Goudsche Courant, zondag 13 maart 1881

Woensdag 16 Naart 1881 N 2683 GOUDSCHE COURANT Menws en Adverlentieblad voor 6ouda m Omstreken Lange mendeweg D 60 GOUDA I nge Tiendeweg D 60 AUe BOEKEN en TIJDSCHBIETEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITBNLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk oj ezonden waarvoor één afschrift voldoende is C B Verheul Oudewater A Bos Berkel Ij vac Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht S v d Kraa ts Bleiswijk jW d G Wilhelmus Woerden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te 17 rec Snelpersdruk van A Bsinkman te Gonda He4e9 is GEARRIVEERD SONDERMANN met een prachtige partg echt Ham Saksische KANABIEVOGELS welke de Belrol NaÖhtogaal en Waterol zingen zoowel bg avond als bg dag Logeert bg W A BLIZEWSKI Logement en Koffiehuis Spoorrtraat 169 enblgft nog tot WOENSDAG 16 MAART in de stad De van onds gerenommeerde THEEËN nit den Eoniokigken Nederlandschen Wnrtembergsohen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOON Hofieverancien van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te RoUtrdam steeds verkrijgbaar ta Gouda bg J J v SANDEN Botermarkt ER WORDT GEVRAAGD EEN BEKWAAM Metselaarsknecht met JPlattelan dswerk bekend van omstreeks 26 jaren oad en goed zedëlgk gedrag bg JACOB VE WINTER Mr Metsdaur te Oouderak BROESE CoMf te Breda debiteeren met uitstekend succes Hoe moeten wij pnze Kaas bereiden BENIGE NDTTIGE WENKEN TBN BEHOEVa VAN BBK Helerla dsclie Haasmaker DOOK P G STEENSMA Directeur van het Laboratorium voor weten schappelgke onderzoekingen Lid van de We tenschappelgke Commissie der Maatscbappg v n Landbonw Tuinbouw en Veeteelt te Breda PRIJS 80 Cents J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRDMËNTEËLE ZU1VERA4R van HüBEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENTj Knipersteeg K 227 Met 3 jaar G arantie Zeker middel TEREN ALLE Rhiimatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kiespijn verstijving in idaleden Huidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven P Vbbsloot Boskoop 3 GonoKACE P LOOUAN Harmeien W G Ktmvisas JBazerswoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater j Liefland Schoonhoven Wed Wolïp Z Waarder Bocthoobn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A dr Wilde Zegwaard A Hbkksb MNDommCEN Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als zgnde bereid nit de vezelen der Dennaalden Tot het verstrekken van informatiên wenscht men voor GOUDA on OMSTREKEN een geschikt PERSOOIV Reflecteerenden vervoegen zich met franco brieven onder letters B E aan het Centraal Adv Bureau van GEB BELINFANTE aGravênhage Plotselijke Weêrsverauderingf NOORDEWIND Het in ons Nederland zoo talrijk gilde ran jicht eik rhumatiek lijden eiet Mgstig naar de winilraan en hultert Noordeiyk bromt de een zucht den ander Deze wrijft zich r eds het been gene arm of schouder De Toorboden van jicht en rhamatiek die raate ofschoon vervenschte bezoekers hebbeu au de weergesteldheid gebruik gemaakt en op den adem des noordenwinds spoeden zg zich om hun prooi met rernieuwde woede te aaurallen al wat by zichzehen overtuigd is tot het offer dier plaag te behooren zoekt het kostbare in de krap gererwde roode pak op met zooveel guldens betaald met zoo weinig baat gedragen of laat zich met een stinkend smeerseltje in rijven om te kunnen twyfelen wat meer pijn doet de rbnmatiek of het inwryven Arme lyders I maar toch ook onwetende lijders of wat nog erger it eigenzinnige of ongeloovige lijders I Ër bestaat immers een onfeilbaar middel dat gy onwetenden uit de reeds zuo vaak geplaatste dagbladaTerienticn kondt keunen dat gy eigenzinuigen wel by name kent maar veel te eenvoudig en voor veel te goedkoop acht om u van uwe hevige pynen te verlossen waartegen gij reedt zooveel dure middelen te vergeefs hebt aangewend Doch de Abshaubbin s of Antl Rhumatisctae Watten storen zich aan nwe eigenzinnigheid of ongeloovigheid niet zij hebben reeds zooveel zoo talloos veel koppige hoofden voor zich zien buigen en zoo oneindig veel ongeloovigen bekeerd dat zy reeds uitrekenen tegen wanneer zyn u met hangende ooren in een van de onderstaande Depot zien aauloopen met de vraag öeef my dan ook eens zulk een pakje WONDfiRWATTENl en de nederige weldoenster van al wat rhumatiscbe mag heeten veroorlooft zich alleen de