Goudsche Courant, zondag 13 maart 1881

HEINEKEKS BOCK BIER Depot A NORTIEB Gouwe Mevrouw SCHMIDT Flnweelen Singel 606 VRAAGT tegen MEI EENE FLINKE Dienstbode P G Hotel de ZALM Wordt GEVRAAGD TEGEN 1 MEI een fatsoenl k KI DERillElSJË niet beneden de 14 jaar Eu terstond Voor d el ksch werk Openbare Vrijwillige Veriiooping op den Tuin van den Heer P van gfïBRA VENDUK en op de groote Heide aan de Zuidkade TE WADDINXVEEN ten oveistaan van Notaris MOLENAAR op Woensdag den 16 Maart 1881 l morgens 10 m VAK EENE AANZIENLLJKE PARTIJ Zaag enWerkhout zeer geschikt o a voor Houtdraagers en Wagenmakers aU Gewaterd YPBN en ESSCHENTOPHOÜT TPENSTAMMEN dik 50 Cent lang 5 M eenige POPULIEBENBOOMEN lichte ESSCHENSTAMMEN PLATAAN enz voorts ESSCHENSTAMMEN dik 40 Cent lang 4 tot SMeterenYPENSTAMMEN dik 40 Cent lang 8 Meter éim ois BetMldag 3 Mei 1881 Qe koopers moeten stellen 2 gegoede borgen Kosten benevens de kooppenningen van koopen van ƒ 10 en dav benaden contant Breeder bg biUetten FUME AaEÜTTEN voor den verkoop van soliede vele kansen aanbiedende PrenUt Loten tegen betrekkeljjk Heine maandélgksche stortingen WORDEN GEVRAAGD Provuie en bg succes vatt salaris Franco offerten Mider letter A A aan het Bnrean dezer Courant Een R C BUEGEIIMEISJE met de WIIfKBZZAAK bekend zag zich gaarne met MEI VEBPLAATST Adres franco letter M bfl den Boekhandelaar E C RAHMS te Oudetogter Wordt VERLANGD tegen 15 April eene fiitsoenlgke Burgerwoning voor een zeer klein Gezin Aanbiedingen met opgave van prgs en stand worden franco ingewacht onder lett H bg den Boekhandelaar J H ZITMAN te Leiden gel k in ecu vorig etiontwerp werd roorgesteld op aktm TaB boedelbeachrgring slechts een rast recht Tan ƒ S tal worden geheren 3a dat de notarissen bevoegd en Terplicht zyn de minuten hunner akten uit hun banden te geven aan de iaapeeteurs der registratie tot onderzoek en vergelykijig der geheven rechten Ten slotte betoogt het adres nog de wenachelijkheid eener aitbreiding van het recht op artikel 4 op ander handelspapier aao welke wensoh echter in het gewijtigd ontwerp reeds is vuldaan Een onderofficier van het 3de reg inf te Middelburg is wegens het zich toeeigenen van een stuk vleesoh uit de soldaten menage tot soldaat gedegradeerd Prof P Hartiag ontving uit Bloemfontein in den OranjeVrijstaat een brief van den heer C Borcheuhage directeur der Oranje Vrystaatsche Nieuwsbladmaatachappy waarin o a het volgende voorkomt Volgens ons oordeel kunt gij dit volk nog van oneindig veel uut zyn op verschillende wijien en wij nemen de vrijheid uwe attentie te vestigen op een bgzondere zaak Wij doen alwftt in ons vermogen is om dit volk zooveel mogelijk te beschaven en te verlichten en onder andere middelen wenschen wij ook hieraan dienstbaar te maken het Famüieilad dat thans reeds door velen gretig gelezen wordt en door ons gratis by ons nieuwsblad tAe Expreu wordt verspreid om de i leeslust die slechts zeer gering is aan te moedigen Hiervoor wenschen wij dat te illustreeren en reeds hebben w daarvoor eenige collecties platen aangekocht maar wij bemerken dat dit onze krachten ver te boven zal gaan Ons ontbreekt een voldoend aantal platen daarioor en wy doen bij deze een beroep op u om zoo mogelijk bij versohilleude uilgeTers en drukkers aan u bekend hierTOor een bijdrage te bekomen van door hen gebruikte clichés die voor hen weinig waarde meer hebben Hiermede zouden wij oneindig veel nut kunnen stichten Prof H hoopt dat aan dat verzoek voldaan zal worden en knoopt daaraan eenige beschouwingen vast waarvan de slotsom is dat wij kennis en beschaving onder de Transvalers moeten verspreiden Waarom geen maatschappij tot Nut van de TransTaal opgericht Of wil ons Nut haar taak tot zooTer uitbreiden vraagt prof H en zegt verder nOns volk heeft nu eenmaal de verantwoordelijke taak aanvaard van de Transvaal met alle zedelijke middelen die het t n dienste staan te hulp te komen en het mag die taak niet weder loslaten De strafvervolging ter zake van wegvoering van een door de rechtbank bg vonnis van scheiding Tan tafel en bed aan de zorgen