Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1881

sehoppen te Terrainderen maar keurde daarentegen goed dat de beunen vau de aeminariën verden ingetrokken AlHus werd voldaan aan den wensoh van den Minister van Justitie De geheelo begrooting van Justitie werd aangenomen met 68 tegen 50 stemmen De quaestie van den icrulin de liate departementsgewyie verkiezing der afgevaardigden blgft in Fraukryk aan de orde van deo dag en stelt alle andere vraagstukken op den achtergrond Zg is het onderwerp van alle discussiën de dagbladen wgden er hunne hoofdbesohouwingeil aan verscheidene afgevaardigden hebben zich uaar hunne kiezers begeven om deze te polsen eenigen houden conferentiën Om iort te gaan dit vraagstuk heeft zoozeer de algemeene aandacht iu beslag genomen dat het sohgnt alsof de Kamer der Afgevaardigden moellgk eenige andere ernstige zaak ter hand kan nemen voordat deze tot eene oplossing is gebracht Er heerscht tegenwoordig onder de Bussische studenten groote ontvredenheid omdat de beloften bg de optreding van den nieuwen minister van onderwijs den heer Saburoff gedaan niet vervuld zijn In brieven uit Petersburg wordt de opmerking gemaakt dat het den minister niet aan goeden wil ontbreekt maar dat hem allerlei bezwaren in den weg zgn gelegd evenals dit indertgd met Loris Melikoff het geval was Er is eene soor van proclamatie der studenten versohenen welke ill zeer heftige bewoordingen is vervat en waarin zg op grootere vrgheid aandringen Deze proclamatie heeft met de sociaal revolutionDairen niets te maken maar juist daarom trekt zij de aandacht en meent men dat de Begeering verstandig zou handelen door aan de studenten billijke vrgheid toe te staan De Grieksche quaestie komt steeds niet vooruit de Turksche onderhandelaars hebben bg hun eerste bezoek aan de ambassadeurs kennis gegeven van hun benoeming toen er gevraagd werd hoe het stond met de Grieksche concessies luidde het antwoord dat er niets kon worden medegedeeld aangezien de Ministerraad het nog niet eens was en de volmachten van de onderhandelaars zeer beperkt waren Weder echt Turksch dus Men meent dat de Forte Tooruamelgk vertraagt om af te wachten of de ambassadeurs g en bepaalde eischen doen Te Weenen is men over den loop der zaken niets gesticht BINNENLAND GOUDA 10 Maart 1881 De Voorzitter van de Watersnood Commissie alhier heeft nog ontvangen de som van ƒ 7 60 bgeengebracht door de kinderen der Zondagschool van mevr G Swasn geb Bastert Gisteravond ten 9 ure werd den heer D D Lulius van Goor door heeren Officieren der d d Schutterij alhier eene serenade aangeboden In aanmerking genomen de regenbuien en windvlagen die de margen en middaguren kenmerkten had dit openbaar huldeblgk plaats ouder begunstiging van goed weer Als gewoonigk was een groot aantal belangstellenden getuige van deze serenade Toen de zoo alom gevierde novellist Jacobus Jan Cremer overleed werd van vele zgden de wensoh geopenbaard een huldeblijk op te richten aan ijne nagedachtenis Er constitueerde zich eene Commissie die zich spoedig in velerlei instemming mocht verheugen Het is niet gewaagd te veronderstellen dat ook in onze gemeente waar Cremer meermalen een zgner prachtige novellen voordroeg en waar zgne werken worden gelezen en herlezen menigeen gaarne iels zal willen bgdragen voor genoemd huldeblijk Naar men weet zal dit bestaan uit een Cremer bank in de Scheveningsche boschjes een herinneringsteeken in zijne geboorteplaats Arnhem en zoo mogelgk ook uit eene liefdadige stichting met Cremer s naam De volgende week zullen den Goudschen ingezetenen Igsten worden aangeboden Naar wij vernemen is door de Vereeniging L C opgericht door eenige heeren officieren en burgers hier ter stede het plan opgevat om binnenkoit eene tooneeluitvoering te