Goudsche Courant, zondag 20 maart 1881

eenige malen maai riel toen weder in onmacht Het bloed itroomde oaafbroken uit de rreeaelyke wonden Ondanks deu waahopigeu toestand besloten de geneeaheerea tot het afzetten der oeeuen Sr Botkin ging met groote aandacht bet kloppen ran het hart na boren de rechterknie werd een oaontchoucTerband gelegd en de geneesheeren trachtten den bloedsomloop naar het hart te leiden Dezelfde kunstTerrichliog werd aan het linkerbeen uitgeroerd Om meer bloed naar de hersenen te roeren werd ook de rechterhand afgebonden Het hart begon toen luider te kloppen de ademhaling werd dieper en de Keiier opende half de oogen Onder deta invloed vau aether water met s en de inademing ran Euurstof werd de ademhaling langzamerhand regelmatiger Van dit oogenbliK maakte de biechtvader gebruik om den Keiier het heilige arondraaal toe te dienen Het was een bgionder indrukwekkend tooneel Se hoop begon te helleren Snel werd om een transfusietoestel gezonden doch het noodlot had anders besloten Alle bemoeiingen derartsen waren rruohteloos Botkin bespeurde dat het hart allengs lachter begon te kloppen de ademhaling werd steeds zwakker en hield eindelijk geheel op Te 3 u 35 m ademde de Keizer uog eenmaal diep rekte zich uit en stierf Se rorstin Dolgoroki drukte hem de oogen toe Allen waren diep geroerd en rergoten bittere tranen Sinidagaroud te 7 uur is het Igk van Alexander TI in de kist gelegd en te 8 uur had de orerbrenging naar de groote kerk van het keiieilyk paleis plaats Se doodkist werd aan het hoofdeinde door den Keizer en grootvorst Wladimir aan de zyden door de orerige grootvorsten de prinsen van Leuchtenberg en Oldenburg gedragen Se personen in de zalen aanweilg knielden neder toen de stoet vaorbgging In de kerk werd daarop een dofldenmis geleien Uit alle deelen van het rgk komen onafgebroken telegrammen in welke alle van de diepste deelneming getuigen Overal stroomt de bevolking naar de kerkgebouwen om te bidden nergens toont zich eenige spanning en overal wordt liefde tot het keizerlgk huis betuigd Het of cieele Fetersburgsche regeeringsblad meldt dat het overbrengen van het Igk van Alexander II naar de Fetur en Faulkerk gisteren middag te 12 tiur lou gescnieden In ons vorig nummer hebben w j reedt eenige verichillende meeningen medegedeeld over den tegeWoordigen Ciaar Zijne gezindheid en de toekomstige politv k van Rusland blijven nog aan de orde Se een houdt hem voor anti Suitsoh en sterk Frauschgezind de andere weerspreekt het Een Aerde weet van eene aanstaande constitutie Voor Busland te vertellen By allen is de hoofdvraag zal de naaste toekomst oorlog brengen of vredeP Het antwoord op deze vraag is ook zeer ttiteenloojicnd Wat de keuze moet z jn tusscheo deze voorspellingen waarin de politieke richting en de hoop van hen die ze neerschreven voor een deel hare rol peelden valt moeielqk te bepalen Juist komt het ons voor wat de Daüj iVewi zegt Of Alexander III zal eene aanrallende politiek voeren zoowel in Azié als in het ruidoosten ran Europa maar dan zal hq biunenlandMhe herrormingen laten rusten Of h j zal willen arbeiden aan de opleiding van ign volk en dan lal hij genoodzaakt zijn daaraan al zijn t jd te wqden evenals z jn vader deed twintig jaren lang Busland buiten iederen oorlog houdende Ëene opinie welke w hierbij willen aanhalen is die der bcura Een der fondsen waaraan men het best het vertrouwen in de Bussisobe financiën kan beoordeelen is de vgfperoents leening