Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1881

Woensdag 9 Maart roptf Opruiming VAN SESTMTSN mmiii tot buitengewoon lage prijzen bij STIKKER TAPIJTMAGAZIJiV Korte Tiendeweg D 3 TE HUUR met 1 MEI A S het Bovenhuis Kantoor Kaarsenfabriek voor 350 EN EEi HUIS N 2580 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieltlad voor Gouda en Omstreken bevattende 9 VERTREKKEN KEUKEN KELDER en TUIN in de Crabethstraat voor f 500 s jaars Beiden te bevragen bij den Heer ZIJNEN W JV RAAIJMAAKERS Havht B 17 Haven Antwebpsche Koek PolDza Chocolaad kojunoinnebeood Heebinbanket ParNCESSEBBOOD Elf UB d Anveks Pbansche Chocolaad bonbons Kattentongen boompbalines KiEiN Geb a ElixikdeSpa Dbink Chocolaa CHAELE3T0WN LlQÜIlüa Gecgnsebveeede Gboenten SALVATOB Ll iDEUE boteekoeken Küssische Kummel Maeasquino inz enz GOUDSCHE Begrafenis Onderneming Het doel dezer Onderneming is de regeling van aUf Begrafenissen te O O V DA en omliggende Gemeenten volgens billijke Tarieven waaronder alle fooien en eoctrabelooningen begrepen zjjn Inlichtingen verkrggbaar bij den Directeur JW F CAKKIÈRE Westhaven 144 lOüfVlïLiNG te ROTTERDAM van ca 120 000 stuks Vwen en Grenen Petersbnrger Croonstadtscbe Zweedsche Me melsche Riga en Wgburger Delen en Platen Amerikaansche Grenen Delen en Platen Riga ea Amerikaansche Balken Sparren Sparhottten i Eene aanzienlijke fëüf Geschaafde en geploegde Vnten Delen welke CotUant verkocht worden Amerikaansche Pitch Pine Balken op WOENSDAG 9 MAART 1881 des middags 12 ure in het V erkooplokaal Oostsingel ten oversttlan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Snelpersdrak van A BjunkmaN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping bij veiling op DING8DAQ22 MAART 1881 en bü afslag op DINGSDAG 29 MAART 1881 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer C P van den BERÜH aan Stolwjjkersluis nabij Gouda van Eene Bouwmanswoninff met KOESTAL HOOIBERG SCHUREN verder GETIMMERTE TUIN BOOMGAARD en ERF eene Arbeiderswoning verder GETIMMERTE en ERF en diverse perceelen uitmuntend Wei Hooi en Bouwland WEG en WATERING alles staande en gelegen in de gemeente Oouderak en Veerstalbloi te zamen groot circa 12 bunder bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landerijen dadeljjk na de toewijzing en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betaling der kooppenningen den 16 Jnnjj 1881 Nadere informatiën zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan oen IJuei 43t mm mim m lwh wm Alle soorten van B ORDE A UX en andere WIJNEJV bü M PSETCRS Jz te Gouda Allee wordt franko t huis greleverd Openbare Vrijwillige Verkooplog op den Tuin van den Heer P va Sr HRA VENDIJK en op de groote Heide aan de Zuidkade TE WADDl XVEEN ten overstaan van Notaris MOLENAAR op Woensdag den 16 Alaart 1881 s morgens 10 are VAN EENE AANZIENLIJKE PARTU Zaag en Werkhout I zeer geschikt o a voor Houtdraagera en Wagenmakers als Gewaterd YPEN en ESSCHBNTOPHOUT YPENSTAMMEN dik 50 Cent l n 5 M eenige PüPULIERENBOOMEN lichS ESSCHENSTAMMKN PLATAAN enz voorts ESSCHENSTAMMKN dik 40 Cent lang 4 tot 8 Meter en YPENSTAMMEN dik 40 Cent lang 6 Meter enz enz Betaaldag 3 Mei 1881 De koopers moeten stellen 2 gegoede boi n Kosten benevens de kooppenningen van koopen van 10 en daar beneden eontant Breeder bg billetten OPë1 BARE AANBESTSÏUlNG BÜKGEME TER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op Woensdag den 16 Maart 1881 des namiddags ten 1 ure in hel Raadhuis aldaar bjj inschrgving Aan te besteden Het VERGBOOTBN van het GEBOUW der HOOGEHE BURGERSCHOOL aan den Langen Tiendeweg aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelps cfe Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter PlaaUelijke Seeretarie en aan de StadeTimmerwerf ter inzage liggen Het BESTEK is ad 1 00 en de ALGE MEENB VOORWAARDEN ad 0 80 te vet krggen ter plaatselgke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door den Gemeen