Goudsche Courant, maandag 7 maart 1881

werp tot uamlliiig nu art SS d t loditoht CompUbUitoiUvcL GekoMi tot carBten nndidaat Toor het Voorzittertehap de heer Minndolle bq twee le itemmiBg met 41 atemnuD tegen 32 atemmen op den heer Gleiehniui Het op Itit van den Miniater ran Joatitie door het Openbaar Miaiaterie ingeateld hooger beroep tegen het voouia der arr reoh thank te Amaterdam waarbij de luapecteur van politie Geaelachap iaontalagen ran rechtavervolgiag ter rake van den hem ten laste gelegde willekeurigen invloed op de vrgheid van een burger een koetaier der Bfjtuigrerctaiginy ia Dinadag voor het Gereohtahof te Amaterdam behandeld De adv gen requireer e de veroordeelmg Taa den beklaagde tot betaling eener geldboete van 300 of een aubsidiaire gevangenisatraf van 14 duen De oitapraak werd bepaald op Maandag 7 Maart e k Men verneemt dat de Staataoommiaaie tot herlieuiug van ona Burgerlqk wetboek eerlang eenige der reaultaten van baren arbeid bet licht lal doen lieu Men achünt dua de geheele voltooiiug dier omvangrijke taak niet te willen afwachten maar enkele onderwerpen die meer dringende voortiening vereischen en een zelfatandij e behandeling toelaten afionderlyk te zullen afdoen Athana aoh uen w na apoedig de indiening te mogen verwachten van een aftonderlgk ontwerp voor de bepalingen omtrent het Nederlanderschap en eveneens een paar voorstellen voor de wijiiging van enkele artikelen b v over onderlqke macht bepaaldeiyk in verband met het ontwerpatrafwetboek Naar men verneemt heeft Z K H Prina Frederik aan de Algemeene vereenigde commissie voor den watersnood de aanzienlyke gift van drie duiiend gulden doen toekomen Een paar aobooljongena te Amaterdam waren deier dagen aan het twiaten en rechten geraakt Een hunner heeft zich daarbjj zoodanig opgewonden dat geueeakundige hulp moeat warden ingeroepen om zijn woede tot bedaren te brengen De hulp mocht echter niet battn Het gemoed van den knaap waa te zeer geaohokt Ondanks de beate pogingen ia hy aan de gevolgen ran zgn drift overleden Aan de akte van beaobuldiging tegen zekeren M H oud 23 jaren geboren te Nyega gemeente Doniawerstai wonende te Leeuwarden van beroep klerk thans in hechtenis outleenrn wjj het volgende In Sept 1870 werd beach aaageateld en beëedigd ala geagreëerd klerk fajj den rqkaontrahgn te Hengelo Overysel en toen zjjn patroon oraigeplaatat werd aar Hoogeveen is hij ook daarmede heengegaan in dezelfde tietrekking In Mei 1880 kreeg de ontvanger bericht van igncn opvolger te Hengelo dat ten kantore alllaar iu de kohieren valaohheden werden ontdekt en dat p m ƒ 80 aan de kas te kort kwam De ontvanger vergoedde dit bedrag dadelgk uit eigen beurt doeh onderhield zgn geagreéerden klerk over de taak die zijn echuld bekende en verklaarde dat te Hoogeveen ook allea niet in deu haak was En toen deelde hg mede dat hg reeda te Hengelo door omgang met meer bemiddelde joiigeliederi daartoe verleid gelden welke door belastingachnidigen op het kantoor waren betaald heeft achtergehouden en gebruikt hetgeen h j vervolgens ook te Hoogeveen heeft gedaan Om ontdekking daarvan te voorkomen beeft hg cijfers in de boeken en regiatera geradeerd en door andere vervangen en verzonnen nummers daarin geachrfveu Hjj nam t jn maatregelen zoodanig dat ontdekking rooreerst niet licht kon plaats hebben en wel wat de grondlielaating aangaat dewijl het dienatjaar pas was aanzevangeu en iu de eersten tgd Tan vervolging van nalatige betalers geen sprake ton zgo wat de pers belasting