Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1881

Oondiohe uhntterq in hem zal hebben een goad kommandant en in het belang dier Bohutterij hopen wq dat hy langen tijd aan haar hoofdmoge bl n I Morgen arond ten 9 ure tal den nieuv benoemden majoorkommandant der dd sohnttery alhier den heer D D Lalius van Qoor eena serenade worden aangeboden door hh officieren der aohutterij Door het Hulp Comité voor het Boode Kruis alhier is nog ontvangen eene gift van ƒ 7 50 van de kinderen der Zondagschool van Mevrouw Swaan ten behoeve vau het i Roode Kruis in de Transvaal Zaterdagavond omstreeks half O ure ontstond er brand by den landbouwer D van Vliet te Nieuwerkerk a d IJsel met het gevolg dat het geheele huis inboedel koestal en hooiberg met al het zich daar in bevindende hooi een prooi der vlammen werd Zes stuks rundvee zjjn nog in t ds gered alles is ceassureerd Oorzaak onbekend HH MM de Koning en de Koningin zullen wederom heden avond de voorstelling in den Hol schouwburg te s Hage met hunne tegenwoordigheid vereeren De opvoering alsdan van het Kattebelletje geschiedt op hoog bevel HH MM de Koning en de Ko ningin hebben aan mej Christina Poolman die jl Vrydag de eer had voor Hd Jn den schouwburg op te treden een kostbaren bracelet omzet met diamanten eu saphiereu geschonken Staten Generaal Twisve Kaheb zitting van 7 Maan In deze zitting is door den heer Tak en 7 andere leden een voorstel ingediend tot het honden van eene enquête omtrent de exploitatie der Nederl spoorwegen De heer Lenting interpelleerde over de Transvaal De minister refereerde zich aan de verklaringen in de Eerste Kamer afgelegd hij verdedigde dat Nederland zich eerst vergewist heeft alvorens aan Engeland eene bemiddeling aan te bieden verklaarde dat de regeering deligent bleef ook ten aanzien van de behandeling van de nagelaten betrekkingen der Transvalers beriep zich op de offioieele verklaring van Engeland dat het Nederl Boode Kruis geheel overeenkomstig de Geneefsohe conventie zou worden behandeld en antwoordde aan den heer Kenchenius dat de vredesonderhandelingen een staking der vlgaodelijkheden niet medebrachten De regeering zou medewerken tot beëindiging van den strqd zooveel zij kon maar kon niet door eischen te stellen of verklaringen af te leggen het standpunt van neutraliteit verlaten Dinsdag 16 Maart zal beslist wordan over eene motie van den heer van Houten om de rentewet niet te behandelen De Commissicn van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de wetsontwerpen houdende wettelgke bepalingen tot beteugeling van het misbruik van sterken drank en tot inrichting van een dienst van postpakketten zgn met hare eindverslagen gereed zoodat de openbare beraadslaging over die ontwerpen weldra kan orden tegemoetgezien In de gisteren te Botterdam gehouden vergaderingder Handelsvereeniging is aangenomen het voorstel van Commissarissen tot het uitgeven van prioritettsaandeelen tot een bedrag van 7 millioen met een amendement van den heer W S Burger om Directie en Commissarissen te machtigen tot zoodanige andere regelingen waardoor het belang der aandeelhouders zal worden bevorderd met machtiging tevens om eventueel tot liquidatie over te gaan Het aldus geamendeerd voorstel werd aangenomen met 256 tegen 10 stemmen Benoemd werd daarop tot commissaris in plaals van den heer R Snlszbach de heer F Graubner te Frankfurt en herbenoemd de heer A Plate Fzn Het eente nummer van de Transvaalsche StaattCourmt is den 12n Jan uitgegeven Daarin vindt men een verslag van de buitengewone zitting van den volksraad 13 December 1880 te Paardenkraal De zitting werd door den voorzitter den heer C J Bodensteyn na een gebed van den heer Jacob Mare geopend De vice president Kruger hield de volgende aanspraak Edel Aehtb voorzitter van den