zelfvoldoening van u zeker genezen te weten Welk ongelooflyk wondervoor u die reeds zooveel geld hebt vermost dat de watten tlechls 30 Cents kosten Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot te Delft bij A BEEETVELT Az en verder bij T A G van Detli fle de Wed Bosman Oottda W F J den Uyl Sohoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle Twee bekwame Timmerlieden GEVRAAGD voor VAST WERK Franco onder No 556 bg den Diigever dezer Courant Nederiandsche RhUnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEKDAM ARNHEM en ÜTEECHT oaar BOTTEBDAM s H AGE en SCHEVENINQEN Het vertrek van Amsterdam ia opgegeven van het station Bijnepoor Het vertrek van bei ccntnalBtation Westerdok is 16 m vroeger VaN Amsteedam 6 30 8 10 9 J0 11 26 18 50 8 6 8 16 9 60 Abmhem 6 66 8 62 10 36 1 46 6 30 6 46 7 ÜTEïOHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 6 35 8 36 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 86 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 1 66 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 1S 8 69 4 20 7 6 9 36 10 68 Naak Moordrecht 7 B3 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 B3 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 Kottibdam7 68 9 16 10 30 1J 81 2 18 4 6 4 ÏS 6 67 9 42 10 69 ZevenhnizenMoeroapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 68 9 13 12 84 2 21 4 26 6 9 39 s Geavenhaqe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 39 10 66 Scbeveningen 7 66 10 62 12 84 7 8 Van ROTTERDAM 8CHBVENINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UÏBECHT en ARNHEM Van RoTTBEDAM 6 30 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 6 60 7 85 9 Oapelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 216 7 7 0 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 236 3 22 4 62 7 26 7 1i 9 27 Scbeveningen 9 40 11 60 1 46 8 46 6 8 26 s Geavenhaob 6 26 8 6 8 35 10 10 10 80 11 46 1 60 2 60 4 16 6 86 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZevenhnizenMoeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 8 19 4 49 7 28 7 58 9 80 NaaB Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 66 7 81 8 1 9 88 Amsteedam 7 16 8 86 10 62 12 13 8 26 8 1 9 33 UTBECHT7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 66 7 31 9 33 Aïnhem 7 16 9 11 10 62 n ïl 8 26 4 66 7 81 1 Met 1 April beint een nieuw Lwartaal van de GOUDSCHE COURANT zy die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS KEXXISGEVIXG De BUBGEMEESTEB van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen eni te Botlerdam op den 6 Haart 1881 cyn executoir verklaard een voljaars en een 3e kwartaals kohier voor de beluling op het personeel Dat voormelde Kohieren ter invordering lijn gesteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is lyoen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden iugaal üe termyn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames bchooreu te wor4en iugedieod Oouia Ata 14n Maart 1881 De Burgemeester voorooeind Van BEEGEN IJZKNDOOBN K E N N I S O S V I N O De BUBOEUEESTER van Ooada brengt bg deie ter kennis van de belanghebbendea dat door den Heer Froviucisleo Intpeeteur der Oireote Be lastijigen eu ta Botterdam op den 11 Maan 1881 is exeetttoir verkliiard het 3de kwartaals kohier van het psicDlrsoht dienst 1880 81 Dat voormeld Kohier ter invordering il gesteld in handen van ilen Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkoHiciide verplicht is tvjnen aauolag op den bg de wet bepaalde voet te voldoen en dat heden ingakt de termgn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren t worden iogediead Gnda den 14 Maan 1881 De Buqieraeeiter voornoemd VAM BSBGIKN UZENDOOBN KENNISGEVING BUBGEMEESTEB en WBTH0UDBB8 der Gemeente Gouda gelet op de Wet van den 4den Julg 18S0 Staatsblad no 87 regelende het Kiesregt Brengen ter algemeene kennis dat de Igsten aanwijunde de personen die binnen den Gemeente tot het kieien van Leden vau de Tweede Kamer der SlatenGeneraal vau de Provinciale Staten eu van den Gemeenteraad bevoegd sgo soodanig als die Lgsten nu cgu heraieu alsmede de Staat hen aanwijtende die vandeie Ljjsten liJn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voor middags lü tot de namiddags 1 ire Ier iaiage van een ieder op de Plaataelgke Secretarie ign nedargelegd terwiji bovendien dete Lgsten en Stalen ign