Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1881

i De ondergeteekende daartoe uitgenoodigd zal de vryheid nemen in de volgende wee z nen Stadgenooten eene LUST aan te bieden ter tnteekening voor bijdragen voo het HVLDJSBLIJ aan de nagedachtenis van iMiWi 13 irtaart i 1881 r 2ö§g GOUDSCHE lieuws eD Advertentieblad voor Gouda en Omstrekei i i t ly vleit zich dat ook Gouda niet zal acnterblgven in t deelnemen aan eene hulde aai den ii an die zooveel geda n heeft om z n volk te veredelen G C FORTUIJ DROOGLPEVER ie inzending van advertentifin kan geschieden tot 6Ö11 uar des namiddags van den dag der jtiitgaTe Vofrrofrge Öewt Hs fr IJeuuepuad ruiue Buoueo tQ 1 B BO V 6 76 i OO 4 7 B r 9 12 00 14 De veemarkt met Geinig aanvoer de handel in alle aooilen tfaag varkeDs voor Landen van 27 ot per half kilo magore varkens en biggen vlag verkocht vette schapen vluramagere traag te verkoopen Aangevoerd 1 S partaeu ikaaa handel vlu prezen v u ƒ 28 a ƒ 37 i Goeboler ƒ 1 4B a ƒ lio 1 j J Weiboter ƒ 1 2Ü a ƒ ijyo i f Burgerlij ke S an d il 1 Goilia pEBOB£N 7 Maart AnHigje oudel a J Woerleel en A van dea Berg 8 Pictlr Oernt ooders F Jaokdeflt CD W Tan Waaa Jan OBdiffa J Vergeer en C J Boere 4 Hermanas ouders A Scheepboiwer en J lathor Cathi i riDa Maria ouders G S de iru a en H BoutogDB 4i Bliaabeth Mana Aothonia ondl s J T Jasp 8 eu B E Zn nenburg 9 ubertas oadflta J deJoDg lD S Dubbel Pieter Johanuea ouders C vaaflEyJt en 1 Vonk OVERLEDEN a M t Wd Uw Grendel 9 m P l Ve rt 16 jj 9 B jan der kemp 1 m I S fiorgerliike SJand van od erstaMnde gemeeiiten van I I 3 tot 10 Maai t l881 Moordi eclit ü Neellje ouders D e Wilde en W Tlom na ouders A Kool jeu C Bomgn Dirk uvbker en U van ïiamt f S de Groots t4ii ealklMol 80 j eii G Gouderabt qVËRLEOElll A tan der Kolk wed KJ Schelling 80 j Stolwijk V GEBOREN Allda ouders F B Moof en mtam Dirkondijre A Xaptiègu en M Stoppelenburg ibirk ouders Molenaar etj B Burger Hleudrika Maria Daders F Krameren ï van ILeeuweu i O EHLÈDb E an Erk 70 j I Haastrecht i G HUWltl A tan brieken en A Versloot Reeuwijk GEBOREN Jacobus ouc er8 P van Oosterom en L van Oost rom Grietje ondera J Perdgk en G van Dgk MariA Catharine ouders L den Edel en C C au der Winden Maria ouders 6 Vermeulen en E Mounts Antoliia Cornelia ouders J Blonk en P Unijgrok Elizabeth jMsrtgutje ouders i Buitelaar en M hoorn OVEKLEDLN C 11 Kuip ri 15 m O Bouthoorn 49 j Waddinxveen GEBOREN Z OV huu Cornelia Mans ouders J Klaaren en M burg EBLEDItN E Moeriogs 21 j M van der fl inden r vau P van Klaveren 27 J ONDERraOUWÜ P H Blauw en J Stegnfoon ApVERTENTIEM 4 Heden werd ons eene Dochter geboren Mr D N BROUWER L W M BRÜUWER VAX Oldenboeqh Gbuda 7 Maart 1881 f Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Vader en Behuwdvader de Wel Edel Gestr Heer I W BORST Oudi Officier O I Leger gedecoreerd met de Mediille van den oorlog op Java in den ouderdom van bijna 73 jaren slechts drie maanden mocht hij onze Moeder overleven Uil aller naam K DE BOER Hkz Gouda 4 Maart 1881 W EEN KLEIN GEZIN WORDT een Dagmeisje gevraagd van den P G om ha is werk te verrichten Adres ouder No 551 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw KOBETÏE Fluweelen Singel VRAAGT MET MEI e ne Dienstbode van den P G die goed kan koken en werken en van goede getuigen voorzien Zg diifl iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van MIJNTJE SCHALKWIJK Weduwe van CobKELis VAN DEB Laan gewoond hebbende te Re iw fc en aMaar overledrai worden verzocht daarvap vóór nien Istin AMI aanstaande op gave of Vetdliim te doliften Kantore van TORTÜIJJ JROOGLEEVER den Notaris W j te Goi In een kleit Gezin éémjteindje vraagt men mét Meil a è I eelie FiiNd mmm als MBID ALÈEEN en werken liot f 100 m Verval en Wpscl Brieven frknco bij