Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1881

Zondag 30 Naart 1881 N 2Ö8Ö GOUDSCHE COURANT en Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken B j deze Courant behoort een BUvoeicsei 1 imii II II Il 1 1 Met 1 April be int een nieuw Awartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangeen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS wm KEXXlSGEf iXG BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der Gemeente Gouda breogeD ter kennis rau alle Paienlplichtij e iogezeteneo wier namen rootkamen op de tuppletoire registert roor het dienstjaar 1S80 81 dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Seeritarie dezer Gemeente rerkrygbaai zyo wanneer zy lich daartoe persooutyk aanmelden ran den 31 Maart 1881 tot en met den 2 April datraanvolgeode des Toormiddags ran 10 tot des namiddags 1 ore ds Zondag nitgeiondenl zlüleiide overeenkomstig Z M betlait van 17 Ootober 1820 de bioneu dien tqd door de beUoghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deuriraarder der Direote belastingen aan hunne huilen tegen betaling van tie ctnün warden nitgereiki terwyl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftin fi den byaldien zy aangevraagd wordende hun PATENT of een afKhrtft van hetielre niet kunnen reitoonen Gouda den 18 Haart 1881 BwKnuMcr en Wethonden Toa ra aem d i VAN BEBGEN IJZENDOOBN Se Secretaris BBOUWEB bei ëi diiiakiivg BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda doea te weten dat het primitief Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1881 door den Baad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddags tie tol des namiddags m en vsn irie tot v if ure ter Seoretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tlJd elk aangeslageue tegen zynen aanslag bq Gedeputeerde Staten in beroep kan komen by verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Oonda den 19n Maart 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van bergen IJZENDOOEN De Secretarie BEOüWEB e CrUi c i ftw VERKOUDHEID BRONCHITIS op a ve £ m té füui4uA ASTHlVtA CATARRH Teerkapsnles vao Goyot oav Mvw e u a r 10 30 Gojol likeor iJc M tZ ytx ete e y n ce la fOUU hMJ tr I Il II Parlemeataire Werkzaamheden Motiën en interpellatiSn waren Dinsdag aan de orde Wil de heer Bahlman inlichtingen van den Minister omtrent de ovenstroomingen in NoordBrabant over de opruiming van het zand n over de houding der dgkbeaturen de heer de Caaembroot wil inlichtingen omtrent de behartiging van t belang der Javaansche beTolking door de exploitatie der Staatsapoorwegen op Java In krachtige bewoordingen atelde de heer Cremera voor de Regeering uit te noodigen aan de Regeering van Rusland het leedwezen der Kamer te betuigen over den verraderlüken laaghartigen aanalag waarvan de Keizer het slachtoffer geweest is Eindeljjk had men ook de motie tot uitstel van de behandeling der rentebelasting De heer Bluasé acht dit voorstel een zachte teraardebestetling van bet regeeringsvoorstel Tegenover den guustigen iSestand zooals die door den voorsteller der motie geschilderd was stelde deze spreker andere cyfers en weea op tal van u er eiicho c t De Capeulea Quyot woiden alleen verkocht per tliiooii van 60 oapsules en niet bil ctarlnffexa ttosveelliald VERKRIJGBAAR IH ALLE APOTHEKEN Stolwijk eEBOBBl JuiM onden A Burger en D Bui Haastrecht 6EB0RKN loktiiu MirgiretU ondtn F de Jongen N de Brnijn Theodorn Johinnu ouden C Bouwman en M Midèelweerd OVERLEDEN T nn Vliet 3 m I Spruit wed Tin J Vor teeg 7 j C Leimond 1 m 6 A Vermeer 8 j A Oomi 1 t m V Reeuwijk GEBOREN Aigje ouders B Ferd k en C Uitbol OTSBLEDBN 6 Bouthonu 49 H W Blonk Sm Waddinzveen GEBOREN Ggsfaertos ouden A Witteman en J Scknedon Barendina ouden A Vermey en M ean der Beo Oornelia oodera M Tin Veen en N van Oostrom Oerardua C Tan der Torren Xi en A E Tan Lange OVERLEDEN 6 J Degenkamp 10 m L Hofstede 1 m A Krombout 8 m GEHUWD F W BUnw en J van Steunfoort Zevenhuizen GEBOREN Pleuatje ouders G Hartman ea G Rollooi Jan ooders C Eindhoven en H Endboveo OVERLEDEN Z C A Keij S m ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon Wkltee G V VAN VBEN 6ouda U Maart 1881 JEenige kennisgeving Het behaagde den Heer heden tot zich te nemen onze hartelijk geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader ARIJ GOEDËAAD in den ouderdom van b na 86 jaren Kortstondig doch kalm rustig en tevreden ging hfl over in de ruste des Heeren Wfl staren hem na in de bigde verwachting hem bg den Heer weder te ontmoeten Wed A GOEDRAAD geb J M T VAN SwiETBN Kinderen en Behuwdkinderen Go uda 16 Maart 1881 Twee bekwame Timmerlieden