van 1873 Deze stonden Zaterdag by het sluiten der beurs te Londen 9VU terwyl Maandag nadat de moord op den Czaar was bekend geworden zy slechts daalden tot 90 en by het sluiten der benrs reeds weder 91 i a tl s hadden bereikt Verre van eenige paniek te veroorzaken bracht de groote gebeurtenis van den dag alleen eene lichte golring in dit fonda En dat het by werkelijk geraW roor geroelige depreciatie ratbaar is bewees de daling tot 69 in den laatsten Bussisch Tnrkschen oorlog Alles samengenomen behoeren wy dus geen rrees roor den lijd te koesteren dat het Op liehielf zoo treurige feit nog droeriger gerolgen zal na zich sleepen Wat de berichten uit Petersburg zelf betreft nieuws is er weinig Het jonge mensch dat dtn tweeden bom wierp waardoor de Czaar werd gedood is rolgens officiëele berichten door Bnssakoff herkend en aan zijn wonden overleden Volgena andere berichten echter overleed hij aan de gevolgen van het ingenomen vergift dat hy by zich droeg Het uitroerend comité ran de Nihilisten rerzond per post aan de Bnssisohe dagbladen een proclamatie waarin o a wordt gezegd dat na twee jaren inspanning en zware oüers de berrijdiogsdaad eindelyk is gelukt Alexander III wordt gewaarschuwd om niet het voorbeeld zyns vaders te volgen en een ijna te worden m a w hem hangt betzelfde lot boven het hoofd Het doodvonnis zou 7 September 1876 over den orerleden Czaar zijn uitgesproken Onbeschaamder ksn het wel niet Bussakoff moet rroeger wegens deelneming aan Nibillistiache complotten met de politie in aanraking zyn geweest Se Köl Zeit maakt melding ran het ontdek en van een myu welke leidde naar de manége waar de Czaar gewoonlyk t Zondags de wapenschouwing hield Het is een zonderling rerschynsel dat het grarec van zuUe mynen niet eerder wordt ontdekt Wat de bedreiging van moord betreft tegen den nieuven Czaar gesteld dat ook dit gelukte dan zijli de Nihilisten daarmee niet veel verder Alexander III heeft drie zonen van 12 9 en 2 jaar verder vier broeders Wladimir Alexis Sergius en Faul de oudste is 34 de jongste 21 jaar Van de Transvaal geen ander nieuws dan dot de onderhandelingen worden voortgezet en men bet uog niet eens is geworden Volgens een bericht aan de Kmet bleven de Boeren nog altyd staan op vernietiging der proclamatie van sir T Sbepstoue en algeheele onaf hankelijkheid behoudens toelating van een Eugelsch resident als in Zoeloeland Se uitslag van de insohr jring roor de nieuwe Fransche leening ran 1000 millioeu francs is een nieuw en schitterend bewys ran het fabelachtig krediet dat dit land geniet Se inscbryriug duurt 1 dag en reeds te 2 uur was roor meer dan 30 maal het gevraagd bedrag iugeschreren Dertig milliard roor nog geen 4 percent te kunnen krygeu op ééu voormiddag roorwaar geen kleinigheid Blijkeus officiëele opgareu had het koninkryk Zweden aan het einde ran het jaar 1879 eene bereiking ran 2 228 665 personen ran liet maonelyk 2 360 046 van het vrouwelyk geslacht totaal 4 678 301 waarvan in de steden 16 op het platteland 86 pCt Vyf jaren vroeger was deze verhouding 14 tot 86 Van de 90 steden des lyks hebben 13 minder dan 1000 inwoners 18 tasschen 1000 en 2000 29 tusschen 2000 en 5000 18 tusschen 6000 en 10 000 12 boren 10 000 Van deze laaUten telden Stockholm 173 433 aothenbnrg 76 761 Malmoe 36 676 Norrkóping 27 387 inwoners Vergadering van den Qemeenteraad VEIJBAG den 18 MAART 1881 Voorzitter de heer ran Bergen IJtendoorn Tegenwoordig zyn rooits de heeren Bemy Kist Noothoreu ran