den Boe MAN onder No 52 inuj nde ktfken buiten A BRINK OPEI BAIIE AA NBEST EDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op Woensdag den 16 Maart 1881 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving Aan te besteden Het VERGROOTEN van het GEBOUW der HOOGERE BURGERSCHOOL aan den Langen Tiendeweg aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de StadsTimmerwerf ter inzage liggen Het BESTEK is ad 1 00 en de ALGEMEENE VOORWAARDEN ad 0 80 te verkregen ter plaatselyke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door dan Gemeente Architect De INSCHRIJVINGS BILJETTEN zullen op zegel geschreven door den Inschrjjver en zijne Borgen geteekeud en behoorlgk gesloten den 15 MAART 1881 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd m n m uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bij G OVEREIJNDER Ja Markt 148 Oouda aUlXA LAROCHI en Txerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEiX en HOLM ApoiA te Zeist Oiiwekkeiifl Versterkend Koortsverdryvend verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te Gouda by den Heer C Ihtm Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de haudteekenmg KRAEPELIEN HOLM voorzien SLI JM en MAAGPILLE SCHREUDER S PÏLLEN zyn jttAAGVERSTERKEND zacht LA2 EREND bijzonder goed tegen SLIJM jen bevorderen de SFIJSVERTEEEING 32Vj Ct per doos verkrjjgbaar te GO DA alleen bg Xj CRENK ÉaatireehllL Oo U 1 agZeven wen A Prins élolmjkiV ZydcrUan len de ibekend ldepótt iJlcn wachte zicldvoor na aak U I W JElk d ooBJe lfjifenikkeld ill eea billet niet d luaamteekjMng viin den vervaard j er 1 I 11 J J aHhreüfler Afotiiektr Aperténtièri i in aüe Binnen en BuimnlandschJe Com raiU n worden dadelyk opgezondef door dei Boel ndelaar A BRINKMAN te 6o da Eén afschrift is voldoende S orslverslijming Trauben Brust Honig BAARN prov Utrecht In het belang van velen verklaart de Ondergeteekende dat zgu zoon lijdende aan Slijmhoest zijn herstel te danken heeft aan het gebruik van uwen voortreffelflken BBVIVENBOBST HONIO uit het depot van Mej de Weduwe E VAN DAPPEREN alhier S Mulder Alleen echt verkrflgbaar in flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cent voorzien van eene capsule met nevenstaand fabriekstempel te Gouda bij F H A Wolfl Boskoop bü J van Bergen Haastrecht bö J D den Hartog Oudewater bij F Jonker ldenburg BLOEDZUIVERND m VERSTERKEND ELIXER looi met Kma vermengd I8 een der beste geneesmiddelen tegen aandooningen veroorzaakt door coagulatuur dervoohten kiieraohtigheldopgeblazenheid zweeren rachltUme ziekten in Ie been deren kropge C zweUen enz Jl 2 fc P rt aa r Dronot g s J KN IN DK VOORNAAMSTE DE APOTHEKEN Snelpersdruk van A Bmnkmax te Gouda uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG iWOjpiNSDAG en VRIJDAG In de StadldfeécÉiedt de uitgave in den avond van I i AaG DONDBRDAÓ en ZATERDA f De pr g per drie maahden is 1 25 franco per post 1 5C BU de Courant behoort eeu BUvoefsel WÊlêtÊjÊm Met 1 April be gHH r gint een nieuw W Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA Hurt 1S81 De Toooeetroonlelliog ten bate der Tramvut wauriu wjj ia Dua rori ur melding maakten ui i lul JMbheftiUiMdtf April U4 smI iCiUMMtit der Sociëteit Oui Genoegen Opxe oerd o den twee ceer bekende Unkkcm Uc Schomtadtf if tk vtan vtn dm M n n Me van J HubertUi JtitMU ea Dt Burtm via Jutaa nn Maurik Jr Het verdient op priji geiteld te orden dat eenige GondaAt damet de welwillendheid hebben tot dece Tooritelllng mede te werken Komt het optreden rao 4wreii dilettanten hier ter ttede dikwyU roor dat damet dileltaateu het Goudtche tooneel betreden i een leldtaamheid W hopeu dat de opkomit Tan hel publiek tóu ui tyc dat het doel der voorsteiling een flinke aom bqeeu te brengen voor onie ongelukkige itamgenootea tohitlerend