Goudsche Courant, zondag 6 maart 1881

ADVERTENTIfiN V Getrouwd JOHANNES STEPHANU8 de GBOOT om de kermis af te schaffen hel is mg goed alleen heb ik getracht N N aan te toonen datde afschaffing niét i M behmf it van den werkenden liand J Th iMHeiz P OIjI JIB Gevond n voorwerpen Tan l d tot tgd gedeponeerd aan het Bureau Tan Politie alhier Een zjWerenOorbelleijr een gouden Medaillon met haar eengouden Oorbelletje een Sltuieltje een Bril met Brrlijnsoh zilver Brilhnis een Kiuder Bontje een Knipraesje teu zwart Schortje een Broodmea en een Beursje met eeuig geld GERARDA HENDRIKA LALLEMAN Innige dank wordt ook namens de wederzfldsche belrekkingen geuit voor de vele bewezen van de meest hartelgke d lnemingj zoo Tan hier als elders ondervonden Moord recht 4 Maart 1881 Heden overleed onze JDnggte Lievelinge C G SPIT J SPIT Hkemsbeiokn Goud a 1 Maart 1881 ♦ Heden overleed na hare bevalling zeer onverwacht WlLLEMINAfBANCIN A KROMHOUT geliefde Echigenoote van M MIERAS Corigene 1 M a art 1881 Ondtrvrijztr Hartelijk dank ook namens mj ne Kinderen aan allen die blyken van belangstellinggaven t deus de langdurige ekte en na hetoverlgden mgner geliefde Êch enoote J VAK KRIMPEN Gouda 5 Maan 1881 Voor de veelvuldige en treffende blgkenvan deelneming bg mgn treurig verlies op den18en Februari 11 ondervonden betuig ik hiermede aan allen ook namens mgne Kinderen mgnen oprechten en hartelgken dank 1 J F LANTZENDöRFFEB £ip r Pred Gou da 5 Maart 1881 Voorde blgken van deelneming bg het overlijden hunner waarde behuwd en aanbehuwd Zuster onderrondm betuigen de ondergeteekenden hunnen harn ken dank C KOOUMAN A KOOUMAN Gouda 5 Mwurt 1881L v y Kantwii ♦ VWirdetalrgke en hartelgke bewijzen van deelneming zoo van hier als elders ontvangen bü het overlgden van onze geliefde Zuster huwdzu8ter en Tante Mejuffrouw A O SNEL betuigen wg onzen innigen dank üit aller naam N FRANQOIS 6NEL Moordrecht 5 Ma art 1881 Wed BOS MAN Tiendeweg VRAAGT met 1 Mei EENE FATSOENLUKB I Dienstbode R C Mej de Wed A KOOREVAAR Tiendeweg VRAAGT tegen MEI EENE ZINDELIJKE Dienstbode P G GEVRAAGD EENE FATSOENLIJKE DIUNSTBODE R C teged Mei een bnrgerpot kannende koken hoog loon Adres an het Bureau dezei Courant onder No 549 TIJDBE8PARL G GEMAKenVOOHDEEL FREEMANS Gi t en Bierenpoeder in plaats van Gist en Eieren Scheikundig onderzocht aan het Stedelijk Laboratorium voor de keuring van Voedingsmiddelen te Amiterdam waarvan het Attest ter inzage ligt bg alle HH Verkoopers Verkrggbaar in pakjes a S Ct voorzien van dmdelgke gebruiksaanwgzing bg I SAVERBIER Gouda 1 HH Winkefiers genieten rabaU Laatüte Berichten Londen 4 Maart Chitders deelde in het Lagerhuis mede dat geueraal Wood is benoemd tot geueraalmajoor Gladstone leide te gelooven dat de wapeustilstaud met de Bnautos verlengd is Dilke verklaarde geen bericht outvaogeu te hebben dat Merv door de Russen is bezet oF weldra bezet zal worden Harlin tou deelde mede dat het beftl tot d u erugtockt ait Kiindaktr nog niet gegeven s Het Huis zette de beraadslaging over de tveede lezing van de wet op het bezit van wapenen in Ierland voort Iu het Hoogerhnis werd de bsfaadsUgiug over Kandahar voorlicezet Lord Crambroo pleitte voor het houden Tau Kandahar V Londen 4 Maan Het Lagerhuis heeft de twetde Ifziug vau de wet op het betit Tau wapenen in Ierland goedgekeurd met 146 tegen 34 stemmen Bloemfontein 4 Maart President Brand heeft bedeu door beinidileliiig