betreft omdat hg de aehteigSloudene betaling niat boekte in bet jonmaal tengevolge waarvan de kas met het journaal overeenkwam maar ze wel boekte in het kohier om te voorkomen de beh stiugtohuldigen als nalatig tonden wdiden vervolgd terwgl hg dan tevens zoowel op het aanslagbiljet van den b lastiagtchnldige dia betaald had als iu het kohiei hetwelk dia btlaating vermeldde ia de kolom waarin bat numanr der boeking iu het journaal moest worden rermdd een verzonnen c jfer schreef HH MM de Koning en Koningin woonden Dinsdagavond de voorstelling in den Uollandachen ohouwburg te t Hage bg Reeda geruimen tgd hadden HH MM bet Voor iemen opgevat bij de opvoering van Angdo fyra tem Padua tegenwoordig te zqn vooruameljik m ti Bet oog op het optreden in dit trentapel van de hofcaiitatrice mej Juaephice de Groot doch HH MM werden daarin tot twMBialen verhinderd Beeds vótSr 7 ure namen de hooge bezoekers in de koninklijke loge pisitt waarna het g rd jn onmiddellgk werd opgehaald Het stuk werd zouder pauzen geapecld zosdat de vooratelling die reeda ten i uur eindigde tot het la t t oaor bet Konipklyk Ëehtpaar werd gevolgd blijkbaar tot hun groote voldoening en ingenomenheid Z M maakte kerhaaldelyk tïgettover de jengdiga artiste e andere leden van bet tooneelgezel £ap door k t garen van het aein tot applaus zgoe tevredenheid kenbaar Zooals wg reeds gemeld hebhen ontving het Hoofdcomité van het Rtode Kruiê dezer dagen van het Centraal oomilë van het Sooi Xruk te Barigu de som van 6000 frs met een zeer vereerend schrgven waarbij het Duilscbe Boode Kruit zgn bgzondere ingenomenheid betuigt met het besluit dat ook de vlag van het Nederlaudache Rooit Xruit wordt geplaatst op bet corlogstooneel iu Zuid Afrika Door het Comité voor de Transvaal te Amsterdam is onderstaande oproeping openbaar gemaakt Het Comité overtuigd dat voor het Nederlandsche volk het geschikte oogenblik gekomen is om in hun hoofdstad zgn sympathie voor deu Transvaalachen vrgheidaoorlog uit te spreken noodigt een ieder die de dappere Boeren een warm hart toedraagt uit op te komen in Frascati op Zaterdag 6 Maart e k des avonds te 8 aren Ala aprekera zgn nitgenoodigd de profeasoren Harting Fruin en de Louter en de he i a ran Gorkom en de Liou Cachet De vereenigiug Set NederUmdtek Toenul zond Victor Hugo op zgn 80n veijaardag een krana beataaude uit lauwer eike en klimopbladen doorrlochteu met riooltjea theerozeu en vergeetmg nietjea Aan den krana waren zware tgdeu linten bevestigd de nationale kleuren waarop met goaden letters een toepasaelgke inacriptie was aangebracht ffil t X Te Amaterdam a eene lergadering gebouden van obligatiehoudera der 4 s pCt gegarandeerde leening van December 1876 teu aate der stoomvaart maatschappij Zeeland De eoUmisaie uit de obligatiehouders deelde mede dat een regeling met de hooge erfgenamen van Z K U Prins Hendrik was lot stand gebcaohi ongeveer van den volgenden inhoud en waarmade de vergadering Zich vereenigde Ter vervanging der zakelijke zekerheid in de akte van borgtocht voor het gleial van ovetlqdett van den borg vermeld aal i natateuaobap van den Prins big ven onder behwr der daartoe benoemde commissie van drie leden totdat de bedoelde leening tep laste der Mg Zeeland geheel zal sqn afgelost Daarentegen tien de obligatiehonders af van hun recht om de letniog als opeisohbaar te besohoawen tengevolge van het niat stellen der zakelgke zekerheid biuneu 60 dagen na het overIgdeo van den borg Aas di obligltiehonders zal tot 3 1 Maart e k