geven waarvan de opbrengst zal strekken ten voordeele van de Transvaal Zij heeft tot dit doel de welwillende medewerking verkregen van een vijftal Goudsche jonge dames Wy twgfelen niet of elkeen zal het plan van deze jeugdige Vereeniging om ook de stad Gouda in de gelegenheid te stellen het hare bij te dragen tot verzachting van het lot onzer zoo zwaar beproefde stamgenooten die voor hunne onaf hankelijkheid hun leven veil hebben luide toejuichen en onze ingezetenen zullen zeker door eene talrijke opkomst van hunne belangstelling in deze goede zaak doen blijken Nadere bgzonderheden omtrent deze uitvoering zullen spoedig worden bekend gemaakt In de gisterenavond gehouden vergadering der Afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandtchê liaatêchapfij van Landboua is overeenkomstig het rapport der Commissie van onderzoek der rekening van de Harddraverg houdende voorstel tot goedkeuring besloten Tot afgevaardigde ter Algemeene Vergadering werd benoemd de Ijeer D Nugteren te Moordrecht Tot hulponderwgzer aan de openbare lagere school no 1 te Nieuwerkerk a d IJsel is benoemd de heer P van der Vos hulponderwgzer te Aiseudelft Maandag avond tusschen 6 en 6 ure had te Ouderkerk a d IJsel op de rivier een sllertreurigst ongeval plaats Door de hevige windvlaag waarvan de donderbui welke zich toen aan de lucht bevond vergezeld ging is hel vaartuig van C Speksngder Jz met steen geladen gezonken De vrouw hel gevaar bemerkende wilde bare beide kinderen van beueden halen doch moest hare poging met den dood bekoopen daar het vaartuig oumiddelijk zonk en met vrouw en kinderen in de diepte verdween De tijd om hulp van den wal te verleenen ontbrak Öe schipper heeft zich weten te redden Nog een ander ongeladen vaartuig is alsmede door dezelfde oorzaak op de rivier omgeslagen doch de beide opvarende zgn door zich aan losse drgvende voorwerpen van het vaartuig vast te klampen en geholpen door anderen behouden aan den wal gekomen Te Ouderkerk a d IJsel is met den gunstigeu wind gedurende de laatste dagen het water in den polder Kromme Geer en Zijde door nilmaling zoodanig gevallen dnt het land zoo goed als droog ligt en met den veldarbeid kan worden begonnen Een verzoek eenige weken geleden gericht aan het polderbestuur van Lekkerkerk tot adaistentie in het droogmalen van den polder mocht naar men verneemt tengevolge van den te hoogen geldelgken eisch uiet tot het gewenschte resultaat leiden Maandag avond ruim 6 unr benam v S eeu oppassend werkman stoker aan de gasfabriek te Woerden zich het leven door zich in de zwemplaats achter de fabriek te verdrinken Naarmen met zekerheid vermoedt schijnt huiselijk ongenoegen hem tot die daad gedreven te hebben Ongeveer drie uur na de zelfmoord half tien werd zijn Igk opgehaald Hg laat een vrouw en drie kinderen achter Gisteren werd aan de Bgks universiteit te Utrecht bevorderd tot doctor in de geneeskunde tie heer N Van Bijuberk arts officier van gezondheid 1ste klasse geboren te Tiel na verdediging van een proefschrift Over het endemisdl oogigden der minvermogende bevolking De heer E H Begemann machinefabrikant te Helmond viel dezer dagen de onderscheiding te beurt van bet verkrijgen der vergunning tot het voeren van het koninklijk wapen Hg vond daarin aanleiding om aan zijne werklieden met hunne vrouwen en kinderen een aangenamen feestdag te bereiden door eeu gezamenlijk bezoek aan het paardenspel en gezellig bgeenzgn De werklieden hadden dien dag de fabriek op feestelijke wijze met vlaggen versierd Dezer dagen is de Commissie voor een huldeblijk aan Cremer s nagedachtenis vergaderd geweest ten einde te overwegen in hoeverre zg gevolg ton kunnen geven aan de bekende plannen In beginsel heeft zg aangenamen met het oog opde reeds ontvangen bijdragen