te Architect FLINEE AGENTEN voor den verkoop vaa soliede vele kansen aanbiedende Premie Loten t gen betrekkelijk kleine maandelgksche stortingen WORDEN GEVRAAGD Provisie en bg succes tJartw ori Franco offerten onder letter A A aan het Bureau dezer Courant J H KIEBERT markt goüda Beveelt zich voortdurend aan tot bet maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRET TEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur De INSCHRLTVINGS BIUETTEN zullen op zegel geschreven door den Inschrijver en zgne Borgen geteekend en behoorigk gesloten den 15 MAART 1881 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRdMEÜITeELE ZIIIVEBÜR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 j aar Garantie Openbare yerhuring WADDINXVEtN voor d n weityd van 1881 VAN 27 Hectaren beste Weilanden aan eene partjj gelegen in den Zaidplaspolder van Schieland binnen Waddinmeen Zijnde de nummers 165 tot en met 173 van Sectie D der polderverdeeling Op Woensdag 9 Maart 1881 des morgens ten 11 ure ten huize van den Kastelein D v NIEKERK aan het Dorp ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen De Verhuring geschiedt bg opbod en afslag eerst in 9 perceelen elk van circa 3 Hectaren daarna in combinatiën eindelijk in massa Betaling der huurpenningen 15 October 1881 de huurders moeten des gevorderd 2 borgen stellen Breeder bjj billetten Nader onderricht geeft genoemde Notaris wm Met 1 April be int een nieuw Lwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij iie zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS Parlementaire Werkzaamheden Beide takken der vertegenwoordiging zgn de a eloopen week vergaderd geweest De Eerste Kamer heeft veel de tweede vit den aard der zaak slechts wabiig verricht Door den heer MirtMidolle gmigjÉteerd beeft zg een drietal gekozen ter verWimng der vacature van voorzitter door den dood van den heer DuUert ontstaan n de eerste der voordracht de heer Mirandolle is door den Koning voor den dunr dezer zitting tot voorzitter benoemd Slechts voor deze zitting heeft deze afgevaardigde zich die eervolle onderscheiding laten welgevallen De Elerste Kamer heeft in twee fittingen bet strafwetboek met algemeene stemmen aangenomen in het vertrouwen dat door den minister enige wüzigingen bg afzonderlgke wetten zullen worden ingediend die wgzigingen betreffen hoofdzakelgk veranderingen bg amendement door de Tweede Kamer m bet oorspronkelgk ontwerp gebracht de minister zal des te eer geneigd zgn aan het verlangen der Eerste tjmtt te voldoen en wjj hebben dus spoedig enkele wgzigingen van het strafwetboek te wachten Het nationale wetboek door beide takken der vertegenwoordiging goedgekeurd is terstond ook door den Koning geteekend Evenwel zal er tusschen aanneming en invoering nog wel eenigen tgd verloopen daar verschillende andere wetten naar ons nieuwe wetboek gewgzigd zullen moeten worden en meerdere gelegenheid verschaft zal moeten worden om de cmlulaire gevangenen te kunnen bergen Intusschen het voornaamste werk is verricht aan den minister van justitie de eer dat nationale werk dat in den vreemde door alle deskundigen zeer geprezen wordt tot stand gebracht te hebben heeft hg als lid der commissie veel bggedragen tot de aamenstelling zgn nitstekende verdediging in beide takken der vertegenwoordiging heeft dit werk zoo goed doen slagen maar eere ook aan de commissiën van rapporteurs die door hnn werk de beraadslagingen geregeld en door die regeling aaumerkelyk bekort hebben het werk door veler samenwerking tot stand gekomen moge spoedig ons onde Fransche wetboek vervangen aan den minister van justitie zg het gegeven de wet tot invoering met zgn handteekening te bekrachtigen In beide Kamers is de Transvaal ter sprake gebracht In de Eerste Kamer heeft een diplomaat de Regeering geïnterpelleerd en in een hoogst nette nauwkeurig afgepaste redevoering heeft een diplomaat de minister van buitenlandsche