de gelegenheid gegeven worden door het doen stempelen hunner obligatien van hunne toetreding te doen blijken de niet aangeboden obligatien lalleu B pari worden afgelost Voor de tweede maal in dit jaar heeft zich de tonghfaar op een stal met rundvee te Meppel vertoond De ziekte brak het eerst uit bq een onlao s op de markt te Zwolle gekocht rund Opmerkelijk biqft het dat die Ziekte niet voorkomt Ih eenige andere gemeente van Drente Overigens is zq naar men schrijfl van teer goedaardig karakter en haast de drukte niet waard die er naar de wet wil van gemaakt wordt De Jni Ct hoopt dat de overweging om militairen die zich aan sterken drank Ie buiten gaan bet dragen van wapenen buiten dienst Ie ontzeggen geen resultaat zöu hebben omdht dan voor goed het uittioht ton worden benomen dat eindelqk eens anu bet dragen vanN apenen builen diensttqd een einde kwam Dan toch eoi het een schande warden als een soldaat geen tabel droeg en een eer om haar wel te dragen terwql het thana alechla een verkeerde gewoonte ia van de militaire overheden om in volle vredestqd in een matige maatachappij de manachappen te belaiien met het dragen van geraarlqke voorwerpen dil ze volatrekt niak noodig hebbeu Uit Dreaden werd aan het Bandeliilad geaohrev dat Vrijdagavond iu eene vergadering van het W tenachappelijk Aardrqkaknndig Genootaohap aldaar eene verklaring vaii deelneming in het atreven der Tranavaalache bevolking naar vrqheid en onafbankeIgkheid met honderden bandteekeningen werd voorzien De berichtgever voegt er bij dat als men het niet uit staatkundige overwegingen in DuiiaohUnd wija en raadzaam achtte ziel onzijdig te bonden de Bqkadag zou worden overstroomd met rtr ktobri ten om partij te kiezen voor de Boeren De Engelsobe en lertche handelaren op de graai markt te Botterdam verkeerden Maandag in de meening dat de vlaggen die aldaar van alle gebouwen wappeftleu uilgiistoken waren ter eere vau de overwinning der Transvaalaohe Boeran Vrengile atratilde daafover uit de oogen der Ieren die hier al even gebeten tiju op hunne landgenooten als in bun groene eiland wrevel en wh k teekenden zich echter af op bet gelaat der Engeltehen tot een onzer bekenden hun iu het oor flnisterde dat difr vlaggen uitgestoken waren omdat de oudste Print van Oranje verjaarde Toen helderde hnu gelaat op en weldra vergaten zq den spqt over de nederlaag hunner landgenooten om zieh slechts vroolqk te maken over deif dwazen waan waarin die domme Ieren verkeerden I NU De eeuwenoude en wereldberoemde firma Ervea Lucas Bols heeft in de Kalverstraat te Amaterdant een ondHollandache taveerne doen bouwen in Vlaamaohe Benaiaaano stql van binnen geheel in eikenhouten paneelwerk De uitvoering van geheet en oiiderdeelen wordt door de Amtterdamsehe bladen uitbundig geprezen zq geschiedde onder leidiug ran den heer H J van den Brink jr Ie a Hage In de Ntd Induitrieel leest men De petrolenmhandel aan de Oost en Noordiev zoo wordt aan de Köln Z g van 24 Februari geschreven werd dezen winter verontrust door de mcdedeeling dal bq Keiierlqke verordening een zeker gehalte lou worden voorgeschreven Zoo alt men weet heeft Engeland tik beschekminq vm hel tHt tteenkoUu bereide lichtffai onlangs een wet uitgevaardigd volgens welke alecbta petroleum ran een lekere ontvlammiugakrocht mag worden verhandeld De uit Amerika aangevoerde petroleum die iiaar Duilsohlaud of langs Duilsohe havens naar Oostenrijk Rusland ene verzonden wordt ia tot duaver niet bij wet of bealnil aan een ontvlammiiigsgraad