garniioen te Leiden Naar wij met genoegen vernemen is aan de firma Jan PtincekiE Cie alhier op de Tentoonstelling te Melbourne eene 2e pr js van verdienste toegekend lerwgl g te Sijdney in 1880 den len pr js van verdienste ontving voor hnnne Qoudsohe aarden Tabakspgpen Bc aitslag der gisteren gehouden stemming door de Leden der Ned Heiv Gemeente ver d vraag imhaaJt orde of tuieoUegie ia aldus Uitgebracht 791 stemmen Van onwaarde 16 Voo r i iötmiuik orde verklaarden sich 471 voor ten üeieettegie 304 toodat besloten is tot handhaving der baiamuk trie VEBGABEBING van dcn GKMËENTEKAAB Woensdag 2 Maart 1881 des namiddags ten l are ten einde Ie behandelen De rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1880 Het voorstel tot Wgiiging der bcgrooting vaa de beide Gaathuitea dienst1880 Het voorstel betreffende eene wgziging van art 7 der Verordening regelende de jaarwedden van het onderwgtend P kWfl sn de Openbare lagere scholen Het voOrslel elreffende de ingebrnikgeving van gerioleerde gronden tusschen de Vlamingstraat en Kraidmierstraat Het adrea van C Verhoef en P A Iiaflber betrekkelijk de hnnr van een stak grond bg de Karnemelksloot Het adres van J vaa der Grift betrekkelijk de hour van een stak griendland onder de gemeente Beeuwgk Een voorstel tot aankoop van grond voor den bonw eener nienwe Eerste Burgerschool voor meisjes £ e voorstel tot het verleenen van oouoessie voor den aanleg en de exploitatie eener waterleiding Deier dagen hebben wg gemeld dat te Capelle a d IJsel tcker weduwe B en de bouwman C in hechtenis ign genomen onder verdenking dat sg den man van eerstgenoemde zouden vergiftisd hebhen Gisteren is op last en iu bijtijn der jnslitie ook het Igk opgegraven van de vrouw van gemèlden C dat in Juli 1830 op de burgerlijke begraafplaats te Hillegertberg ter aarde werd bestel Het vermoeden beitaat dat ook deie vrouw een geweld dadigen dood tou ign gestorven Voor een teer talrijk publiek werd Zondagavond in Kunstmin de aangefiondigde tooneelvoorttelling gegeten doof de Utreohtsdke Tooueelvereenigiog ii Frindiciap l Het bekeutU dfima t Voddenmper van Pargs werd met genoegen geiien de heer Jtnn Ckariier die de titelrol vervnlde werd telkens Inide toegc juicht en het geheele getelsch p oogstte veel bijval in Tot lid vaa den gnneenleraad te Capelle a d IJsel is gekozen de heer D P van Oappellen Be arrondissements recbtbank te Utrecht heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van Jen leerling der Hoogere Burgerschool aldaar die bij ongeluk ign vriend doodschoot Be rechtbank beeft hem wegens onwilligen manslag veroordeeld lo S weken gevangenisstraf en de kosten van het geding Te Ztndvoort werd Zaterdag 11 op de terreinen van de hh Eltibacher te Amsterdam de eerste steen gelegd van het te bouwen daghStel en vau de passage in tegenwoordigheid van vele genoodigUen en een overgroot aantal belangs leadeu Te Rotterdam is eergisteren nacht iu het sigarenmagaign van de firma Weiiithal 8s Co aan het Wealnieawlaud een vr belangrgke diefatal van geld gepleegd en van eenige sigaren sigaretten eni De dief of dieven ign binnengekomen door een keldergat aan de straatigde uitkomende gingen vervolgens door den kelder daarna over den trap die naar den winkel leidt en zijn langs deneelfden weg weder vertrokken Be sluiting was van dien aard dat het niet noodi was braak of geweld te plegen 1 Het ttoffelgk orersch t van den beer mr W H Bullert laatstelijk voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal ia