Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1881

het Hoogerhaia worden afgedaan zoodat tot de afkondiging dar wet kan oreriregaan warden In de Frausohe dagbladen wordt de polemiek OTer den jfSorutin de listc voortgezet maar nieuwe beschouwingen komen daarbg weinig of niet voor Alleen meent la Fraua een teer eeuToudig middel gevonden te hebben om de moeilgkheid uit den weg te ruimen namekjk door intrekking van het voorstel des heeren Bardoux üulk eeu maatregel lou ongetwgfcld de voorstanders iler verkiezing bij kleine arrondinementeit wel aanslaan maar het is moeilgk in e zien wat daarbij de ataatalieden zonden winnen die met den voorzitter der Kamer van Afgevaardigden het hers el der stemming bij groote arrondissementen nooHzakelgk aobteu vour het ver ümmmm m Kwiia f t ém w ii geeiw tlekgcestige denkbeelden heaht maar een politiek pro r mma beeft en aan het land eeu krachtig en duurzaam kabinet kan schenken Ëeuige afleiding wordt iutusschen gegeven door een voorstel van den heer Barodei strikkende om de beide Kamers tot eene nationale vergadering bijeen te roepen ten einde tot de herziening der grondwet over te gaan De ontwerper vnn dat voorstel tracht daarvoor onderteokeuingen te verkrijgen en heeft die reeds bg een dertigtal leden der uiterste liukerzgde gevonden De voorsteller wensohl vooral hervorming van den Senaat in meer demooralischen geest De Duitsohe Rgksdag hecfl Vrg dag met 127 tegen 111 stemmen beslaten om de voordracht tot Igrcndwelsherziening uaar eene oommissie Ie verenden Keeds den vorige n dag was de beraadslaging afgeloopen maar toen waren er bg de stemming niet g Suoeg leden aauwrzig om een bestuit te nemen Het vertrouwen in den goeden uitslag der ou rhandelingen orer bel Turksch Grieksche vraagstuk aehijnt Ie Konstaaliuopel te herleven Volgeus eene dépêche uit die hoofdstad van den 10de heeft de gunstige indruk welken de tweede bijeenkomst met de Turksche oommissariaaen bg de gezanten der groote mogendheden heeit achtergelaten zich nft afloop der derde zitting gehandhaafd en uit Berlijn ea Weenen de booip op eene vredelievende I beslechting iu de diplomntieke kringen van beide hoofdsteden vermeerderd He Zweedsche ministerie heelt op 7 dezer in deu Rijksdag eene nederlaag geleden vooral onaangenaam omdat zg niet van de oppositie maar van de eigen aanhangers de Boerenpartij kwam Het door de Kegeering in gemeensohappelijke zitting der beide Kamers gevraagde bedrag voor den bouw van een nieuw paataerschip werd verworpen Verder werd de voorgestelde verfaooging voor oefening der landweer afgestemd roof de versterking van Garisborg is 100 000 iu plaals van ile verlangde 150 000 kronen toegestaan en de opbrengst der siaaisspoor flwegen werd 5 600 000 in plaau van 6 raillioen kranen geraamd Men meent dat opder zulke om itsndigheden het Kabinet Fosse maeilgk lang aan het bewind zal kunnen blgven BINNENLAND GOÜDjk 15 Maart 1881 Bij kon besluit zijn benoemd met ingang van 31 Maart a s tot burgerae ter van Aarlanderveen A P Zaalbergen met ingang va 1 April a s tol burgem tan Kritnpen a d Kek J G van Mierop secrelaris dier gemeente Door de Fenningmeesteresie vau het Hulp Corailé Tin het Buode Kruis alhier is bet resteereude der ooUecte voor de Trausvaal a 23i 97 aan het I Hoofd Coroité overgemaakt Peter d gep deed lioh hier een trelTend bewgs van eeiigkheid oor Ëen arme vrouw bracht eenige goederen in de Bank van Leening en ontving on der meer ander geld een rolletje centen hetwelk zg te huis opende en t en in plaats van centen daarin 30 gouden