Tan generaal Wood eene déptehe 1ti deu bcTeihebber der Boeren ontvangen waaim gezegd wordt dat de Trantvalers de n wensch drelen dat er niet meer Moed vergoten wordt maar dal hei aan de Bbgelsche Begeering staal eenj einde te maken aau de vijattdelgkheden De Boer nl veriledigeu zich slechts tegen den aanval drr Engrlscheii eu zgn genegen hun bijval Ie schenken aan alle pogingen welke de President van den Vrgstaat kan in t werk stellen om den vrede tot stand te brengen m ta die pogingen niet in strgd zijn mtH het besluit der Boereu om huuife vrijheid te verwerven y == kiMitoii ereeht t Gouda Terechttitting van Woensdag 2 Maart 1881 ♦ Kantonrechter Mr J H TA MIEKOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W 0 A SCHOLTEN te EotUrdam VEROORDEELD lot eene boete vau 1 of gevaugeniutraf van 1 dag W geut wateren op den opeubaren weg te Gouda buitru een der openbare walerbakkeu M A T koopman te Gouda tegen de Groote kerk A B zinkwerker te Gouda tegen een pakhuisaohter de Groote kerk S de R touwalager te Gouda tegen een huis in de Kerkateeg D van der P touwapinner Ie Gouda tegen een huis iu de Kerkateeg B S sjouwer te Gouda tegen het waehthuisjevan den Tcerman op het Veerstal Al den H qouwer te Goada tegen een pakhuis op lit Brcedstraal t P sjouwer te Gouda tegen een buit in de Rmeildaal B van V ajouwer te Gouda tegen een hekelsehuur in de Vogelenzang H B arbeider te Gouda tegen een hekelsehnur in de Vogelenzang H M arbeider te Gouda tegen een huis in de Zengttraat F 8 uitdrager te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of l dag wegene zonder noodzaak rgden over het met kliakera beslrate voetpad in de Spoorstraat te Oonda met een kruiwagen beladen met blikwerk B u r f e r 1 Ij k e 8 t and GKHORBNi 1 Mint Sageliaa ADtomtta ouder R viin der Hcgdee p E M HoltbaijHD 2 Gijtlierti Hirti m ouden l de Braio en C H de Wul Joiim Alidi ouden J W M BolUrop m O Prins 8 Uentje ouden C ttn don Heo el en A M Mirki 4 Berta oiidtn C in Egk tn A vin der Sloot Cornelii ouden P Hooinrijer en i sn Duuren OtEHLüDËNi 2 Hurt A P vau Pniiuen 4 j 4 m 8 A C Spruit 87 A M vin der Pgl huiiv vin J A Rv et 44 j 4 J A Boot 1 j 8 m H A Aokeni 9 m J W BiirBl 73 j 11 m J Noordemin 1 j 7 ra ONUKRTKOÜrtD 4 Miirl A J Nijhai SOj en A Louwerur 86 j A PokV r 81 j m h M de R=a 19 j Met 52 tegen 16 stemmen werd een Toorstel Tan I dea voorzitter aangenomen om de interpellatie Tan den hfer Lroting orar de TransTaal te houden a a Maandag ten 1 uur nadat de heeren Sandberg Hrjrdeorqok en Oratams het Toorstel haddu beatrcden de eersten daar j njet meer noo g waa na de interpellatie in de Eente Kamer it hca Oratama oit Trees dat daardoor animositeiVion orden aangewakkerd en het pnblwk wu Ttrgeten dat neutraliteit noodiakelyk ia Uit Boskoop sohrgft men dd 28 Februari De F handel in boomen en planten medio Septamber U begonnen dunrde den geheelen winter door totdat in Jaunari jl de torst inviel Thans is de handel weer iu vollen gang In het Toorjaar Tooral worden Tan hier dniienden coniferen Teraondea Tooroame Iqk naar het buileuland Van dit artikel is dan ook altgd en ook nu een aaniieulijke voorraad aanweiig De strenge vorst heeft ook nu tooals gewoonlgk eenige plantensoorten beschadigd maar doodgevroren tqn er weinig Doordat de winter laat inviel was er tgd genoeg om de peren perziken en vele andere voor de vorst gevoelige planten bij tgds in veiligheid te