Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1881

VERGADERING tan den GEMEENTERAAD Trqdag den IS Maart 1881 dei namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De rekening en rerantiroording der baten en lasten Tan bet Toormalig Armbestunr ran Stein voor 1879 Het Toorttel tot wijiiging der begrooting rau bet Bargerlyk Armbestuur dienst 1380 Het f oorstel tot wgtiging der begrooting roor het Stedelijk Museum ran Oudheden dienst 1880 Het Toorstel betrekkelgk de aanstelling van eeuen huismeester en eeue huismeesieres in het Gasthuis Het voorstel betrekkelgk het aanvaarden van een legaat ten behoeve van het Museum vao Oudheden büproken door wijlen de wed v Werkhoven geb Bosman Het adres van K Jonker houdende verzoek om een stuk grond aan de Vest te mogen hureu Het Kohier der Flaattelyke directe belasting op de inkomsten dienst 1881 Te benoemen Eenen stads geueesbeer Eenen 2en onderwgzer aan de 2e Burgerschool Toor jongens Eene onderwgzerea aan de 2e Burgerschool voor meisjes Volgens van den admmiatrateur der Nederlandsohe fdeeling op de internationale tentoonstelling te Melbourne ontvangen bericht lyn o a de volgeode bekroningen door de jury toegekend C G van der Post Gouda sigaren 2e prijs klasse getuigschrift Order of Merit G P H Zimmermann Leeuwarden kaart van Suriname 3e idem J Prinoe Co Gouda pgpen 2e idem en de Nederlaudsche Regeeringscommiseie onderwys 2e id De administrateur meldt verder dat men aan deie bekroningen nog uiet te veel gewicht moet h£obten daar daarin door de Hoofdoonmissie verandering kan worden gebracht Per volgende mail kunnen weder verdere bekroningen worden tegemoet geiien terwgl door den administrateur voor verscheidene inzendingen herkeuring is aangevraagd Men zal zich herinneren dat voor een jaar te Amsterdam een onderzoek beeft plaats gehad naar het voorkomen van besmettelgke oogziekten aan de verschillende openbare scholen De heer N van Rguberk arts en officier van gezondheid Ie kl beeft ter Terkrqging van het doctoraat in de geneeskunde in de Torige week aan dit onderwerp een studie gewgd die bg de heeren Soheltema Holkema is uitgegeven Aan bet onderzoek heeft de heer van Sgnberk persoonlgk gverig deel genomen hg heeft aan de uitkomsten daarvan aanteekeningen toegevoegd over waarnemingen door hem als adsistent van prof Gunning gedaan en eindigt met zeer behartigenswaardige wenken tot bestrgding vac de kwaal die Taak op blindheid uitloopt Wg vestigen de aandacht op dit werkje Zondag mocht ds C Bakker pred bij de Evang iMb gemeente te Pnrmerend den dag herdenken waarop bg vgftig jaar geleden het predikambt mvaardde Zoowel zgne ambtsbroeders als de leden xgaer gemeente gaven den waardigen jubilaris de prekendste bewgzen hunner hoogachting en toegenegenheid Door stemgerechtigden der herv gemeente te Boakoop ia een kiescollege verkozen Voor het Haagscfae gerechtshof is behandeld het hooger beroep door den landbouwer r H inge tda tegen een vonnis der rechtbank te Rotterdam vutbg hg veroordeeld wat op de vordering van den beer de G tot ontruiming van het door hem bewoonde huis Dit huis wat met eene hypotheek belaat geweest en wegens wanbetaling der renten had de hypotheekhouder gebruik gemaakt van de hem toegekende onherroepelg ke volmacht tot verkoop De geïutimeerde die kooper werd van het perceel dagvaardde alsno den appellant tot ontruiming In appel werd deze taak alleen namens den geinlimeerde bepleit en wel door den advocaat mr Kranenburg idhier die de grieven welke door den appellant sohriftclgk waren ontwikkeld trachtte te weerleggen Die grieven kwamen in hoofdzaak hierop neer dat door den hypotheekhouder niet zou zgn Tcrkooht overeenkomstig plaalaelgk gebruik Volgens