der moeder toeTertrouwde minderjarige door zyn vader eu drie mededaders werd Woensdag door het gerechtshof te Amsterdam belist Dat Hof heeft de rier beschuldigden Abraham D Olveyra Izaak Mendes Rebecca en Sophie D Oliveyra schuldig verklaard aan de hun ten laste gelegde wegvoering van een minderjarige gepleegd in vereeniging met elkander en met geweld In de betrekking waarin de vader en zijn twee zusters tot het S j jarig zoontje van eerstgenoemde staan en den jeugdigen leeftijd van den tweeden beschuldigde en het geringe toegebrachte 1 nadeel vond hït Hof gronden tot een ruime toepassing van Terzachtende omstandigheden De twee eerste beschuldigden werden tot een celstraf van 2 maanden de twee laatsten tot een van 15 dagen Teroordeeld Men schryft uit Kampen i De blinde oud majoor jhr Serraris die vroeger reeds een nieuw sohrijftoestel voor blinden vervaardigde heeft thans een platte grond van Amsterdam voor blinden gemaakt die algemeen de aandacht strekt Hij is op een schaal van 1 3750 en zoowat P i M groot en werd indertijd geteekend door den directeur van publieke werken te Amsterdam Nadat deze haar aao den majoor S had geschonken werd de kaart op en houten bord geplakt dat met een breede lijst omgeven was en waarover eerst een dik bordpapier was aangebracht Ue grachten en verdere wateren werden daarna uitgesneden en door middel Tan bordpapieren modellen die de grootte der huizen en openbare gebouwen aangaven houten plbokjes vervaardigd Deze planlcjes eveneens door den blinden majoor gemaakt werden op den plattegrond der kaart gespijkerd Moesten openbare gebouwen worden voorgesteld dau werden plankjes van dubbele dikte genomen De stegen werden d $or vijlstreekjes op de plankjes aangebracht voorgesteld De spoorwegen worden door ijzerdraad aangegeven De blindekan lich met deze kaart een goede voorstelling van Amsterdam vormen daar hij al voelende er den weg op kan vinden zijn voorstellingsvermogen wordt hierdoor ook ontwikkeld Deze kaart die een fraaie bijdrage vormt voor blinden arbeid zal naar men zegt aan het blinden instituut te Amsterdam ten geschenke worden aangeboden De luchtballon Gabriel dee Zondagmiddag van uit Nizza een reisje met drie passagiers Weldra verdween h j in de wolken eu werd later door een vaartuig boven de zee drijvende gezien Daar men geen bericht van de luchtreizigers oatvaagen had telegrapheerde men naar alle plaatsen maar niemand had iets van den ballon bespeurd Eindelijk kwamft de reizigers DjIaandagaTond in matrozenpinnje d uitgeput van verluoeieais te Nizza aan Gedurende vier uren waren zij met den ballon door zee gesleept totdat eindelijk een vaartuig hen bemerkte en hen kou redden De ballon van zijn last bevrijd verdween echter weder in de wolken en totuHtoe heeft men er niets van vernomen loodat deze waarsohijlgk rerloren zal zijnj Sen der reizigers die voor het eerst een luchtreisje medemaakte verklaarde dat dit zijn eerste en laatste zou zgo daar hij niet racer die angst wilde doorstaan In Californié is voor korten tijd het drogen van ooft door middel van kouden wind met de blaasbalg met goed gevolg beproefd Een boeveelheid stukken appels werd in een zeefachtig vat gedurende 3 j uur aan de werking van bedoelden luchtstroom blootgesteld Op die manier zou zulk voortreffelijk gedroogd ooft geleverd zijn als noch door drogen in de zon nog door middel van heete lucht kan voortgebracht worden De Scientific American beveelt deze methode aan een ieder aan die een sterk koud blaastoestel tot zijn beschikking heeft De memorie van toelichting tot het voorstel van den heer mr Tak van Poortvliet c s behelst de motieven voor het houden vau eene enquête omtrent de exploitatie der Nederlandsche spoorwegen Als inleiding wordt uiteengezet hoe de spoorweg gebleken is te zijn een krachtige hefboom van productie en vertier en hoe men zich naar mate hel spoorwegnet eu het vervoer langs de ijzeren baan zich uitbreiden en de invloed dien zg uitoefenen meer kon worden nagegaan in de ons omringende staleu in toenemende mate rekenschap daarvan begon te geven