brengen zooals dat hier de gewoonte is Tan het water heeft men hier volstrekt geen last gehad daar Rgulauds boezem steeds beneden het maalpeil bleef en de polders waarin de kweekergen liggen door stoommachines bemalen worden Men schrgft aan de Leidteie Ct Februari was een enkele zonnestraal uitgezonderd buitengewoon grauw en koud met bijna ouveranderlijken N O wind altijd meer geneigd tot vriezen dan tot gematigd wee Schoorvoetend is ia de laatstedagen het vastenavondtotje voor den dag gekomen Maart heeft zich ingesteld met droog weer en zonneschgn maar het vriest a uaehts noK hard Volgens den kalender is het dan ook nog winter en daarnaar sohgnt het weer zich te voegen dat is een troost hoezeer het lenteachtige menigeen zon welkom zgn Die droogte is voor hel wei en bouwland geweuscht Een drooge Maart en een natte April dan hebben het de boeren I naar hun wil zegt een oud rginpje Het iz gebleken dat de strenge Torst Tan Januari knoppen van de perziken die reeds gezwollen waren heeft vernietigd de gnslok op sommige plaatsen en onder meer knoppen van vroege peren geleden hebben Thans zijn ook verschenen de uitvoerige bglagen behoorende bg het gcwgzigd wets welsontwerp behelzende wettelgke bepalingen tot beteugeling van hM miabiuik van strrkeir drank B lage A bevat het aantal aangeslageuen in het patentrecht zoomede het getamenlgk bedrag van hunne aanslagen in hoofdsom wegens de beroepen van ilgter tapper enz Terd dienstjaren 1860 Bl 188a 61 en 1878 7 Daaruit blgkt o a dat in 1878 79 in Nederland waren 3Ï06 sigters Tan wijnen en sterke dranken 169 van bieren 3a090 tappers wgnhuishouders enz 4962 kroeghonders en 1Ü27 koÖjhuishouders in het geheel dus 46154 aangeslageuen voor ene som vau ƒ 367 1 42 66 Bglage B bevat opgave van den invoer Tan builenlaudsoh gedistilleerd Toor Terbraik ia de Jaren 1870 79 Die invoer is steeds toenemende In 1870 bedroeg hij 1U0S 13 hectoliter in 1879 16316 44 hectoliter £ Van particuliere zgde aeinde men uit Londen aan het JVi V rf Zuid Afrikaansche Holiandsche studenten aan d hoogesehool te Edinburgh zgn naar huis geroepen om geneeakundige hulp te verleeaen aan gekwetsten De belangsielling in de Transvaal meeting heden avond te Amsterdam te houden is tóó groot dat gisteren ochtend kwart vóór 9 uur afle toegangkaarten reeds waren afgehaald terwjjl toen de itoep vifn den boekwinkel waar ze verkrijgbaar waren gesteld nog vol meuschen stond die kaarten jreoBohten te bekomen Ook de groote zaal van jirlu Ugkt dus nog geen voldoende ruimte aan te bieden Het XXXIVste Xederlandsch landhnishandkandi t oongrca zal in Juni 1881 te Enschedé gehouden mrien Het hoofddoel van het congres beslaat in het iaaelen vangedachten over bepaalde vooraf vastte tellen vraagpunten beirekkelgk de landbouw in zgne meest uitgestrekte beteekenii Het bestuur roept de medewerking in van verschillende landbouwvereenigingen hier Ie lande tot het verkrggen van zoiodanige vraagpunten en verzoekt deze uiterlijk op 25 Maart a s franco aan het adres vau den eersten secretaris te willen inzenden Onlangs desertrenie te Amsterdam een kanonnier die reeds meeribalcn aan lijne makkers de verklaring aflegde dat hg in de Transvaal van meer nul kon zijn dan hier Alle nasporingen omtralh hem bleven vruchteloos en er bestaat een gegrond ver moeden dat hij aan zün voornemen om in ZuidAfrika een meer werkzaam hnren ts loefceB gevolg heeft gegeien De Nedulandaeke