Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1881

Vrijdag 18 Miuirt N 2Ö8 1881 GOUDSCHE COURANT lenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken digd werd De Keiier ttapte ientond uil en een toernelleDde oflloier vroeg af Z M gekwetst wu Kalm otwoordile de Keiler Goddauk neen I ik beu ongedeerd Stel u geruit Ik moet naar de gewonden lien Veraoheideue soldaten uit s Keizers geleide en eenige toerallig aanwezige burgers lagen gekwetst in het rond De Keiier gaf allereerst bevel voor een iwaar genoiide Kotak te lorgen Daarop i g hij op weinige schreden afstand den misdadiger door eeue menigte mensoheu omringd eu door deu soldaat Parobadjeski bij de handen gegrepen in welke hij een dolk en een revolver hield De aauTander is een jonkman van 21 jaren Kussako geheeten en sinds twee jaren student aan de academie Toor bergbouw De Keiier trad bedaard tot dicht bij den misdadiger en beval hem weg te voeren waarna hij zich te voet huiswaarts wendde Doch pas had nij eenige stappen gedaan of een andere jonge man wierp voor sijiie voeten seu voorwerp oeer hetwelk too vreeswijk ontplofte dat de omstanderi ter aarde geworpen en de glasruiten aan de overzijde van het kanaal verbrijield werden De slag werd in de gansche stad gehoord Toen de damp weggetrokken was sag men deu Keiler badende in bloed op den grond liggen Rondom lagen vele gekwetsten Ook de misdadiger vas neergevallen hoewel ongedeerd Hg werd terstond door de verwoedde menigte omringd maar tooh gelukte het der politie hem tegen het volk te beschermen De Keiier werd iwaar gekwetst eu bewnstelooa in de lede van den kapitein Fedorow gelegd Deie nam deu Keiier in iqne armen eu vleide het bleeke met bloed overstelpte hoofd aan i jne borst sKeiiers helm door de ontploffing weggeslingerd kon niettemggevonden worden Zóó reed de Keizer naar het Winterpaleis I aar werd hij oitgekleed en nu bleken ty nc wonden versehrikkelijk Het eene been was tot boven de dij het andere tot halverwege het soheeubeen verbrijzeld ha onderlijf opengereten en het aangezicht gekwetst De geneeaheeren verklaarden het afzetten der beeuen onnitvoerbaar en den toestand hopeloos Den geestelijke bleef sleohu de treurige plioht over vau den stervende te legenen Middelerwgl verdrong lich eene diep beiorgde menigte rondom het paleis Velen hielden de geruchten omtrent de verwonding voor overdreven Doch plotseling ten 3 uur 40 voer er een diep gevoel van jammer door de menigte de keiierlijke vlag daalde langzaam halfstok ten teeken dal de Keiier gestorven was Een generaal trad naar buiten en deed den volke de treurige mare kond Allen hoorden het met ontbloote hoofden aan en sloegen het teeken des kruizes voor de nagedachteuis van den onvergetelqken doode Teil 6 unr iwoeren een deel der garde troepen deo nieuwen Keizer den eed van trouw De beëediging van de overige troepen ion heden plaats hebben De minister voor het Keizerlijke Huis beeft doen aanleggen dat heden middag ten één m al de grootwaardigheidbekireders de legerhoofden en bevelvoerders der vloot eu alle hovelingen lioh in het Winterpaleis hebbeu te bevinden tot het afleggen van den eed Aan het Bureau van Politie te Gouda zijn gedeponeerd de navolgende gevonden voorwerpen Etn Zilveren OORBELLETJE een SLEUTEL drie Kleine SLEUTELS aan een Ring en een ROZENKRANS CORRESPONDENTIE 6 H te GrtveDhag Dichtregelao kunnen n j sUebtB Inj houge uitioDdeiiQtE in ons bUd opnemen De gpAeniL Barsreriijke Stand GEBOREN 12 Murt Pinlai oidert A Appel en M Gibbon Jannetje oaderi C Mitera en M Begen Elinbotb ouilf ri J Hont en £ Boerama Frrdcrik JoH ih ooden L Bor heiru en M C Le Jenne 13 Martitia Uarin uaden A N Snellemui en M OVERLEDKM 18 