pleiter bad de rechtbank zeer juist beslist dat dit wèl het geval waa geweest en dat in ieder geval in dit proces deze bewering den appellant niet kon baten wgl hg dan vroeger vernietiging van den koop had moeten vorderen De uitspraak in deze vermelden wg nader Staten Oeneraal Tweeuz Kahzx Zittingen T n 16 en 16 Maart De heer Bahlmann heeft verlof gevraagd en verkregen om op een nader te bepalen dag den Minister van Waterstaat te interpelleeren over den waterstaatstoestand in het uoordoostelgk deel ran NoordBraband wegruiming van het overtollige tand te Nieuwkugk en oVer den stand der enquête naar de handelingen van het waterataats bestuur De heer Cremers heeft een motie voorgesteld om op het voetspoor van het besluit waartoe graaf van Zuylen van Nyerelt 16 jaar geleden ten aanzien van den moord op president Lincoln het initiatief heeft genomen Het leedwezen en de verontwaardiging van de Nederlandsche Kamer uit te drukken wegens den afschuwelgken moord op een der edelste Vorsten van Europa gepleegd Namens den afwezigen Minister van Buitenlandsche Zaken tgdelgk president van den Ministerraad heeft de Min van Financien verklaard dat de Regeering ten volle instemt met deze motie van hulde jegens een Vorst die van zgn standpunt zooveel voor de vrgheid en de welvaart zijns volks beeft gedaan en van verontwaardiging over de gepleegde wandaad De Kamer heeft zich zonder beraadslaging eu zonder stemming met de motie vereenigd Alsnu was aan de orde de volgende motie van den heer van Houten De Kamer Overwegende dat de invoering eruer nieuwe belasting afgescheiden van verbetering van eeuig ander onderdeel van het belastingstelsel door den fioancieelen toestand niet wordt gevorderd dat voorts door de Reegering een voorstel tot vervanging der patentbelassng is toegelegd eu de kennisneming van de wgze waarop rg lich voorstelt in het vervolg de voordeden uit bedrgfskapitaal te trelfen weneohelijk is om over de door haar voorgestelde regeling eener rentebelasting een juist oordeel te kuanen vormen beiluit het ontwerp van wet betreffende de rentebelasting vooralsnog niet aan de orde te stellen en gaat over tot de orde van den dag De heeren Blussé Butgers en Idserda bestreden de motie Zij is in strijd met alle antecedenten hare aanneming zou weder alle belastinghervorming op losse schroeven zetten en de zoo noodige versterking der middelen beletten Ten aanzien dier middelen dacht de heer van Houten veel te optimistisch Op Indische baten kan men niet met zekerheid rekenen en de uitgaven nemen gaandeweg toe De heer Butgers berekende zelfs dat jaarlgks 16 millioen meer noodig is dan thans ontvangen wordt De heeren v Eek Hegdenrgck en Corver Hooft daarentegen verdedigden iet beginsel der motie niet als motie van wantrouwen maar om door uitstel te komen tot een algemeene eu goede regeling zoo met betrekking tot India als tot regeling van de gemeentelijke financiën De heer v Eek vereenigda zich echter niet met de motieven van de motie en stelde daarom een amendement voor strekkende om eenvoudig te verklareu dat de behandeling van de rentewet vooralsnog niet noodzakelgk ia Na verdediging der motie door de heeren de Savornin Lohman en van Houten en bestrgding door den heer van der Kaay verklaarde de Minister de dadelgke behandeling van de rentewet onvermijdelgk te achten om middelen voor te bereiden tot voorziening in de behoeften Voor de toekomst De rentewet is geen afgesloten geheel Daarnevens staan andere plannen zooals bedrgfsbelasting berustend op het beginsel van belasting der werkelgk genoten opbrengst van den arbeid naar eigen opgave In het onbepaald uitstel van de rentewet kan de Minister slechts zien een afkeuring van de financieele