moge bereikt worden liet Gereehtahof te Gtavenhage eroordeelde Doml rdag H A De J wegeni diefital van eu pak kleereu in eeu herberg te Gouda tot 3 maanden geraugeciiatraf Het primitief kohier van den hootdelgken onulag te Nieuwerkerk a d Uael roor 1881 ii door den Baad traalgeeteld tot eeu bedrag ran ƒ 4581 78 De hoogst aangeilafieue komt daarop voor met ƒ 499 76 de laagat aaugesUgeue met ƒ 2 84 De belaiting il verdeeld over 36 klaateu De reeks der Winlerleiingeu te Beig Ambacht voor dit seitoen werd jl Donderdag gesloten door eeu voordracht vanden heei J Vi P Hofman vanSoheonboveo welke op eeue boeiende w jse twee eigeu gemaakte uorellen voordroeg getiteld Nood en Uitreddiug en Gevaarlyke reis van Uauversmul naar Pappin Met groot genoegen werden deie novelleu aaugeboord loo ook na de pause de bfjdiageu van den spreker en vau deu heer J G Bettiuk ie Berkeuwoude is door de stemhebbeude leden der Herr gemceute over de vraag bestaande orde of kiescollegie P besloten iu het voordeel der bestaande orde Tot rectificatie vau het bericht ui Ouderkerk a d Uael iu de N K Ct dat eeu verzoek van het poldetbestuur aldaar aan dat vau deu Lekkerkerktchcu polder tot adsisteutie iu het droogmaleu van den polder Kromme Geer cft Z dp niet tot het gewcuschte resultaat kou leiden ten gevolge van den te koogea geldclijkeu eisch diont dat uiet het Lsk kerketksche beatnur heeft gevMagd maar de Commissie uit het polderbestunr van Kromme Geer eu Z de een cyfer heeeft glMen dat door het Lekkerkerksohe beslnnr eli aangenomen doeh waaromtrent niets naders werd vernomen eoodat geacht moet worden dat het polderbesluar van Kromme Geer en Zgde heeft besloten hcv aanbod lyner Commtaaie niet te homologeereu Door Z H is benuemd it Minister van that de heer Godefroi lid vau de tweede kamer Benoemd in de orde van deu Ncd Ettlw lot koromandenr de hCtay ïlodderman miaifMr van justitie en vanByiinga president van de tnk kamer tot ridderde keerea Tos Waal en tlloaft leden van deeerste kamer tt tmilk fa g nn duf Kuy deSavomiu Lobmu aa dc Aaarie ru der Hoeven leden va de tweede kamt r 4e beer Star Namtn griffier laa de eerste kamer de heer Cort van der Linden oommies grilfier vaA dt tweede kamer w De Oadcwaterach Rdcr erskamer Borger gaf DonderdaK Ir B di grarea eaQe voorstelling ten reordeele der Trausratcis AchtrreeBTolgcn werden opgevoerd de Hmcelijkêftfl tooneelspel in v f bedrijven van K W ISljud en ulk ben Jtegmatiek blijspel in ééa bedrijf door W FkriKr Tairyk was de opkomst vr j aanzienlgk de opbrengst Bg kon besluit is bepuld dat de lichting der milite vau het jaar 1881 bedraagt 11000 man waarvan 600 voor de dienst ter tec bestemd worden Het aandeel van de provincie Znidhollaud bednagt 2037 man Het Bestnnr der Nederl Yereenigiug van ge meenteambteuareu heeft aan de verschillende staten der provinciêu eeu adrrs getoudru om subsidie voor de oprichting van eeu jicuiiueu treduwen en weeienfonds ten huuneu behoeve Volgeus bet concept reglement ion de deelneming voor alle gemeente ambtenaren verpbohteud worden gesteld Het rgk ut hebbeu het algemeen beheer de gelden uilen op het Grootboek geplaatst worden Den raad van 18 leden houdt toetisht eu beheer voonitter eu secretaris te benoemen door den koning buiten de gemeenteambtenaren terwyl de prov Staten uit elk gewest iia der elf leden nit de gemeenteambtenaren kieieu De peusioeueu wordeu vastgesteld b j kon besluit Gedep Staten eu gemeeuteraad gehoord Naar ouderdom worden 3 tot 6 pot op de gemeentejaarwedden voor t fonds gekort subsidicu wordeu gevraagd aan het rjjk de pruriucieu eu de gemeenten Recht op pausioeu geeft SOjarige dienst bij ongesteldheid vroeger voor weduwen eu kinderen ign nadere voonieuingeu geuoraeu Da lyu de hoofdbepalingeu het regl is opgesteld