Murt J i Blom 11 m H van Each 18 d 18 M Bojflwal 8 m M Blanker hiiiivr van W Repnron 80 j M C Doonik 2 j J I T Tan Wftael 8 m APVERTENTlfiN Berallen ran een Zoon G F VAN VEEN Wkltee 0 mda U Maart 1881 Eenige kennügeving Ondergeteekende betnigt bjj deze ook namens zgne Kinderen en Familie zgneu hartel ken dank voor de vele bewgzen van belangstelling die hij mocht ondervinden gedurende de ziekte en bet overlgden zgner Echtgenoote F A STAM Gouda 15 Maart 1881 De Arrondissements Rechtbank ie Rotterdam heeft bij vonnis van 9 Maart jl het door de gefailleerde J W van MAAREN Weduwe A VAN Gbnt vroeger Verfster te Gouda aan hare Crediteuren aangeboden en door hen aangenomen accoord gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J PORTLIJN DROOGLEEVER ïwee of drie Kostg ang ers OX VBAA6 D by fatsoenlpe Burgerlieden tegen billijken prgs Adres franco onder No 557 aan het Bureau dezer Courant ER BESTAAT GELEGENHEID VOOR Kost en Inwoning met VItIJJB KAMBB voor een of twee Meeren bg fatsoenlgke Bnrgerlieden Adres by den Boekh P van OUDSHOORN Kleiweg Mevrouw SPRUUT Büchneb TURFMARKT verlangt een Kin der me is je niet beneden de vflftien jaar oud IN EEN KLEIN GEZIN WORDT een Dagmeisje ffevretagd van den P G om haisw rk te verrichten Adres onder No 551 aan het Bnrean dezer Courant Mevrouw ROBETTE Fluweeleu Singel VRAAGT MET MEI eene Dienstbode van den P G die goed kan kok n en werken en vau goede getuigen voorzien In een Gezin zonder Kinderen te Rotterdam wordt met 1 MEI gevraagd eene FLINKE OIENSTSOSE P G 20 tot 25 jaren ond voorzien van goede getuigen Aanvankelflk loon 100 mèt inbegrip van tWaschgeld Adres Jonker Fransstraat No 117 Twee bekwame Timmerlielea GEVRAAGIt voor VAST WERK Franco onder No 556 bg den Uitgever dezer Courant Wordt VERLANGD tegen 16 April eene fatsoeniyke Burgerwoning voor een zeer klein Gezin Aanbiedingen met opgave van prys en stand worden franco ingewacht onder lett H by den Boekhandelaar J H ZITMAN te Leiden ® ® 3Ï uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrygbaar by G OVEREIJNDBR Jji Markt 148 Gouda GOLDSCHE Ee afems Onderneming Het doel dezer Onderneming is de regeling van aUe Begrafenlaaen te GOV DA en omliggende Gemeenten volgens billy ke Tarieven waaronder alle fooien en extrabelooningen begrepen zyn Inlichtingen verkrygbaar bg den Directeur W F CARBIÈRE Westhaven 144 TE HDDR GETRAAGDT in het drukste g edeelte der Stad EEN FLIJNK wmuuis Offerten onder No 555 aan bet Dnreaa dezer Conrant Een fatsoenlijk Man gehuwd van netten huize niet onbekend met de Moderne Talen xoekt eene betrekking als MA GAZUJflMEESTEB BEIZIGEB of iets dergélijka De beste referentiën staan hem ten dienste Brieven franco onder No 558 Bnrean dezer Conrant Openbare Vrywilllge Verkuuping by veUing op DING8DAG 22 MAART 1881 en by afslag op DINGSDAG 29 MAART 1881 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den HeerC SrvANDXN BEBGH aan Stolwykersluis nwiy Gouda van Eene Bouwnunswoning met KOESTAL HOOIBERG SCHUREN verder GETIMMERTE TMN BOOMGAARD en EBF eene Arbeidemt oning verder GETIMMERTE en ERF ét diverse perceelen nitmnntend Wei Mooi en Bouwland WEG en WATERING alles staande en gelegen in de gemeente Gouderaii en Veerstalblok te zamen groot circa lH i bunder bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landergen dadelgk na de toewgzing en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betaling der kooppenningen den 16 Jung 1881 Nadere informatiën zgn te bekomen ton Kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk aan en IJttel ÏÏEBMUS PILL bereidjvolgens het echte recept van BE Wed KUENEN ZOON zyn zeer nuttig tegen ongeateldheden der maag heilzaam voor de apU verteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitalgg zacht laxerend en alijmafdrijvenil 37 s Ct de Doos verkrygbaar te 601ID4 alleen bij L MWL Benthutzen W d Bouw MoordrecHt 0 H Foat meester Ovdewalen Pr Vree Bleiamjk S van der Kraita Woerden V W SwecrmiD Bodegraveni F Venloot Zevenhuttem h Prina Ilauttrecht K Ooiterliog en m tie bekende depute in andrre plARtHO Men wachte zicti voor namaaksels t Ql KIIe doosje gelakt en gestempeld met de kand teekenirtg van dr vervaar igers Wed KUENEN ZOON ChemUten Snelpersdruk vau A Brinkman te Gouda Met 1 Apiil beint een nieuwLwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS INRICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEEOOKZAKEN BÜKGBMEESTBE en WETH0ÜDEB8 der Gemeente Gonda Gelet op artt 6 eo 7 der Wet Tui den Sn Juni 1876 SUaatthlad No 95 Brengen ter algemeene kennii dat op de Secretarie ter viiie ie gelegd een vertoek met bijlagen van de Direetie der Stearine Kaarsenfabriek om vergnnning tot bet stichten van era Stoomwerktuig in het jxroeel gelegen aan de Bleekerskade kadaster Seotie Ë No 1012 Dat op Woensdag den SO Maart 1881 de namiddags ten 1 nre op het Haadbnia gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde rergonning in te brengeii en dat gedurende dtie lUij Mi vóór dien dag óf de Secretarie der gemeente vaa de ter lake ingekomen sofariftaren kan orden Itenitis genomen Gonda den 16 Maart 1881 Burgemeester en Welhonders roornormd VAN BEBGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Ituitenlandscli Overzicht De meeste dagbladen bespreken de staatkundige beleekenis der troonairiaseling in Bosland De Standard gelooft dat de nieuwe Ciaar bondgenooten voor Rusland zal werven maar betwijfelt of Frankrijk juist thans zich iu een of en defensief verband met Rusland tal inlaten De JDailg Telegraph gelooft dat bet optreden van den nienwen Keizer een nog nauwere aansluiting tussohen Oostenrijk en Daitsohland ten gevolge zal hebben De Timeê zegt De innige vriendschap tnaschen keizer Wilhelm eit den overleden Czaar was een onderpand voor de bevestiging van den Europeeschen vrede Naar het blad hoopt zal de nieuwe Keizer inzien van hoe groot belang het is de goede verstandhouding tusschen Rusland en Duitscbland te handhaven en hoe aanbevelenswaardig in dit opzicht het voorbeeld zijn vaders is Ook aan de Duitsche kranten bemerkt men dat er vrees bestaat dat de verhouding tot Rusland onder Alexander III minder gunstig zal zijn al spreekt men die vrees niet direct uit Men weet wat de oorzaak is van die vrees de nieuwe Keizer gehuwd met een Deensche prinses werd althans vroeger voor antiDuits oh gehouden of de geruchten daatover geheel juist waren is natuurlijk moeilyk te beoordeclen Zeker is het dat in den laatsten tijd de verhouding beter was de Rossisohe Kroonprins betocht zelfs Berlijn en werd aan het Hof zeef voorkomend behandeld Tooh is het waar dat Dnitschland minder gerust moet zgn want bet kan met Alexander III niet die zekerheid hebbeu welke het had onder Alexander II dat zoolang de Czaar leefde er geen oorlog met Rusland zou z n Van den nieuwen Keizer heeft men gunstige verwachtingen zijn opvoeding werd toevertrouwd aan Podebonojzeif een man van karakter men gelooft dat deze naait Loris Melikoff welke laatste van het be in af de vertrouwde was van den nieuwen Czaar een werkzaam aandeel zal nemen in het bestuur Vroeger werd de Kroonprins gehouden voor een aanhanger van de ultra Slavieohe partij f lohijnt dat de ervaring van de laatste jsren hem vrij kalmer heeft gemaakt Aan zjjn goeden wil om Rusland te genezen van tön wonden ontbreekt het zeker niet maar looui de geschiedenis van Alexander II leert de edelate pogingen