beneden welken het artikel niet in den haudel mag komen onderworpeu Voor den petrolenmhandel is het dua in de eerste ploals van belang dat da aanwezige voorraad vrq knnne rerkoehl en dat ook de dit jaar nog te verwachten aanvoeren door geeik beperkingen van dien aard getroffen worden dewql zoo zulks onverhoopt plaats had de uanzienlqke afzet van hel artikel zoo in Duiiaofaland ala in de aaugreuteiide Rqken die petroleum uit Duiteohlanck trekken een treurige atoring zou onderguan Het Bqktgezondheids ambt Onderzoekt thans bet Abelach apparaat en zal in de eerstvolgende maanden dat onderzoek nog voortzetten Zoowel om de bruikbaarheid van dien toestand te waardeereu ala om eea eventueel vast te stellen ootvlammingskracht te be palen welke arbeid een groot aantal experimenten vordert Zou het algemeen belang niet eisohen dat ook de Nedeilandiche Regeering eenige bepalingen ia het leven riep tegen het in deu handel brengen vtik petroleum die niet aan een te stellen grens vaa ontvlambaarheid beantwoordt P Volgens een ingezonden stuk iu bi V U doet tioh in de gemeente Wiluis het gcral voor dat hel ntai kiesgerechtigden voor den gemeenteraad op ontzettende wqte is vermeerderd lige katholieken hebben per iuteekeniqst gelden verzameld om daarmee patcnteu te betalen voor personen di volstrekt héflMroep niet uitoefenen waarvoor patent genomen ia Alzoo ia de meerderheid aan hunne iqde In Juli a s als wanneer 8 raadsleden au onder deze de btide wethouders aftreden tal de sbig g slagen worden Gevoeld men aomtqda medeiydcn met hen die door armoede gedrongen de hand uitateken naar iets wat hun niet toebehoort en hun misdrqf ia dé gevangenis moeten boeten afachuw en verontwaardigiuit wekt de schgnheilige bedrieger die het in hem gestelde vertrouwen miabruikeide bovendien de armen nog ontattett w it hun toekomt Een zoodanig persoon een diaken der Ned herv gemernir te Hbfk Blond giateren voor de rechlbavk Ie Middelburg terecht beklaagd van op den 17 Oo en d n 28 Nov II de eerate maal twee rqksdaaldeti eti de tweede maal twee fraukatukken uit de voor de armen gehouden collecle ontvreemd te babbeb Uit de i erkluringeu van de geiuigeu bleek dat reeda eenigen tgd erinosd werd dat van de oullectsgeld verdween elk vermoeden op 17 Oct tot zekerheid werll toen men in de consistoriekamer de opbrengst tellende 26 rijksdaalders vond die nadat ze in debus uaren gnianii laler tot 24 verminderd bleken Ooi deu dief te ontdekken werd bij den margen godsdiwistoeféiiing ran 28 Nor een gemarkt frankstuk in de collecte gegeren dat bg het tellen niet meer nwezig bleek arenzoo s middags De beklaagde de H een 8er collectanten wtrd In het bezit van beide geldalukken bevonden en bekende do dief te tgn zoowel van dete stukken ala van de vroeger gemiate rgkadaalders Ook in de zitting erkende de beklaagde die tioh het verachtelijke van tgn daad niet veel scheen aan te trekken den diefstal Het O M requireerde lijne aehnldigverklaring aan eenvondigen diefatal en veroordeeling tot eene cellulaire gevaugeniaatraf van twee maanden benevens in de kosten der procedure De uitspraak deelen wg later rot de if C Vergadering vaa dea Qemeeoteraad WOENSDAG den MAART 1881 Voóriitlar de heer van Bergen Dteudoora Tegenwoordig zgn voorts de heprcu Bemg Kist Samsam Hemting Portngu Droogleever van Straaten Kranenbitrg Oudgk de Kotte Prince Siraver Muller Lugten en van Itersou Afwezig zijn de heeren Noothoven vnn Goor en Post Drost Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de