GDVRAAGD voor VAST WERK Franco onder No 556 bg den uitgever dezer Courant PREDIKING in het Lokaal aan de Bog en op rMIJD AG 18 MA ABT tu Snelpersdruk van A Bbinkuan ie Gouda des avonds ten 7 uur Onderwebp DE WEDERKOMST DES HEEREN Spreker J v d WAALS Evangelist Eene ONDERWUZERES P G zoekt bü eene Familie te Gouda mi mwM EN HUISELIJK VERKEER met genot van VRIJE KAMER Brieven met opgaaf van conditiën in te zenden onder No 559 bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda TE HDDR GEVRAAGD in het drukste g edeelte der Stad EEN FLINK WINKELHIJIS Offerten onder No 555 aan het Bureau dezer Courant GOUDSGHE Begrafenis Ondernemizig Het doel dezer Onderneming is de regeling van alle Begrafenissen f e GOUDA en omliggende Gemeenten volgens bilIgke Tarieven waaronder aUe fooien en extrabelooningen begrepen z n Inlichtingen verkrggbaar bg den Directenr W F CARRIÈRE Westhaven 144 WORDT GEVRAAGD een MEISJE P 6 beneden 15 jaren voor het doen van BOODSCHAPPEN en eenig LIGT WERK van s morgens 8 tot 12 en van s namiddags 2 tot 6 uur Loon f2 per week Brieven franco onder No 554 aan het Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openlijk verkoopt men onder den naam ran KINA LAROCHE een artikel dat wat geneeskracht aangaat niets gelijkt op bet ECHTE praeparaat waarvan bet gebetm uitsluitend Is bewaard gebleven bil den uitvinder LAROCHE die er een nationale belooning van tts 16 600 en op verseblllende Tentoonstellingen ACHT GODDEK medailles voorheeft verworven Om die namaaksels te venaljden elsebe men bet kleine maatglaasje dat zlcb op eiken Haoon bevindt en deblernevenstaande bandteekenlng van Laroche op de enveloppe en 3i =i t t y bet etiket i Zr C f TE KOOP EEN EINBEEWAQENTJE op twee Wielen zoo goed als nieuAio Te bevragen aan het Bureau der Goudeehe Courant Openbare Verkoopingf TE WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notwi Mr L MOLENAAR VAN EENE B OOESmE IJ bevattende WOONHUIS WINKEL BAKKERIJ nieuw gestichte OVEN rerdere GETIMMERTEN en BETIMMERING en hetgeen uit den aard of door bestemming tot een en ander behoort allergunstigst gMegen aan de Dorpstraat op het Dorp binnen Waddinxvem gemerkt Wgk A 104 bewoond door den Bakker G VERZUDEN op Maandag 21 Maart 1881 des morgens ten 11 ure ten huize van den Kastelein Ds van NIEKERK aan het Dorp te Waddinxveen Aanvaarding bg de betaling op 1 Mei 1881 Nadere informatiën geeft de Notaris voornoemd ten zgnen Kantore D No 3 aan de Kerkweg te Waddinxveen zaken die veel geld znllen vorderen Wat eindel k de belasting hervorming betreft hoe meer wetten voorgelegd worden hoe moeilgker het zal zgn die nog tot stand te brengen Spreker wil beginnen met wat Mreed is en daarom ig hg ook ten sterkste tegen de motie van nitsteL Eerst de verhouding van den finantiëelen toestand tusschen Indië an Nederland geregeld zeide de heer van Eek en dan belastinghervorming hier afgeschaden van alle motieven is hg voor uitstel Is rentebelasting thans reeds noodig vroeg de heer Heydenrgck Beeds is aangewezen dat de raming der middelen te laag is geweest wel zgn nieuwe uitgaven in het vooruitzicht maar men kan toch dt ontwerpen afwachten nitstel dus om zoo tot afiitel te komen Niet alzoo de heer Rutgers deze spreker ziet nadeelige saldo s is de toekomst en acht versterking der middelen noodig De heer Oorver Hooft wil eerst een regeUng van de Rgksen gemeentebelastingen dus ook een nitstel voor onbepaalden tgd on van die gehate rentewet vrg te loopen De heer Idserda acht het noodig met het oog op de aanstaande vo kiezingeo dat het ontwerp behandeld wordt de kiezers hebben recht te weten hoe de a evaardigden over zulk een gewichtig onderwerp denken Ook de heer van der Kaag acht behandeling noodzakelgk er is toch genoeg bekend van de plannen van den Minister en versterking fer middelen is noodig De heer de Savornin C man tegen de rentewet zgnifa ia toOt A nBtie van nitsteL Uitvoerig verdedigde de heer van Houten de motie zonder evenwel nieawe motieven aan te voeren de middelen vorderen geen versterking na de g stige resultaten van den laateten tgd waarom dan eerst geen volledige openlegging der regeeringaplannen De Minister van Finantiën bestrgdt zoowel de gemotiveerde als ongemotiveerde motie van uitstel versterking der middelen was noodig en blgft noodig De bedrgfisbelasting ter vervanging der patentbelasting is in bewerking Die belasting zal van de ngverheidsmannen het karakter dragen van een belasting op de inkomsten nit ngverheid getrokken en zulks met eigen aangifte en onder dezelfde voorwaarden als in de reutewet zgn aangenomen en verdeeld in verschillende