stuiten af op gebrek aan geschikte personen om de hervorming toe te passen eu de weinige ontwikkeling van de menschen waarop de hervormingen toegepast moeten worden De Pranaohe Kamer der Afgevaardigden heeft op voorstel van den heer Dubodan lid der rechterzijde door den voorzitter ondersteund met eenparige stemmen besloten om de zitting te verdagen als bewijs van deelneming in den slag welke Rusland getroffen heeft In den Senaat wilde de heer Bathie Dinsdag zjjne interpellatie over de uitvoering der Maartdeereteo ontwikkelen maar op het bericht dat de SÏamer der Afgevaardigden hare zitting had gestaakt wegens den moord op keizer Alexander II ging ook de Senaat uiteen Nog altijd vormt het voorstel betreffende den Krulin de liite het onderwerp van de beschouwingen der Franacbe dagbladen maar nieuwe gezichtspunten Worden niet meer bijgebracht en de quaestie is thans zoover gekomen dat er niets anders overblijft dan haar door eene stemming te beslechten Het voorstel van den heer Gladstone om de additionneele kredieten urgent te verklaren heeft in het Lagerhuis de vereiachte meerderheid van drievierden der aanwezige leden niet verkregen S86 stemmen waren voor en 212 tegen De premier verklaarde zich bij dit besinit neder te leggen doch zich latere vrybeid van handelen voor te behouden De heer Stafford Nortkoote het hoofd der oppositie in het Engeisehe LalctHni heeft in een Imef aan zijne kiezers de redenen bekend gemaakt waarom hij en de gansche conservatieve partij zich zouden verzetten tegen het voorstel van den heer Gladstone om de suppletoire begrootingen voor het loopeude dienstjaar te behandelen onder de nieuwe instelling der orgenti welke bij de lersehe wetten zulke goede diensten bewees Drze vraag zegt sir Stafford raakt het wezen en het merg van oo parlementair stelsel en het voorstel bedreigt de rechten en vrijheden van het huis in betrekking tot zijne bdde groote werkzaamheden debat over de grieven vXr het de middelen toestaat en de critiek der begroottng en van haar bedrag vóór het d ministers hunne elschen inwilligt Men voert daartegen aan dat de tijdsomstandigheden den buitengewooen maatregel noodzakelijk maken voor deu geregelden gang der staatszaken maar dit ia niet loo De regeering komt wat laat met hare voorstellen en staat men haar uu de urgentie toe dan zal zy volgende keeren weer te laat komen en dan zullen alle waarborgen welke de waakzaamheid van het parlement zich tegen machtsoverdrjjviug van ministers heeft verschaft worden vernietigd Vertoont zich in het financieel debat de obstructie dan kan men in het laatste ressort nog steeds de urgentie toepassen voor zekere bepaald aan te wijzen onderwerpen Doch het is nog niet gebleken dat er eenige georgautseerde obstructie te wachten is Naar aanleiding van dit schrijven doet de Daily Next uitkomen hoe zeer de nieuwe bepalingen tegen het obstructionisme een kabinet afhankelijk maken van de oppositie aangezien ze slechts toegepast kunnen worden wanneer drievierden der aanwezige leden dit willen De gevolgen der verwerping vau het voorstel des heeren Gladstone zullen overigens niet zoo belangrijk zgn als men eerst dacht De premier kan zijn voorstel later herhalen en wanneer dan blgkt dat het onmogelgk is om vóór 30 Maart het wettelijk bepaalde tijditip over de begrooting te stemmen zullen de conservatieven zich wel verplicht zien om de urgentverklariug aan te nemen Het kabinetGladstone kan dus altijd zeker zijn bijtgds met de discussie over de suppletoire kredieten gereed te komen en het zal dus niet de nadeeligc gevolgen ondervinden van het stelsel van obslruotionisrae door een deel der lersohe partij vooral bij den aanvang der