Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1881

VrUdag 11 Maart N 2Ö81 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken Laatstjj Berichten Londen 7 Maart In het Laf erhuis stelde Stanhope eene motie voor vaarby rerklaard wordt dat het rerlaten ran Afghanistan iu de tej enwobrdige netelige omttandigbeden niet in t belang ia ran Indie Arnold en Gordoa stelden daarentegen de motie Tan Tertroowen Het Hnis heeft de beraadslaging geopend orer de aftonderlqke artikelen der lersohe irapenntt Childers deelde mede dat generaal Wood en Joubert gisteren een wapenstilstand gesloten hebben tot 14 Maart middernaoht ten einde Krnger in de gelegenheid e stellen op de door wylen generaal Colley gedane mededcelingen te antwoorden eu verder om andere mededeelingen te doen Aan de Bngelsohen is toegestaan voor aoht dagen lang proviand aan de belegerde garnizoeneo te doen toekomen Londen 7 Maart De Daily Next bevat een bericht uit Nei stle van 6 dezer des avonds inhoudende dat in eene samenkomst tusschen Wood en Joubert een wapenstilstand tot 14 dezer is gesloten waarby bepaald is dat de door de Boeren ingesloten plaatsen zich voor den tyd vun acht dagen van proviand kunnen voorzien Be Boerea eisohen nog altoos hunne onafhankelijkheid en amnestie voor alle hoofden Parijs 7 Maart De geruchten aangaande eene miuiaterieele crisis worden formeel tegengesproken Naar men verzekerde waren Grivy en Gamoetia het hierin eens dat het Kabinet zich niet zou mengen in de discussie over het voorstel Bardoui en terwyl ieder minister vrgbeid omirent z jne Item zou behouden zou dan de vrgheia der Kamer verzekerd zijn Gambetla zal Woensdag weder een bezoek bg Grévy afleggen De Commissie voor den tcrviin de liete is tegen morgen niet bijeengeroepen Burgerlijke Stand QEBORENi 4 Maart Michel ouden J Felii sd C Eroit 5 AdriaDUB ouders C vaa Hhiju en K ran t eeuwea Bertha N ilbelmlDa oudere f l Ikraiienburft ea W Buakes Jbd oadera J vao Kr tenbur f ea J H Wakkee 6 Ncla Cornelia ouders 3 Schoooderwoerd en K Leeflang Jacoba ooders F de Bruin en G Hoer 7 Johanna Cornelia ouders O N Brouwer eu L W M vau Oldenborgb Johaonea Thomas ondurs A Weck en J van Leeawen OVBKLEDEN 6 Maart J J Gerritsen 1 j 7 m 6 U Hogervorst hoiswr vau R van den Oever 22 j J Jt van Dort 8 j 7 m 7 G J keijne Sm H van JfflM 1 2 m 8 A Vermeulen 24 J ADVBRTENTIÊM Voorspoedig bevallen van een Zoon J H TAN KRANENBURGWakkéï Gouda 5 Maart 1881 Voorspoedig bevallen van een Zoon M J WECK VAN LïEtlWBN Goitda 7 Maart 1881 Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Vader en Behuwdvader de Wel Edel Gestr Heer I W BORST OudOfieier O I Leger gedecoreerd met de Medaille van den oorlog op Java in den ouderdom van bgna 73 jaren slechts drie maanden mocht hg onze Moeder overleven Uit aller naam K DE BOER Hkz Gouda 4 Maart 1881 Hartelijk dank ook namens mjjne Kinderen aan allen die blijken van belangstelling gaven tgdens de langdurige ziekte en na het overlgden mijner geliefde Echtgenoote J VAN KRIMPEN Gouda 5 Maan 1881 Voor de talrijke en harteljjke be vijzen van deelneming zoo van hier als elders ontvangen bg het overlijden van onze geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante Mejutfrouw A G SNEL betuigen wg onzen innigeu dank üit aller naam N FRANgOIÖ SNEL Moordrecht 5 Maart 1881 PREDIKING In het Lokaal aan DU BOGEN wenscht de Heer J v d WAALS Evangelist eepe reeks predikingen te houden over De oordeelen Gods die het Christendom na boven het hoofd hangen Over de gezegende hoop van des Heeren nabg zgnde wederkomst tot vestiging van Zgn Koningrgk en over de eenige middelen in Gods Woord aangegeven waardoor de Christenen kunnen toebereid worden om den Beere bjj Zgne komst te ontmoeten en niet van Hem beschaamd gemaakt te worden Te beginnen op VRIJ DA OU MAART des avonds ten 7 uur DIJKGRAAF bn HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennisse van de ingelanden Dat de Igsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1881 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van af den Ssten dezer dageIgks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf ure ter inzage zu len liggen op de Secretarie van Rijnland te Leiden en wgders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruqoius de Lynden en de