gisteren te Arnhem met groote plechtigheid ter aarde befteld Z K H Alexander Prins van Oranje had lich door Zijn adjudant kapitein Beyerman doen vertegenwoordigen Verder namen in den sloet in de hierna te noemen volgonte plnats de familie betrekkingen van den overledene de executeniKtestamentair Ministers de Voonitter van de Eerste Kamer der Staten Oeneiaal da tijdetoks President Vfo de Tweede Kamer verscheiden leden der Kamers en haar griffiers leden van den Baad van State en 4e Rekenkamer s Koniiigs Commissaris in Gelderland en de leden van Gedeputeerde Staten Burgemeester en Wethouders vau Arnhem de Raad van orde en van discipline der odvociteu de heeren Sloet van de Beele van Gennep van Nispen Vitriugo l roost van Braam Schuurbecque Boege verschillende corporatiën uit Arnhem een deputatie uit de ngverheids departementen te Wageningen enz Voorop gingen da boden der Kamers in groot pontificaal Bg het graf voerden bet woord de hh mr C P Henny minister van Lgndeu het lid der 2e kamer Cremers de burgemeester van Arnhem Fels Bgoken en mr G Everts PPi deken van de orde der advocaten te Arnhem Nade vernemen wg dat de heer Dullert wiens Terntogen op l i millioen begroot wordt daaraan ongeveer 4 iL 5 tOn voor legaten bestemd beeft n wel ƒ 50 000 voor het ProtestanUch bestede lingeuhuis te Arnhem 50 000 voor de algemeene armen dier stad ƒ 50 000 voor de Noorj Hollandtehe tn ƒ 50 000 voor de Zuid Uollandsche Reddingmaat obappg ƒ 16 000 voor het Doofstommen instituut te Groningen ƒ 25 000 voor eene andere Doof stommeninrichting enz Het overige gedeelte van de aanzieulgke nalatenschap is graotendeeU bestemd voor eene te Arnhem op te richten Bullertstichtiug ten doel hebbende bet uitkeeren vau premiën ten bedrage van ƒ 250 aan behoeftige personen In de gisteren gehouden zitting der Eerste Kamer ign de werktaamheden herval Be Voonitter jfar mr van Eysinga opent de vergadering en legft dat hg dat doet nog onder den indruk van de weemoedig treurige plechtigheid waarvan hg dien dag getuige is geweest dat hij dete vergadering niet kan openen tonder daaraan een enkel woord te wijden Be mau legt hg die gedurende eeu reeks van jaren door de Tweede Kamer der Staten Generaal werd aangeweten als haar voorzitter en die door het vertrouwen van onzen geéerbiedigden Koning steeds geroepen werd om diet eervolle en moeielgke betrekkim te Vervullen de man die door zijiW pnpartijdigheid en rechtschapenheid den voorzitteriieirl in die Kamer tot sieraad strekte da man die door BJjn mintaam en eerlgk karakter ook bg jle UStn dezer Kamer bij ons allen durf ik leggen geëerd en bebemind was die man in één woord die door lijo bekwaamheid en edele hoedanighiden een dar meest uitnemende en verdienstelgkste tonen drs Vaderlands was die man mr Willem Hendrik Dullert is niet meer Hg is heengegaan en tjjn heengaan is eea gevoelig eogroot verlies voor het Vaderland Hg is heengegaan maar zgn naam en tgue herinnering tullen bg alle in hooge eer bigven voortleven Hij ruMe in vrede Boor den griffier wordt mededetling gedaan vau verschillende ingekomen stukkeu waaronder het bericht van het oveilgden van den heer Dullert Aankondiging interpellatie Transviaal Be heer SohinUnelpeauiuck v d Oye vraagt ea verkrggt verlof tot den Min vhu Buitenl Zaken een interpellaiie te richten betreffende deu oorlog in de Transvaal Z jne vraag luidt Heeft de oorlogstoestand in de Transvaal aan de Regeering aanleiding gegeven ovu te trachten tot herstel van den vrede mede te werken