politiek der regeering en weigering tot medewerking aan de afdoening der rentewet De heer de Casembroot heeft verlof gevraagd en bekomen om op een nader te bepalen dag den Min V Koloniën te interpelleeren over de behartiging van de belangen der Javaansche bevolking bg de exploitatie van de Indische spoorwegen In de zitting van gisteren is na uitvoerige discussie de motie van den beer van Houten tot uitstel van de behandeling der rentewet door hem ingetrokken maar overgenomen door den heer Schimmelpenninok van der Oije en verworpen met 62 tegen 29 atemmen nadat de motie van den heer van Eek verworpen was met 61 tegen 30 atemmen Heden komt de rentewet in behandeling Dinsdag voormiddag heeft op het Boomsch Katholieke kerkhof te Kralingan de teraardebestelling plaats gehad van den heer G O Bongaeris deken van Rotterdam eu rustend pastoor van Kralingen Terwgl reeds een geruimen tgd te voren ihet geheele kerkgebouw was bezet door de talrgke schare die uit Kralingen Botterdam en andere jilaatsen was samengestroomd werden kort voor den aanvang der plechtigheid de genoodigden binnengeleid Hiertoe behoorden het College van Burgemeester en Wethouders met den gemeente secretaris van Kralingen eu de afgevaardigden der plaatselgke schoolcommissie aldaar terwgl uit Rotterdam o a vertegenwoordigd waren dt Kerkbesturen der parochièn het B E Parochiaal Armbestuur de Vinoentins de Gregorius de Katholieke Leesvereenigiog de kieivereeniging De Oroniwet en bet Laurentiusgesticht Bovendien waren er verscheidene particulieren die hetzg alt genoodigden hetzg speciaal als vrienden of bekenden van den overledene ook uit Rotterdam waren opgekomen Tot deze laataleu behoorde de beer Joost van Vollenhoven oud burgemeester van Rotterdam Bg 2 de opening der plechtigheid plaatste zich een stoet van ruim veertig geestelgken voor het altaar Nadat aldaar de voorafgaande psalmen en gebeden waren gelezen werden binnengeleid pastoor A J Bongaerts uit Voorschoten met pastoor J B Mobrou uit Overschie en kapellaan J G Bongaerts uit Gouda Daarop werd door eerstgenoemde broeder van den overledene onder adiiitentie der beide laatstgenoemden zgnde diens neVen de Mis gecelebreerd Het zangkoor deed hierb eene Mis van Baner hooreo Na de Mis schaarden zich de geestelgken rondom de Igkkist Uit hun midden hield de pastoor N E Taverne van de parochie van den H Laurentius te Botterdam de igkrede Naar aanleiding der leenprenk uit bet Boek der Wgsheid Denkt over God in tgds en dient hem en zoekt hem eni schetste hg den overledene gelgk deze zich in zijn leven als tronw volger van dit voorschrift heeft gekenmerkt niet alleen in zgn priesterlgke maar ook in elke andere kerkelgke betrekking evenals overal ook buiten zgn werkkring Nooit heeft iemand te vergeeft bg hem om raad of hulp aangeklopt Wie hem gezien heeft in zgne studeerkamer en daar verbaasd beeft gestaan over de buitengewone eenvoudigheid neen over dien naakten vloer die naakte wanden ja men kan reggen over die armoede welke men in eene gemeente als Kralingeu niet zon verwachten heeft tevens zgn stillen eenvond kunnen waardeeren een eenvoud waardoor evenieer zgn tafel en bediening zich kenmerkten Z6ó waa hg als grgsaard en iaó is hg geweest gedurende dat lange tgdperk waarin men hem te Kralingen heeft leeren kannen ió6 is hg gebleven onder zgne rangen en titels van procurator van het seminarium geheim kamerheer van den Paus deken van Rotterdam ridder der orde van den Nedeilandschen Leeuw t i waa en bleef hg dezelfde voor prief terschaar gemeentenaren en allen met welke hg in betrekking stond omdat hg tteeds God en niet zich zelven tocht Na dit ook nog in nadere bgzonderheden in herinnering te hebben gebracht eindigde de