koopTawd toot riooi in 1880 door schipbreuk tf keuren aloopen eML 12Q schepen metende 27 613 ton en door Tcrkoop naar buitenalauds 14 schepen ad 722S t daarentegen kwamen 1 nieuw ohip 1089 toa en 14 baiteiuland aatgakoohte 6567 ton in de Taart zoixlat per saldo onze vloot verminderde met 119 schepen en 28 240 ton In het buitenland lijn nog stoomsohepen ia aanbouw te zaraen vermoedelijk 6760 ton Deze cijfers zgn ontleend aan den Staat der Ned Zeemacht en Koopvaardgvloot ran de firma van Tuiiergcn Kruyamiildei Het Nederlandsch TrausTaal oomité te Londen heeft eene oproeping gericht tot de Britsche atie waarin deze wordt aangespoord niet te verflauwen in haar protesten tegen de de voortzetting van den oorlog tegen die onreohtvaardige zaak Blijft volharden bij uw verlangen zoo roept het comité de bevolking toe dat uwe troepen worden teruggeroepen laat een ver van u verwijderd volk de zegeningen deelachtig worden welke gij zelven alt vrg e mannen duur hebt gekocht en die door u op zoo hoogen prijs warden gesteld Woensdagaiond is uit een coupé 2e kl van den Holl spoortrein ran Kotterdam naar a Hage aan een reiziger een koffer ontatolea waarin zich Tri I langrijke zaken bevonden waarschijolgk door een Fransohman die rich met een Frausch sprekend Hollander uit den trein had verwijderd Het koffertje was van waterproof met koperen pennen en beplakt met verschillende billetten Tan van Oend Loot Het MaaacHhd der HUlmdêche Maaitciappy van Laniboutc herat een conceptadres aan de Tweede Kamer waarin genoemde Maatschappij aandringt op het aannemen Tan hét ingediende wetsontwerp tot wijziging der wettelijke bepalingen op de registratie Dat concept zitl op de algem Terg go lgekeurd moeten worden Het gerechtshof te Amsterdam had Woensdag een zeldzaam voorkomend geval te behandelen Het gold een aanklacht ter zak van wegvoering door middel van geweld van een minderjarige van le plaats waar hü gebracht waa door degene aan wier gezag hü waa toevcrtrantrd Die aanklaeht werd gedaan tegen den vader Abraham b Oliveyra een I6 jarigen diamantslüper van talel ea bed van ign bnisTroow Sophia Kool gescheiden tenr z jn drie kaderen aan de torgen dier Troaw iraren toevertrouwd en tegea lÜB beide zusters Bebeoea i cn Sophie U Olivejrra en een Is jarige diamaotslüper genaamd Isaac Menaea Hnn wordt ten laste gelegd dat zij op den 19b Nov II het driejarig zoontje Tan den eersten beschuldigde Jqfeph genaamd in Tereeniging met elkaildcr uit het soheoUokaal ran M J Mniiti huiaTr Tan W L t Sekhout op de Nieuwmarkt hebjien ontToerd nadat ij met geweld in dat lokaal waren binuengedroj en Zij zonden dat kind in een op de Nieuwmarkt gereedstaand rgtuig getild en deii koetsier last hebben gegeren om naar huis te rijden Vermits op het geschreeuw der onderwijleres rele mwsohen toeschoten het paard bg den teugel werd gegrepen en de vigilante door een acent naar hel politiebnrean gereden werd die rit verhinderd De beschuldigden verklaarden he kind alleen maar eena Ie iiebben willen tien en dat er twist was ontstaan toen de onderwijzeres tegen haar belofte in dat niet wilde toestaan Te midden van het ontstanlg gedrang witten t niet hoe het kind in het rgtuig gekomen waa Zg ontkenden dat zij gekomen waren om het kind Ie ontvoeren Se uitspraak is bepaald op 7 Maart De eiZch tegen den Ttder en Mendes was 2 maanden celstraf en 46 dagan cel tegen de beidt zusters Tan den Tader