De voorstellers wgzeu op de groote verandering die sedert eenigen tgd in den toestand van de spoor wegmaatschappijen vooral met betrekking tot het goederenvervoer is gekomen De bestaande transiettariven met Duitschland werden herhaaldelijk door minder gunstige vervangen en teu slotte iu de eerste dagen van dit jaar geheel opgezegd De moeielgkheden welke voor di Nederlandsche spoorweg maatschappijen uit dezen loop vau zaken ontstonden achtten de voorstellers niet gering Nevens eenen goeden waterweg kunnen wij dan ook om onzen doorvoerhandel te behouden den spoorweg niet missen Het is daarom thans ook de vraag op welke wijze ons spoorwegnet moet worden gebruikt om dit onder moeieiyke omstandigheden het krachtigst te doen medewerken tot behoud van het verleer en tot vermeerdering der algemeene welvaart Hoe ernstig eu moeijelgk onder de bestaande omstandigheden de taak welke de regeering op de schouders is gelegd is stellen de voorstellers vervolgens in het licht onder opmerking evenwel dat de verantwoordelijkheid van hetgeen tot verzekering van een goed gebruk ot zer spoorwegen wordt gedaan en nagelaten met op de reKecriug alleen drukt Op de stateii geiiernal ru t even groole verplichting om binnen den kring hunner bevoegdheid mede te werken dal het algemeen belang in dezen behoorlijk kunnen gorden behartigd De vraag waarin dat onderzoek wordt omschreven is aldus gesteld Hoedanig moet de exploitatie der Nederl spoorwegen zgn ingericht opdat deze zooveelmogelijk kunnen voldoen aan de behoeften van het verkeer Mes meldt uit s Hertogenbosch In ben cellulairen vleugel der gevangenissen alhier is een treurig ongeluk gebeurd Zekere Das die hoewel rijk zijnde liever eene cellulaire gevangenisstraf onderging dan de boete waartoe hg veroordeeld was te betalen is doordien een gevangenbewaarder de gaskraan gedurende den geheeleu nacht had opengelaten in zgne cel gestikt K lle geneeskundige hulp was vruchteloos en de man is eeoige uren na de ontdekking overleden Dr Hitter president van het aardrijkskundig genootschap te Dresden schrijft aan hel Hbl Ik neem de vrijheid u mee te deelen dat Maandag jl een nog veel indrukwekkender manifestatie dan vroeger in de vergadering der leden van het aardrijkskundig genoodsohsp alhier heeft plaats gehad naar aanleiding der gebeurtenissen in de Transvaal Het beleedigd rechtsgevoel heeft zich op nog oneindig krachtiger wijze geuit iu den Getverbeverein alhier eeu genootschap waarvan de aanzienigkste onder de te dezer stede gevestigde handelaren fabrikanten en indttstrieelen leden zgn In die bg eenkomit Maandagavond gebonden is de heer Krone docent aan het Polytechnicum als spreker opgetreden Nadat hg op boeiende wgze Zuid Afrika en zgne bevolking had geschilderd toonde hg aan op welke ongeloofelijk lichtzinnige verkeerde wgze land eg volk door de EogeUchen warden bestaard en geregeerd In de zaal was een adres aan de Eogehche regeering gericht ter onderteekening nedergelegd hetwelk binnen weinig tijds met vele honderden naamteekeuingen was voorzien Op onverholen wijze wordt in krachtige bewoordingen de verbolgenheid van het Duitsche volk uitgesproken over den ooreohtvaardigen oorlog door Engeland de Transvaal aangedaan Wie ooren heeft om te hoeren die hoore deze woorden mag men met recht den Engelschen toeroepen De Ëngelsche consul en agenten in Duitschland kunnen thans geen twijfel meer voeden over de stemming welke hier te lande ten aanzien van deze aangelegenheid heerscht Te Dordrecht werd op 21 Febr jl gehoudea de jaarlgksche vergadering van aandeelhoaders der Maatschappij van Levensverzekering aldaar onder leiding van jhr 1 G C P VrythoS Vertegenwoordigd waren 168 aandeelen Directeuren brachten verslag uit over het uit Sept 1880 afgesloten maatschappelijk jaar Zg betreurden het nogmaals te moeten wijzen op de zooveel miudere populariteit die de Levensverzekering hier te lande geniet tegenover de Nederland omringende staten Men vergelijke slechts de resultaten van Nederlandaohe maatschappgen met die vau andere landen vaa Amerika waar de oudste