tientjes vond üadelgk bracht zij het geld terug en voor haar eerlijkheid beloond eerst met tien centeo doch later met een gulden Gisteren werd door den Hoogen Raad uitspraak gedaan op het beroep in cassatie van Willem Marianus de Jongk Het veroordeelend arrest van het gerechtshof te s Gravenhage werd vernietigd De Hooge Raad besliste dat om bij doodslag de premeditatie te kunnen aannemen wel is waar niet noodig wns dat vooraf het voornemen bestond om te dooden en dat bet voldoendq is indien slechts vooraf het voornemen bestaat tot het plegen van geweld tegen eeu persoon doch dat in deze volgens de feitelgke beslissing van het Hof de dood niet het gevolg was van het vooraf beraamd geweld het binden doch van de later toegebrachte verwondingen Rechtdoende ten principale rerklaarde de Hooge Raad de Jough schuldig aan moedwilligen doodslag voorafgegaan door wegvoering van een minderjarige van de plaats waar deze gesteld was door heo san wier geiag hij ouderherig was en gevolgd door schriftelgke bedreiging met moord met bevel om aan eene roorwaarde te voldoen Deswege werd hg veroordeeld tot eene tuchlhuitstraf van 25 jaren en in de kosten des noods invorderbaar bg Igfsdwang s Lands middelen hebbw over de twee eente maanden van 1881 opgebracht 12 607 ÏOÏ UVt m e f 362 598 66 minder dan in hetzelfde tgdvak van 1880 2 12 der raming is 16 673 999 88 De heer mr P J Baohiene lid van den Raad ran State is gisteren orerieden De afgestorrene was lid der Tweede Kamer sedert 1849 totdat hg bg de reorganisatie van den Raad van State tot lid van het ataalscollegie werd benoemd De heeren J Paliilg H ea A J T Hofman te Woerden hebbeu zich tot eene Commissie vereenigd ten einde werkzaam te zgn tot het verkrijgen eencr stooralraraverbinding over de Rgks groote wegen of de daarbij bfehoorende bermen lusschen Woerden en Utrecht Eene som van ƒ 500 wordt noodig geacht pm de voorloopige werkzaamheden uit te voeren Het voorueraen is om te trachten deze gelden Ie verkrijgen door het plaatsen van aandeelen groot ƒ 5 welke wanneer de zaak toi stanil mocht komen bg het nemen van aandeelen iu het maatschappelijk kapilaxl in betaling zullen worden aangenomen tegen het d iarvo9r gestorte bedrag of wel in specie zulleu worden gerestitueerd Zaterdag zijn door de duikers W Tolling en C V d Kleg beiden van Rotterdam do urie Igken van de vrouw van den schipper en van de twee kinderen die ten gevolge van het omslaan van een met ateeuen geladeu schuit te Nieuwerkerk a d IJael verdronken uaar boven gehaald De telegraafdraden komen langzamerhand weder in orde Br ivordl met inspanning gewerkt aan t hersti vooral tosschen Amsterdam en Nieuwerslnis Ue verwoesting is echter zoo groot dat geheel herstel deze week niet te wachten is Gisteren kwamen enkele draden Uireoht Arasterdam in orde Br zgu echter nog zeer vele totaal onbruikbaar Over het algemeen ia er nog groote vertraging in het telegrafisch verkeer de voornaamste kantoren van het binnenland zijn echter per telegraaf bereikbaar Ook met het buiteuland ie voortdurend vrij goede gemeenschap V D De schuiten Ie Scheténingeo komen achtereenvolgens aan en besommen ran ƒ 40 tot 170 Tol heden heeft men gelukkig niets van ongevallen gehoord ofschoon de vaartuigen in de afgeloopen week vela stormen haddeu te doorslaan waardoor zg de visscherij niet konden uitoefenen Kukele schuilen zgn iu de havens van IJmuiden Texel en Hvllevoelsluis binurngeloopeu Van verliezen behalve een enkel net en sudbooraen hoort men weinig De prgafii der visch blijven steeds hoog zoo besteedt