en toezeggingen en met het gegronde vooruitzicht dat alsnog vele deelnemers zich zullen aanmelden een begin van uitvoering te geven aan de Cremer bank in de Scheveningscheboschjes door het laten opmaken van een begrooting naar een teekening die haar Wi llend was aangeboden en welker uitvoering de besBhikbare krachten niet te boven zal gaan Desgeliiks sullen de eerste stappen gedaan worden om aan Cremer s nagedach tenia een bigvend herinneringsteeken te wgden in zijn geboorteplaats Arnhem Doch de commissie reltentnog op vele bgdragen Eerst als het eindresultaatten volle bekend is zal in deze beslist en ook het derde punt van het programma het verbinden van Cremer s naam aan de eene of andere liefdadige stichting misschien in overweging genomen worden N f d D De 16 Igsten bevattende de opgaven van debg de Algemeene WateTsriSpd commissie ingekomen giften wgzen een lot lcijfe aan van ƒ 420 000 Voegt men daarbg wat de missie nog op het Grootboek had staan en waPhet watersneodfeest te Amsterdam nog in haar kas zal starten dan komt men tot een bedrag van ruim 7 ton waarover de commissie te beschikken had Op de Midd Ct heeft het antwoord van den minister van Lgnden op de interpellatie van Transvaal een uitstekenden indruk gemaakt De toon van den minister had misschien een enkelen graad hartelgker kunnen zgn om beter samen te gaan met den klank der openbare meening iu Nederland maar dit ligt nu eenmaid niet in den aard van de diplomatie Men kan naar de meeniug der M Ct onmogelgk vreezen dat in de Transvaalzaak de bekwame diplomaat van Lijnden plotseling blind geworden zou zgn voor hetgeen het hoogste belang der natie in ieder opzicht dus ook iu dat barer onbedwingbare sympathie voor onze mishandelde en heldhaftige stamverwanten vordert Zeer fijn heeft de minister doen uitkomen dat de houding door Nederland volk en regeering i6ót de gebeurtenissen der laatste maanden tegenover de Transvaal aangenomen aan d thans zich openbarende levendige belangstelling geen recht geeft om bg de Engelsche regeering met eischen of zelfs met zeer dringende vertoogen aan te komen Een sympathie die 17 jaren wachtte met de stamverwante republiek te erke nen en die weder 7 jaren later toen de republiek werd ingeslokt zonder een woord te spreken het met haar gesloten traktaat van vriendschap introk zulk een sympathie behoort zich tegenover derden bescheiden aan te stellen wil zg geen gevaar loopen op een vernederend doch verdiefid ruw bescheid Het recht van Nederland als staat om voor de Transvaal op te treden wordt door hetgeen wg sedert 1352 gedaan of liever niet gedaan hebbeo niet gestaafd De openbare meening mag zich dn uiten en versterken de persoonlgke sympatbién mogen toenemen en zich werkzamer toonen onze regeeriog houde zich er buiten Haar fn deze gedragslgs te leiden is naar de M Ct meent bg uitnemendheid den minister van Lgjiden toevertrouwd Door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij zgn maatregelen genomen om het stelen nit beladen waggons tegen te gaan Dit middel bestaat hierin om beladen waggons door het station van afzending te laten plombeeren met het merk der Maatacbappg en van het station van ntzending N v d D Uit Bmssel zond een voormalig landgenoot aan het N v d D voor de Tranjivalers een flinke gtft welke ia een eigenaardige en aanbevelenswaardige handeling haar oorsprong vond De heer D J Nonhebei aldaar gevestigd besloot de opbrengst zgoer praktgk op 5 dezer voor onze dappere slamgenooteD in de Transvaal te bestemmen Hg telde dit vooraf aan zgne patiënten en verzacht voor dien dag contante betaling Ondanks eene felle koorts op dien dag volbracht hg zgn voornemen en verschillende van zijne Vlaamsche patiënten hadden er zooveel sympathie voor dat zg dubbel betaalden Ook een