volksraad I 1 Ik sta hier voor uw aangezicht geroepen door hel volk In die stem van het volk heb ik gehoord de stem van God den Koning der volken en ik gehoorzaam In de laatste volksraadstitting van Maart 1877 benoemde mij de volksraad tot vice president ik heb nu niet gedacht aan mgne eigen bekwaamheid 2 Het volk heeft op Zaterdag 11 December geeischt dat zijne Begeering weder zal optreden Het volkscomité dat sedert 6 jaren zich zoo verdienstelgk heeft gemaakt aan de zaak van het land heeft mg op den eisch van het volk tot uitvoering daarvan onmiddellijk opgeroepen i en met de hier tanweiife leden v4b den niivoo enden raad heb ik het besluit genomen tot onmi dellyke oproeping van den volksraad Op aanbeveling van het genoemde eomité Ia de heer W E Bok seoretiris van het volkscomité aanbevolen om voorloopiJ zitting te nemen als taatsseoretaris en aU zoodwig U ZEd reeds in den uitvoerenden raad aaugHteld hetwelk wy hopen dat uwe goedkeuring ui wegdragen 3 Het is niet noodig eene lange toespraak te houden Utre werkzaamheden zgn ttOodig om de regeering spoedig in staat ie stellen het land volgens de grondwet te beaturen n daartoe uit te voeren den wensch van het volk zooals die in de besluiten van 15 December 1 879 zgn uitgesproken 4 Mijne heeren ik zal u purende dis zitting vooratellen doen van noodzakelyk belang over krijgsofficieren landsambtenaren opbrengst der belastingen enz waarvoor ik uwe ernstige overweging inroep Ik h6b onder uwe nadere goedkeuring als secretaris van d n volksraad aangesteld den heer G M J van Daw 5 Ik heb in z o ver gedaan wat de wet van mij verwacht maar nu is het oogenblita gekomen voor ep Ed Achtb volksraad om verder l oorziéniiig te uken voor het bestuur des lands heb de eer vlbr te stellen dit bestuur voorloopig op te dragen Min een driemansphap 6 Ik wil u herinneren tffile aak van het knd hoewel zeer ernstig toch vollomen wettig is Het volk he ftiluooit den weg er wet verlaten na de annexatie gegrotesteeid üjdenk zich verzet eu zou misschien na £ andere vreedzame middelen hebben verkozen was h t qiet dat de Eng ljsohe autoriteit in Pretoria dit onmogel k gemaalkt had Het recht der volken is aan onre zijde en hoe zwak wg zgn onze God Us een rechtvaardig GW Mgne heeren de Heer zegene uwe werkzaai hedeniplf bescherme ons vaderland I De zel die Zaturdag n geh elen vooftdusrde was zóó hevig dai op sommige punten de telegraafdraden wéta omkjiirsjt tot een dik e van 7 Ned duim Tal n draden en palen bezweken dan ook onder den tiedVondigen last en van daar dat de telegrafische gemeel schap grootendeela is gestoorfl Jus Sturm und tfoth is de titel van een album dat in den trant fan ParU Murcie zeker al onze lezers bekehd ih den loop dezer maand het licht zal zien bg den heer J H Schorer te Berlijn den uitgever van het Deuttche FamiliënilaU Het heeft evenals het genoemde Pransohe blad een liefdadig doel want de netto opbrengst zal strekken ten behoeve van de y Duitsche Maatschappjj tot redding van Schipbreukelingen Zg deed in de vgftien jaren van haar bestaan jeeds veel goedi maar heeft behoefte aan meerdere geldmiddelen en hoopt die te verwerven door de uitgave van dit SelhUehrifien Allmm Omstreeks driehonderd mannen en vrouwen van naam uit Duitschland Oostenrgk en Zwitserland met Keizer Wilhelm aan het hoofd leveren bijdragen voor het Album Het prospectus belooft iets goeds zoowel wat inhoud als uitvoering betreft Het bevat behalve een autograaf van den Keizer een schets van Werner teekeningen van Achenbach en Kroner een tweeregelig vers van Geibel gedachten en handteekeningen van von Moltke minister Stosoh Karl Emil Franzos en van Johan Straus die het begin van den Donau wals in noten inzond Wg twgfelen niet of het album dat voor den prgs van 6 mark verkrijgbaar wordt gesteld