Ooor Samsom Hemsing Fortuyn üroogleerer ran Straatea Kranenburg Oadijk de Rotte Frioce Strarer Muller en later ran Itersoo Afwezig zyn de heereu Luyten en Post Drost Na Opening der rergadering deelt de Voorzitter mede dat de heer Luytea heeft kennis gegeren wegens bezigheden rerhinderd te zyn de vergadering bij te wonen Hierna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Se Voorzitter deelt vervolgens mede dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit van dèn 2 Maart jl tot wyiiging der Verordening op de jaarwedden van het onderwijzend personeel sau de lagere scholen hebben goedgekeurd dat Gedeputeerde Staten hebben goedgevonden de beslissing op het Raadsbesluit ran deu 2a Maart jl betreffende den aankoop van terrein roor den bouw eener nieuwe Ie Burgersehool roor meisjef aan te houden totdat het bericht van den Districts schoolopziener nopens deze zaak bij hen zal zijn ingekomeu en dat door den Minister van Biinenlandsohen Zaken is bepaald dat aan de Gemeente eene som ran ƒ 319S0 zal worden uitgekeerd zynde 30 pCt ran de op de gemeente begrooting roor 1881 geraamde kosten voor het lager onderwys Voor kennisgeriug aaugeuomen Ingekomen zyu Een roorstel van B en W tot verkoop vanbouwterrein aau de Grabethatraat aan H J Nederhorst alhier Ter visie Een roorstel van B en W strekkende oiq aan A Kaptyn te Woerdien op zijn verzoek tot den lOn Juni e k uitstel te verleenen roor de aanvaarding der concessie roor eenen stoomtramweg tusschen Gouda en Bodegraren en voor de storting ran het waarborgkapitaal De heer Noothoren van Goor stelt voor deze zaak dadelyk te behandelen Hiertoe wordt besloten De heer van Straatan zegt zich met het toekennen van uitstel te vereeoigen omdat dit de eenige kans is om den weg te krygen De heer Fortuyn Droogleever vraagt of omtrent de tweede concessie aanvraag voor eene lyn Bodegraven Gouda Schoonhoven niets naders is vernomen waarop de Voorzitter antwoordt dat de heer van der Horst niets meer van zich heeft doen booreo Het door den heer Kaptijn gevraagde uitstel wordtzonder hoofdelijke stemming toegestaan Voorts zyn ingekomen 8 Een adres ran het Bestuur ran den polder Sluipwyk houdende rerzoek om met de betaling eener som ran ƒ 400 te kunnen volstaan als restitutie voor het ophoogecM ln den weg langs de Karnemelksloot zuidzijde lÊÊ Óouda werd aanbesteed voor ƒ sTTA en die belpling eerst te doea plaats hebben na de vaststelliag en goedkeuring der polderbegrooting voor den dienst 1881 In handen van B en W om bericht en raad 4 Adressen ran W M de Knoop ran Wierst alhier en K ran Goog Frank te Ommen houdende rerzoek te worden benoemd tot Stads Vroedrrouw Ter risie Aau de orde zgu achtereenrclgens De rekening en rerantwoording der baten en lasten ran het roormalig Armbestuur ran Steiu orer 1879 Goedgekeurd Het voorstel tot wgziging der begrooting van het Burgerlgk Armbestuur dienst 1880 Goedgekeurd Het voorstel tot wgziging der begroeting voor het Stedelgk Museum van Oudheden dienst 1880 Goedgekeurd Het voorstel betrekkelijk de aanstelling van eenen huismeester en eene huismeesteres iu het Gasthuis op eene jaarwedde van ƒ 460 Dit wordt zander hoofdelyke stemming goedgekeurd Het voorstel betrekkelyk de aanvaarding van een legaat ten behoere van het Museum ran Ondbedeu bespraken door wylen de wed rao Werkhoorea geb Bosman Zonder hoofdelyk stemming aangenomen Het adres van K Jonker houdende verzoek om een stuk grood aan de Vest te mogen huren De beer Prince