Eogelsoh patient kwam dien dag onder handen Hij werd duchtig gemasseerd en gefrictioneerd en had ten slotte om bet bgzoodere van dezen dag een half 0Dd contant te betalen Hg lachte gaf een pond en zeide ook ik heb respect voor moed en kracht Bg al de middelen van communicatie en verkeer die de residentie bezit zal wellicht binnen een niet te verwijderd tgdstip ook de telephoon gevoegd worden De hoop van de Internationale Bell Telephone Compauy dat de meerdere dan hg haar eerste verzoek om concessie voor den aanleg en exploitatie van telephone verbindingen in die Gemeente overgelegde inlichtingen het uitlicht zouden openen op het verirggen dsr vergunning is giootendeels verweienlgkt De gemeenteraad heeft geneigdheid betoond he voorbeeld van dè hoofdstad alwaar over een tgdvak van 16 jaren aan dezelfde maaUohappg concessie werd verleend te volgen Het voorstel van burg en weth om aan het verzoek der maatsobappg geen gehoor te verleenen werd met eene meerderheid van 24 tegen 8 stemmen verw orpen Het rapport van de hoofdingenieurs van den Waterstaat in het 9e 10e 6e en 8e district en van het Bivierbeheer de heeren J F W Conrad Mazel De Brugn Kops h J Du Celliée Muller en J Van der loorn betrekkelgk deo brief van het Amsterdamsohe Bgnvaartcomite dd 25 Nov 1880 is in druk verschenen Het rapport behandelt de vier door het Rgnvaartcomité gestelde eischen voor een goede verbinding van Amsterdam naar de Waal en komt tot de slotsom dat des noods met eenige grootere kunstwerken als langere sohntkolken voor sleeptreinen en een afsngding ten oosten van beneden Nieuwersluis tot boven Breukelen deu voorgestelde waterweg Amsterdam Gonnohem aan de eischen van een zeer ontwikkelend en uitbrei iend handelsverkeer zal voldoen rti Amsterdam ook in staat zal stellen om met goed gevolg in mededinging met Antwerpen te treden De minister van binnenlandsche zaken heeft den aksten Februari jl aan de provinciale besturen een circulaire gericht omtrent den bouw en verbouw van scholen en onderwgzerswoningen Van den inhoud dier circulaire is kennis gegeven aan de gemeente Die circulaire houdt o a h t volgende in Sedert de invoering der wet van 17 Augustus 1878 is het rijk geldelijk veel meer dan vroeger betrokkenbg de kosten verbonden aan den bouw of verbouw van scholen en onderwijzerswoningen Het rijk heeft alzoo ook een evenredig greater belaiiK vtrkrtgrn dat alle maatregelen worden genomru ilie er toileiden kunnen dat de aannemingsprgs van dezewerken zoo billijk mogelijk zg Hiertoe behoort in de eerste plaats dat zulke werkt ii in den regel in het openbaar worden aanbesterd dat aan die aanbestedingen tgdig openbaarheid worde gegeven inzonderheid door aankondis iiitreri in die bladen welke uit hunnen aard nj cr ep ci ml door de gegadigden op soortgelijke weu it uortui ttr hand genomen en dat de bestekken van de e erken met de daarbg behoorende teekeningen zoo goedk i en gemakkelijk mogelijk verkrijgbaar warden gestel I Ik zou wenschen Als regel te zien aangenomen dat de bestekken j en teekeningen in een genoegzaam aaiilal door lit gemeenleBesluren te bepalen exempl inii nonleu ge drukt Als maximum van den verkoopprijs kou gesteld worden tien cent per vel van vier bladtijden schrgfformaat gedrukt met dessendlasn letter endertig oeut voor elke teekening dat tegelijk met het verspreiden der bestekken en ontwerpen twee exemplaren worden gezonden aan mijn departement en ééa aan den districtsschool opziener dat binnen eene mnaud na afloop der aanbesteding door de besteders zoowel aan mgn departement als aau dien ambtenaar worde gezonden eene verklaring dat bij de aanwijzing van het werk ofbg aanbüteding gean wgzigingen iu het bestek tgngebracht of wel eene opgave van de veranderingen welke eventueel bg de aanwgzing