of bestaat daarloe het voornemen Be Kamer besluit de interpellatia te doen plaats hebben op Dinsdag 11 ure voormiddag hebbende de Min van Builenlandsohe Zaken ta kenuea gegeven dat wanneer iuterpellaliën van dien aard iu de Kamer gedaan werden hg bereid was Dinsdag te antwoorden Na afloop der interpellatie is de beraadslaging over het strafwetboek aan de orde gesteld De lilting wordt gesloten Zondagochtend ten 10 ure nam te Amsterdam de schielwedstrgd ten voordeele der Transvaal uitgeschreven door de drie Amsterdamsche seherpichuttersvereenigingen Claudiui Cimlit Oilde Ümdraekt en Néerlandt BargencacU op de banen vaa Xandiut Cmiit een aanvang Be opkomst wt groot Ook waren leden van Soherpsehntteraveraenigingen nil Rotterdam Leiden Utrecht Gouda Zaandam BlocBesdsal en Hilversum oltaiede vel scherpsfhutleis die niet tot veresuigiugen behaoren opgekomen Door de heeren Fran9ois k Scbüfer graveurs aldaar is eene medaille vervaardigd ter groote van een gulden maar ovaal waarop een wapentropee en inschrift waarvan een aantal txemplaren aan de drU Vereeoigingen gratis zgn afgestaan rn die op het terrein tén voordeele der Transvaal verkrggbaar i jn Tot s namiddags 5 ure heeft de strijd geduurd Prgseo zijn nog lilet toegekehd daar a s Zondag m IOC mogelgk nog volgende Zonilagen de wedstrijd wordt vDorigeiet Ten 7 uur vereenigde hel beslaar ei vale tckerpsohntters zich bij Krasnapoleky aan ten middagmaal Aan toosten over het welgeslaagd feest ruim 800 k rleu iijn verschoten geworden enz ontbrak het niet Bonderdsg werd een voor den botarhandel zeer interessante M k behandelt ter correetioneela terechtzitting der rechibonk te Zwolle IS October jU werd door een der botcrhandelaren te Bollerdaat op de botermarkt gekocht een achtste vst botar hetwelk hem bg oudenoek bleek niet geheel gevuld te tijn met boier De bandelaar zond een zijner knechten om den boer die bij hem bekend wu zekeren V uit Keerde terug te balen doch deto wilde aan hel renuek vsn dien kueekl niet voldoen spanda jiijn paard voor de kar en reed naar huis Be zaak werd in handen gesteld van de jullitla Het door drie deskuadigen gedana onderzoek bracht aan het licht dat ondar in het vat tioh eenig stukken hout bevonden verder te veel pekel of water in de boter of altbana een ielfs attdighcid die v t hierop geleek die te vkI mei zont was vermengd Ter tereobtaitling werr o a een getuige gehoord die 1n het haar vcrtooutte vat herkende eeu haar in hal begin der maand October ontstolen rat Ook dete getuige woonde ta Keerde en was cea buurvrouw van beklaagde Het O M aischte sobul digverklaring aan bedrog in den aani der koopwaar en een gevangenistraf van een jaar geldboete aii ƒ 25 subs gev van 7 dagen Mr van Settan verdediger van beklaagde beweerdé dat het vinden van hout en water in een vat boter geen bedrog was in den aard doch misschien wet in de hoedanigheid van de koopwaar en meende bovendien dal het len laaie gelegde feit niet wettig of overtuigend beween waa en couoludearde tM vrijspraak Deuitspraak ia bepaald op Donderdag 3 Maart a s Men meldt aan het Hmdehblad dat een officier van de administratie te s Knge als lid der keuringscommissie belast met het toelicht op de wi rcn die een leverancier had aangenomen te leveren van dezen een sort geld heeft ontvangen De officier heeft daarvan terstond aan den minister van oorlog kennis gegeven en ile leverancier is nu als ilanlt voor liJn avergreote vriendelijkheid voor goad uitgesloted van leveringen ten behoeve der