men voor tongen 60 tot 70 et tarbot 6 tot 8 schol 60 tot 70 ot scha ren en andere vischiqorten blijven mede hoog in prgs Het weder was voor de droogerijeu nog niet uitlokkend oro visob voor de hangen te koopen in dat geval waren de prgzen voor de verache visch nog veel hooger Al een bijzonderheid kan vermeld worden dat zich lu de maag van een tarbot eeu nog goed geconserveerde haring bevond De Geldersche Maatschappg van Landbouw heeft een adres aan de Tweede Kamer ingediend naar aanleiding van het regeeringsoutwerp lot wgzigiug der regisiralierechieu De Maatschappg juicht de afschaffing van het recht vau overbedceling toe Zij meent dat de vermindering van het recht van overgang onder de levenden voor het geval hetzelfde onroerend goed meer dan ééns binnen den tgd van een jaar wordt vervreemd door de Regeering ten onrechte vrordt voorgesteld als een groote tegemoetkoming in de bezwaren die aan den handel in 1 onroerende goederen verbonden zgu De onevenredige druk der mutatierechten lal er niet aanzienlijk door verminderd warden Ook toont de Maalschappg aan dat bg de afschulting van het oliligatierecht wel de grootere hypotheken aau geen drukkende lasten meer onderhevig zullen zgn maar dat dit niet van de kleinere lal kunnen gezegd worden Zij legt tot stating van haar beweren twee staten over beviittende de koa eu aan belastingen voor eeu hypotheek vau ƒ 500 en een van ƒ 6000 Ouder de tegenwoordige wetgeving wordt bg hel vestigen van eeu hypothiek van ƒ 600 aan belastingen betaald l ion pCt bg een hypotheek van ƒ 6000 l ioo pC Volgens de cutwerpen der Regeering zal een hypothecaire obligatie vau 600 l ieo pCt aan belastingen kosten een van ƒ 6000 leehts lop pCt zoodat de kleine geldopuemer naar evenredigheid veel zwaarder gedrukt zal worden clau reeds thans uu het verschil van druk ook in zijn nadeel is bet geval is Ia uid Duilschland aren onlangs door rut schillende rtchtbai ken groote kanstwgn fabrikanten reroordeeld wegens het namaken d i vervalacheg van wiju Nu heeft het Bgksgerechtshof al die Tonnissen bevestigd ofscbooo de beschuldigden bewezra d t ig in hunne faaiuren aan fauune klantea kaateleiiM en kletnhandelaari in wgn uitdrukkelijk hadden ejrklaard dat zg niet instonden roor zuiveren wgn Het Rijksgerecblshof overwoog dat de laatste consument dan toch bedrogen uitkwam eu het einddoel van den fabrikant toch bedrog was Dit vonnis zal in Duitscblaud uiet zonder groote gevolgen blgven Ëeu arbeid in N Amerika ook vèor dat land een reusachtig werk is nagenoeg gereed ui de baisleidiug uit de oliedistricten naar de zeekust De Slani ard Oil Company heeft deze 360 Eug mglen lange eu 2 millioeu dollaiai kostende buis aangelegd Vaar pompen en reservoirs kam daarbg uog 1 milliorn De buis is 6 duim in doorsnede en op 1200 pond drukking beproetd Zij ligt zooveel aiogelgk overal 3 voet onder Hen grond bg rivieren kanalen enz op den bodem De hooge vervoerkosten per spoor hebbeu tot dezen aanleg aauleidios gegeven Men leeet iu de Amst Ct Naar wig treToeiues heeft ook de Nederlandsche Regeeiing de yiluoodiging oalviugw zip te doen vertegenwoordigen op de inunt coufereutie welke den 19 April a s op het initiatief van Frankrijk en NoordAmerika te Parijs zal bgeenkomen en heeft KQ die uilnoodiglug reeds aangenomen De aivatn litt gedelegeerden zgn echter uog onbekend Zijn wij goed ingelicht dan heeft Frankrgk zich met NoordAmerika verstaan om door de conferentie te doen onderzoeken een plan tot het gebruik van het goud en zilver als betaalmiddel in bet internationaal verkeer