Devensveriekeriog Maatschappq 25 jaren telt en het totaal verzekerd bedrsg bijna Il milliard frs beloopt van het zooveel kleiner Engeland waar de gezamenlijke maatschappgen meer dan 10 milliard verzekerd hebben terwgl zelfs Duitschland en Oostenrgk meer dan l g milliard en Frankrijk 1110 millioeu aan verzekeringen telt Wat beteelcent daartegenover het totaal der Nederlandsche maatschappgen Met het oog hierop en op de nadeelig werkende tijdsomstandigheden mochten directeuren den uitslag niet ongunstig noemen Het aantal ingekomen voorstellen bedroeg 14028 waarvan 160 afgewezen eu 8 aleshts voorwaardelijk aangenomen werden zoodat in het geheel 13868 of circa 1156 verzekeringen per maand werden gesloten Hierbij achtten directeuren het een verblijdend verschijnsel dat juist de verzekeringen tegen eenige premie of koopsommen talrijker veidcii De sterfte bleef slechts 8 76 pCt beneden de verwachte terwijl de nitkeering 13 8t pCt minder bedroeg dan volgens de slerftetafels Terwacht werd Een en ander werd nader aangetoond in bet zoogenaamd wiskundig Terslag of de uitkomsten der reserve en statistiek in 19 cahiers bijeenverzameld Na eenige gedaohtenwisaeling en liet verstrekken der gevraagde inlichtingen werd aan directeuren dank gezegd voor hun duidelijk en uitvoerig verslag waarna werd overgegaan tot het doen van rekening De voorzitter achtte het niet overbodig hierbij k te deelen dat de gebeurtenissen der laatste jaren in de inrichting van het bestuur eenige verandering hadden wensohelijk gemaakt Gelijk reeds iu bet verslag werd aangemerkt verklaarden op dringend aanhouden van directeuren de te Dordrecht wonende commissarissen zich bereid eene permanente commissie te vormen om een meer geregeld toezicht uit te oefenen Van 23 Maart 1880 af vergaderde die commissie zooveel mogelijk elke 2 weken met directeuren waardoor het haar mogelijk werd meer van den gang van zaken op de hoogte te komen en die in bijzonderheden na te gaan Zoo werd ook bij het einde van het nu afgeloopen boekjaar in hare vergadering nagezien eu geconstateerd dat al de waarden door de balans aangegeven werkelg k aan hoofd en in natura aanwezig waren Na het opmaken der rekening werd deze in eene vergadering besproken en vervolgens met de hoofd en bgboeken der administratie aan commissarissen rondgezonden toodal ieder voor zich eenige dagen kon besteden om alles nauwkeurig na te zien Hierdoor zijn commissarissen in staat gesteld te verklaren dat de overgelegde rekening volkomen in orde is en zg voor de juistheid kunnen instaan Uit naam zijner mede commissarissen stelde spreker daarom voor de rekening en verantwoording zooals die door directeuren opgemaakt en door hen goedgekeurd is in deze vergadering vast te stellen met dankzegging aan de directie voor haar richtig beheer en voor den gver waarmede zg de belangen der maatschappij behartigd Nadat eenige punten nader aren toegelicht werd hiertoe met algemeene stemmen besloten Vervolgens werd jhr J G C P Vrgthoff die volgeus den rooster moest aftreden als commissarii herbenoemd De heer dr Delhez was ten slotte de tolk zijnei mede aandeelhouders om directeuren oprechten dank over te brengen voor de wijze waarop zij hun taak opvatten en het welslagen der Tennootscbap bsTorderen terwijl hg het zich een plicht achtte oommisliriasen hnlde te brengen voor den meer dan gewonen ijver en de nauwgezetheid waarmede zij de belangen van aandeel en polishouders behartigen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting vnn Woensdag 9 Maart 1881 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEEOORDEELD D S vrachtrijder te Zwammerdam tot eene boete van 3 of 1 dag wegens iu de Spoorstraat te Onuda wreedaardig met een stok slaan an zijn paard gespannen voor ren wagen J K koopman te Hekendorp lot eene boete Tan ƒ 1 of 1 dag wegens op den Fluwejlensingel te Gouda als geleider van eeu kar bespannen met drie handen een dier honden niet voorzien hebben van een muilkorf A K koopman te Nieuwkoop tot eene boete Tan t of 1 dag wegens te Gouda als geleider van een kar bespannen