zal vele koopers vinden zoowel in oAs land als in Duitschland daar zeker menigeen het zich zal willen aanschaffen niet alleen om het boek zelf maar om op deze wgze een goed werk te bevorderen van onze Duitsche naburen die nog onlangs bg de overstroomiugen hier te lande zoo bereidwillig het hunne bijdroegen tot leniging van den nood R Ct Het te Amsterdam beslaande Transvaal comité bereidt een algemeene collecte in de hoofdstad ten behoeve van onze itamgenooten voer Het bekende vonnis der arrondinementsrechtbank te Amsterdam in de zaak tegen den inspecteur van politie P A M J Gezelschap is gisteren door het gerechtshof te Amsterdam vernietigd Dat Hof heeft opnieuw rechtdoende den beklaagde schuldig verklaard aan het als openbaar ambtenaar willekeurig inbreuk maken op de vrgheid van een burger en hem te dier zake onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ 200of tot subs gevangenisatraf van 11 dagen Het Hbl ontleent aan een dezer dagen uit Parijs ontvangen sohrgven het bericht dat de belangstelling voor de Transvaalsche Boeren ook daar groot is vooral na hunne jongste overwinning en dat een Fransoh comitó reeds 100 000 francs aan kommandaut Joubert gezonden heeft Het doot Beuter vermelde manifest van het Purmerender Transvaal comitó werd door de Engelsohe dagbladen openbaar gemaakt Het is geleekend T Stuyt president van bet Hollandsche Transvaal oomité en luidt vertaald als volgt pi weder f e troepen op ieder ig de povan voort Vij vragen I Engelands ed wongen oorlog Ien belang ideue van eur zgner dat lang om vrijiid omdat M oojnoogin inLM Am het tolk van Engelani Met het diepste leedwezen vernemei van eene noodlottige nederlaag der Brit in ZoidAfi ika Wij ernstig beroep te d eerlgk Engelschman om ons te stennen gingen om de regeering terug te houi te gaan in hare tegenwoordige staatkunde welk voordeel er te verkrggen is vooi eer en roem door de offers die het wordt in dezen oorlog te brengen uitgelokt door zelfzuchtigen die in hon de regeering hebbeq bedrogen Ouden Engelailds beste officieren zgn gevallen beste troepen is gedun en een vol op vredelievende wijze de Engelsch beid heeft gevraagd zal worden nitg het tot wanhoop gedreven recht zoeUj langs den eenigen weg die open bigft Wat zal de geschiedenis zeggen v n dez n ellendigen oorlog K jVo van Engeland w dqeÉ een beroep op u il Sot te helpen Wij doen M beroep op n oii iegeL onrechtvaardigheid niet bp te houden met uwi JMtesl Sta ter op dat we trdepen woWen terugg tiepeii en laat aait eene vjr rwijderde natiij iLwttuiafea die ggivnls vjigl liedi i zelven zoo dnuilJ en oo hoogin 1eere lejudt M iM I l t ikl Eén É el kii l roofridaimcha vod y de firm Pgawe e l C 1 Ij heeft uiteevonden da r H verwarn S en verlioh maar nor met posiliel Zoo iets é gewis nog J de zaak vrij eenvondifd tal looden cylinder zink gedaan en dan de i laat men door een buis me mmdei itofloor IS Ut wor lenv toi I is n an rd leo staaltje an i n tgd wolfdt gelf d oor U 4rgsi dienïeHtj l i keniv tt eenl i e uie alleen wiuit g l r likt ki It iige i en De kheeré4 ne j oed elolini inder geïlllienV gewoon zwavelinur inihet yat vloeien dadelgk oniwikkelt zich daarin een èas dat opgevangen en paar een verzamelgasmetér gevojerd wordt waaruit het dan geleid wordt naar de toestellen waarin b i zal worden verbrand Nu lal men zeggen dat is immers niets nifuiws ieder weet dat zink en zoutzuur of zwavelzuur waterstof voortbrengen en dat dit gras brandbaar is Nu ja dat is ooit zoo En ieder zal ook dadelg k begrgpen dat de reden waarom niet reeds lang algemeen in de huishouding gebruik Wordt gemaakt van dat gas eenvoudig is gelegen in de omstandigheid dat het daarvoor te dunr is Dat schijnen Egasse fc Co ook begrepen te hebben en daarom zgn Ij met hunne uitvinding verder gegaan