en om door haar de Wasrdeverhouding tuaschen de beide metalen te doen vaalstellen Tevens is het voornemen door de afgevaardigden ter conferentie over een iuteruationale overeenkomst dieuaaugaande Ie doen beraadslagen welke overeenkomst dan later zou worden onderworpen aan de Regeeringen der landen op de conferentie renegenwoornigd Het internationaal adres dat gericht worden zsl aan den Ëngelaohen minister Bright is reeds door ondersoheidene van de meest bekende mannen uit alle lauden geteekend O a door H Taine Littré Victor Hugo iu Frankrgk door Laveirye in België door Mauciui iu Ilalié door de ouiUminiaters Uerbst en Beohtber in Ooateurgk door Ber hold Auerbach Paul Liiidaau Laskar Richter Porkeubeck in Duitscbiand Ook in Amerika eu andere landen begreren alle mannen rau naatn zioh dit adres te teekenen De aanroer ran melk uit Nederland te Londenia door sommigen tgdelgk gestaakt moeten worden ooidst deze melk zooals zg daar aankwam onverkoopoaar was De idelk smaakte erg naar lijnolie waarschg uiyk eeu gevolg van het roederen der koeien met Ignkoekcn Bovendien sohgiit ui t genoegzaamgelet te zgn op het vereischte om melk die zulkeen lange reis moet maken goed te verkoelen enook om de melk die op rersohillenile igden va3 den dag verkregen wonil telkens atzonderlgk te houden Het CoKieefer mi DatrymMi Jturnal op een en ander opinerkzaara makende wgst er op dat wilhn de Hollaudsche Boeren zich van de Engelsohe markt venekeren zij wel degelijk er aan moeiendenken dat de Britttn niet minder fijn van smaak zgn dan wg Hollanders Er mag wel bijgevoegd worden dat zij uiet spoedig weder een artikel zullen koopen dat toms in bedorven staat erd aangebracht allel men later ook beter op Men zg dus gewaar obawdl If e i D Be Efectenlseurs XXVII Amsterdam 14 Kaart 1881 De reratoorde oorrespondenlie door den telegraaf beperkte iu de afgeloopen week den handel Er is één klacht over den langen duur dezer stoornis die vooral op den omzrt van Europeesche fondsen zoo groolen invloed had De berichten uil MewYorlc waren nog niet gunstiger de daar heersohcude onzekerheid heeft op de fondsen en koersen een oadeeligen invloed BlSNKNLANDsCHE WAABDIN SlaaU ondêe sloten i Vi la er frtinielteuingeH gingen mede achteruit Bott loten verloren zelfs 1 SpooTKegleeningm verkeerden in vaste stemming Aaud Expl mij noteerden circa 2 o hooger Jndmtrieele Kaarden Omtrent de besluiten iler vergadering van de Rott Hv kon ik iu m jn vorig P S reeds de noodige raededeeling doen De aand leneden 10 gedaald sloten 10 Deze vereeniging zal op 16 Maart iuschrgringen aannemen roor 3427 asad nienire Afr Hr met tsen minimam ran 187 Op dit vooruitzicht gingen deze waarden achteruit en zg sloleu 141 Sloomr Nederland en do Jara sloten beide hooger nl 3 en 2 Orerigeos gcene of onbelangrijke rerandering EcBOFVacBE VTAAHDIN Slaatufondtat Hongaren handhaafden hun vorige koersen doch Oostenrijkers moesten s derven Russen iets lager Ooaterleeningen ï buiteul Sp sloot hooger de andere soorten evenals Turken zeer lusteloos Egypte ook minder gewild Prmidemiiign Er vidt eene rgzing t vermuldeu Toor Oosienr 58 en 60 die circa 1 o hooger DOteeren lager daarentegen waren Russische eu Madridl die l s Hong Oosteur 64 lurksohe n Weeuerl die ongeveer s o daalden SpoorKtgleeHingen Ru si che sporen waren tamelgk Tast alleeu Z W aand verloren circa 1 Ook WareohauWteueu 1 o lager Theiss aand en obl VsVo hooger AHEBiKAANSoai WAAEDEN Slaati ondun Voor 8 eert Florida valt een achteruilgaug van circa S Vg te noleeren Omtrent Mexicanen schijnen