zaken geantwoord en even diplomatitch verklaarde zich de Eerste Kanier met de gegeven inlichtingen voldaan Zou het Nederlaodsche volk dat minder diplomatisch is het ook zgn Zouden niet velen een andere een meer duidelgke verklaring van de Regeering verwacht hebben waar het een zaak betrof van stamgenooten die een zaak verdedigen door geheel Europa niet alleen maar ook door een groot deel van het Engelsche volk gebillgkt Engeland of liever Engelands Regeering wilde geen bemiddeliug men mocht zich aan geen échec blootstellen en dus heeft men van onze zgde ofBcieel gezwegen en het laissez faire in acht genomen Ten zg het van ons voorzichtigheid bg de regeeijng in zulk een zaak af te keuren de Engelschen zgn kitteloorig en te groote belangen staan voor ons op het spel ak die kitteloorigh eid mocht gekwetst worden maar toch een woord van sympathie voor de moedige strgders jp Znid Afrika ware niet misplaatst geweest pet medegevoel dat hier in alle standen der maatswappg voor de boeren bestaat kqn vermeld z n de onafhankelijkheidsverkliring en de aqoexatie konden tegenover elkander cgn gesteld daarvoor hadden wg den minister gaarne d vroegere geschiedenis geschonken In de Tweede Kamer heeft de interpellatie gisteren plaats gehad Reeds de aankondiging had reeds een klein debat aitgelokt Waartoe nog debat noodig weid gevraagd nu de minister reeds alle inlichtingen in de Eerste Kamer gegeven heeft Bedenk dat de spanning in het land reeds erg genoeg is zal die door onze discnsnen niet toenemen was een ander bezwaar Wilt gg debatteeren doe het dan toch met gesloten deurw laat het onder ons blgven Engeland is spoedig belsedigd De heer Letting de voorsteller liet zich evenwel niet afschrikken en de meerderheid verklaarde zich al ware bet alleen om de bestaande usantié om geen verlof t het honden eener interpellatie te weigeren voor het vragen van inlichtingen De Minister gaf in antwoord op de interpellatie de noodige inlichtingen waartoe wg verwgzen naar het bericht in de rubriek Sta n ttoneiraal in dit nr vaS ons Uad f f L BUITEN r Bulteelandscii Overz eiit Teroyi de Engelsche bladeu orer t geheel en minder Tredelierendeo toou wuisUaa drer de Tramraalaohe BoercD i j Khainea lich og Uuger au rebeilcD te apreken en kuanen ook niet meer laslereu van Boeren wreedhedeu komt er weer een itraal ran hoop Ut rerder bioed ergieteu lal kounen ordeu Toorkomeii de Boeren hebben namelyk dien weuaoh te keanen gegeren aan den Engelschen opperberelhebber üe Tima ia berreead dat Boberti die bekend staat aU leer dapper maar teTcns als een teer streng uieta ontiiend man de oploasing fan de quaeaiie moeilijker tal maken Door het ruwe weder u de Engclsohe post later aangekomen de bladen befatten nieta nieuws orer de Transraal ook de antwoorden in het Lagerhuis gegeven op de gedane vragen houden nieta bgzouders in De Engelschen houden iloh overtuigd dat de afgezonden verslerking voldoende is om de oeren tot onderwerping te brengen de Langsnektal meent fflen veroverd worden met de bajonet daar in het geweervuur de Boeren sterker tgn dan de Engelschen Aylward de lérsohe officier in Jouberls staf is volgeus de Standard Seefteiaris van den bevelhebber der Boeren Uit Engeland ontving het Handelttlad vau volkomen geloofwaardige en bevoegde zyde onderstaand bericht omtrent de openbare meeniug Ër 18 veel meer hoop dan in de vorige week de stemming wordt ernstiger men begiut deu tsestand beter te begrypeu Onderscheidene leden van het Parlement geven uU steun en er is geld voor meetings Zander uitstel tullen die worden gehouden Te Birmingham komt deze week eene groote meeting en de weg is nu geopend om krachtiger dan tot dusver te handelen Ik geloof dat dete week eene gewichtige tijn tal Het ongeluk is nog dat sommige aanzienlijke per1 ionen die het vertrouwen hebben onzer hooge kringen omdat men daar gelooft dat ze gued op de hoogte zgn vnu HoUandsobe toestanden