soldatenmenages Volgens de Baarl Ct is lijn naam H L van Baala te Breda leverancier van grauwe en groene erwten Tot toelichting voor oningewijden ia het misschien niet overbodig er bij te voegen dut het toetenden van douceurtjes door leveranciers geschiedt om de keurmeesters bij voorbaat in een gunstige stemming e brengen De moraal van het HandtlMad lEen waarschuwing voor anderen kan intusschen zoo goed slaan op de keurmeesters als op de leveranciers Aan het verslag over den staat en de werkiaambedeu van de Matieehappij M Nut der Zeevaart te Rotterdam gedurende het jaar 1880 ontieenen wg het volgende Dank ig de voortdurende ondersteuning van honoraire leden donateurs en donatrices kan bet Bestuur mededeelen dat men met al de uilkeeriugeu aau weduwen en weezen viiu zeelieden en oud geiagvootders op den vastgestelden voet heeft kunnen voortgaan en dat dete de asuzieidyke som van ruim eeu en twintig duizend gulden hebben bedrogen Behalve eeu legaat van den heer Hoyte Veder lijn giften ontvangen vau Z K H Prins Frederik der Nederlanden de directie der Ned Indische Stoom voaitmaatschuppij ie Londen de Loge Frederic Royal alhier ds A G van Aiirooy predikant te Kampen eu anderen Hoewel deze blijken ran belangstelling mime stof tot dankbaarheid g ren zoo is blgveude steun van hen wie het lot van weduwen en weetaa ter harte gaat voortdurend onoBtbeerlgk oradut in de eerste jaren pog uau geene belangrijke vermindering van uitgaven kan gedacht worden want mochl al uil de rekening blijken dal t aantal trekkenden eenigtzins hoewel in geringe mate verminderd is zoo staat daar tegenover dat door de min gunstige omstandigheden waarin de scheepvaart verkeeit eene vermindering in bet getal effectieve leden eU bij gevolg vermindering der inkonsten daarmede gelijken tred schgut te houden Wanneer voorts blijkt dat bet aantal honoraire leden die voorname bron der inkomsten steeds afneemt eu in bet afgeloopen jaar door overlijdru bedanken of vertrek naar elders het aauzienigke egfer van 56 heeft bedragen terwgl slechts 14 nieuwe leden zijn toegetreden dan gelooft het Bestuur dat men het niet ongepast zal achten indien het de vrijheiü neemt alle belangstellenden dringend uit te noodigen niet allesu voort te gaan aan een mo liefdadig doel hunnen voortdurende atenu la schenken maar zoo mogetijk anderen daartoe op te wekken Tan de trekkenden ontvielen 2 oud gezagvoerdara eu weduwen door overlijden terwijl eene weduwe een tweeile huwelijk aanging daarentegen werden 2 weduwen mat twte kinderen eu ecu oudgezig voetder in de uitkeeringen opgenomen toodat die in hel afgeloopen jaar aoo 186 weduwetl 46 kindaren en 20 oud getogvocrilers werden verstrekt Uit het giften en boeleiifohds wenl gedurende het afgeloopen jaar aan oude en gebrekkige zeelieden of aau hunne weduwsa n weezen iu wekelijksohcn toelagen een bedrag van ƒ 1517 50 ult ereikt BIgkent de hierby overgelegde rekening van hel fonds sluiten de eindcijfers in ontvangst eu uitgaaf op een bedrag van ƒ 22 554 38 By het boveuflaunde is gevoegd fctl versUg van het fonds voor zeelieden beueden den rang ran kapitein In het jaar 1880 bedroegen de totale ontvangsten van dit fonds ƒ 1180 85 en de uitgaven ƒ 838 28 Zeven weduwen en tien kinderen waren in hetgenot der voilgeslelde uitkeeriug Het kapitaal van dit fauds is thans als volgt ƒ 83 000 insohrgving op hel Grootboek 2 pCl ƒ 2000 twee cerUficMan Nrdfrl Werkelgke Schuld elkiƒln00 repteiids SV p t Rorgoen 2000 twee Nationale Mcialliebin