wil trachten eenigszins aan den wensch van den adressant tegemoet te komeu door voor te stellen on het indertgd aan dezen tqsgekende overpad met één meter te verbreeden hierdoor ion adressant roldoeude zijn gebaat Se Voorzitter hetinnert dat B en W hebben geadriseerd afwgzend te besohikkeo op het verzoek van den heer Joi ker De heer Remy ondersteunt het voorstel van den heer Prince omdat ook hy met andere leden der rergadering zooreel mogelyk de nyrerheid wil bevorderen Se heer Samsom zegt dat de adressant daar niet genoeg aan beeft hg zon hem alles willen geven wat door hem gevraagd werd en 4 lt mede dat de heer Jonker bereid is om overeenkomstig het denkbeeld door den heer Oudijk geopperd het hek terug te plaatsen Se heer van Iterson komt ter veigaderiog De heer Kranenburg meent ook dat de adressant daarmede niet geholpen zou zgu en wenscht dat het verzoek in zijn geheel worde to estaan de grond is voor hem noodig en de gemeente kan dien grond missen daar het terrein door het rioleeren der Zyl grooter is geworden De Voorzitter merkt op dat de adressant reeds een overpad heeft van 3 meter terwijl hy nu 2 76 meter er by vraagt wat naar sprekers meening niet noodig is daar de toegang voor de wagens groot genoeg is Bovendien zouden B en W den weg langs de vest op die hoogte gaarne willen verbreeden en het hek terug plaatsen waardoor van het terrein meer grond zoude verloren gaan dan nu door het rioleeren der Zgl gewonnen is De heer van Straaten rrijst er nogmaals op dat het terrein voor de stad niet van zooveel belang is daar het eene ondoelmatige bergplaats is hy zou daarom denadressant gaarne willen gerieven en hem zijn verzoek willen toestitan De heer Fortuyn Droogleever verklaart zich voor het voorstel van den heer Prince omdat ook bij den adressant in de uitoefening van zijne industrie niet wil belemmeren terwyl aan diens verzoek niet kan worden voldaan aangeiien de stad volgens het oor deel van B en W den grond npodig heeit Se heer Prince meent als deskundige uit ervaring te mogen spreken als hij zegt dat een overpad van 4 meter volkomen voldoende is alleen uit zucht om den adressant behulpzaam te zijn zonder de belangen der gemeente te schaden heeft spreker zgn voorstel gedaan Se heer van Iterson deelt mede d de heer Jonker hem heeft verklaard tevreden te zijn wanneer het overpad met één meter wordt verbreed Nadat de heeren Samsom en Prince nog kortelijks het wooid hebben gevoerd geven de heeren van Straaten en Oudyk te kennen dat zij na de mededeeling van den heer van Iterson zich met het voorstel van den heer Prince verepnigen Dit voorstel wordt hierop met algemeene stemmen aangenomen Hierop gaat de vergadering over tot de heden aan de orde zijnde benoemingen Benoemd worden tot stads geneesheer de heer E J Kiihne alhier met 16 stemmen wordende tevens bepaald dat deze benoeming gerekend zal worden iti te gaan den 1 April e k tot 2en onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens de heer W H Hasselbacb te Leiden met 16 stemmen en tot onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes mej A M Tjeenk Willink te Dinxpeilo met 16 stemmen Aan de orde is nu het kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1881 De vergadering gaat over in eene zitting met gesloten deuren ter behandeling der ingekomen reclames Na heropening der openbare zitting wordt besloten a de reclames van H Sliedreobt en de wed de Man geb Snaterse als zijnde ingekomen na het verstrgken van den