Chloorzink dat uit de verbinding van zink en zinkzuur wordt geboren is bekend als een werkzaam ontsmettingsmiddel en nu blgken de heeren voornoemd van meening geweest te zgn lat de waarde van die ontamettingsstof honderdmaal verhoogd zon worden als zij d bekende en goedkoope zinkoplossing in den handel brachten als chlorogène die in sierlijke flacon verknopen met een geurtje daaraan toegevoegd en schitterende etiquetten en aankondigingen het overig doen Vermits 1 kilo zink 20 kilo s van dat desinfectiemiddel kan leveren en 1 kilo van dit laatste door Egasse k Co wordt verkdoht voor 2 60 zoo blgkt duidelijk waarom men het verkregen watentofgss voor niemendal kan branden en stoken I Zaterdag avond is de Memorie van beantwoording rondgedeeld nopens het wetsontwerp tot wijziging der wet op het reoht van zegel Met genoegen vond de Minister van Fin in het Voorloopig Verslag de verklaring vooropgezet dat de tegenwoordige wetsvoordracht die door hetere verzekering der betaling eene hoogere opbrengst der zegelbelasting aan de schatkist tracht te waarborgen schier algemeen gunstig werd ontvangen De meening van sommige leden dat enkele zegelrechten zonder te veel bezwaren hooger hadden kunnen worden gesteld durft de Begeering niet toegeven Zij vreest dat meer verhooging tot meer ontduiking der belasting zoude leiden ontduiking die haar oorzaak dan zoude vinden in den te iwaren druk Aan een geheel nieuwe zegelwet ofschoon zg op zichzelve wenschelijk moge worden geoordeeld bestaat niet eene zóó dringende behoefte dat zg in de gegeven omstandigheden de voorkeur zoude verdienen boven de voorgestelde partieele wgziging Immers de behandeling eener nieuwe wet vordert veel meer tgd is een werk van veel wydere strekking en daar nu de meerdere opbrengst die van de voorgestelde veranderingen wordt verwacht als aeqnivalent moet dienen voor de mindere opbreng der registratiebelasting die het gevolg zal zijn van de voorgedragen wijziging der bepalingen betreffende deze belasting zou ook het tot stand komen van laatstbedoelde wijziging noodwendig eene ongeweiisohte vertraging hebben ondervonden zoo de Begeering de bewerking eener geheel nieuwe zegelwet than had ondernomen Hel groote voordeel dat er in zoude gelegen zgn om de bepaliagen omtrent het quitantiezegel en bet zesel op handelipapier in eeue afzonderlijke op zich lelve staande Vet te regelen kan de Minister j niet inzien 1 De Transvaalsche meeting Zaterdag avond in de zaal van Natura Artia Magütra te Ainsierdam gehouden is bijzonder goed geslaagd Het ontbrak niet aan belangstelling nog aan sprekers niet aan geestdrift eu evenmin aan orde Beeds om half zeven vroegen de bezoekers waaronder enkele dames werdea opgemerkt een plaatsje eu toen het achtuur sloeg was de reusachtige zaal aan het uiteinde der stad opdanks het verschrikkelijke weder en de zeldzame gUidh id der straten met een paar duizend Amsterdammers gevuld Op de tribune was plaats v6or het comité au voor enkele afaevaardigden van comité elders als Utrecht en HaaBem gereserveerd Een katheder stond in het midden vooj de spreker opgesteld en daar sprak lie Voorzitter de heer ïromp de opgekouienen een wttmen welkomsgroet toe Natuurlijk werd het doel j er bgeenkomst kort uiteengezet en bij elk woord at van de vrijheidsUefde der hedendaag ohi jNed rMidersi pf van de heldenmoed der Tiansvaleia pt4gl B bn r leen storm van toejuichingen os di lechta met moeit tot bedaren kon gebracht worden tl De rorste ler sprekers de heer I ion CachetJ betriid HaarnjJ de kathede Met sgn eigewardiiu ttn ziMe g e van spreken die in tddzame mite feu teUnga i hel vuud den ernst de ifonie en des uiflor vanl a genloed vertolkte maakte hij ziel me ite vai ae honderden die waarlyk aan igi lipoba ïhinlii Hij sihetste del eenvoudige Boere