naar de Belgiiohe caiiie Oentralt die voor gemeentebeambleu siuts 1861 gunstig werkt In eene gisteren middag in het Notariahflis te Rotterdam gehouden vergadering vau belangstelleuden 10 de iustnudhoudiug vau de Duilsche Opera bleek dal er aan ooupona en garautie aandeeleu voor het volgende seiioen was geteekeud voor een bedrag vau ƒ 86 169 of ƒ 32 000 meer dao et op de vorige ug eeukomst tras Daar de fllianoieele commissie gelgk ineu iioh ui herinneren in plaats van do ƒ 90 000 voor dit leisoen ƒ 95 000 toor het volgende noodig acht outbruk er dus nog eeu kleine ƒ 9000 Het bliek f y ADVERTENTIËN worden gepla i t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatantinite AfBonderlflke Nomme VIJF CÏNTÏ eehter dat een der nog niet ingeleverde lijsten ƒ 400 aan aaudeelen bedroeg weshalve het te kort op de insohrgviagen tich reduceerde tot p m ƒ 8500 De verkering werd daarop tot over acht dagenverdaagd nadat de Voonitter de heer W S BurgerW tu ten stelligste verklaard had dat de Operattl allen wanneer die ƒ 6500 slsdao niet ignvolteekead f Ia eene gisterenavond gehouden vergadering der kietersvereeniging Jrnkm ii de heer Vi P van der Slegden ingenieur te Arnhem gesteld tot definitief eandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer Op hem waren 18 atemmen nitgebnwhi tt 11 op den heer mr W Torbeeke De CoèsBÜasie Tan beheer over de Tooneclschbol heeft gisteren de voordacht opgemaakt roor de benoeming van een Dirccieur dier school Zg heeft op die voordracht lepUaist in alphabelische orde da kcesui U i C va dM Stwk W TTuwn WilsOB De Vereenigiog het Ncdertandseh Tïoaeel lAag tich in de laatste dagen in bgSoudere belaagstelhng van Z M dm Koning verhengeu Sedert tijn jongste biüoeken der voorstellingen door het gecetsehap in den Schouwburg te s Hage gegercD hééft het Z H behaagd bet K ii snbsidie tfhail verleend tot een bedrag van ƒ 15000 te TerhoDgen tot ƒ 25000 Voorts is aan deu Raad van Beheer kennis gegeven dat het Koninklgk subsidie ten behoeve van de Tooneelschool is ternggebrseht op het vroeger bedrag van ƒ 5000 Aan de instellingeelf is eeu buitengewoon bigk van Zr M belangstelling ten deel gevallen doordian de Koning heeft goedgevonden te bepalen dat zgnentwegt jaaiigks 1 gouden 2 tilveren en 2 brontcn niedaillea worden uitgeloofd voor de leerlingen die mat het beate gevolg het eindexamen tullen hebbeu afgelegd Ook heeft de Koning zgn particniier aiehief betreffende tooneelukeu ter beschikking gesteld van deu R ad van Beheer Z M de Koning heeft de vereeniging Hel NederUndsch Tooneel uitgenoodigd in den unstaanden zomer door haar getelschap voorstellingen op het Loo te doen geven Het Hoofdbeslttur van de Broederschap dèr Notaiissen in Nederland heeft eeu adres gericht tAt de Tweede Kamer waarin het enkele beiwareu tegen het ontwerp tot wgtigiiig der registratiebelasting meedeelt Het bestuur acht het uieuwe evenredig recht op akteu vau scheiding een billg k ae uivalent tegenover de voorgestelde afschaffing van het overbedeeliugsreoht Doch de wgze vau helBugaoht het oubillgk omdat het recht ui gevraagd worden van bet onzi iver bedrag der verdeelde baten waardoor het t meest ui drukken op middeustaUdboedels eu deie naar evenredigheid zwaarder tal belaster dau groole Het verhoogd recht op de akteu vau huwelgksvoorwaardeu oorspronkelgk op 24 bg het gcnijzigd ontwerp op 15 gulden en bg tvreede huwelgk op ƒ 6 bepaald wordt e hoos geacht een recht vau ƒ 8 zou het Hoofdbestuur bitlgker tinden Behalve deze opineikiugeu veroorlooft zich het Hoofdbestuur ir overweging te geven dat bg de wet worde bepaald lo dat de onderhandscbe Uuurovereenkomsten zullen onderworpen zijn aan hetzelfde evenredig recht vau regislrntie als geheven wordt op uotarl6rle akun vau huur en verhuur 2o dat fe