heeren Noothoven van Goor en Post Drost hebben kennis gegsvau verhinderA ta tqu de vergadering bg te wonen de eerste wegens bezigheden elders en de andere w gcns ongesteldheid Daarna worden de notulen der vorige vergnderiug gelezen en goedgekeurd De Vooraitler deelt vervolgens mede dat Gedeputeerde Stalen het raadsbesluit van den 1 Febr jl tol wgziging der gemeente begrooting dienst 1880 hebben goedgekeurd Daarop geeft de Voorzitter aan de vergadering keunia van hel overlgdeu van mej H C Schophuizeu in leven atada vroedvrouw alhier en stelt naar aanleiding daarvan voor eene oproeping te doen van aollicilanien laar de vacante beiretking iertoe wordt besloten Ingekomen zqn De rekening en verantwoording der baten en latten van het voormalig Armbestnur Van Stein over het jaar 1879 Ter visie Een voorstel tot wijiiging der begrooliug vanhet Bnrgerlqk Armbeatunr dienst 1880 Ter visie 3 £ en vooratel lot wqziging der begrooting voorhel Stedelqk Muaenm van Oudheden dienai 1880 Ter visie 4 Eene miskive van de Commissie van Tociioht op de Slada Muziekschool betreffende eene verhooging der Iractementeu der onderwqzcrs en eene wijzigingvan het Heglement dier school In handen van B en W om bericht en raad 6 Eene voordraohl jun B en W ter benoemingvan eeoeu 2en onderwar Ian de 2e Bnrgertohoulrobr jongens waarop is geplaatst de heer W H Hasaelbitqh Ie Leiden Ter ritie èu benoeming in eene volgende vergadering 5 Eene voordracht van B en W ter benoemingeener onderwijzerts aan da e Burgersohool voor meisjes waarop zijn gcplaatii le dames A M Tjeenk Willink te Dinxpulo A J Klaassen te Zutpheu enJ A vau Walaem te Wateringen Idem Idem Een voorstel riu B n W betrekkelijk deaaMtelliag van eenen h iiHIMMter en eene hnitmeetteres in het Gasthnili Ter visie Een voorstel van A en W betrekkelijk het aanvaarden van een legaat bestaande in eenigescbitde ijen uit knipselt iu vergald papier vervaardigd ten behoeve van hal Stedelijk mulenm vanOadhedeii beaptokeu door wijlen de wed van Werkhoofen fteb Biosman Ter riti Een adres vai den Kerkeraad der Evauge litohLuthersche gemtente betreffende de ahchsffingder kermis Ter risie Een adres van den heer E j Kühnealhier houdende rertoek om te worden benoemdtot stadtgrneetheer Ter vipie en benoeming in eene volgende vergadering 11 Een vertoek van deu beer J A Vreeswijkom outtltg air onderwijzer aan de atadamuziek tohool tegen 1 Mei e k Het gerraagd ontslag wordt eervol verleend 12 Een oilres van P van Rooijcn en anderan die verzoeken dal hel bebouwde gedeelte van de Crabethatraat orden voorzie van een trottoir n de beataande keibostrating worde verhoogd lp handen van B en W om bericht en raad ft Een adres van J J Adreoli mr schoorsteenveger en metselaar alhier houdende verzoek om te mogen wordeq belast met werkzaamheden roer de gemeente In handen van B en W ter beschikking 14 Een adres Van de wed Kohlbrugge geb BmBold houdende renoek k wo an benoemd tol Itadarroedrrouw Ter visie Aan de orde is de rekening der Kamer ran Koophandel eu Fabrieken dienst 1880 Deze wordt zonder boofdelqke stemming goed Aan de orde is de anppletoire begrooting der beide gaatbuizen dienal 1880 Evenceua zobder hoofdelijke atemming goed Aan de orde ia hel vooratel betieffende eene wqtiging van art 7 der Verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de openbare lagece schelen Dit wordt mede zander hooidelijke stemming goedgekeurd Aan de orde is hel voorstel betreffende de ingebruikgeving van gerioleerde gronden tusschen de