aangeplakt de eerste an den ingang van de St Anthonieslraat bg den Kleiweg de tweede in de Patersteeg bg het Weeshuis en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Qroeneudaal bg de Markt Voorts wordt heriuuenl dat elk de vereisohten van Kieur beiitlende bevoegd is tegen de Lgsten beiwaren in te dienen wanneer daarop Zgo naam of die van een ander legen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlgk voorkomt De naam van iemand is gebragt die hetij een of meer der in de Kieters gevorderde vereisohtenmist of uitgesloten is hettij op de Kieierslgsf renerandere gemeente staat Eu eindelgk dat de beiwaren binnen veertien dagen na de dagteekening deier kennisgeving by verloekschrift op ongciegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aau den Gemeenteraad behooren te worden ingediend Gouda deo 16 Moart 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBOEN UZENDOOBN De Secretaris BEOÜWEB BUITENLAND Buiteniandscii Overzicht Alom is de beschaafde wereld geschokt door den afsohnwelgkeu moord gepleegd op dcu Keizer van Busland Toe kciter Alexander Zobdag te 2 g uur in een gesloten rijtuig van de paijade by de ingenieurskareroe naar het winterpaleis terugkeerde werd een bom ouder ziju rg iuig geworpen Het ryluig werd iwaar beschadigd en als dow een wonder bleef de Keiier ongedeerd maar bgna onmiddellijk daarna ontplofte een tweede bom welke den Keieer eene afgry selgke wonde toebracht tan de gevolgen waarvan hg kort daarna overleed Tien personen ign gedood of doodelijk gewond éa anderen hebben lichtere wooden bekomen Twee personen ign gevat De een heet Bussakoff is 11 jaar oud en woonde sedert 2 jaar als toehoorder den cursus in de mijnaeademie bij Beeds heeft de oodste looa des Keilers als Alexander III met een manifest den troon aanvaard eu den holdigingseed van de leden van bet Keiierlgk Uois benevens den eed van tronw der ia Petersburg aaiiwetige militairen outvangen Hel Keiierlgk manifest laldt aldus Wij bg de gratie Gods Alexander III Keiier en illeenheeneher van alle Bussen Ciaar van Polen groetvoni ra Finland eu eni eui geven aan al onia getroawe onderdanen bet volgende te kennen ir Het beeft deu Almachtige in xgn oodoorgrondelgke wgsheid behaagd Busland met een iwaren slag te irclieu ea Bnsland s weldoaoer keiier Alexander II tut liefa t roepen Hg lid door de hand van afschuwelijke moordmaan die herhaaldrlgk naar ign dierbaar leven stonden Bo lij legden het op dit 100 dierbaar leven toe omdat ig in den Keiler den heehtslea alean lagen voor Boaland s grootheul en voor het weltgn van het Russische volk Buigen wij ons voor den ondoorgrondelgken wil der goddelijke Voonicnigheid en laat ons deu Almachtige ouie gebeden opienden voor de rast der reine tiet van outen onulapeo vader Wy beklimmen onien van OM voorvadem geërfden troon van het Rossisohe Bgk en van bet onafsoheidelg k daaraan verbonden GÜardem Polen en grootvorstendom Finland Wg nemen den iwaren ons door God opgelegden last op OHi in het vaste vertioowen op Zgne almaohtige hnlp Moge HQ onien arbeid lot het welige van ons dierbaar vaderUnd ecgrneu en ons kracht schenken ter bevordering ran het geluk van al oue getrouwe ondprdauen I Terwgl wy voor God deu Almachtige de door onien vader afgelegde heilige gelofte herhalen ons geheele leven aan de welvaart macht en eer van Busland te tullen wyden vorderen wg al onie getroawe onderdanen op voor het altaar des Allerhoogsten hunne gebeden met de oute ta vereenigen en gelasten hen loowel ons trouw te tweren als onien opvolger ign keiterlgke hoogheid deo grootvorst troonopvolger Nicolaï Alexandrowitsch Gedaan Ie Pclersburg iu bet jaar 1881 na Christus geboorte en het eerste van onie Begeering Zelden heeft een koningsmoord dieper indruk gemaakt dan deie hetgeen natuarlgk lu verband slaat met al wat er aan voorafging en met deu persoon de keiiers Een dergelgke gebeurtenis doet ons eenvoudige burgers dadelgk met Jan Lugken uitroepen Geruster lit men onder daken Van riet gebouwd als op den hoogen troon Maar er is hier meer Tragischer figuur dan deie beheerscher van millioeaen kennen wg onder het tegenwoordig levend geslacht niet Hier was een man iu t purper geboren hoofd van een onttaglgk ryk een man van een lachtmoedig welwillend karakter die met de beste bedoelingen regeerde en veel voor tgn volk over had die begon met