Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1881

Sociëteit 0 S GËIVOËGEN Zaal KUNSTMIN XMde YoorsfeUioig inbetAbonaameiiit DOOR DE VzaiiENioiMe HET 1DERL4M TOOIEL DONDERDAG 3 Maart 1881 Drama in 5 Tafereelen en een Voorspel van DESiiii Delcboix Wegens nitgebreidheid der Voorstelling Aanvang ten ZEVEN ure PRUZEN DHR PLAATSEN Eerste Rans voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 110 per persoonDe loting der te bespi eken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 2 Maart 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats f0f HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woetiadagi MorKU nog DAMESKAAETBN 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTBEKENING te verkrögen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten Toor die HH Inteekenaren welke persoonl k verhinderd zgn TE HUUR gevraagd in hei dmkate gedeelte der Stad een Mevrouw de WOLF Montij Bleekerssingel Gouda VERLANGT TEGEN 1 MEI EENE DIEI STBODE goed knnnende koken Spreekuur s avonds tnsschen 7 en 8 ure Il 7 U 4 Haart 1881 N göTS GOUDSCHE COURANT X ieuw $ m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Verkpoping op DINSDAG 8 MAART 1881 voorm ten tien ure ten overstaan van Notaris Mr KIST Tóór en in het huis van den Heer C J van db PAVOORDT aan den Kleiweg te Gouda van BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN KRUIWAGENS BORSTELWERK TAPIJTGOEDEREN WERKHOUT BRANDHOUT en al hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht Daag te voren van 10 12 en 2 5 uur te zien Upeubarc Vrywililge Verkooping TB Ouderkerk aan den IJssel op Woensdag den 9 Maart 1881 I des voormiddags ten 10 ure 1 ten huize van den Heer A BROERE Herbergier aldaar van EEi HLIS met daaraan verheelde SCHUUR VARKENSSCHUÜK verder GETIMMERTE en ERF benevens eene partij TUIN of BOUWLAND BOOMGAARD DIJK en WATERING staande en gelegen te Ouderkerk utan den IJtsel in den polder Kromme Geer en Zijde in het blok de Geer te zamen groot 36 vierkante roeden 7S ierkante ellen bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden dadelgk na de toewgziug Betaling der kooppenningen op den 2 Mei 1881 Nadere infbrmatiën zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk ajd JJasel A4NBËVËLii G Door ondervindl f Ondergeteekende verklaart ala inwoner van Am sUrdam dat het haar p oel middel van den HeerTHEOPHILE zijii Hoofdhaar weder geheel heefihersteld hij mag zich tevons op vyf en Mventig Jarigen leeftyd verheugen een vollen haartooi te hebben By het aanwenden van zqu groei middel dacht hg t lal mg tooh uiet meer helpen daarom be ofdehg hem eervolle verraeldiug bg rénsite deze i gebleken daarom houdt hij woord en geeft hem v gheid dit publiek ie maken Achtend Jmtterdam wat get J BLEEKEB rentenier Uitval vau Haar Roos of ikihilfers dun Haar Kale Plekken Pyn in de Scbedelliuld Haardworm vroegtijdij GrUs worden al dese oiinaugcDaamhedeu worden verbannen door deOKT WIKK£LIN iSBALSEM Binnen korten tgd ver krijgt de behaarde huid baar vorige groeikracht weder i f i Ae jlacon Eenvoudig waar Gaarne geeft ik getuigui s aangaande het HAAEkleurraiddel Theophile dit preparaat eenige jaren door mg aangewend zoo verklaar ik dat t aan hetdoel beantwoord en onschadelijk is voor de fijnste huid Utfecht Get A F DE HAART Rood grijs of m hoofdhaar tevens baard kunt n klefren injHond bruin of zwart onzichtbaar kleurho eud en onsehadeiyk Met euu fldcon f van dit middel heeft meneen s j voldoende naar gelang de hoeveelheiddie mcii kleurd i FraAco aanvraag tegen postwitsri postzegels of rembours