coiiveraieplauneu te bestaan ten gevolge waarvan deoude 1 gcifze zijn De 64ers sohguen daarinnog niet te dreleo althans zg gingeu niet uaar boven Omtrent Oolambianen schgnen ook oanversieplaunen te bestaau Er is ui sprake van een oouversie der achterstallige ooupons in een nieuw fonds dieutengerolge monteerden zij 1 Ecuador Vi o beter Venezuela s eu Perijanen f k t SpeoncegUeHingeH De beide Padncah lgnen zgn overgenomen door de Chesapeake en Ohio spw Ditschijnt van gunsligec invlord te zgn daar de handelin deze londseu toer geanimeerd was loodat zg reien Ci ïro en Si Louis Tol Peoria Clev Columb eu M Vernon verbeterden 2 Chcsap en Ohio N W Iu 1 Diareutegen sloten Can South Chic 6r Tronk III Mich Erie Oreg Calif St Paul Misa en Manitoba sh 1 k 2V o ger hdiatrietU leaarden Colorado s eu Maxwell s aangeboden De Inc buds der laatste gingen weer ruim If achteruit froionfalierenlt 4 T P S De treurige tgding uit Petersburg deed voor de biurs eeu gedachte daüng der Russische fondsen verwachten doch zg bleef uit Wel waren de koer eu lager doch elechis it ook de meeste andere noteeriugen warrn lager Onze Siaataioudsea aoMerd n 65 77 Vii iO s n lO De oand Afr Hv die gclgk boven werd gezegd Zaterdag op 141 sloten gingen ongeveer 10 pCl naar boven op het bericht dat 160 dividend per aand wordt uitgekeerd Aand Ned Hsudtlmg V pCt lager Oostenr agef Overigens weinig venliidering bebalre roor Bassen Waarran eeuige noteeriugen hier volgen oude 99 j 5e serie 68 fle 83 62 90 64 ƒ 1000 97 do £ 100 4 ƒ 1000 96 4 do £ 100 94 77 94 Ooeterl 7 i 68 72geoons 91 73 do 90V 60 4V pCl 92 O do 87 S do 82Vt 80 72 Sporen wartn verdeeld Gr Russ mg hooger I29 yj Morsoh Sysr en Wiasm 4 lager 73 7 cZ W 60 9 8 pCt Florida A fiCt hooger doph Pera Oolumbia Venezuela a a lager De meeste Amerik sp i lager met weinig handel Ook Maxwell s be bads s lef j rfrö B 2 o jTp Ê y Is aiisobafflug der kermis ia het al eineea belang Naar aanleiding tan het sohrfven vaa I Th Imholz Bravo reu werkoiaiv aan het wooid I Wg rerbeugen ous daarin Het ware te wenschen dat al e Mrerklieden in staat waren hunne belangen op g ftaste wgze eu ter rechter plaats te bej leiten W Dat Imholz aan eiken Gouwénaar bekend a a Itoedeslicbler en beetnurder van Protidtnlia blijkens den aaqhef van zfu sohrgreu geen betoog wil leveren tot bet behoud der kermis eu in weerwil ran die betuiging toch booi schijnt omdat rij tot de Toarstandera ran de afschaffing der kennis iiehooren kan aldus worden rerklaard Wegens de lage arbeidsloonen alhier kan I wien niemand belangstelling in het lot zgner medewerklieden zal ontzeggen op rerre ua niet zooreel roor n m t heo doen als hg gaarne wenscht En nu wg de afschaffing der kermis aanprijzen iu het algemeen belang iuzonderheid in het belang ran den werkenden stand komt hem dit zóó nietig roor dat bg hoepel geen Toorstander ran het behoud der kermis toch de voorstanders der afschaffing meent te moeten bettrgdeo omdat er meer oneindig meer noodig is om dsu toestand der arbeidende klasae te rerbeteren Dit laatste licbbeu j nimmer ontkend Wg beweren rolttrekt niet dat de afschaffing der keimis eeu uuirerseel geneesmiddel roor alle kwalen is of dat daardoor allee de toestand der arbeidende klane worden xai zooaia hij worden moet Wg betoogden alleen dat door het voortdurend bestaan der kermis vele goede pogiugen door de Hooge regeeriug genomen of te nemen en onder de laatsteu wel degelijk de postspaarbauk vooral voor de ougehawden om den toestand t r arbeideude klasse te verbeteren met een ninder goedfu uilslag