of bg de aanbesteding van bet werk mochten zijn vaorgeschreven met opgave tevens van den aannemer van het werkep van de aaonemingssom Het hoofdbestuur der maatschappg tot Nut van t Algemeen heeft aan de departementen eene oir culaire gezonden waarin de nitalag wordt medegedeeld van de gehouden stemming voor de benoeming van een algemeenen secretaris en die levens een krachtig woord bevat ter aaiAMcling van deu mr A Kerdijk bij de aanstaande herstemming Het hoofdbestunr acht het van overwegend belang dat het algemeen secretariaat worde np lra reu aan dengcne der candidateu die zoo ilnnr liKelijlLe kennis der sociale wetenscbappeii mi b w tjtitthcid als door werkkracht en geestdrift voor de oinvangrgke taak onzer moatachappg het best in tta i kmi geaebt worden hst hoofdbestuur en dr mastwhsppij bg hun pogingen tot steun en hulp te verstrckkeu In het volle besef der verantwoordelgkbeid welke het hoofdbrsinur daardoor op zicfa laadt aarzelt het niet als zgne overtuiging uit te spreken dat het de beste medewerking in den asngnluiden n n verwacht van den heer mr A Kerdgk wieni voortdurend onvermoeid én krachtig streven tot dusverre gericht was juist op de bevrediging van die moatschappljjke behoeften zoo even aangeduid en wier voorziening ook de maatschappg zich tot taak heeft gesteld De meer dan gewone bekendheid van dien heer met onderwgs en tpaarbankwezeu zou ongetwgleld ook de zoo nuttige locale werkzaamheid der departementen niet weinig ten goede komen Het door den heer van Houten gedaan voor tel betreffende de rente belasting luidt als volgt De Kamer overwegende dat de invoering eener nieuwe belasting afgeaoheiden van verbetering Van eenig ander onderdeel van het belastingstelsel door den financieelen toestand niet wordt gevorderd dat voorts door de Begeering een voorstel tot vervanging der patent belasting is toegezegd en de kennisneming van de wgze waarop zg zich voorstelt in het vervolg de voordeelen uit bedrgfskapitaal te treffen weusohelgk is om over de door haar voorgestelde regeling eener rente belasting een juist oordeel te vormen besluit het ontwerp van wet betreffende de renlebelaating vooralsnog niet aan de orde te stellen en gaat over tot de orde van deo dag Met 37 tegen 29 stemmen werd besloten diemotie te behandelen op Dinsdag deu ISdeu dezer met bepaling dat mocht die motie orden verworpen alsdan de rente wet zou worden behandeld en bg aanneming het wets ontwerp regelende het auteursrech t Bg den uitgever H D Tjeenk Willink te Haarlem i verschenen Transvaal album verzameld uit Eigen Haard Dit album bevat een portret van prof P Harting de portretten van Paul Kruger en P J Joubert verder de volgende afbeeldingen Landgoed en woning van Paul Kruger Pont veer over de Vaal rivier Markt te Portchefstroom Gezicht op Pretoria Een buffeljacht in de Transvaal alsmede eene kaart van Kaapkolonie Transvaal en aangrenzende landen Naar wg vernemen is de eerste oplaag van het album reeds op den dag der nilgifte 7 Maart geheel uitverkocht zoodat aan alle aanvragen niet kon worden voldaan en onmiddellijk een tweede druk ter perse is gelegd In een tijd dat aller blikken naar de Transvaal zgn gericht zal eene eenvoudige aankondiging van het verschijnen van het Transvaalalbum wel voldoende en eene aanbeveling overbodig zijn Men meldt uit Drachten van 7 Maart De stoomboot Koningin Emma is Vrijdag op hare terugreis van Leeuwarden naar hier tusschen de Hoogdammen en Smallee in het ijs gekneld geraakt De passagiers ten getale van ruim 60 moesten den geheelen nacht aan boord blijven Des morgens hebben de meeste beproefd over het ijs loopeude eu kruipende den wal te bereiken t geen hun is Ljelukt ofschoon een paar door een val licht werden gewond Honger was niet geleden daar men de vrijheid