Leeghwater GOUDSCHË Begrafenis Onderneming Het doel dezer Onderneming is de regeling van alle Begrafenissen te GOUDA en omliggende Gemeenten volgens bilIgke Tarieven waaronder aMe fooien en extrabelooningen begrepen zgn Inlichtingen verkrggbaar bg den Directeur W F CARRIÈRE Weathaven 144 TERSTOND BENOODIGD Eene flinke Werkmeid EN EEN Kindermeisje Adres Café Xivoli Door ziekte der vorige verUtngt men eene Burgerdochter als TWEEDE MEID geschikt om met Kinderen om te gaan met half MAART BENEVENS EENE Dienstmaagd met MEI Franco briefjes onder lett L aan den Boekh J W KNIPSCHEER Ja alhier Sia dit niet over Pianino Door sterfgeval TE KOOP een zeldzaam prachtige PIANINO met koperen mechaniek en gegraveerd slechts 4 weken bespeeld en gekost 600 te koop voOr 465 Ook een sedert langer bespeelde PIANINO van de Kinderen voor slechts 185 Vrg van transport en ter bezichtiging gesteld Den Haag KORTE KOESIEFSTRAAT No 9 W DE WIT Twee of drie Kostgangfers OEVBAAGD bg fatsoenlgke Bargerlieden tegen billijken prgs Adres jranco onder No 550 aan het Bureel dezer Courant Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 21 MAART 1881 des voormiddags ten elf nre iu het Bötel d Zauo te Gouda van TWEE HEEBENHUIZEN met ERVEN ea TUINEN aan den Flnweelen Singel te Gouda Wgk R No 595 en 596 TWEE HUIZEN en ERVEN in de Boebkade te Gouda Wgk B No 123 en 123 En een WINKELHÜIS TWEE SCHUUR TJES ERVEN en STUKGROND in de Keizerstraat te Gouda Wgk K No 199 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J POBTDUN DilOOGLEEVEB te Gouda Uit de hand te koop Een kapitaal goed onderhouden HEEBENHUIS met een KANTOOR daarnevens EBVEN en fraagen TUIN daarachter aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 165 ea 16e groot 10 aren 11 centiaren Zgnde in het Huis acht Kamera eene goede Keuken Kelder eene groote Bergphuts en Schuur en hetgeen verder tot een gemakkeljjk en aangenaam Woonhuis behoort Te Mt vaarden 1 Augustus 1881 Inlichtingen zgn te bekomen ten Kanton van den Notaris W J FORtUUN DROOO LËEVER te Gouda Openbare Verkooping m ééne Zitting op MAANDAG 28 MAART 1881 des voo middags ten elf ure iu het Koffijhnit si Haruonis aan de Markt e Gouda van eene EOüwmspi met STALLING Wgk B I 13 ZOMERHUIS SCHUUR TWEE HOOIBERGEN m eenige perceelen WEI en HOOILAITD groot 21 hectaren 9 aren 31 centiaren aas den Nieuwdorperweg by de Reenwgksche bmg te Reeuwijk eerst in negen perceelen en daaru vereenigd Te aanvaarden 8 April 1881 En op WOENSDAG 30 MAART 1881 d i voormiddags ten negen ure in en bg gemeld Bouwmanswoning te REEUWIJK zal worden overgaan tot den openbaren Verkoop om contant geld van 23 KOEIJEN 1 STIER 10 PINKEN 1 bruin MEBBIEPAARD 1 ZEUG eene hoeveelheid HOOI RIJ en VAARTUIGEN BOUW en MELK6ERBEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD GEWERKT GOUD en ZILVER en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTUUNDROOG LEE VER te Gouda Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda wm s Met 1 Apiil be gint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS KENNISGEVING ZEEMILITIE BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS i n Gonda Qelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie aa den 19den Augoatni 1861 StaaliHad No 72 NoodiKeo de Lotelinf en uit iUe terlengen bg de ZEEMILITIE U dienen nm 66i dta lateo April aasataaade daArran ter Flaatwlylie Secretarie aaugifte te doen Voorta worden belanghebbendeD naar aaoleidiDg eeoer drsvege ontvangeo aaDScbriiving medegedeeld dat bet oterbodig ii aan den Heer Mioiater van Marine vertoeken te riobten om inlgring bij de Zeemilitie ermiti op die verzoeken geen aoht kan worden gcalageD daar de keuze van de manachappen gekeel Kordt overgelaten aan de Officieren rao de Marine die met de orernemiag van de Zeemilicient worden belait Gouda den 9n Maart 1881 Bargemeeater en Wethoaderi oornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De SecreUrie BROUWER Parleinentaj rkzaamheden Deze week zullen hoofdzakelgk de werkzaamheden iu de afdeeUngen der Kamer bezig houden eerst in de volgende week zal de Kamer weder een openbare zitting houden om te beslissen of de rentewet al oi niet in behandeling zal genomen worden Door den heer van Houten toch is voorgesteld De Kamer overwegende dat de invoering eener nieuwe belasting