dertig millioen tgner onderdanen ondanks hei wanhopig veriet van den adel vrg te maken van de Igfeigenschap En ondanks ign goed hart ea igu eerlgke bedoelingen was hg gedoemd den Poolschen opstand te smoren in stroomen bloed moest hg een veischrikkelgkeo oorlog voeren met de Turken en was ten slotte genoodzaakt als een vogelvrij verklaarde te I leven in ign eigèn land waar noch de liefde vaa I de groote meerderheid tgner onderdanen noch lijn leger noch tijn drom politiemannen kouden beletten dat hg viel door baad van lage slaipmoordenaars Een oulrettende menigu lorlte naar hel paleis onder het uiten van kreten vau smart legt een telegram eu we kunueu ons t voorstellen hoe groot die smart en wanhoop was want de Ciaar was in Petersburg bemind en hel volk sta t na voor een oiiiekere toekomst Wat lal het gevolg igo van den dood des Keiten Men weet weinig van het karakter en van de politieke overtuiging en idealen van den nieuwen Ciaar De regeeniigsvorm van Busland is nitt langer in harmonie met de ontvikkeliug van een deel van het volk De ontevredenheid onder alle elanden il groot deie wenschen verscherping van het oude Aiiatische despoiitnu anderen heulen met de nihilisten en de rerolutionaaire partg en eisohen vrijheid parleraenuire regeering en vele maatregelen waarvoor het geheele rijk leker nog niet rijp is Tgdens de regeering van ciaar Alexander II ii de verhondiog tusschen de Bussische regeering eu de Dailsche steeds innig en hartelg k geweest hoe groot de weertin ook itj welke bet Slavonische eu hei Duitsche n voor elkander gevoelen doch het is verre van teker dat de nieuwe Ciaar hettelfde gevoel van schier oaderdanige vrieodsehap als ign vader zal koeiterem voor den Keitcr van DuitschUnd Niets is gemakkelgker dan te leggen dat ia Basland de toestand onhoodbaar en bervorming noodig is doch hoe meer men hoort en leest van Baalaad s verleden en van de inborst en karaktertrekken v n d e rensachtigr pistlelandsbevolking elke door onderwgs en bescliaving nog slechts even is aangeraakt dea ta aeeid kar iadt awa tmt aas la duiden wat eigenlijk gedaan moet wonlen Keiier Alexander II Nicolajewitich v s 6p 17 29 April 1818 geboren Op 18 Febr 2 Maart 1866 volgende hg igu vader keiler Nicolaiis op De nieawe Ketter Alexander Alexaadrowitasb ia op 20 Febr 10 Maart 1845 geboren Er loopen te Londen geniehten over eene willing in het miuisterie De heer Gladstone bekleedt thana twee posten in het kabinet die van fir lori of Ou Trtamrf en van ChmeeUor o tie Mxekeptr elke te lanien voor tooveel men de Eugelsche administratie bg die van andere lauden mag vergelgken het ministerie van financiën met de Bekeukamer vormen In het vorig miniaterie werden tg bekleed door de heeren Beaconsfield en Stafford Northoote Nu ton volgens het gerucht de fremur de tweede betrekking aan deo heer Childers opgedragen lord Uartingtoa loa de portefeuille van oorlog nemen Daily Newt legt echter dat het geracht minstens voorbarig is te noemen Ook il gesproken van de mogelgkheid dat lord Derby in het kabinet lou warden opgenomen De Dtilf NeKi ion dit gaarne tien ofsohoon het Uad niet geloofd dat aan dit plan onmiddellgk uitvoering tal gegeveu worden In elk geval meent het te moeten opkomen tegen de bewering alt tonden de radiealen ongaarne tien dat deie ond ambtgenoot vau lord Beaconsfield een letel naast den heer Gladstone in het ksbinet innam De heer Gladstone gaf in het parlement kennis dat hg op eenige ingediende snppletoiie begrootingeo de toepassing van het onlang ingevoerde argenlieslelsel ton voorstellen want men vooniet dat anders de Ieren weder een tee van tgd lulleu loek fiakeu Hy stuitte hier echter op de oppositie ie hem in de debatten over de lersohe wetten trouw heeft geholpen ais hg sluiting van het debat voorstelde Nu echter teide sir St Norlhcole dat hg wel de regeering wil helpen als er spoedeischende taken aanbangig ign maar dat hg van oordeel is dat aangevraagde credieten een leer ernstig en niet overhaast onderioek verdienen Deie urgentie lal dus geweigerd worden immers er tijn voor hare aanneming drie vierden der stemmen noodig Zooals per telegram is medegedeeld heeft het Eugelsche Lagerhuis de tweede der beteugelingswetleii voor leriand het beiit en de verkoop van wapenen met 250 tegen 28 stemmen goedgekeurd Waarschynlgk tal het ontwerp nu ook spoedig door