wettelijken termyu voor het indienen van bezwaren bepaald ter zijde te leggen i Af te wyzen de reclames van de wed van Nes geb van Leeuwen G W Opgenhaeffen de wed de Mooy geb van der Burg de wed J C Puyk 3 van Leeuwen wijk F 24 de wed Sanders geb Ooms C de Jong Jr F Groenendaal L Ouweneel C Uibanus J E van Dongen Bolding Jr de wed Kersbergen geb van Nes H C Kortenoever F A Lafeber en H van der Hork c Met vermindering te regelen den aanslag van C Clemens naar een inkomen van 1200 de wed Ouweneel geb Michaelis 400 L J Buygers 8600 C L Drossaer 1000 J van Leeuwen wijk E 309 800 de wed de Groot geb v Sprengen 400 A Byman 1600 d Van den aanslag te ontheffen H J van der Ben D Horsman en J J Ankema e Den aanslag van F C Clemens te verhoogen en dien te regelen naar een inkomen van 800 J C Schrave wijk E 97 op het kohier aan te slaan naar een inkomen van 800 Hierna wordt het kohier goedgekeurd en vastgesteld Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering Kaotoogereebt te Gouda Terechtzitting vau Woensdag 16 Maart 1881 Kantonrechter Mr J H tah MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A aCHOLTEN te Eotterdam VEROOESEÉLD C L T winkelier te Gouda tot eene boete van 1 of 1 dag wegens niet zorgen dat de straat vóér zgne woning op den Korten Tiendeweg ter breedte van één meter van sneeuw was ontdaan niettegenstaande meer dan vier uren te voren Burgemeester en Wethouders van Gouda door omioepiag en aanzegging het ontdoen der straat van snacow hadden bevolen Th dan B smid te Gouda evenals boven ten opzichte v n de straat vöér ijjoe woning in de Lange Grotocndaal M H h dbakker te Gouda evenals bovsu ten upiicbte van de straat véör zgne woning in de Korte Groenendaal I D winkelier te Gouda evenals boven ten opzichte van de straat véér zyne woning in de Korte Groenendaal J O handelaar in naaimaohines te Gouda evenals boven ten opzichte van de stnit i66t zyne woning in de Waaistraat A den H winkelier te Gouda events boren ten opzichte van de straat vé 5r ijjae woning op de Hooge Gouwe J C jongen te Oouda tet 1 of 1 dag wegena werpen met ys en sneeuw naar personen op de Turfmarkt te Oouda J K koperslsgersknecht te Gouda tot 1 of 1 dag wegens werpen met een sneeuwbal naar twee kinderen die iu een slede zaten in de Lange Groenendaal te Gouda A E koopman in groenten te Gouda tot f 1 of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen naar personen op de Markt te Gouda G S stoelenmatter te Oouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen naar personen op de Markt te Gouda N M koopman in groenten te Gouda tot 1 of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen naar personen in het Planteoen te Gouda J van der B jongen te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen naar honden op de Markt te Gouda A IJ sjouwer te Gouda tot twee boeten van ifif B wegens werpen met sneeuwballen naar iemand op den Kattensingel te Oouda en zijn paard gespannen voor een wagen niet voorzien hebben van schelklinkende bellen terwgl de straten met sneeuw bedekt waren op de Oosthaveo te Gouda J L sleptrsknecht te Gouda iot twee boeten van 1 of 2 dagen wegens op den Kleiweg te Gouda zyn paard gespannen voor een slede niet voorzien hebbeo van schelklinkende bellen terwgl de straten met sneeuw bedekt waren en aan de slede geen touw vastgehecht hebben door iemand vast te haudeu om het slingeren der slede te voorkomen FOXiiariB Aan het Bureau van Politie te Gouda lijn gedeponeerd Een Tinnen of