Oostenrijk Ik ik fl 1000 rentende 5 pCt Een telefoon die de woorden sehryfi is door dan physioloog dr Bondcl te Parijs uitgevonden De trillingen van dezen tflefooii worden ia verbinding gebracht met eeu fijnen hefboom die op een met roet bedeicte glaten plaat die zich verplaaist de uillingen der telefeonplaat op de plaats waar het bericht wordt ontvangen direct opachryfu EUce leltergreep elk woord elk geluid vertooat specifiek eigenaardige voriiyen van Igiien die in woorden kunnen overgeist worden De teekciiing der triUiugen kan echter ileohia met behulp van eeu mikroskoop opgelost wordeii vanwege hore fijnheid De toekomst Uil over de practiscbe bruikbaarheid van dete uitvinding beslissen Uit het weteuschappeiyk oogpunt is zij zeker hoogst belangryk Afloop van Opehbare Vorkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 38 FEBRUARI Smederg Buurtje Turfsiiigel P 40 ƒ 1690 kooper C J C Hoogeudgk SfoorteefteiHmfe Slechts êéae rysng valt te vermelden nl voor Gert Oreg Calif die 2 i monteerilen Alle andere soorten steeds dalende Clevel Colurab verloren 8 Cert Florida Toledo Peoria Mich Qenir 3 a 4 of de andera minder Zaterdag noteerde New York Erie vol 47 Chic N W 136Vj Centraal Pacific 113 Uuion Sh 116 Illinois ISO Canada sh 80 ProUmgatie rente 3Vs a 4 pOt met veel vraag T P 8 De crisis schijnt Ie New York door da bovenvermelde krachtige houding der Regeering te zgn bedwongen Be gelduood was aldaar in de vorige week zoo hoog dat i i 1 pCt rente pek dag werd betaald Op hoogere koersen daar ter plaatse waren ook hier de meeste soorten hooger en de handel vrij levendig De rijzing varieert lusechen 4 en Vs pCt Eric s 48 t a Chic N W 139 Centr Pdcific 113V Illinois 135 Canada sh SO Vi Clevel Colurab 8S Mich Centr 117Vj Onze Staatsfondsen noteerden 65 7B 102 102 ij Be gest obl Centraal henvouneu pCt eeVs aand Ind Bk 1 pCl lager 128 Overigens weinig Verandering Hongaren en Oostenrgkers bleven iet rgreu ook Turken en Egypte flink Bosstn Vs r Spanje lusteloos Russische tp saagebwlen en iets lager Mexicanen hielden sich goed Venezuela flauw Peru i pCl hooger LUI Burgerlijke Stand OEBOBBN 26 Feb Petru Wilheleint ouden P vin Lood vd 8 Verzijleobcrg Willem ondera G Streng en A vaa der Kroef 28 Maria oudera N Nabbe en B vn logeD 1 Maart Cornelia Johanna ouders M Bunaik CD J Nederbof OVBKf KDEN 26 Feb W Blok 1 j 4 m 27 A Miillaarl 17 d C D vau Dnijii 7 28 f van Hiemaber eii 13 j 6 m £ vaa tient 11 n fcHUWU 28 Feb H J Wenelieu J H P Hardgier ADVERTENTIfiN Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bg de liekie en het sverl den van onze geliefde Tante Mejuffronv AOBIANA MATHOT V ed van den Heer Fbanciscds KoppEMDaAAiJES betuig ik ook namens m ne F inilic mgnen hartalgktn dank G KABEL Gouda 27 Februari De ZAAK zal voorloopig op denzelfdeu voet VOORTGEZET worden i Hninn ab voren F 88 en 89 ƒ 4000 k G Langeraar Huis met Tuin Fluweelen Si gel R 682 ƒ 3903 k i Hugbrecht Huis Groeneweg L 20 ƒ 880 k C J Beebaen II I I 1 1 II iiii II De Efectenkurs XXVI Amsterdan 28 Februari 1681 Was de stemming voor de Europaeaehe i a rden ifa de afgeloopen week vrg gunstig voor Amerikoansche eu vooral voor spoorwegfuudsen was zg zeer ongunstig tengevolge van de berichten uit New York die een paniek voorspelden Gelukkig werd dete voorspelling niet len vdbtbewaarbeid daar andeis weder menige verliespost zou zgn geboekt De aanleiding tolde pani k wordt op de volgende wgze verklaard Terwijl in Europa de circnlatiebuuken grooleodeels in het genot zijn