in Mm iifititiiichappelijk levend toonde aan hol ookf htji M bun Staatainrichting gebreken aankleefde i n iteUt het recht dat zg op een onafhanltj ijk volksbélkan hadden in het licht Na Um Crad de Bter van Oorkóm op Deze spreker had zich tot taak geiiteld eenni historiMh overzicht te geven vuu het ontstaan der Transvaalsche republiek ten einde het recht aan te toonen dat de Transvalers ook na de annexatie door de Ëngelschen op zelfstandigheid konden doen gelden Hg zette uiteen wat de politieke drgfveer der Britten was geweest om in de Transvaal lustchen beiden te komen weerlegde verschillende beschuldigingen die men tegen de Boeren had ingebracht en eindigde mtt een warme opwekking om hem zedelijk en stoffelgk te stvunen Ook die woorden en de laatste in het bgzonder vonden bgv l bg de sehare die het wederom aan toejuichingen niet liet ontbreken De derde spreker was de heer Beelaerts v Blokland lid van het Utr comité Hg schetste in korte trekken wat dit comité voor de Transvaal hier en in Engeland gedaan had en eindigde zgn overzicht met het denkbeeld uit te spreken dat hq aan aller overweging aanbeval om bg het feit van den 300 jarigen gedenkdag der afzwering van Philip een Znid Afrikaansch bond te stichten om bg voortduring in het belang der kolonitten werkzaam te kunnen blgven Alsnu werden namens het Comité de navolgende resolntiën voorgesteld De vergadering in zake de Tranavaa in Neêrland s hoofdstad samengeroepen betuigt hare warme sympathie voor den vrgheidsoorlog door onze stamgenooten in Zuid Afrika ter herwinning van honne nationale zelfstandigheid ondernomen gevoelt behoefte om hare bewondering uit te spreken én voor denheldenmoed die in hnn kloek verzet uitblonk én voor de humane wgze waarop zg tot dusverre den kr voerden en onderdrukt den hartgrondigrn wenach niet dat het loon voor zooveel onverschrokkenheid geenminder moge zijn dan het herstel hnauer onafhankelgkheid De vergadering verklaart te hooge achting Ie koesteren voor den rechtschapen zin van het Engelaohe volk om te kunnen aannemen dat het proteat nusllerwege fn Groot Brittannie tegen de onderdrukking der Boeren opgaande niet weerklank sou vindenbg heel de natie zoodra zg slechts beter ingelicht den zedelijken plicht om recht te doen weer in deschaal zal werpen tegen de onjniit gestelde eisohenvan prestige en eer De vergadering spreekt ten slotte het vertrouwen uit dat de Nederlandache diplomatie verder geen enkelen stap ongedaan zal laten die strekken kan tot het verkrggeu van een én voor de Boeren én voor Engeland eervoUen vrede op den grondslag van het herstel der Transvaalsche onafhankelijkheid Na eenige diaoussien werden deze resolutien aan het oordeel der vergadering onderworpen eu met donderend en langdurig applaus aangenomen Ahu het Bureau van Politie te Gouda zijn gedeponeerd de navolgende gevonden voorwerpen eeu breikous met vier pennen en garen een bruin koralen ketting met gouden sluiting Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrenteen pak ellenwaren enz alsmede een vaUe welke verkeerd bezorgd zijn De Effectenbeurs XXVI Amsterdam 7 Maart 1881 Dat de afgeloopen week voor de Amerikaansche waarden nog geagiteerd was zal wjl geen betoog behoeven De aanneming der Wet waarover in itagn vorige werd gehandeld en die de fundmg HU wordt genoemd door beide deelen der vertegenwoordiging heeft niet kunnen verhinderen dat de vertrekkende Prtsident lyn veto over de wet uitsprak d w z weigerde haar te bekrachtigen Deze daad wa de laatste regeering daad van Hayes den volgenden morgen zetelde Gameid in het Witte Huis Hayes zag dus de gevolgen der aanneming wel donker in daar het anders geen gebruik is zoo kort voor het einde der presidiale waardigheid nog gewichtige besluiten te nemen Hoe het zg zgn daad heeft de crisis