bg THEOPHILE Frederikspleiu No 32 Amsterdam mZ WINEELSÜIS Offerten onder No 545 aan het Bureau dezer Courant Openbare VrUwillige Verkooping TB Ouderkerk aan den IJsse OP WOENSDAG DEN 9 MAART 1881 des middags ten 12 ure ten huize van den Heer A BROERE Herbergier VAN EEN EUmWOONlUIS zeer geschikt voor Winkelnering met ACflTERHÜISJE verder GETIMMERTE TUIN ERF DIJK en WATERING staande en gelegen te Ouderkerk a d IJtsel in het Dorp binnendyks Kadaster Sectie C Nos 606 en 607 te zamen groot 3 Vierkante Roeden 98 vierkante ellen Te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen op den 2 Mei 1881 y Nadere informatiën z n te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJmL Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg borden of kouden wind vocht uitloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomelanus OOGE WATEK Nar een korte proefnemingzal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met geliruiksaanwgzing 60 Ct Verkrggbaar in de onderstaande depots T A G vanDeth Oauda Beuzemaker a Leiden J U KellerScZn W Wagenst A Boia Nieuwkoop I A Sohontens ScklnterA Prifl Zevenhuizen Ooattnolenstr Botteidam Openbare Verkooping Het GEMEENTEBESTUUR van QoudaiA op VRIJDAG den 4den MAART 1881 g beginnen des voormiddags te 10 uur aan h Stoomgemaal aldaar VERKOOPEN eene party TAKKEN TOPHOÜT en eenige zware IJPENBOOMEN @ @ g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar bö G OVERBUNDBR Jg Markt 148 Gouda GOEDZOOPE MUZIEE No 1 863 is voorhanden in den BINNBNen BÜITENLANDSOHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg J JIEÜWB SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zgn gratis verkrijgbaar Nederiandsche ttiijnspoorneg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AmItEBDAM AK fHEM en UTRECHT naar BÖTTEEDAM s HAGB en SOHEVENINGEN Het vertrek van Amsterdam is opgegeven van bet station RyDspOor Het vertrek van bet oeutraalatatiott Westerdok is 16 m vroeger Van Ahsteïdah 8 80 8 10 9 00 11 25 12 50 3 6 8 15 9 60 Aenhek 6 56 8 52 10 88 1 46 6 30 6 46 9 7 UlEKOHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 635 8 36 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 56 9 8 Oudewater 7 36 i 65 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 S 9 4 20 7 6 9 36j 10 63 Naas Moordrecht 7 68 2 18 9 42 Nieawerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 BoniBDAU 7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 6 1 28 5 67 9 42 10 69 ZeveiihuizenMoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegfraard 7 66 2 21 4 26 9 9 Voorburg 7 56 9 13 12 84 21 4 28 8 9 39 s Gbavïnhaoe 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Seheveuingeu 7 56 10 62 12 34 7 9 Van KOTTEUDAM SCHBVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM ÜTEEGHÏ en ARNHEM Van ROTTEEDAM 6 30 8 16 8 50 10 80 10 40 11 60 2 8 4 80 6 60 7 36 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 8 49 10 67 2 18 7 7 9 W Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 ll9 236 8 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 4S 3 4B 8 8 26 s Geavbnhaoe 6 25 8 6 8 35 10 10 10 30 UAi 1 60 2 60 4 16 8 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 8 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 8 68 ZeveohuizenMoeroapelle 6 65 1 2 20 7 7 Aankonjst 7 13 8 82 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 8 19 49 7 28 7 68 9 80 NaaE Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 38 Harmeien 7 18 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 8 1 9 33 AMaTEEDAM7 18 