Ylamwgistraat en de Kruideuierttraat Er is ingekomen een adres vos den heer K Jonker die verzoekt dat hem alsnog worde in gebruik gegeven eeu gedeelte van bet terrein tegenover de aschschuor B en W brengen in hun voorstel eenige wijzigingen doordien na hel inkomen daarvan iu de vorige vergadering de heer K van der Burg het verzoek heeft gedaan om ouk een gedeelte van den gerioteeiden grond te mogen hebben Op hel vertoek van den heer Jonker slelleli zq voor afwgzend Ie beschikken daar de Gemeente het terrein noodig heeft voor bergplaats De heer van Straaten vindt het terrein ongelegen om als bergplMais voor da Gemeente te dienen hg verzet zich niet legen de uitgifte van den genoteerden grond maar kan met B en W niet medegaan waar zij voorstellen om hel vertoek vau den heer Jonker te weigeren De heeren Samsom Straver en Kist tgn het met den heer van Straaten eeni De Voorzitter is van meening dal de adressant aan hel terrein geen behoefte heeft de stad daarentegen wel dete laatste mwet het dikwijls gebruiken als bergplaats de adressant heeft reeds een overpait van 3 meter waar twee wagens elkander kannen passreren en schgnt dus het terrein te willen hebben of voor luxe of om bet te beligen tot bergplaats doch jdaw wqsl Spr r op dsl hun bü ditzelfde voorstel een groot gedeelte gerioleerde grond ordt afgestaan De heer Oudijk wenscht aan het verlangen van den adressant toe Ie geven doch ouder voorwaarde dat het hek wordt terognzel om den weg langs de Vest breeder te doen wordem De heer Kranenburg wil ooif bel verzoek loeataaa maar onder voorwaarde dat het terrein niet als bergplaats zal werden gebezigd Ue beer Luqlen die een tegenstander is van afstaan van gronden dfe de stnd lelf zoude kunnen gebruiken vereenigi zich met het voorstel van B en W De beer van Itersou wj den adressant alleen zooveel afstaan als noodig is vuur het overpad Nadat de heer van Straaten en de Voorzitter nog korlelqk hst woord hebben gcvoenl wordt op voorstel van den heer Muller bealoten bet adres fsn den heer Jonker tot nader ondertoek aan te houden De vergadering besluit tonder hoofdelijke stemming overeenkomstig de voorstellen van B en W tot hel iu gebruik geven van gerioleerde gronden aan C Nederhof de wed A Oadqk geb Swanenbnrg K van der Burg K Jonker en de gebr van der Want Aan de orde is bet aiires van C Verboef enP A LafebCT betrekkelijk de huur van eeu stak grond gelegen tusschen hunne eigendommen aan de Karnemelksloot B en W stellen voor afwijtend te beschikken op dit reitoek aansetieu de Gemeente den grond noodig ha fl tot b iug van grint Hiertoe ibzd t aMider hoofdelijkt stemming besloten Aan de orde is het tdrea van J van der Grift betrekkelijk d huur van een stok griendland onder e gemeente Reeü qk B en W stellen voor hel verzoek foe te staan De beer Maller vraagt of hai land niet meer zou opbrengen ala het publiek werd verpacht ala weiof hooilaitd De heer Straver is van meening dal dit later wel het geval zal zijn als de huurder hel tot weiof hooinhid zal hebben gemaakt doch na niet Het voorstel sn B en W wordt zonder hoofdelijke atemming aangenonlen Aan de orde ia een vooratel van B en W atrekkende voor eeu ge perceelen aan de Nieuwe Haven toebehooreude aan den heer C J van te Pavoord aair te koopen voor eene som van ƒ 8500 le n einde op het na afbraak der gebouwen verkregen teri iu eeue nieuwe Ie burgerschool voor meixjea te bouoeii waardoor hun voorstel tot het bouwen der school aan het Vecrstal vervalt Zonder hooldelgke stemming