spreker met den wensch naar Gods bgstand ter aankweeking aa diezelfde edele gexindheid bij allen Nadat daarop de kerkelgke Igkplechtigheden waren verricht door den paatoor P C T Malliogré uit Gouda deken aldaar thana tgdelgk deken van Botterdam werd de kist grafwaarts gebracht raarbg de slippen van het lykkleed werden gedragen door de Kerkmeestera Bg dien laattten tocht sloot nagenoeg de geheele schare zich aan bg den stoel Met de gebruikelgke ceremoniën aan bet graf eindigde de plechtigheid De heer Gleichman heeft als amendement op het oiitwerp Rentebelasting voorgeateld de laatste alinea van art 6 te lezen als volgt Ingezetenen kooplieden zgnde in den zin van art 2 van het Wetboek van Koophandel zgn voor hun inkomen niet belastingplichtig voor zoover het verkregen wordt uit kapitalen in bun beroep aangelegd en gebezigd Te Amsterdam heeft gisteren de feestviering ter gedachtenis aan P C Hooft t 300tten geboortedag plaata gehad De letterkundige byeenkoott in ielia Merilii was druk bezocht Dr W Doorenbos sprak daar de feestrede uit ter eere van dsn groolen Drost van Muiden Wg eeren in btimf teide tpreker den liefelgken en geeatigen zanger van het zoettte eu zuurtte op aarde den keraaobtigen betchrijver van den grooten strgd voor onze onafhankelgkheid den edelen strgder voor de rechten en de macht onzer taal en den voorganger op den weg van ideale daden en gedachten en denken Sprekers boeiende rede werd met geestdrift toegejuicht Daarna werden drie stukken voor claveoimbaal met concertante viool en viola van Ramean ten gehoore gebracht door mej Benedicts en de bh Cramer en Bosmans het waren La Coulioam La Livoi en Le Vezinet Vervolgens droeg mevronw Kleine Hoofts gediohten Klaghte der princesse van Oranje over t oorlogh voor s Hertogenbos en Bey van JoSrouweu uit het 4e bedrgf van Baeto treurspel voor De voordracht van gedichten van mejuSV Josephine De Groot moest daar zg ongesteld was vervallen Mejuffr Anna Sablairolles reciteerde onder meer Amaril hat iok hair wt uw tuytjen Verder werden er nog voordrachten gehouden door den heer Jan C de Vos liederen van Hooft gezongen door den heer J Bogmans een dramatische voordracht gehouden door mejuffr Anna Sablairolles en den heer Jan C de Vos een rede door dr J ten Brink voornaraelgk handelende over brieven van Hooft aan Anna Roemer Visscher en aan Teaeelschade alles nog afgewisseld door muzikale voordrachten I elix was toepasselgk versierd Venohillende voordrachten werden gehouden in het coalunm uit Hoofts tgd Na het letterkundige feest werd de buste van Hooft in bet huis dat hg op de Keizersgracht bewoonde plechtig onthuld De Fomologische Vereeniging te Boskoop heeft zich tot den gemeenteraad aldaar gewend met een adret waarin zg de overtuiging te kennen geeft dat aan meerdere kennis voor den tuinbouw in het algemeen eu voor deze gemeente in het bgzonder een diep gevoelde behoefte bestaat dat om den strqd om het bestaan met goed gevolg te kunnen voeren dekennis die thans bestaat onvoldoende is en dat cal men de concurrentie met het bnitenlaud kunnen volhouden de toekomstige beoefenaar van het vak behalve voldoend onderwg a in de meest gebruikt wordende levende talen ook kepnis zal moeten bezitten van wiskunde natuurkunde scheikunde plant en dierkunde enz en van de theorie van den tuinbouw dit dit alles zooveel noodig voor en onderwezen met het oog op de bgzondere behoeften van den aanstaanden tuinbouwer De Vereeniging meent dat deze behoeften kunnen worden vervuld door de oprichting van wege de Gemeente met medewerking van het Bgk van een tuinbouwschool volgens een bg dit adrea overgelegd ontwerp Wat de medewerking van het Bijk betreft de Vereeniging stelt zich voor dat