worden bekroond Nu zgn er naiuurlgk meer oorzaken van dien minder goeden uilslag wg Ontkenden dit niet w j zwegen er over Waarom Omdat lo thans de kermis alleeu aan de orde is en 2o omdat eene egneming der andere oorzaken vooralsnog niel va overieidiicege kam uiigaa Gesteld echter dat de afschaffing der kermis loo onbeduidend is als I die loorstell dau ia dit nog geen reden daartoe niet over te gaan Is die oorzaak eenmaal weggenomen dau kan men immers zioh meer onverdeeld agdea aan de weguemiug der auderen Willen de werklieden vooruitgaan dan uug niets hun te gering te onbeduidend zgn als het maar een cerlgk middel is ter bereiking van eeu goed doel Zoo begrepeu het ook de 200 werklieden in Delft die in een vorig jaar zich tot den Gemeenteraad wendden met verzoek de I kermis af te schaffen Zoo begreep het ook de Werkliedeuvereeniging Ic Assen torn zg het besluit nam ieder harer leden die zgne kinderen niet naarde Bchool stnurdF te roijeeren Zoo begrepeu ook wij het toen wg ziende dat iu de Gouwénaar aan eene inkortiag der kermn de voorkear werd gegeven on nie t vgandig tegenover dieu schrijver hebbeu gtstcid maar ous standpunt verdedigende zgne goede bedoelingen uiet in twijfel hebben gelrokken i noch verdacht gemaakt maar integendeel erkend dat de aanneming van zgn voo slel hoewel in mindere male tul rerbeteriog itadeu zon Tot oua genoegen mogten w uit een Wer schrijven in de Gomcenaar ouiwareu dat de iohrljver hel in des grond der zaak of tooaia hg het noemt in het afgetrokkene met ons eens is Zie dat zgu de vroehtcu van derzgdsehe aardeeringl Ieder die na eene verre van onbekommerde jeugd den raannelgkea leefigd beeft bereikt leerde verkeerde maatschappelijke toestanden bg ervaring kennen De toestanden die ous vooral met walging vervullen lÜB bg t het ks MB lpven bg ous de kermis W $ sehhiTen ait iriafachtige oTertuiging en willen gaarne aannemen dat I dit ook deed toen hg eeu veroordeelend ronnia orer hel kazerne leren uitsprak Tuch rinden wq in I een bestrgder en kg wordt op zgn benrt door een militair bestreden De egfers door I geuoemü waren ous bekcud Vlleen dachten wg dat de loouen iu de Stearineknarseufabriek hooger waren Tusschen j moeien wij opmerken dat de werklieden in de baanderijen eu pgpeufabrickcu op stuk werken en het loou dus aftiangt ran Dm en bekwaamheid Z j die hetzg s Maani fs hetzij bg sommige gelegenheden zich bedrinkeuL hebbeu bet zich zelve te wgten als hun loon niet Zou I die zooreel werklieden kent er geen kans toe zien om de oiiderhoorigen ran slechts één fabrikant orer te halen gedurende een geheel jaar geen starken drank te gebruikeu P Gesteld dat een 30 a 40 man geronden kouden worden zich hiertoe onderling te rerbinden Als dan dat jaar voorbg was eu de werklieden moesten aan den fobrikaiit rerkinreu VVg hebben gedaan wat wg konden eW noodelooie uilgare rermeden yeerig gewerkt maar wg kannen zelfs uu nog niet rondkomen omdat ons loon niet geërenredigd is aan onze behoeften Wg rragen dus lotsrerbetering Wat een fabrikant dan zou doen Hg zou geen mensch zgn als hij nieh deed a Wg kannea gerust aldus spreken omdat wg geen fabrikanten zgn Wg traden de maatschappij ia op twaalfjarigen leeftgd tegen een loon ran 60 cents per week en onderrinden uog dagelgkt da sohadawzgde ran een beperkt inkomen Waren wg fabrikanten dau zouden wg waarschgulgk de afschaffing der kermis niet wenschen en wel la omdat een fabrikant dan een oogenblik uitrust ran zijn bemoeiingen met het werkrolk wat niet altijd aangenaam is 2o omdat afschaffing der kermis moet