die meer en meer dreigde bezworen eu hoewel sommige waarden nog geagiteerd zgn is de stemming over het algemeen veel kalmer geweiden In Europeesehe waarden ging nog al veel nn en waren de prijzen stijgende BiNjpSLANDSCBE WAAIIDEN StttaUfoKdM Integralen Ien drieën waren ongeveer de vieren s hooger PrmieUeHingm waren zeer stil Toch noteerden Amat loten circa Botterd t hooger Spooncegltmikgen Aand Centraal gest obligation do en Boxtel Weiela e 1 o hooger Bgn poorw 8rdeo met zeer Weinig handel Aand Eipl mg daalden door grooter aanbod 2 indiutriteU waarde Het veraUg van de Directie de Bott Hv deed de aandeelen in die vereeniging wederom 2 dalen zg noteeren eu 10 4 U oHeden zal de algemeene vergadering over een voorstel der Directie moeten beslissen Dit voorstel is tweeledig of uitgifte van preferente aandeelen met preferente rente tot 5 en de helft van de daarna overbigvende winst lot een bedrag van 7 millioen óf liquidatie Mg dunkt het eene is al even onvoordeelig als t andere en hoe de beslisaing ook moge uitvallen de aandeelen zullen er wel niet door rijzen Er ging weinig in deze soorten om De aandeelen in de Groninger waterleiding van denielfden concessionaris die dezer dagen ook de concessie a costi verkreeg konden zich in eene fgzing van 2 a 3 o j verheugen zg noteeren 95 j Ook stoomv NederUnd wa ongeveer 3 hooger Aand Ind Handelsb i n 2 gedaald EuaoPBïsoHi WAAKOEM Staatt ondu Vrg algemeen was de stamming gunstig De 6 o Uong goudl kwam weer hooger De beide andere soorten verloren door toenemend aanbod waarichijnlijk uitgelokt door de hoogere koersen nagenoeg 1 g Ooatenrgkers waren zeer gezocht en rgzende zilverrente noteerde zelfs 1 s hooger In Bussen ging weinig om doch de stemming was vast Oosterleeningen ieie hooger Italiaansohe fondsen 1 hooger Egypte flink Spanje en Turkge zonder variatie Portugeezen dalende Premieltminjen Hongaren en Bussen monteerden 1 pCt Oostenrgker ieU lager 64 na de loting 3 pCt Madridl ook 3 pCt lager ook daalden Bruaselsche 1 pCl SpoerKegltmiugen In deze soorten ging zeer weinig om De stemming was zeer vaat Bussische met eenige rijziug Amebikaanschk waabdin Staattfmdteu De Vereen Am fondsen 2e Serie waren I pCl lager genoteerd doch 3e Seiie p t hooger Vereen Am hypotheekw ooteerdan l i pCt hooger Florida s 8pCt sloten l i pCt hooger Mexicanen reer lusteloos 64 verloor pCt In Zuid Amerikaansche fondsen was een vrg uitgebreide handel Ecuador monteerde 1 Colnmbianeu en 6 pCt Peruana 1 pCt Venezuela s gingen ruim achteruit SfooncegUeitingeit Sommige toorlen hebben hun verlies al weer gedekt Pad Ellsab en Pad Memphis 7 pCt Deuv Bio Illinois n Miss Kans luc bnds 1 a P t hooger dan voor de crisis Andere gingen wel vooruit doch konden de vroegere koersen nog niet bezeilen Pref Chic N W sh Chic B Isl do Clevel M Vern Clev Columb en Mich Centr bleven nog ongeveer 3 Canada South nog ten achteren I duttrieele waarde Tengevolge van aanbod sloten Louis Cit Bk en beide Colorado s l j pCt lager Maxwell s waren aauvankelqk ook aangeboden doch verhieven zich ten slotte ongeveer 1 pCt Prolongatie rente 4 pCt met tamelgke vraag T PS De handel was heden zonder eenige beteekenis daar storing op de telegraoilguen het overbrengen der bnitenlandsche koersen belette Er valt slechts ta vermelden dat Amerik aporel j 4 iVï pCt hooger genoteerd werden In de vergadering van aandeelh in de Bott Hv werden Directie en Commissarissen gemachtigd on de prioriteitsleening uit te schrgven eu bij mi Inkking die door velen als zeker wordt beschouwd te liqnideeren of en dit waa de vrucht der vergadering op andere wijze de belangen der aandeelhouders het best te bevorderen I s INGEZONDEN Mgnkeer de Sedaeteur I Voor onderstaande regelen wordt beleefd eene plaats in Uw blad verzocht Het nummer van den 6den