DonderdagaTond had de laatste AbonnementsVoantclj ug plaats van lut Nedtrlanduh Tooneel Verreweg het grootste gedeelte van het gezelschap was daartoe uit Amsterdam overgekomen om hier op te voeren het drama Lina in 6 tafereelen benevens een voorspel van de hand van besiré Deloroiz Een enkele blik op het programma deed reeda vermoeden dat bier een melo dfama uit de oude doos zou worden te zien grgcTeu immers l die talereeleo met ftrtverscheurendt opschriften als vader s vloek gewetensangit eens verleiders enz deden genoeg vai dtn inhoud raden om iets te voorspellen dat wellicht aan zeer velen zou behagen maar toch noodukeiyi n fcst afvallen bg zoo menig kunatwerk hier in de laatste jaren ten tóooeele gebracht Het vermoeden werd bewaarheid Het was de oude geschiedenis van een rerlaien meisje een rer Tloekende rader een sterTende moeder qnz enz die oudtijds ons deed rillen en beren dooh langzamerhand Toor iets anders iets beters plaats maakte Het was jammer dat Toor deze afscheidsvoorstelling ni t ieU edalers voorhanden ware dat minder streed tegen den goeden tmaak en meer beantwoordde aan de eischen die wij tegenwooidig aan een tooneelatuk stellen Intussoheo waar niet is verliest men het reabt tot eischen en daar onder de slakken van het répertoire die voor eene opvoering hier ter stede in aanmerking konden komen geen van fijner gehalte was moest men zich voor ditmaal behelpen met eea van grorer bewerking Gelakkig dat er enkele toooceltjel in voorkwamen die met groot genoegen konden worden aanschouwd waartoe het Toldoeode zal ziju te wijzen op het 2e en 6e tafereel Het spel der heeren en dames die Donderdag optraden was hier en daar Terdienstelijk doch niet zóó lofwaardig ab dikwerf het geral is By de Iwee en twintig personen die het programma mededeelde als een rol te zullen TervuUeo had billgkerwijze nog een 3e moeten worden gevoegd n1 de souffleur die een hoofdrol vervulde Verscheidene der spelers waren verre van rolvast waardoor het effect Tan enkele beteekenis Tolle scènes Terloren ging De welwillende lezer tal niet Tan ons Tergen dat wg het spel Tan alle leden Tan het gezelschap die optraden aan een korte beoordeeting onderwerpen Alleen mag geconstateerd dat het best voldeden Mevr Kleine Jaoq de Boer van Schoonhoven Ising en Schulie Wg willen daarmede volstrekt niet beweren dat er ook door de overigen niet iets goedt gMeverd werd en niet ontkennen dat b t Hej Tonia Poolmitn als Roo e teer goed roldeed maar de genoemden komen het meest ter bespreking iu aanmerking Den heer Ising zagen wij Toor het eerst een dergelijke gewichtige rol Tervullen en lot ons genoeiten voldeed hg daarin boTen rerwaohting Zijn spel was wel wat eentonig maar orer het algemeen was het goed MeTr Kleine had ook dezen avond Tele goede oogeublikken doch was iu enkele tooneeleu te kalm De heeren de Boer ran Sohoonhoren en Sohuiz waren het best op hof plaata Eerstgenoemde waa wel is waar ook niet Jeer rolvast maar op den duur kweet hij zich loffelijk van zijn taak De twee anderen terdienen een woord van hulde Toor hna Terdieustelgk spel De Toorstelling werd door een buiteageVroon talrijk publiek bijgewoond een aantal toeschouwers moest staande blijvea Waar de brlaugstelling in de too neelroorsteliiugeh tot het einde toe zoo groot wa spreken wg zeker in aller geest door de hoop t uiten dat ook een volgend seizoen kei NederlaltiKh Taiiutl hier geregeld moge