leiden niet tot rerhooging ran den looostandaard I bestrijdt ook hier wat wg niet hebbeu beweerd maar t6t meerdere productie wat den fabrikant bg de bestaande concurrentie tot grootere krscbtsinspanning zou noodaken En waren wg borendien domme egoïstische fabrikanten dan zouden wg deukende aprèt nmu Ie d Inge nog eeu derde reden tot behoud der kermis bedenken Omdat hoe armer het werkrolk blijft boe gemakkelijker het te regeefen ralt I lüu dns bij eeuig nadenken tot het besluit komen dat een fabrikant zoo als ig zich roorstelt immers hij zegt in het la gu uitzonderingen berestigen den regel zeer gediend zou zgn met het behoud der kermis Onder dankzegging ook aan de geachte redactie roor hare tusscbenkomst berichten wg I den ontrang ran het Jaarboekje r h Nederl Werkliedeurerbond Wg wenschen dit rerbond ran gauscher harte een lang leren toe indien het zich op gepaste wgze blijft beijreren om de stoffelijke en zcdelgke belaugen ran den werkman te bevorderen Verre van ons de bedoeling een amet te werpen op een geheele stand Maar oatuurigk is het dat wg in een lokaal bUd aohrgvende vooral aan Goudsche toestanden dachten En hiermede wenschen wij van I afscheid te nemen Hebben wg uiet op elke bewering in zijn schrgven roorkomende geantwoord het is omdat wij ran de geachte redactie geen meerdere faimte durfden rergeu en omdat zgu betoog uiet strekt de kermis te behouden Ugkens den aanhef van ju sehrgven Als hij niettemin ten slotte resumeert dat de afsoliafliag der kermis mitt is in het belang van den werkenden stand dan achrgft hg iets waarvan hg het bewgs niet heeft grleverd Hij bewees alleen roor ieder die bet nog niel wist dat er teel meer noodig is om den werkenden stand te doen ign wat hg behoort te weten In dit opzicht gaan arg gaarne met hem mede eu vindt hg in ons geen bestrijder Moge de gelegenheid hem geschonken om uaar aanleiding van ons achrgven eens goed te zeggen wat hem op het faart lag werkzame belangstelliug wekken bg allen wien het heil vau den werkenden stand ter harte gaat Moge ieder op zgu gebied daartoe doen wat zgnehand vindt om te doen i N N Laatste Berichten Londen l Maart De Brgeerilig heeft iu de beide Huizen tegen morgen een adres aaugekondigd aau de Koningin en de Hertogin ras Ëdininrg uaar aanleidiug ran het rermoorden des Guars Iu het Laijerhuis kon Gladstone s voorstel tot urgentverklaring der supplementaire kredieten de vereischte meerderheid uiet verwerven Er temden 226 voor eu 212 tegen Gladstone legde zich ueder bij het besluit tegen later zich rrgheid ran bandden roorbehuudende St Petersburg 14 Maart De Bemld schrijft over deu aanslag het volgei de De Keiaer begaf zioh na de parade Uf a vier bijwoning hij gewoartiikawd wat naar het eil Wn de grootvoistiu Kalharina waar h j konen tijd bleef om het tweede ontbgt te nuttigen Tegen halfiwee verliet kg het paleis en koos om zich uaa huis te begeven deu weg langs het kanaal Toen h j ongeveer halverwege den muur langs den tutti van het palcis was b d tr eene sterke ontploffing plaats waardoor het rgtuig van den Keizer zwaar bescha Het motten uiUcheiiJen net werk grachitill aUüd sl het kcruiii la onverachilUg of hut drak of thf gut I befirijpt das wel dal er een ludere ooriaak toor beataa daa ituf Wil hg die ooriaak keaaen hg vrage die aia na fahrikuit in ien hij tertrouwen stelt Meeut lemnud dat g ona legenoier I gevoeliger hadden moeteu looncn omdat hg ome goedu bedoi llngcu iu twijfel schgiit te trckkfo dan ii ons eeuig nt oord dat wg bc ef belibeu tan de plichfcn lie noBymilell OM oplegt