had genomen zich te bedienen van de als j bratelgoed aanwezige levensmiddelen zooals hrooA I haring boter enz Tot Maandag heeft de boot zich I uog niet nit bet ijs kunnen loswerkeu Echter be I staat er voor haar eo ie bemanning geen gevaar Men meldt van Tessel dd 8 Maart De Z W wind heeft t gs van onze kost weg gevoerd zoodat de geregelde gemeenschap met den I vasten wal heden hersteld is De visscbers die op de waarden iugevrpren waren zij gisteren uit het gs losgeraakt en hier binnen geloopen Door de sleepboot Avuterdam waren zijn van levensmiddelen i voorzien daar hun voorraad reeds Zondag opgeteerd was Aan de hors hebbeu de hariugtrekkers hunne werkzaamheden hervat Het hoofdbeatunr van het Roode Kruis onving Maandag het eerste schrijven van den heer G Mijburgb Nederlandsch consul generaal aau de Kaap waarin bij de oprichting van een comité van het Kuode Kruis aldaar mededeelt Dat comité bestond vourloopig uit de heeren G Mgburgb voonitter i I Steytier Dormer adv Maasdorp Iredgold du Preez Goldchmidt adv Jones dr van Gordt P Marais J A Hofmeyer de Waal Centlivres dr Manikus dr Abercrombie revd Rabioowitz revd Steytier dr Mudie revd Thompsom Bishop Leonard W E Moore M Lediger revd A D Luckhoff dr Kotie P J Kotze hou J H Hofmeyer Verder deelt de heer H mede dat bij toen onmiddellgk telegrafeerde naar de consuls te Natal te Blonnenfontein en taie plaatten mot de vraag of artaen beschikbaar waren voor het tooneel van den oorlog en tevena dat hg naar sir G Colley te Natal seinde of hg eenige hulp verlangde eu of hg aan artsen en verplegers vrg passen door zgn oommaudement uaar de Transvaal wilde afgeven waarop het volgende antwoord werd ontvangen Ik ben zeer dankbaar aan het Boode Kruis in deu Haag voor de aangeboden hulp vSor de ge wonden Wij zijn goed voorzien maar ik tal met genoegen patsea gegeven voor verplegers en geneea heeren naar Transvaal Ik hoop evenwel van harte dat de krggsverriebtiogen van korten duur zullen gn Ten slotte deelt het Hoofdcotnité naar aanleiding van vele aanbiedingen van materieel van verschillende zgden nog mede dat met het oog op de groote kosten van verzending besloten is geen ander materieel naar de Kaap te zenden dan hetgeen van daar gevraagd wordt Bg herhaling is langs telegrafischen weg gevraagd aan welk soort van verplegingsmateriéel behodFte bestaat Tot dusverre werd de behoefte aan ons nog niet kenbaar gemaakt Zoodra dit het geval mocht tgn zullen wg de aanvragen ter algemeene kennis brengen In eene Dinsdag avond te Arnhem gehouden vergadering der Arnhemsohe Kiesvereeniging waar mede enkele invloedrgke kiezers nit de buitengemeenieu tegenwoordig waren is met algemeene stemmen tot voorloopig candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer ter vervanging van wijlen mr W H Dullert gekozen mr W Thorbecke advokaat te sGravenhage Andere voorloopige kadidaten werden op de vergadering niet gesteld Aanstaanden Vrgdag s avonds half zeven komt de Vereeniging nader bgeen tot verkiezing van een definitief candidaat Alweer twee vreesselgke gevolgen van het drankmisbruik Bij een Zondag avoud op de Velthoven Tilburg gewoed hebbende brand zgn twee personen J de Kok en M de Man in de vlammen omgekomen terwgl een derde nog levend van onder hel puin werd te voorschgn gehaald doch met gebroken beeneu en verbrande vingers Deze personen die zich aan den drank in de herbergkamer te goed deden terwgl het huis in lichte laaje vlam stond wilden hun dranklust niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen der omstanders botvieren en werden toen plotseling onder het neervallende dak begraven Naar men zegt zon een hnnner uog met bet glas in de hand gevonden zgn In het Oranjewoud nabg Heerenveen heeft het volgend feit plaats gehad Zondag avond