deze zou kunnen worden verleend door aanstelling en bezoldiging van het aan de school verbonden personeel De schoolgelden zouden kunnen komen ten bate der gemeente lerwg I de gemtente met het Bgk een contract zou kunnen aangaan waarbg de aom bepaald werd waarvoor de inrichting met wat er toe behoort te allen Igde zou kunnen worden overgenomen De gemeente zou dus voor hare rekening hebben de stichting van het noodige gebouw en het aanschaffen der meubelen etc benevens het onderhond van een en ander De uitgaven voor een hectare land waarop de ichool gebouwd zou moeten orden lohat de Vereeniging op 8000 De kotten van een gebouw tgn geraamd op 22 000 Die van hel noodige meubilair etc op 6000 De jaarlgkache ouderhoudtkosten op 629 Aangenomen dat de gemeente het benoodigde kapitaal van 36 000 leene tegen deu marktprgs van 4 pCL waarbj gevoegd voor jaarlgksche afloaaing ƒ 700 loodat het geheele kapitaal kan afgelost zgn in 60 jaren en het genoemde onderhoud op ƒ 629 per jaar dan zou de inrichting voor de gemeente eena jaarlgksche uitgaaf vorderen van 2043 Waarvan afgetrokken de inkomsten der schoolgelden van geraamd op 80 leerlingen ad 40 a ƒ 1200 Toor l aar eane uitgaaf zou overblgven van 843 De hoofdlgneu der nienwe bedryfsbelaating die ter vervanging van het patent bg het Dep van Financiën in bewerking is zgn volgens de verklaringen van den Minister van Financien de volgenile 1 Van den grooten kring van industrieelen zal een zeker peroentage van de fenoien winst berekend naar de drie of vier laatste jaren worden gevorderd n iy OHfi le geheel op den voet der thana aanhangige rentebelasling 2 Van de kleine industrieelen en neringdoenden wier inkomen beneden een zeker bedrag blgft zal een belasting worden geheven meer op den voet van de tegenwoordige patentbelaating en dus zonder eigen aangifte 3 Van de ondernemers van publieke vermakelgkheden eus cal eene belaatlng worden geheven niet naar de genoten winst maar naar den aard en den omvang van het bedrgf Maandagmiddag brak een felle brand uit in een boerderg in de onmiddellgke nabgheid der voormalige Aniwerpsche poort te Breda De vlammen door deu harden wind aangewakkerd namen loo nel toe dat binnen een hal uur aliet in den aaah lag terwijl de bewoner een reedt bq aard man door het instortende brandende dak verpletterd werd terwgl hg nog een paard wilde redden dat met t ee koeien in de vlammen is omgekomen Sen koe en een vaart zg n nog door den armen boer gered Hg laat eene weduwe met vier kinderen aokter Te Amaterdam it gitteran de 41e algemeene vergadering gehouden der Holl Maatichappg van landbouw Er waren 61 afdeeliogen vertegenwoordigd uitbrengende 671 stemmen Aan de orde was het voorstel van het hoofdbeatuur tot het indienen van en adret san de tweede kamer der staten generaal tot ondertteuning van het ontwerp van wet op de rigistratie Een ontwerp adrea in dien zin was aan het oordeel der afdeelingen onderworpen Na eenige discussie werd bedoeld ontwerp adres bg acolamatie aangenomen Vervolgent wat aan de orde het voor tel van het hoofdbestuur om eene som van hoogatens 3000 uit te trekken voor ee e Nederlandsche inzending van zuivel op de tentoooatellingen van Birmingham of Londen te Gent en te Hanover In den loop der discussie werd dit voorstel door het hoofdbeatnur in dien zin gewgcigd dat hoogstens 2000 zullen worden toegestaan om incendingente steunen op verschillende tentoonstellingen vanlandbouw zuivel en vee Dit voorstel werd aangenomen met 618 tegen 46 stemmen Omtrent het volgende voorstel van deafdeeling te Wormerveer Aangezien de bereiding van boter en kaas grootendeelt geschiedt door vrouwelgke personen zoo stelt die afdeeliug de vraag Wat kan er gedaan worden