van een op de Wet gegrond monopolie beslaat iu Amerika het vrye bankstelsel ledere bankiiinchtiug heeft daar de bevoegdheid om bankbiljetten in circulatie te brengen mits zg zicb stelle onder de contröla van een daartoe aangewezen staatsambtenaar en zy voor het door haar uit te gevan bedrag aan biljetten fondsen voomandgk Amertkaousoha staatefoudsen deponeeren De banken trachtten dit depot in flinke rente afwerpende soorten te doen doch een voorstel der regecriog om de taaukan te verplichten 8 g obligatiin te deponeeren werd reeda door de Wetgevende macht aangenomen Ten einde nu op krachtige wgze de aanneming door deu Senaat te voorkomen hebben de balken vele beleeniugeu opgelegd waardoor een algemeene geldnood is ontstaan Zy verdedigen deze handelswgze door er op te wgien dat tg bg aanneming der wet niet kunnen blgveu bestaan zg wentehen óf minstens 3 i o obligation te mogen deponeeren óf eene vermindering der rry drukkende belastingen op hare instelliugeu Er bestaat kans dal de Senaat aan dit verlangen te gemoet zal komen zoodot dan ook da pauiak een vrg kalm verloop sohgut gehad te hebb u Een goeden iudruk maakte het dat de Regeering in den geldnood voorzag door voor 4 700 000 dollars obligaiiën in te koopen Speculanten mogen zich door de gevolgde daling eenigscins belemmerd hebben gevoeld naar het algemeen oordeeliqi behoeven echter zg die drze fondsen als gridbeleftgiug hebbeu gebezigd zich vooral niet ongerust te maken BiMNEKLANOSCBB WAASDW Oute Staai vndm waren vut gestemd De integralen waren de 3 ld Vi hooger de beide 4 g onveranderd fremieleeniiifeii waTen inet veel vraag Zoowel Amsterd als Botterd eu Paleisloten waren ongeveer V tiooitef Spoormglteningm verkeerdefi in gedrukte stemmingj r i i i j A udeele7 Eipbitatiemg en Indische mi e xtW Voor de vele bewgien van deelneming l l ceiitrualwaorden 1 a 2 Uger Rgnspooraandeelen waren mede aaugcboden Alleen BoxtelWezelwaardeii kou zich i 1 erheff Bj Indftriette Kaarde De omzet had geringe beteekenia vommige fondsen waran iels hoogcr de aand Amst kanaalmy U t s hooger Idger noteerden aaud Ncd Huudelnig en do Rolt Hv bride ongeveer 1 o EcROFEMcHi WAAKDIN Dc Slaotifondeen verkeerden grooteudeels in rgzeude stemming De HongaarKhe foudsen waren all hooger De obl leening steeg 2Vt de 6 s 0 l l s de 5 dito Ook de Oostenrgktche waren gemiddeld Vl s hooger de Porlugeeien waran mede iets hooger RuHiiche foudsen waren niet hooger doch tamelijk vast 7 8 lager Italtaansohe Egyptische en Turksche fondseu werden Spanjaarden sVs lager afgegeven fremieletniiife Ook deze warag veelal hoeger Hongaartcba en Oostenr loten ruim 1 Bntanehe mim Madrid leien zelfs 3 booker Turksche daarentegen Vt It loge Spamngleeniuge Byna alle soorten kenmerkten zich door een vaste zelfs eenigst us atggeude stemming Hoiigaarsche Frantch Oostenr en Z Ital aand Waran ongeveer 1 £ liiab Gisela 4 hooger Ook Russische sporen waren grooteudeels iets hooger Warschau Weenen onveranderd Z W aand echter V a Vi o l g Induttrieele waardtH Zoowol de Ooslenr Hon gaarsche als de Duitsche Bankactién sloten aVs hooger Ahx ikaansche waaxdem De oortaak der daling vau a Amerik waarden is boven reeds aniigegeveu enkele dalingen volgen hier ialt otdun Be Vereen Amerik Staatsfondsen v v oreu 1 a o Florido 1 Mexicanen waren aangeboden 64 verloor Vi Louisiana s waren l l ho6ger ook Venezuela s hicliieu zich op hunne vorige prgzeo Golurabiaueu eu Peruanen waren mede aangeboden de eerste gingen lVs de Inntste j achteruit