goedgekeurd Aan de orde is een voorstel van B en W strekkende om san den heer S £ Oudschsus Denlz te Leeuwarden concessie te verleenen voor den aanleg eu de exploitatie eener IJselwaterleiding Van de ingekomen inschrijvingsbiljetten zijndedrie van de Compagnie Générale des Conduitesd eau te Luik 1 voor eene Lekwaterleiding eu 2 voor eene IJselwaterleiding en een van den heer Oudschans Dentt waarbij aanbiedingen worden gedaan voor beide leidingen komt bun hel aanbadvan dezen laatsteu voor eene IJselwaterleiding betmeest voordeelige voor Deze inscbnjver namelijkvraagt garantie eener jaarlijksche bratoonivangstvun ƒ 15000 gedurende de eerste 5 jaren enkent aan de gemeente als er meer dan 6 pCt winst wordt genoten 20 pCt van die meerderewinst toe Nadat de Voorzitter eenige inlichtingen betft gegeven op eeu paar vragen tol hem gericht zegt de heer Luijten dat hij gaarne had gezien dat eene waterleiding van gemeentewege was opgericht doch daar dit nu niet kan zich vereenigt met het voorstel van B eu W Zijn doel was steeds het tot stand komen eener waterleiding ie bevqrdcren Het voorstel van B en W wordt hierop met ali emeene stemmen aangenomen Nieti meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering E osTEiRitj E3 sr LUST TAS BRIEVEN geadreaaeerd aan onbekenden gedurende de iweede helft der maand Januari 1881 uit Gouda verzonden en door tuaachenkomst van het Postkantoor aldaar terag te bekomen Oosthoek Alphen Wed E I Post H Bensekom D Karssen Amsteidam I Visser Niennerkerk Helsdink Vinkeveen mevr Prince Wcrning Wage nittgen J v Ëmerd K voW Dam J de HeijdeF Van het Hulpkantoor MoebcafilLI De Groot Bergsohenhoek BRIEFKAARTEN A Brakel Amsterdam Gouda den 3 Maart 1881 De Directeur van het Poatkautoor te Gouda SIMONS INGEZONDEN Mijnheer de Redaeteurl Beleefd verzoek ik CEit onderstaande regelen eeu plaatsje in nwe Courant te willen verleenen Mei vele kosten wordt in dete gemeente getorgd voor tuiver drinkwater om daardoor de getondheidstoestand der inwoners te bevorderen tevens wordt slipt gelet op algemeene reinheid van goten en straten maar na vraagt steller detes of het ook niet van het grootste belang zoa zijn om een schip mei beer geladen zooals gepatseerden DinsdiSgavona en nacht in de haven lag dat een ondrogelijken staak in de huizen der bewoners daaromtrent veroorzaakte en zelfs den neringdoende met bederf hunner goederen dreigde niet door de atsd maar langs deu Tnrfaingel achutling te willen vcrlcensa Oondn 2 Maart 1881 J H MARKTBERICHTEN Gouda 3 Maait 1881 Witte Poldertarwe ƒ 9 60 il ƒ 10 28 Roodè dito 10 10 10 70 Ztenwache Tarwe 10 40 11 Rogge 1 7 28 8 Zeeuwache Rogge 8 40 £ 80 Cheralier Gerst 7 40 8 10 Gerst i 6 80 7 Haver 4 60 6 60 Hennepzaad 9 Bruine Buonen naar kwaliteit 1Ï 50 16 De veemarkt met weinig aanvoer de handel iq alles traag varkens roor l ooden ran 26 i 28 ot per itlt kilo magere rarkena biggen en achapen vlug vetkodht Knaa vlag tot vonge prqzea Öoeboter ƒ 1 65 i 1 68 W eihoter ƒ 1 3Ü a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gouda OEROREN 1 Msift Dirkje Osthirias ouaen C Gro nena l en D OKO Wilbtlmins Fnaciai ooden W Blok eu P Vertcbut OVERI fcDENi 28 Febr J d der Wolf 11 d 1 Mssrt M C mn dtr Kind S ni C A M ipit m M trt S Venchol Il J H M Hooimtijer 1 ni N Taijnentiura Muyi 8 m GEHUWD Msirt L F De Combel o J P de Mol C v lezer eu M til der Kleg Burgerlijke Stand vqn onderstaande gemeenten van 24 Febr tot 3 Maart 1881 Moordrecht GEBOREN Sopki Jncobi onderi B o d r Vooren oB J Verburg