ongeveer 11 ure trad de koetsier van den heer J B O de kamer waar deze met zijn vrouw zat binnen en eischte naar het schijnt hadden beideeven te voren eenige woorden gehad zijn loon daarhij wilde vertrekken en bovendien ƒ 10 000 daarbijeen geladen zesloops revolver op zijn heer gericht houdende onder de bedreiging hem te zullen doodschieten zoo hij genoemde sora niet onmiddelijk gaf De heer O stond op ging uaar de deur van zijnaangrenzende kamer om geld te halen doch werdgevolgd door den koetsier die steeds den revolverdreigende in de hand hield Eensklaps keert de heerO zich om en grijpt het wapen er valt een schoten de heer O wordt door een schampschot in delinkerborst getroffen eu hoewel niet gevaarlijk gewond hierop ontstaat een worsteling terwijl beidende revolver omklemd houden tot mevr O en dete hulp gesnelde dienstboden den koetsier van denheer O hadden afgetrokken Onder de worstelingvielen nog twee schoten en werd de heer O aan beide handen de koetsier aan één hand verwond vermoedelijk door den scherpen trekker en haan van den revolver De justitie heeft zich bedennachtoumiddelijk naar de plaats van het voorval begeven en een onderteek ingesteld met het gevolg dat dekoetsier in hechtenis genomen en naar het huis van arrest overgebracht is Pr Zw Ct Iwee of drie teercapanles vao GcYOT genomen onmiddelijk vóór het eten brengen spoedig verlichting teweeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid eu bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eeuigszins gevorderde tering geneest In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zijn uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prijs Daar iedere flacon 60 capsules bevat kost de geheele behandeling dus slechts vijf a zeven en een 1 halve cent per dag en ontslaat van het gebruik van afkooksels van pales en siroop Met zekerheid hebben wij vernomen dat aan verscheidene personen die aan verkoudheid bronchitis of longtering leden en in zekere apotheken teercapsules vroegen uiet uil onze fabriek afkomstige capsules zijn verkocht Wg meenen den patiënten daarom in herinnering te moeten brengen dat alle teer op verre na uiet op dezelfde wijze is samengesteld en de uitwerking er van dus ook niet hetzelfde kan zgn Geen verantwoordelgkheid op ons willende laden welke niet op ons rust verklaren wij bij deze dat wij alleen kunnen instaan voor de qnaliteit en bggevolg de geneeskrachtige eigenschappen van de echte teercapsules van GcroT die op het etiquet van de flesch van onze in drie kleuren gedrukte handteekening voorzien zijn Laatste Berichten Weenen 9 Maart Volgens bericht uit Per hebben de gezanten den raad van Goschen en Hatz feld aannemende eenparig erkend dat zg zich moeaten bepalen tot het ontvangen van de voorstellen der Porte en die zonder discussie aan hun gouvernementen moesten overbrengen Als de mogendheden ze onaannemelijk oordeelen zullen zg terstond over tegenvoorstellen beraadslagen Dublin 9 Maart Heden hadden 15 nieuwe arrestaties volgens de nieuwe Coercion A o t plaats Londen 9 Maart Het Lagerhuis bracht de artikelsgewgze beraadslaging der Arms bill om kwart voor zea ten einde Londen 9 Maart Het getal in hechtenis nemingen wordt heden begroot op 30 onder welke Nally een der advocaten in t proces Parnell Een particulier telegram van president Brand meldt rgn vertrek op 7 dezer van Bloemfontein naar de grenzen om zgn hulp aan te bieden tot het sluitea van den vrede Hg meende 13 Maart te tullen aankomen eu schreef aan Joubert om een bgeenkomst te bepalen Hij vertrouwt op een vreedzame schikking vóór het einde van den wapenstilstand Is ARKTBERICHTEN Gouda 10 Maart 1881 Witte Poldertarwe ƒ 9 50 a ƒ 10 25 Roode dito 10 00 10 0 Zteuwsche Tarwe 10 25 10 75 Rogge 8 60 9 00 Polderrogge 7 00 8 26 n kw