Compositie Knlpjc met eenig geld en een stuk van een Gouden Oorbel Burgerlijke Stand GEBOBEN 16 Murt Ink ouden H Pieioo cd J Kurosa Johaonei AothoDlDS Joieph ouder J Maitlnk eo F Brugiteui 17 Mant ouden J Bremmert en M Ypeliar Johinnec ouden J Schoonjenioerd eo M H Loryo Joluniui Hermioi ouden i I ugtbtrt en O H Kdau 19 MarU Pieteruella ouders A C Stceuwiukel eu W C de Voa OVERLEDEN 17 Haart J vau Hofvegeu 58 j Blauke 4 m S Flauderhgu huiair rag W C Versebut 28 j 18 J Scheuk 2 m 8 rao den Oerer 4 w 19 P Sehoooderwoerd II m ONDBRTBOUWD 18 Maart A Zorg 28 j eo C rao Baaleu 27j ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallon van eene Dochter C M LUGTHART Edad Oouda 17 Maart 1881 Ö betaigen onieii opréchten dank aaa allen die ong bljk gar van honne belangstelling bg gelegenheid der geboorte onzer dochter Mr D N BBOÜWEB L W M BROUWMR TAK OlDKIBOSOH De familie KROMHOUT betuigt ook namens den Echtgenoot Tan de overledene haren innigen dank voor de tairgke bewgzen Tan deelneming dezer dagen onderTonden Gmda 19 Maart 1881 De Kang scfaikking inde Faillissementen van THOMAS ADOLPHUS BVIJ8 vroeger Spiegelfabrikant en Winkelier ea TSJBOOOBUS JACOBUS van VUUBEN vro r inlandsch Kramer te Oouda is met de bewezen ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam nedergelegd om aldaar gedarende veertien dagen te TsrblgTen ter inzage ran een ieder De Curator Mr J FORTÜUN DROOGLEEVER Openbare verkoopingf op DINSDAG 22 MAART 1881 Toorm ten negen are uit de Magazynen van den Heer C J TAN BB PAVOORDT aan den Kleiweg te OouAi ten overstaan Tan Notaris Mr KIST HEUBELEN HDISRAAD TAFUTaOEDEEEF en al hetgeen meer te Tooracbgn zal worden gebracht Mej de Wed A KOOREVAAR Tiendeweg VRAAGT tegen MEI EENE ZINDELIJKE Dienstbode P G Wordt gevraagd In een Winkel een BURGERMEISJE P G goed kunnende Schrgven en Rekenen en Tan goede getuigachriften Toorzien Hoog loon en goed verval Adres met franco brieven onder lett B aan het Barean van de Gonwenaar Uitgevers A KOK Comp Gouda TE HUUR OP DE GOUWE EEN NET BOVENHUIS Toorzien van alle gemakken 3 KAMERS en een groot ALKOOF Te bevragen C 43 Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 21 MAART 1881 des Toormiddags ten elf nre in het Hotel de Zalhi te Oouda van TWEE HEERENHÜIZEN met ERVEN en TUINEN aan den Floweelen Singel te Oouda Wgk R No 595 en 596 TWEE HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda Wflk R No 122 en 123 En een WINKELHÜIS TWEE SCHUURTJES ERVEN en STUKGROND in de Keizerstraat te Gouda Wgk K No 199 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Oouda Openbare Vrijwillige Verl ooping bg veüing op DING3DAG 22 MAART 1881 en hg afslag op DINGSDAG 29 MAART 1881 beide dagen des roormiddags ten 10 nre ten haize Tan den HeerC F vandenBERGH aan Stolwgkerslois nabg Gouda Tan Eene Bouwmanswomg met KOESTAL HOOIBERG SCHUREN Terder GETIMMERTE TUIN BOOMGAARD en ERF eene Arbeiderswoning Terder GETIMMERTE en ERF en diTerse perceelen oitmnntend Wei Hooi en Bouwland WEG en WATERING alles staande en gelegen in de gemeente Oouderak en Veerttalhlok te zamen groot circa l i bander hg biljetten breeder omschreTcn Te aanraarden de Landergen dadelgk na de toewgzing en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betaling der kooppenningen den 16 Jong 18 1 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJttel J X EBERT uiiKTeoiiDi BeTeelt zich Toortdorend aan tot het maken Tan zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter Tan 9 3 uur