klassen Uitstel der Rentewet beschouwt de Minister als afstel van hent is de aanneming der motie niete anders dan afkeuring der finantieele politiek der Regeering In de zitting van Woensdag stelde de meerderheid den Ifinister in het gelgk zonder dat daaruit evenwel iets af te leiden is omtrent het lot dat het veel besproken ontwerp wacht De heer Brouwers kan zich met dergelgke motiën die tot stilstaan dwingen niet vereenigen ook is hg het niet eens met de motieven er is meer geld noodig wil men tot belastinghervorming komen den heer van Houten adviseert spreker de motie in te trekken Een ander gevoelen wordt door den heer Schaepman verdedigd de motie beeft naar zgn meenin geen vgandige strekking de Minister moet integendeel voor het uitetel dankbaar zgn kabinetsqnaestie of portefeuille quaestie mag althans niet gesteld worden bg de reling der werkzaamheden Ook de heer Keucoenius acht de aanneming der motie een middel om den Minister voor zgn werkkring te behouden hoewel hg het niet kan toegeven dat de verwerping der Rentewet de aftreding van den Minister ten gevolge moet hebben Regeling der geldmiddelen van Indië en de indiening van een ontwerp tot regeling der bedrgfs belasting moeten overgaan Ook de heer van Baar acht de behandeling onnoodig daar de schatkist gelukkig niet in noodlgdendeu toestand verkeert Anders sprak de heerBastert hg achtte de motie geen motie van orde maar van wanorde en heeft veel bezwaar tegen de roosklenrige schilderingen omtrent den tc stand der schatkist Nog nader spreken de heeren Brouwers en Ngst beiden Limburgsche a evaardigden tegen de motie wat hen van den heer Hegdenrjjck een bestraffing op den hals haalde hetzij de Rentewet wordt aangenomen of verworpen het cal geen invloed hebben op de waterstaats werken noch op de verlaging der grondbelasting van Limbnrg Evenwel noodigde spreker den heer van Houten nit zgn motie in te trekken Aan dit verzoek voldeed de voorsteller hg toch begreep dat zgn motieven verkeerd opgevat werden hg meende de Regeering te steunen en had gezien dat men de motie als vgandig beschoDwde De heer Schimmelpenninck van der Oye achtte echter stemming noodig en nam de motie over wat den heer de Bmyn aanleiding gaf om die nog eens te verdedigen De Minister van Finantiën verklaarde dat hg de motie volstrekt niet voor vriendschappelgk hondt de Rentewet moet behandeld worden is in 1881 nog geen geld noodig in 1882 zeker ook wil de Minister de Zeep accgns afsobaCfett en die op het Zont wgzigen Een uitdrukking van den Minister aan de stra evangenissen der inquisitie ontleend ontlokte dea heOT Sefaaepman een krachtig protest Met 51 tegen 30 stemmen verwierp Aé Kamer de ongemotiveerde motie van uitetel van den heer van Eek en met 51 tegen 29 stemmen die van de heeren van Bonten en Schimmel enninck van der Oye zoodat Donderdag de lehandeling der Rentewet begonnen is L BUITENLAND Bullenlxiiikcli Overziclil Ofschoon de outieltende gebeurtenis te Petersburg reeds uitvoerig door ons is medegedeeld verdient het onderstaande verhaal toch vermelding om detref fende bijzonderheden welke het bevat De Keizer en de Grootrorsten waren bjj de grootvorstin Catharma Miohailowna op het ontbgt genoodigd De Grootvorsl troonoprolger was de eenige die de uituoodiging niet had aangenomen Na afloop der parade was onmiddelyk huiswaarts gekeerd Nau welyks bad de Czaiewitaoh zich met zyne familie aan tafel gezet of m n hoorde de vrcesely ke ontploffingen Men vermoedde in het Anitschkowpaleis ten naasteby wat er was voorgevallen en gedurende tien minuten heerschte de grootste onrust en bezorgdheid Een ordonnans officier kwam in galop htt plein van het paleis oprgden en de troonopvolger ylde hem blootshoofd te gemoel De man was zoo builen zichzclven van aandoening en oatsteltenia dat hij aanvaokelgk geen woord kon uitbrengen eerst na herhaald vragen vernam de troonopvolger de versohnkkelykegebenrlenls Op dit bericht ylden de prinsen naar het winterpaleis waar zij den grootvorst Michael met syn afgrjjselyk verminkten broeder bezig vonden De laatste woorden van Alexander II op de plaats des ouheils naren Offl Godawil zoo spoedig mogelyk naar huis Toen verloor hjj het bewustzyn eu ofschoon hy na en dan weder voor een korte poos by kennis kwam kon hy geen woord uitbrengen Toen men de ongelukkige naar zyu kamer had gedragen kwam de vontin Dolgoruki bleek en ademloos het vertrek binnen en wierp zicb aan het voeteinde van het bed neder de ongelukkige vrouw was radeloos hare jammerklachten aren hartrersoheurend In een kort oogenblik van bewustzyn wendde de Keizer het gelaat tot haar knikte