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 33 Utebcht 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 55 7 SI fl SS Abkhem 7 18 9 ll lÖ 52 Ï1 21 3 26 4 55 7 31 Snelperadrnk van A Beinkmam te Gouda BUITENLAND Bullenlanilscli Overzicht De Pargsche bladen zqi opgeruid met beschrijvingen van het trest dat verleden Zondag ter eere van Victor Hngo heeft plaats gehad Het was een volksfeest in den waren zin des woords Eene onaÜEieubale menigte trok van 12 tot 3 uur in laggiamen optocht de woning van den diobtor in de Avenne Eylau voorbq in afzonderlijke groepen de corporatien vergezellende die met hare banieren n voorafgegaan door muziek elkander onophoudelqk opvolgden Voor de woning van den dichter werden bloemen en kransen nedergelegd Victor Hugo was innig getroffen over deze grootsehe oMioiteatatie De plechtigheid liep in de beste orde af In de groote zaal van het Trooadero mMfa eenige duizenden personen opgekomen oin verzen van Victor Hugo door de voomaamsie knustauaors der Comédie Fran ise te hooren voordragen De beraadslaging in de afdeelingen van de D he Kamer der Afgevaardigden over deu serutin de liste heeft niet veel nieuwe geziohlspuuteD liB het licht gebracht Toch kan het zijn nut hebben in t kort de rgameuten wéér te geren die van wwrsz idqk A n te berde gebracht Uit den vscrutin de lisie teggen i k tegenstanders zijn de reactionaire Kamera v n 1849 n 1871 voortgEkameu terwyi de enkele diatricten ene Kamer hebben voortgebracht die aag den aanslag van 16 Mei weder tand heeft kuuuaii biada De nkeie districten hebben het vaoi£e ÏSuSF band bigft bestaalt tnsschen dën gêïo zene en tlJuT kiezers terwgl in de groote districten deze laatste aan den leiband zullen loopen van kiesvereenigingen n de leiding der verkiezingen in handen zal komea van enkele levenmakers die zich zelren daartoe opwerpen Men zal de lijst van candidaten voor een gansch departement nooit kunnen samenstellen zonder wederzijdsohe oonoessieen en afspraken lussohen de verschillende deelen van het district die het vrye oordeel der kiezers belemmeren Ook wordt door de enkele dialriolen het recht van de minderheid op vertegenwoordiging beter gehandhaafd Daarentegen voeren de voorstanders der wet san dat alleen door groote kiesdistricten de groote stroomingen in je openbare meeniug tot haar recht kunnen komen en eejie homogene meerderheid kan gevormd worden wejke den grondslag eeuer vaste ddnri me regeering kan Sn De sorutin de liste verheh het peil der gekozenen door kleihe plaafaelijke belangen op den achtergrond te schuiven en schept eeie werkelgke politieke vergadering Verkeerde invideden op de verkiezingen worden er rcótendeels door uitgtsloten en de kosten der verkiezing voor de candidaten verminderd Zoo stonden in hoofdzsketi de beginselen Jér v oo n te ensfaiidera tegenover elkander De ooqjimlsiiezal zich wel h asten met hoar rapport want d zaak is van beide zijden jBfenoeg besproken Pruisen heeft nog altgd geen nieuwen ministervan binnenl zaken en verzekert dat de benoemihg vooreerst niet zal plaats hebben en de ministervatt financiën voorloopig de binuenlandsche zakenzal leiden Terwgl onlangs verteld werd dal er an een transaatie met het Vatioaan vooreerst niets zal komen kofot thans uit Berlijn de verrassehde in e k geval bevestiging vereischende tgding dat een transactie in aantoi t ia op het punt van de kennisgeving dfi benoeming vin geestelgken men spreekt zelfs van een nieuwe wgziging van de kerkwetten waarvoor een nieuwe zitting van den Landdag noodig zou zijn De Italioansohe Kamer is in de vorige week