met twee honden een dier honden niet voorzien hebben van een muilkorf J K landbouwer te Zwammerdam tot eene boete van ƒ 3 of 1 dag wegens nabg de Reeuwgksche Brug geheel los en zonder toezicht laten van tiijn wagen bespannen met een paard K B landbouwer te Waddiniveen en W B landbouwer te Boskoop iedfr tot eene boete vatf ƒ 0 20 of 1 dag wegens bij de najaarsschouw in den Oostpolder in Sohieland bevonden worden piet gezorgd te hebben dat de Alpherwetering onder Waddiniveen voor het gedeelte waarvan zij onderhoudsplichtig zijn de vereischte diepte had C van den B landbouwer te Boskoop tot eene boete van 25 of 8 dagen wegens aanwezig faebben van eeue verzameling van steen hout en andere stoffen op de Gouwekade onder Waddiniveen binnen den bepaalden afstand van de rivier de Gouwe zonder verguaning va Dijkgraaf en Hoogheemraden vau Rijnland J E bouwman te Gouda tot twee boeten van 10 of 4 dagen wegens zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland baggeren op twee verschillende plaatsen in de tingsloot van den polder Willens tnsschen het huis de Kap en den Usaeldijk onder de gemeente Gouda G V bouwman te Boskoop tot eene boete vau 10 of 2 dagen wegens zender vergunning van Dijkgraaf en Ueogheemraden van Kqnland baggeren in de ringsloot om de droogmakerg van den Middelburgsohen polder onder de gemeente Heenwijk VEIJGE3PR0KEN A N boawmaoskneoht te Boskoop oud 13 jaar van de aanklachi zonder vergunning van Dijkgraaf n Hooghei mraden van Egnland gebaggerd Ie hebben in de ringsloot om de Droogmakerij van den Middelburgscheu puldcr onder Heeuwgk Niet gebleken dat de beklaagde met oordeel des onderseheids heeft gehandeld APVERTENTIËN Heden overleed mflne geliefde Bchtgeiib te DIRKJE BEBLUN in den onderdom Tan ruim 48 jarec na een smartelök doch gednldig Igden tot groot verlies van mfl en Tan h e Kinderen te jong om het groot verlies te beseffen a t A STAM Oowda 11 M a art 1881 Voor de vele blaken van belangstelling 4 n 27 Februari ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank V V D SCHENK en Echtgenoote Voor de ontvangen blijken van belangstelling betuig ik mgnen dank D LÜLIUS VAN GOOR Majoor Komm der dd Schutterij Lieve WILLEM Uw brief van 1 Maart heb ik ontvangen doch de trein was te kat aangekomen en heb ü dus niet gezien Schryf s v p wanneer ge weer te A komt LIDA VERLOREN OP JDE GOUWE een DAMES HAIfJDMOF De Vinder kan op eene goede be loon ing rekenen Adres Bureau dezer Courant TE HUUR OP DE GOUWE EEN NET BOVENHUIS voorzien van alle gemakken 3 KAMERS en een groot ALKOOF Te bevragen C 43 LIQUIDATIE Belangrgke Verkooping wegens Liquidatie van een der Groote Magaxijnen op DINSDAG den 15en MAART 1881 en volgende dagen telkens des aiddagi ten 12 aWj ten overstaan van den Deoi raarder O C STOBLLBR in het Lokaal VEBSCHEn siiHEin en OvibeekSTBKHiiio aan de Scheepinakershaven No 29 te ROTTERDAM Van eene groote partij Ovale en Vierkante if il li i met en zonder Ornamenten in alle afmetingen Prachtige SttMlgraimrtn in L aten Miroirs a Volets toiletspiegels waarin men zich van alle z den kan bezien BLOEMSTAyVAABDS TOILETTES TAFELTJJBS KOVXWEBKJEUl en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden ZONDAG en MAANDAG te voren van 10 4 ure te bezichtigen tiOIjDSGHE Be afesis Ondernenüzig Het doel dezer Oadememing il de itgtHjng van alle Begrafenissen te GOUJfA en omliggende Gemeenten volgfcns bilIflke TarievM waaronder aUe foMeiXi en extrabdooMngen begrepen zflB InUchtingen verkrggbaar bg den Directeur W F CARRIÈRE Westhaven 144 lH KIEBERT uRKTmA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer ne VES6B00T1NQEN in ZILVi enKOOLDRÜK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHBT KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleet Lasten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur TE HUUR MET 1 MEI A S een net HEBBEIfHVIS met TUIN en alle gemakken aan den Bleekerssingel voor de Sociëteit ONS GENOEGEN Adres met franco brieven onder letter L aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMP Boekhandel Gmieia i a üiiiijé ëa Wi