optreden Altoo een hartelijk tot weerziens l INOBZOHPEN Is de afinhaffing der kenniB in het algemeen belang II liijnhMr dt Reiaelnrl Onder dankbetuigiag voor de plaatsing van my vorig schrijven verzoek ik UEd ook voor dit een plaatsje in Uwe kolommen Ie doen inruimen ten einde het teielijk belang van den werkenden stand in verband met de afschaffing der kermis te bespreken In het tweede artikel onder bovenstaand opschrift zegt N N o m t ooi omdat bij telen de mlfovtm voor êterken drank loo hoog tyn muten ti vaak ge noegtame veerkracht om hun lot verbeteren Om zulk een beweren te boekstaven is m i wel waial te sterk Dat N N niet met den werljelgken toestand bekend is van den loonatandaardLj heb ik iu mijn vorig schrijven teer kort aangetoond en wil ik N N in t voorbijgaan even opmerkzaam maken op het feit dat als een werkman Tan s morgens 6 tot s aTonds 8 uur moet werken legen een loon Tan ƒ 6 a ƒ 6 Ï0 per week zelh al is dit ƒ 8 en daarran met zijn gezin 7 dacen moet leven er nieti kan overschieten Toor sterken drank ergo iedere werkman moet tobben om hetzij onthouding h door de vrouw bet recht van opvoeding harer kinderen te ontzeggen en uit werken Ie laten gaan het wekelijksch terugkeerend dejicit te dekken Dat er onder den werkenden staiid helaaa I worden gevonden wiens gedrag zeer laakbaar is zal niemand betwisten en men vindt dan ook in aile standen individu s hun stand onwaardii doch doordien den werkenden stand de grootste massa uitmaakt komt men als van zelf tot de conclusie dat er meer hun slaud onwaaidigen onder den werkenden dan onder de andere standen zijn en het is daarom dan ook m i niet de itnad die den meneci vormt maar den menêch die de ttand moet vormen En de beschuldiging dat volgens N N den werkenden ttand genoegzame veerkracht mist om zijn lot te verbeteren is mets da i de groote mussa goei giiinde en geordende werklieden op wien niets aangaande hun gedrag en verplichtingen is af te wijzen op één lija te plaatsen met dat gedeelte dat door hou tandgf nooten zelf wordt veracht eu uitgestooten uit hunneTereenigingen omdat jmst dot gedeelte nitt alleeade goedgezinde in bun steeds iJTerig pogen om kun toestand te verbeteren belemmert maar ook omdat zij aan personen als N N bet wapen inde hand geven om ook het goede gedeeld te bestrijden en gaf N N nu een middel aan de hand om dat islechte gedeelte te verbeteren niet die eéte teuk tande kermu maar de overige 61 weken van hel jaar jdan verzeker ik N N dat hij den werkende stand betere diensten zou bewijzen dan hnu boveusiaaudebeschuldiging naar het hoofd te slingeren 1 En ten bewijze van dit mijn beweren heb ik de geachte Kedactie een exemplaar toegezonden van het Jaarboekje van het Alg Ned Werklieden Verbond met beleefd verzoek dat N N te doen toekomen ten einde zich van het tegendeel van zgn beweren te overtuigen en ofschoon daarin zeker niet alle adressen van Werklieden V reeiiigingen voorkümen lijn er toch ruim 200 in te viudeu dus wèl een bewijs dat het streven naar lotsverbeteriug duor den werkenden stand niet ia toe te ohrijven aaii gemit tan teerkraekt maar aan tegenwerking van andere tijde En als N N daarbg in aaumerkiug neemt dat het toetreden als lid eeuer als reehupertoou erKende Vereeniging welke zich teu doel stelt het lot van deo werkman te verbeteren dit door sommige Patroons als een mitdaad wordt beschouwd en m t enmiddêlijk ontitag wordt gestraft