dezer bevat het vervolg van eene wederlegging geschreven door den heer I tegen de bewering van zekeren anoniemen N N als zoude de afschaffing der kermis zijn in het belang van den werkenden stand W ie van beiden daarbij gelgk heeft is mij volmaakt onverschillig eo voor mijn p rsoon gun ik beiden gaarne het genoegen te gelooven dat hunne overtuiging dc beste is De heer I voorstander als hij blijkt te zijn van het niet afschaffen der kermis wenscht echter wel afgeschaft te zien de loting voor de nationale militie als zijnde deze voor hen die het betreft zóó gewichtig dat ze over hnnne geheele toekomst beslist want voegt hij er bij wie den militairen stand u l het kazerne leven kent zal met angst zgn zoon daarheen zien trekken overtuigd dat da r f jn zedeltji leven wordt verwoeêt Het moge een voorrecht zijn mijnheer de Bedactenr dat voor een ieder de gelegenheid open staat door dagbladen enz zijn meening aan het publiek kenbaar te maken de schaduv zijde daarvan is dit iedereen meent zijne medeburgers en zelfs de autoriteiten te moeten voorlichten en daarbij vaak dingen schrijft die gebaseerd op praatjes somtijds kant noch wal raken en waarvan de waarheid te bewijzen hen zeer moeielgk zoo al niet geheel onmogelgk blgkt te zgn Bedoelt I met hen dié ht iazerne leten ienne die lieden welke wel eens al is t maar even een kgkje in het kazerne gebouw hebben genomen of I wel zg die van de glooiing eens dijks de oefeningen der rekruten liggen aan te gapen dan beroept hij I zich al op zeer povere kenners ik daarentegen meaa te kunnen conatateeren dat onder de ware kenner I van het leven der soldaten mannen worden gevonden die de macht in handen hebben eu daarvan ook I gelukkig ruim gebruik makeu om aangenomen dat de toestand zooals I die afschildert werkelijk bestond die toestand zoodra mogelgk te doen ophouden Daarom acht ik mij niet geroepen om de zoo bout geaproken bewering van I te wederleggen doch ik nenschte Z Ëd het verzoek te doen om de angstige ouders eens nader te willen inlichten toe en waardoor iet iomt dat het zedelgk leven van onze manschappen in den korten tijd dat ze de wapenen dragen zoo n gevoaligen knak krggt zóó zelfs dat ze voor hun geheel volgend leven nog de nadeelige gevolgen daarvan ondervinden De heer I zal dat kunnen ik twgfel daaraan niet en misschien wel de middelen willen aauwgzen om dieu treurigen toestand te verbeteren anders beklaag ik de maatschappg die zoovele dier zedelgk bedorven wezens onder hare ledenjelt Bij mg is echter het vermoeden ontstaan dat I persoonlgk niets van het inwendig leven van den soldaat afweet en de zaken alleen maar van kooren zeggen heeft Is dit vermoeden onjuist en heeft I ook soms nit kracht van de wet eenigen tijd in eene kazerne moeten doorbrengen dan is m i u ü zedelijk weer standsvermogen niet bgzonder groot geweest Schrijver dezes zelf geruimen tijd in den militairen stand levende is van meening dat het beoordeelen van zaken als het al of niet afschaffen van een ingeworteld volksgebruik het veranderen van bestaande wetten waarbij eeu geheele natie belang heeft niet iedereen is gegeven zelfs al haalt men er heel geleerd grondweta artikelen bij aan Waar die dingen aan geleerde bollen reeds zooveel hoofdbrekens kasten kunnen de leeken zich beat op den achtergrond houden Onbewezen een blaam te werpen op een zekere klasse vau menschen kan echter elkeen Dat I daarom wat zgne zienswgze betreft het oordeel van de geheele burgerg aan zgne zgde zon hebbeu meen ik met grond te mogen betwgfelen Hoogachtend heb ik de eer te zg n Mijnheer de Eedacteur Een Militair die zgn zedelgk bestaan nog loog niet verwoest acht Gouda 7 Maart 1881 Wiraseer I soms ledelgkheid ml de algemeene dtenit phcht meent te putten geloof ik dat hg sich wel eens zob I kunnen terglssen