afgescheiden vanverbetering van eenig ander onderdeel van hetbelastingstelsel door den financieelen toestandniet wordt gevorderd dat voorts door de Regeering een voorstel tot vervanging der patentbelasting is toegezegd eu de kennisneming vande wgze waarop zg zich voorstelt m het vervolgde voordeelen uit bedrgfskapitaal te treffen wenschelijk is om over de door hem voorgestelde regeling eener rentebelasting een juistoordeel te vormen besluit het ontwerp van wetbetreffende de rentebelasting vooralsnog niet aande orde te stellen en gaat over tot de orde vanden dag l Uitstel dus om van Jfcsiel tot afstel te komen Met 37 tegen 29 stomen werd bepaald dat Dinsdag a s over motie zal beslist worden en wordt deze afgewezen dan zullen de discnssiën over de wet eindelijk beginnen Üe discassiën over de Transvaal waren in de Tweede Kamer belangwekkender dan in de Eerste al was het resultaat ook hetzelfde De heer Lenting de interpellant hoewel doordrongen van het groote gewicht der i nterpellatie achtte het toch zgn plicht onbewimpeld en vrg zgn gevoelen uit te spreken Spreker wees op de groote belangstelling die de gevoerde strgd zoowel in de oude als nieuwe wereld heeft opgewekt üe geschiedenis der Transvaal door den Minister in de Eerste Kamer in breede trekken geschetst gaat spreker voorbg hij vestigde alleen de aandacht op het feit dat de Nederlandsche Regeering zich eerst tot de Bngelscbe gewend heeft toen de algemeene sym pathie hier luide voor de Transvalere sprak Verder vroeg de interpellant welke voorstellen tot bemiddeling door de Regeering zgn eedaan welke oplossing door haar is voorgesteld wat er gedaan is voor de achtergebleven vrouwen en kinderen in de nog door Engeland bezette plaatsen Eindelgk vroeg spreker Nu de boeren erkraid zgn als oorlogvoerende partg en aan het Nederlandsche Roode Kruit toegestaan is op het oorlogsveld te verschgnen kan nu door Nederland langs diplomatieken weg niet meer gedaan worden Kan aan het Roode Kruit niet direct of indirect geldelgke hulp verschaft worden Spreker meende óai dit kon en als dan de Nederlandsche vlag wappert naast die van het Roode Kruit dan zou de Transvaler gevoelen dat Nederland nog aan bem denkt Verwgzende naar hetgeen in de Eerste Kamer door hem gezegd was bepaalde de Ministerzich hoofdzakelgk tot de beantwoording der gestelde vragen Eerst verklaarde de Ministernog dat de Transvaler niet als oorlogvoerendenworden beschouwd dat tea hun onafhankeIgkheid insluiten de Enplscbe Regeering heeftalleen verklaard dat zg naar de wetten vanbeschaafde oorlogvoerend volken zouden behandeld worden Van mishandeUng der achtergelaten vrouwen en kinderen was niets bekend De zaak van htt Roode Kruit is geheel officieelbehandeld de Kederlaadache ambnlance zalnaar de bepalingen der eonventie van Geneve behandeld worden en de leden der expeditiezullen in hun werkzaamheden niet gestoordworden Van het Roode Kruit is alsnog geen verzoek om geldelgke ondersteuning ingekomen en voor het oogenblik zon dit ook niet ingewilligd kunnen worden daar het Roode Kruit hoofdzakelgk door de particnhere liefdadigheid moet bestaan Verschillende sprekers voerden daarop nog het woord De heeren Heydenrgck en Vermeulen betuigden hun sympathie met de Transvalers al waren zg ook geweest tegen het houden der interpellatie die geen nieuws had opgeleverd de heer van Eek had gaarne een bevredigende oplossing gezien terwgl de heer Keuchenius de vrees niet deelde dat een meer rechtstreeksche inmenging onze neutrahteit in gevaar zou brengen De heer Gratama was nog even voorzichtig als bg de vorige discussie terwgl de heer de Casembroot de houding der Regeering en die van het hoofdbestuur van het Roode Kruit verdedigde Na de verklaring van den Minister op een bedreiging van den heer Keuchenius om een motie te doen dat de Regeering zal doen wat zg kan om in het belang der beëindiging van den strgd mede te werken met verwerpiuf van alle denkbeeld van bondgenootschap wen de discussie gesloten Gelukkig dat volgens de laatste berichten eenwapenstilstand gesloten is moge deze de gelegenheid aanbieden tot het sluiten van eeneervoUen vrede Engelands eer moet ongeschonden blgven welnu dit kan het best geschiedendoor spoedig een einde te maken aan den schandelijken oorlog L BUITENLAND