dan geloof ik dat N N tal overtuigd zgn dat er wel drgelgk teerkraeht in den werk deu stand zit waut trataeh alle tegenwerking en teleurstelling van hnu sundgenooten zelf worden overal Vereeuigiugeu opgericht om niet alleen het tloffelyk maar ook het tedelyk gehalte van den werkenden stand te verbeteren Het lou echter wel te wensohen rijn dat het ledelgk gehalte van den werkenden stand kon verbeterd warden door de afschaffing der kermis Die niet tol den werkenden stand behooren maken toch immers óék gebruik van de kermis En het mag N N als het radicaalste middel voorkomen maar luy volstrekt niet want dan touden al dergelijke gelegenheden moeten worden afgeschaft en zou ik liever afgeschaft zien de loUng voor de Natianale UilHie dat ia een kwaad dat niet alleen slecht werkt op diegenen wdl daartoe geroepen worden voor dien ééne dag maar voor hun volgend ledelyk leveu waut ie den militairen stand ui het kazerne leven kent tal met angst zijn zoon daarheen tien trekken overtuigd dat Aiit zijn zedelgk leven verwoest wordt Schaft dot de loting af en tracht bevorderlijk te liju dat elk lid van den Slaat zgn recht verkr jge maar ook tegenover den Staat zijn plicht vervulle Laat art 177 der xroodwet uiet langer e n ijdele klank blijven door het a kuopen van plichten maar tracht te bevorderea dat dit artikel met gulden letereu in Uw program prgke en waarheid zij Eu als N N wezenlijk belang slelt in het lot van den werkaaden stand waarom daa hun in het TereenigiiigsgebauW alhier niet onderwezen in hun plichten en hun bekead gemaakt met hun rechten zooals telken winter te Amsterdam en Kotterdam en andere plAnse n 6 foordraehten worden gehouden door mannen van naam tooalt de heeren mr J D Vtegeue mr Kalt dr Mouton mi Jaoq de Wilt tiamer en anderen dal zou m i meer invloed geven dun hen achter hel anonieme masker N N aoo lichtvaardig u beoördeelen Bu al staat bet bij N N vast dat de nfeehaffing der kanm ook iu het belang van den werkenden aUud is hij ay staat het rast dat N N daaf dwaalt omdat als men den meusch van ongeoorloofd gelegenheilen wilt afhouden men hem in de gelegenheid moet stellen de geoorloofde t kunnen genieten Want het zal toch zeker niet de bedoeling van N N zijn om de kermis af U schaffen en de z g kinderkermit te beho denf enden geordenden en goed gezinden Werkman die altgd zgn plicht Terrull niete tot oattpanning te gunnen K Het is hiel in Oouda toch al zeer schraal Toor een Werkman om Toor niet reel geld iete te genieten at tot Tcredeling ran zgn B and of tot streling van zyn kunstzin bevorderlgk kaa zgn Want waar in s Hage Rotterdam eu Amstardam een werkmau fb V een Opera of VolksToontelliiig op Zi dag 25 Ct voor betaalt kan men in Gouda van niets proflleeren dan tegen betaling van een entree dat i boven zijn bereik ligt en het ia zeer zeker daaraan I toe te Bchrgven dat er altijd nog personen worden gevonden die hun heil in eb laagte gaan toeken bg gebrek aan iete betert het beste bewgs daarvoor is dat wann er in Ikt Vereenigingtgebouw van Providentia s Zondigs avonds door het DeclamatieGezelschap voordrachten worden gehouden voor de Leden van het Zieken en Wed fonris Providentia het locaal de belaiigstrlleiiden niet kan bevatten en daarom minstens 2 Zondagen dezelfde voordrachten worden gehouden ziedaar het bewgs dat elechte gelegenheden worden bezocht uii gebrek aan goede En al biyft N N in principe een voorstander r