out I tigenwerkcn omdat te omirenl den staat der opymüre meening in Npdcrlond geheel verkeerde inlichtingen geveiv Het ËngeUohe Hoogerhuis heeft hel voorstel van lord Lytton om Kandahar niet te ontruimen net 165 tegen 76 stemmen aangenomen ignde dus eene meerderheid van 89 stemmen tegen het Kabinet Ernstige gevolgen zal deze stemming in het Hoogerhuis voor het kabinet Gladitone niet hebben Een Engelach ministerie vindt ziju voornaamste steunpunt niet in de Kamer der Pairs maar in het Lagerhuis en een votum van vertrouwen van laatstgenoemde vergadering is voldoende om de beteekenis dezer stemming weg te nemen In het Lagerhuis is het wetsontwerp op het bezit en het dragen ran wapenen in lerUnd voor de tweede maal gelezen Van regeeringswege werd medegedeeld dat geen beveatigiag was ootrangen van het bericht als zonden de Bussen Merr hebben bezet of daartoe spoedig overgaan Gok de Jgtnce huu spreekt dit bericht ten stelligste tegen Het vraagstuk der kieahervorming in Italië tal waarschqclyk in den loop dezer maand ernatigter hand genomen worden De commiuie van de Kamer der Afgevaardigden met het onderzoek van het wetsontwerp op de wgziging der kieswet belast kwam bgeen om zoo mogelgk haar eindverslag vaat te stellen Onder de leden der commissie schqnt overigens niet de gewenschte eenstemmigheid te hebeataau Xaar de verzekering van verscheidene bladeu zal het rapport van heer Zanardelli door de commissie niet aangenomen maar slechts beschouwd worden als een belangrijke bgdrage tot de kennis ran het onderwerp hoewel de commissie de datria vervatte beachouwingen niet deelt Het gaat weer warm toe in den Dnïtschen Sgkidag Dezer dagen beschuldigde print von Bismarok een medelid een Saksischea Landrath dat hij ala ambtenaar invloed had uitgeoefend op de verkiezing te Sonnenberg waar des iaaseliers oudste zoon viel tegen den heer Laeker Er volgde eene discussie van persoonlgke verwijten waarin men trachtte elkander een vlieg af te vangen een weinig verkwikkelgk debat De kanselier had onder meer verklaard dat hg een groot tegenstander was van alle inmenging der anbtenaren in de verkiezingen waarop de Kieler professor Hanel zeide dat hg erg blij was dat te hooren wgl van die gevoelens in Pruisen nog nimmer iets waa gebleken zoodat hij nu kon aannemen dat de ongehoorde invloed der ambtenaren op de verkiezingen werd uitgeoefend tegen deu nitdrukkelgken wil van den Bijkakanslier Deze bleef het autwoord niet schuldig hg was geestig en hai dikwgls de lachers op zgne baud maar zijn optreden maakt toch geen gnustigen indruk Zgn geringe eerbied voor parlementaire iuttellbgen laat geen hoog zedeljjk gehalte toe van de redevoeringen welke hg voor het parlement houdt De Boodschap van den nieuwen President der Vereeuigde Staten die 4 dezer geïnstalleerd is heeft algemeen een goeden indmk gemaakt Het nieuwe Kabinet is aldoi aameugeeteld Blaine secretaris van staat iLinooln zoon van wglen den President oorlog Macreagh justitie James Poster Wiudoru finan oien Kerkwood bionenlandsche zaken Hunt marine BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1881 Bijkan besluit van 5 Maart 1881 no 4 ia op verzoek eervol ontslag verleend bij de dd schutterij alhier aan W D de Lange als luit kol komm met vergunning de uniform der schutterij met de ooderscheidingsteekenen aan zijueu rang verbonden te blgven dragen Tot majoor kommandant bg de dd schutlerg ia benoemd de heer D D Lnlius van GoQr thans kapitein De Goudeche ingezetenen zullen zeker met genoegen deze benoeming vernemen vooreerst daar onze schutterij kommandant zal hebben die in werkelgkheid in Gouda woont wat voor den goeden gang van zaken alleszins wenschelgk is Doch ook omdat de nieuw benoemde kommandant de heer Lulius van Goor reeds vele jaren achtereen als officier bg de dd schutterg verbonden is en zich als zoodanig reeds seer rerdieuslelgk maakte Zgne antecedenten geven allen aarborg dat de