om vrouwen en meisjes theoretisch en prsctisch op te leiden tot bekwame kaas en boterbereidsters P betlitte de vergadering bg acclamatie dat het rapport ran de Leidsche commissie cal worden afgewacht vóór eeuige eindbeslissing zal worden genomen Voorta besloot de vergadering nog op voorstel van den heer Wallen ten inde de besmetting van het rotkreupel tegente gaan zich bg adrea tot gedep staten van Noorden Zuid holland te wenden met verzoek eene provinciale regeling op dat punt in het leven te roepep De maatschappij telt thans 13600 leden Hetverlies van leden ten gevolge der verhoogde contributie cal vermoedelgk het geraamde getal van 1100 niet bereiken De heer Busken Huet betoogt iu de JputtrAimmer dat Engeland uit zich self niet zal toegeven aan de eisohen der Transvaaltche Boeren alteen door eene diplomatieke oonferentie kan het daartoe bewogen warden Nederland is van zelf aangewezen om daartoe de eerste slappen te doen en de heer Huet ontwikkelt de redenen waarom de verschillende mogendheden die daaraan deelnemen invloed op Engeland kunnen uitoefenen Huet resumeert cgn betoog aldus De eenige kana der Boeren op herstel hunnerrepubliek ia dat hunne caak in een Europeeschcongres ter tafel kome en luik een congres is deeenige macht waarvoor Engeland met behoud zijnereer zwichten kam en in het belang van zgn goedennaam zwichten tal Ten overstaan van een Europeesch teheidtgeriobt heeft Engeland aan NoordAmerika de tohade vergoed tengevolge ijner oogluiking en medeplichtigheid door de AUila a aangericht Ëvenzoo kan Engeland alt medelid vaneen Europeesch congret de aanhechting van denTransvaal intrekken en aan de Boeren hunne republiek teruggeven Zoo Nederland in naam zijneroude betrekking op de Kaapkolonie bet initiatietname dan loa het eane ptti vertooniog maken Meer dan dat het zou den Boeren eene wezenlijkedienat bewgcen en door zgn voorbeeld staven datkleine volken niet onherroepelgk veroordeeld cgn slechts voor apek en boonen bg de wereldgeaobiedenia aan le zitten Te Wormerveer beeft men het plan opgevat tot vorming van een algemeen bond van kantoorbedienden in ons Wadi dat zich hoofdcakelgk ten doel tal etellen de ondarslenning van bedienden die buiten tchuld hunne betrekking varloren hebben De Staat Ct n 62 bevat het in mi n 36 afgekondigd koniuklgk betluit bepalende dat de wet tot instelling eener rgkt poatspaarbank op 1 April a a in werking treedt en met denzeliden datum buiten werking gesteld worden de kon betiniten betreffende de medewerking der poaladminiatratie tot inbreng van gelden in ipaarbankeo alt oveigangtmaatregel it bepaald dat voor hen die op den voet van het bepaalde bg laatttbedoolde besluiten gelden in tpaarbanken belegden nog tot 1 Juli 1881 gelegenheid zal bettaan door tutaohenkomat der daarvoor aangewezen poat en hulpkantoren die gelden op de vroeger voorgetohreren wgze terug te vorderen B en W van Botterdam hebben den gemeenteraad gepreadriteerd over de vraag over een bqdrage van Vis in de verdere koeten van den waterw naar zee hoogttent tot een bedrag van ƒ 3 000 000 Door B en W en de komm van financiën werden vertohiUende bezwaren tegen die aanvraag ontwikkeld maar z komen toch tot de alotaora dat het belang Tan Botterdam bjj de taak groot genoeg ii om zich den laat der gevraagde bgdrage te getroosten Alleen wil men daaraan eenige voorwaarden verbinden ia de eertte plaata wentoht men een bepaling van den tgd gedurende welken de gemeente tot betaling gehouden tal tgn en ten tweede de bepaling dat de loheepvaart met geen rgkslasten mag werden betwaard LIJST TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de le helft der maand Februari 1881 uit Gouda verzonden en door tnsschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Slicker S van drr Woude Beine Amsterdam B C van Binsum Botterdam Van de Hulpkantoren MOORDBECHT C van der Mege Amsterdam ZEVENHUIZEN Verstolk Botterdam BBIEFKAAETEN C Nibbelenbnrg A Pronk Botterdam Gmtda den 15 Maart 1881 De Directeur van bet Postkantoor te Gouda SIMONS Aan het Bureau van Politie te Gouda cijn gedeponeerd Een Lengtemaat zgude een Meter Laatste Berichten Londen 16 Maart De tweede editie der 2ïiii heeft een telegram uit Durban van 16 dezer dat de Boeren aandringen op herroeping der proclamatie van Shepstone waarbg de Transvaal werd geannexeerd en op volkomen onaf hankeig kheid van alle Engelsche inmenging Zg willen een Engelsch resident aannemen belast met de bescherming der belangen van Engelachen en inboorlingen en cgn bereid den wapenstilstand te verlengen en da onderhandelingen voort te cetten als de nadering der Ëngelacbe versterkingen zoo lang gestaakt wordt Stockholm 16 Maart De Koning ii MJert Zondag avond onwel hij had gisteren en eergiatereft lichte koortsen en heeft den laatsten nacht alcnht geslapen Er vertoonen cich symptomen van Ma begin van ontsteking der linkerlong Brussel 16 ïbart Na de zitting der Kamer heeft de linkercijde een vergadering gebonden en besloten Deacamps vroeger eersten vice president tot president der Kamer te kiezen Descamps nam aan Daarop werd bealoten Hardy de Beanlien tot eersten en Convrenr tot tweeden vice voorxitter te kiezen Brussel 16 Maart De Nmrd gelooft niet aan de vcrwezenlgking van het vermoeden bij een groot getal bladen dat dr aanslag van 13 Maart het signaal zal zijn tot een reactie in Rusland en een atreep cal halen door de hervormingsplannen die bewerkt werden HARETBKBICHTEB Gouda 17 Maart 1881 Bg tamelgken omcet bleven de pi cen nagenoeg onveranderd Zeeuwschp Tarwe ƒ 10 35 10 80 Polderiarwe Puike 9 76 a ƒ 10 g id mindere 9 ifiH Bogge Puike 8 60 9ilM id Mindert 7 00 8 8fc j Voerrogge 6 6 Maia per 100 K G 7 80 tv Gerat Puike Chevelier 7 60 id Mindere 6 50 6 76 Haver Zware 6 6 40 id Lichte 4 20 4 60 De veemarkt met gewone aanvoer hoewel de prqeen enorm hoog waren was eehter de handel traag varkens voor Landen van 24 a 27 ct per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht vette tchapen vlug magere traag te verknopen Kaas van ƒ 28 a ƒ 36 Boter ƒ 1 20 a ƒ 1 66 CORRESPONDENTIE D 1 Ihiir Dl door wa telittal joagi meiijei gehondsa collecte voor do TruuvaJ die volgen het door o bedoelde bbd kitr o gelHMdni m en ƒ 7 S4 hebben apgobr dit beeft in deie gemeeale ge plute gehad Wel ia dt gemeeoto Scbooaboven De rekening tan het Weeihnii en n de Kimer v B Koopbendel wwrofer hetjaUde bied onder njn SUtiniemi tfoAX betreft etenmin Gouda oMar eveneens Schoonhoven De Stkoonhmmclu Ct n 13 Maart jl bevat de door n bedoelde berichten m geheel deieUde woorden onder kaar atidnieni s waar ig dan ook thuii behooren Da i iietwaarKbgnlgk no eU in dat deigelgke Ooudiekt nieawtjea op dien num volitrekt geen aanspraak kannen maken Burgerlijke Stand Qonda OEBOBKN 14 Maart Adriaans ondert C van Vom en e F Welter Catharina oodera H van dor Linden en A van Sohaik OVEBLEDEN 1 Maart J K van der Wonden Ij Sn H A van der Laar wed F Ufeber 84 11 m IS H B tan den Berg 1 j 10 m F H van Bovone hniavr van M van Eek 85 j 7 n 16 W K Bik 8 w P a Roieostraten 1 j A Qoedaard 88 GEHUWD 16 Maart A Fokker Sn E M de Kon Burgerigke Stand van onderstaande gemeenten T n 10 tot 16 Maart 1881 Moordrecht GEBOREN Jannigje onder F Vink en W van Sprang OVERLEDEN P Sprnil Ij l o i i ONDERTBOU WD A Gondriaan an Onderkerk a d lJ el 84 j eo J Bikker 28 j J Plak weduwnaar van J van Adrlcheo 4S j en R Loeve 87 j Oouderak GEBOREN Koeltje ouders M Buitelaar en U KooU M