Bulteulaiidscli Overzicht De wijze waarop de Duitacbe R jkakansplier t enwoordig in bet parlement met de rertegenwoordiging omspringt is merkwaardig en zijne minachting voor de vertegenwoordigers des volks wordt zelfs den ged weeën Duitschers te kras De Kölmic ie Zeitung heeft oviT Bismarck houding een hartig woordje gezegd jEen nadeel van prins Bisnarok s methode zegt zij is z jn gebrek aan waardeering van anderen Dat zich bij een man die zoo dikwerf de juistheid zijner inzichten tegenover anderen heeft bewezen wien betj gelukt is het vurig gewenschte doel eener ganache natie te bereiken en wel langf een anderen weg dan de natie zelve goed achtte Jat zich bij zulk eenen eene groote mate van zelfgenoegzaamheid ontwikkelt is natuurlg k Maar deze mag niet ontaarden in eene zoo minachtende behandeling van personen eu zaken als wij in den laatsten tgd tot onze groote smart moesten waarnemen Zelfs bij de gelrouwste aanhangers en de oprechtste bewonderaars van den Egkskanselier ia de liefderijke vereering eener dankbate natie sterk geschokt en blijft uog slechts plaats voor eene erkenning zguer geweldige eigenschappen Eene natie kan het niet verdragen wanneer een enkel persoon zich aanmatigt zgne zoo pas opgevatte ineeuing onvoorwaardelijk te verwezenigken al is die man ook de grootste man van zijn igd zij houdt het voor eene schending niet alleen van het publieke leven maar ook van de waardigheid der kroon wanneer de eerste raadsman van deze andere verdienstelgke getrouwe raadslieden met ougeboordt minachting aanvalt en zg ziet er het nut niet van in dat deze ééne man eene met groote sympathie begroete deeta reeds zegenrgk werkende wetgeving onverwachts doet stilstaan en baren arbeid wellicht voor jaren stremt Dat is een ernstig woord van de K mtcke dat ook den grooteu kanselier wel tot nadenken mag stemmen In den Rijksdag is de beraadslaging over de tweejarige begrootingen en het vierjarig mandaat niet afgeloopen Bismarck kon niet komen hg liet door den Minister Botticher de boodschap brengen dat het doel van bet ontwerp volstrekt niet was de rechten van den Rijksdag te verkorten maar alleen het gelgktgdig vergaderen van de vele Doitscbe Kamers te voorkomen Men verwacht de aanneming van t onderwerp ouder voorbehoud dat de Bgksdag elk jaar wordt bijeengeroepen De oppositie schgut dus grooteudeels bekeerd Blijkens te Londen ontvangen telegram is een wapenstilstand voor den tijd van acht dagen gesloten tusacben generaal Wood en Joubert den bevelhebber der Transvaalsche strijdkrachten Daarbg is o a bepaald dat de Eogelsche forten welke door de Boeren zijn ingesloten voor aoht dagen levensmiddelen mogen innemen De wensch is algemeen dat aan dit ongelukkige oorlogje een eind worde gemaakt en er bestaat veel hoop dat de vrede op den wapenstilstandl zal volgen immers én de Engelsche Regeering én de Boeren willen volgens verschillende berichten den vrede de Begeering omdat en in Engeland èn daarbuiten de sympathie voor de Boeren zeer toeneemt en daardoor de oorlog steeds minder eervol wordt de Boeren omdat zg ingelicht zgn over de belangrgke versterking welke in aantocht is en zg begrgpen dat de strijd hachelijk zal zgn De voorwaarden waarop beide partgen het in beginsel reeds eens Souden zijn komen naar men verzekert op het volgende neer herstelling der Republiek erkenning van het Engelsch protectoraat elk jaar hijsohen der Engelsche vlag vestiging van een Engelschen resident in de hoofdstad van Transvaal erkenning van de onder het Engelsch bestuur gemaakte schulden Het Engelsche Lagerhuis begon Maandagavond met de behandeling der artikelen van de lersche wapenwet Men hoopt haar zeker in deze week aangenomen te zien Inmiddels is de eerst aangenomen dwangwet in een aantal graafschappen afgekondigd In Westmeath is weer een agrarische moord gepleegd Zekere Parrelly die een hoeve gehuurd heeft van welke een andere boer wegens wanbetaling was afgezet werd op den openbaren weg doodgeschoten Het moet nu blgken of de uitzonderingawet der regeerirg meer macht geeft om de misdaden te straffen dan de gewone wetgeving Talrijke arrestaties hebben plaats gehad op grond der bepalingen van de reeds aangenomen wet Do Belgische Kamer verwierp met 95 legen 26 stemmen het voorstel om de tractementen der bis M