aan het einde van een bi langrijk debat gekomen De wet tot afschaffing van den gedwongen koers der bankbiljetten is aangenomen Wij Ijfengen den inhoud van dezen belangrijken maatregel nog eens in herinnering Het papier op staatsgezag door een onsortiura van bankn uitgegeven dageen recht gaf tot inwisseling in speoie wordt met 1 Juli 1881 ingetrokken en in plaats daarvan wordt in omloop gebracht 640 millioen in goud waarvoor bü Rothschild eene leming s gesloten en 330 millioen in papieren geld van den staat dat ieder oogenbiik inwisselbaar is tegen specie De geprivilegieerde banken ha9den nog eenige jaren het reoht om banknoten it te geveu welke een wetlelijken koers hebben De rente der te slaiten leenmg zal gevonden worden uit besparingen welke uit de afschaffing va d a gedwongea koers zelve voorvloeien en uit eens operatie met bet pensioenfonds terwijl de £ egeering zich verbanden heeft binnen drie jaren eene menwe peosieenwet in tè dienen Het wetsontwerp betreffende de dwangmaatregelen tegen Ierland is dnor het Hoogerhuis reeds aaugenontea en waa sbhijulijk op dit oogenbiik reeds door de kreon Iwkrachtigd en tot wet verheven Het ontwerp op ket dragen van wapenen in Ierland is thans in behandeling bij het Lagerhuis Niet alleen hier te lande maar ook in Xngeland heeft ket snecei en de dapperheid der Transvaaische boeren grootsn indruk geBuakt De Engelsehe bladen maken zich vooral ook zey ongerust over den trenrigeD moreeleu indruk dien de nederlaif op de HoUandsche bsvolking in nehral ZnidTAfeiksi en vooral ia4dsm Vrgstaat zai i eu en de Stmdari zegt dsa k dat er gem tpnke meer mag zijn van owMuHidelingen vooWtt de bevelhebber te Pretoria de erwaardea lal kaïiaen afkendigen van de gattade i die aan de vesdogen rebellen worden gegeven als ig die vrtgn Er moet meel gedaan wordea dan een schikking getroffea net de Boeren de stempel der nederlaag moet uilgewiseht en de eer der Britsohe wapens triomfanteHjjk tmntetd rordtifa M tt het blad Of de Ëngelsoheu moeten ten vgfdemale verslagen worden in de Transvaal misst ien verjaagd uit den OranjeVrijstaat en wellicht faun heerschappij in heel Zuid Afrika worden geknakt Ook die mogel kheid blgft bestaan De miniater Childers heeft ia het Lagerhuie aedegedeeld dat het opperbevel over de troepen in de Transvaal aan generaal Roberts is opgedragen Nadat was besloten om drie regimenten ter versterking derwaarts te zenden is in overleg met generaal Roberts bepaald buitendien nog drie regimenten te GibralUren op Malta besohik r e kouden Ingeval generaal Wood muildieren cavalerie artillerie of paarden verlangt lullen hem die terstond worden toegezonden Voorts werd door deu minister nog medegedeeld dat aan het gevecht op 27 Februari 36 officieren en 693 manschappen hebben deelgenomen daarvan zijn 3 officieren en 82 man gesneuveld 9 oC oieren en 122 man gekwetst 7 officieren en 50 man gevangen genomen 1 officieren 12 man worden vermist BINNENLAND GOUDA 3 Maart 1881 Naar wij vernemen hoopt op 18 Maart 1881 een onzer vroegere geachte stailgeuooten deËvang Luth predikant 0 Bakker thans te Purmereude aldaar zijn 60ji rige ambtsbediening te vieren Van Winschoten naar Gouda beroepen was hij hier Werkiaam van 1888 tot 1847 en sedert dien tgd te Purmereude Velen die hem kennen zullen zeker belangstellend deelnemen in zgue zoo zeldzaam voorkomende feestvieriujt De te Waddinxvsen gehouden collecte aan de huizen der ingezetenen ted behoeve der noodlgd nden door den jongsten watersnood heeft opgebracht circa ƒ 400 Gisteren is door Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Willens besloten tot het stichten van een Stoomgemaal Indien het Polder Beslunr met dat van Stein in ovrreenkomst kan komen dan zal zulks voor beide Polders ingericht worden n J Uit Oudewater schrijft men ons dd 3 Maart LI Maandagavond bad alhier e a Soiree Musióals et declamatnire plaats ten vosrdeele der algemeene armen De leden der Sociëteit ffCoocordia van wie detesoirée uitging mochten de voldoening smaken door hunne bemoeiingen ruim 100 ter beschikking der armmeesters te kunnen stellen en velen hunner medeingezetenen meteen e n genoegelgken avond te verschaffen Mej Seilberger de ir dagen tot onderwijzeres aan da openbare school alhier benoemd heeft verklaard de benoeming aan te nemen en deu In April a s io functie te kannen treden Haar voorgangster mej S Diephuis ging den In Maart van hier om hare nieuwe betrekking in Amsterdam aan de school van den heer de Geus te aanvaarden Door de verschillende Nutsdepartementen zijn voor de verkiezing van secretaris van het hoofdbestunr 998 stemmen uitgebracht op mr Kerdijk 460 op den heer P Brtiijn 3 5 en op den heer van Gorkom 193 Daar er geen volstrekte meerderheid verkregen is moet er een herstemming plaats hebben tussched de heeren Kerdijk en Brugn De heer A De eer te Rotterdam krengt de vraag ter sprake of de afzwering van P rflips II als heer dezer landen 28 Juli 1681 dezen lomer niet plechtig herdacht moet worden De heer H meent van ja qok met het oog op den onafhankelijkheidsoorlog in de Transvaal en vraagt wie neemt het initiaüef Naar jj vernemen is de keer Charles de la Mor tSaiw aan het gezelschap van dülflleer Pret te Amsterdam verbonden door de vereeniging hct Nederl Tooned geëngageerd De heer de la Mar zal vermoedel k als jeune premier bg de Èotterdamsche afdeeti i j der Vereeniging optreden De zesde afleveriag van het Nederiandseh Rund vee stamboek is vencheneu Daaruit Wijkt dat zijn ingeschreven 453 koeien en 110 stieren van inlaodseh ras en 8 koeien en 2 stieren van gekruist ras Door de subcommiuie voor het hulpfonds van behoeftige onderwijzers in Zuid Holland is tot voorzitter gekozen de heer Straub te s 6ravenhage tot secretaris de heer Leopold te Delft eu tot penningmeester de heer Japikse te Leiden Tot algemeeoen correspondent van Zuid Holland is door het Hoofdbestuur des Senootschéps benoemd de heer van der Hoeten te Amsterdam l ïilten Qeneraal Eebste Kahes zütingen VOB 1 en 2 Maart In de zitting van Dinsdag verklaarde de ministervan buitenlandsche zaken van Lijnden in antwoorddj de ipterpellatie van den heer Sohimmplpenninckvan der Oye over de houding der regeeriug ip zakeden Transvaal dat zij rekening moest houden m t de eisohen der neutraliteit dht interventie geen do kan treffen zonder de medewerking der partgen i de regeeriug niet ophoudt of ophouden zal bg deEngelsche regeeriug haren invloed aan te wendenom den siryd te beëindigen en dat Ehgeland bewust is da de Nederlandsche regeering dai rtoe gezind is De regeering toch heeft zich vergewist lat Engeland eeu aanbod tot interventie jebct pertinent zou van de hai d wgzen Intussi D deregeering blijft diligent De discussie omUent het strafwetboek i aangevangen In de zitting van gisterep is het gehsele Straf wetboek ni discussie cumgervme met algenuene ttemnen Staten Genoraal Tweede Kamee Zittingen vau 1 en 2 Maart In de fiinsdag gehouden zitting werden de werkzaamheden hervat De tijdelijke voorzitter d i eer MirandoUe herdaojbt de verdiensten van mifywi deu heer mr i ullert In de zitting van gisteren is ingekomen een ont