parlementezitting iu toepassing gebracht en waardoor zulk een kostbare tijd is verloren gegaan De wapenstilstand in de Transvaal is met vier dagen verlengd Door Reuter wordt uit Durban geseind dat er onder de Boeren in den Vrijstaat groote opwinding heerscht eu dat zij slechts een voorwendsel afwachten om zich bij de Transvaal te voegen Zij schijnen te vreezen dat de groote troepenmacht welke naar ZuidAfrika wordt gezonden de bedoeling van Engeland aantoont om ook den Vrgstaat te anneieeren Deze vrees schijnt overdreven Engeland zal voorloopig niet veel meer aonexeeren De Spaansche pers houdt zich levendig bezig mei de jongste gebeurtenissen is Portagal en schijnt te gelooven dat zij de voorbode zijn van deu val van het kabinetBraamcafflp zij komt tot die onderstelling omdat de algemeene opinie zeer tegen het kabinet schijnt ingenomen te zijn en de Kamer der Pairs stellig hel door de Tweede Kamer goedgekeurde ontwerp betreffende de Portugeesche bezittingen in de Delagoabaai verwerpett zal Mocht het Kabinet eene nederUag lijden dan zou de Koning den hertog van Avila met de vorming van een nieuw ministerie belasten De begeerigheid der Engelacben naar bet bezit der Delagoabaai is reeds van ouden datum In 1824 verkocht een Kaffervorst aan zekeren Engelacben zeekapitein Owen een streek land aan de De lagoabaai en de Engelsche logica zeide Owen is Ëngelsch onderdaan derhalve is dit Engelsch grondgebied De Portngeezen voerden daartegen aan hunne eeuwenoude aanspraken en hun feitelijk bezit Zoo bleef de zaak hangen tot 1873 toen bet gerucht verspreid werd dat prins Bismarck om voor de Duitsche emigranten een voordeelig arbeidsveld te vinden met Portugal onderhandelde over de Delagoabaai Dat wekte onrust is Engeland en men wierp de oude aanspraken van Owen weder op Wijl de Portugeesche regeering niet gewillig wilde totgeven werd de zaak iu 1873 onderworpen aan de uitspraak van den president der Fransche Repabliek Maarschalk Mac Mahon wees in 1875 uit dat bet gansche Delagoa gebird rechtmatig toekwam aan de Portugeezen eu Engeland liet de zaak rusten wgl Portugal de verzekering gaf dat het niet met prins Bismarck had onderhandeld en dit ook later niet zou doen over deo afstand van de Delagoa baai Toen echter gedurende den Zoeloe oorlog het waarschijnlijk werd dat de Zoeloes wapens en ammunitie kregen over de Delagoa baai oefende de EngelsofaE regeering door haar diplomatie zulke pre sie op de Portageesche regeering uit dat men in Mei 187 het eens werd over het tractaat dat thans door de Cortes is goedgekeurd Na de vaststelling van het concept kwam er echter een nieuw ministerie in Lissabon aan het roer dat deze auti nationale zaak liet rusten Hoe Engeland uu aan het ministerie Braamcamp toch het tractaat heeft afgedwongen is nog een geheim BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1881 Gisteren middag had ten Raadhuize dezer Gemeente de aanbesteding plaats van de vergrootiug der Rijks Hoogere Burgerschool Ingeschreven werd door C J 0 Hoogendgk voor 30980 P J Burghout voor ƒ 26960 Gebr de Jong voor ƒ 26648 H J Nederhorsl vour ƒ 23874 G Tooruvliet en W Bochoveu voor ƒ 23930 en G P Dessing voor ƒ 22200 Toen in het laatst van het vorige jaar de Afdeeling Gouda en Omstreken der Vereeuiging Foliionderays werd opgeheven werd spoedig daarop hier een Correspondenlschap dier Vereeuiging gevestigd Heden avond heeft nu in een der bovenzalen van de Sociëteit de Reunie eeue samenkomst plaats der Goudsche leden vau FoUsoiiderwijs om de vraag te bespreken of het wenschelgk is weder eene Afdeeling in het leven te roepen Op deze bgeenkomst zal tevens de Beschrijvingsbrief voor de Algemeeue Vergadering worden behandeld