Goudsche Courant, zondag 20 maart 1881

mm mmi en mme wura Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJNvaa 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschea kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrazo gratis en fi anko toegezonden AUes wordt franko t huis geleverd Verhuisd naar de CRABETHSTRAAT B C VEEWEIJ Zondag 20 maart 1881 Sociëteit Ons Genoegen te Cfouda Zaal KUNSTMIN DINSDAG 22 MAART 1881 Op hnnne doorreis naar s Gravenhage BUITENGEWONE Kunst voorstelling DEBÜÜT OPTREDEN VAN CELEBRITEITEN van den eersten Rang ONDEB DIRECTIE VAN W PIERRE DE BOER Voor het eerst in Nederland de wereldberoemde Miss LECLAIR EN HÜGOSTON TROUPE Yan de Folies Bergères te Parijs De grootste Specialiteiten op het gebied van Luchtgymnastiën uitToering der Luchtpot pourri aan de vliegende Trepéze vereenigd met de Aziatische Stangen BOOR Miss LECLAIR Mii ADOLPHI M HÜGOSTON en So RICHARD TBEDER DEBUUT OPTREDEN VAN LOSDOS HERMANOS MAZÜRANO Clowns Gimnastas van het Circus RENZ te Weenen met hunne nimmer geziene werkzaamheden VERVOLGENS DE VIER GEBROEDERS SEMMEL Set Originele Wiener Jux Quartett van het Circus OSCAR CARRÉ te Amsterdam Set grootste succet van den dag VERV0L8ENS ÖïTREDEN VAN M WILSON van New York de sterkste man der wereld f 500 wordt uitgeloofd aan dengene die zich met hem durft meten DAARNA Optreden van HERM SWIEGERLINK 1 Balanceur op de losse Trapeze De kanstwerkzaamheden worden voorafgaan door eene Tooneelvoorstelling der Tooneelisten van den Sohouwbnrg T1V0L1 te Amsterdam Directie W PIERRE de BOER bestaande uit een eerste opvoering van Oorspronkelijk bekroond bljjspel van JUSTUS VAN MAÜRIK Ja Aanvang te 7 uren PRIJZEN DER PLAATSEN Voor HH Leden der Sociëteit met hun Dames of Kinderen ƒ 0 60 per persoon Niet Leden 0 99 Zaai Klji STMII Sociëtei t ONS QENO EgEN LEZING over de Transvaal door den Heer M de VRIES Oud Voorzitter van den Volksraad der Zuid Afrikaansche Republiek op DONDERDAG 24 MAABT 1881 des avonds te even uur KAARTEN verkrijgbaar ad ƒ 0 50 hg de Heeren J van BENTUM Zn op de Markt en bg den Heer A DAM Kastelein der Sociëteit On Genoegen Q VICTOE KAULIITG GOUWE E 242 IAA1 DAG DIl SDAG WOENSDAG 700HMS0FIIUW tegen lage prijzen NATIONALE HILITIE Plaatsvervang ers en Nummerverwisselaars kunnen zich dadelijk engageeren bij den Heer S BOOT Spoorstraat te Gouda TdiTjÖNG Az Mr TIMMERMAN IMTRIJMENTEELE ZÜIVERAAtt van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Heden had ik het genoegen van den WelEdelen Zeer Geleerden Heer Doctor WAP het volgende schrgven te ontvangen Tb Delft den 1 Mei 1878 Zeer geachte Heer BREETVELT Ter gelegenheid van m jn twee en zeventigste Geboorteverjaardagfeest voel ik mg gedreven tot het volbrengen van een Erkentelgkheidsplioht te uwen opzichte door nameljjk hulde te brengen aan de onwaardeerbare dienst mg bewezen door de voortreflpe Watten Abahauhbina in Uwe Fabriek vervaardigd en die zonder eenigen twgfel op den naam van OEZONDMEID8WATTEN alle aanspraak maken mogen Ik ten minste heb er den heilrijken invloed onbetwistbaar van ondervonden in de afgeloopen winter ter genezing eener pijnljjke en verontrustende beenwonde die mg maar al te lang vreeselgk kwelde en nu eindelgk gebukt heeft voor de heelende kracht Uwer aanhoudend toegepaste Watten Was geteekend Dr WAP Ik wenschte op dit bericht de aandacht van het pnbhek te vestigen tevens verzoekende wel te letten op de echte soort alle onderteekend door A BREETVELT Az Verkrijgbaar t 30 cents per pakje in de bekende Depota bg w 1 11 tS f Oudewater Jllej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda J vac Dorp ZoetCTmeer W F J den Uijl Sohoonh A Kaaling Alphen A Prins Zevenhniien J B E C Sohlattman M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendgk Cappelle jK Oosterling Haastreoht S v a Kraats Blei8wijk W d G Wilhelmus Woerden TAILLEUR die zich tevens blgft aanbevelen voor de Nieuwste Modellen Levert op aanvrage STALEN aan hoi Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen DE mim Mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirif en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur Academie van Bonwknnde te Utrecht Prys 80 Centen nationale Belooning a 16 600 Ir WIJNELIXER Veraterltend spijiterterend Koortsttririiteni Dit wijnhoudend éliksUr bevat alle hoedangnedSB der 3 verschillende kinasoorten vereenigd het Is ïeer aangenaam en wordt leer door de geneesheerpn aanbevolen tegen Bloedsgtbrei gebrek aan krackten ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag bloedarmoede gevolgen vanhet kraambed aanhoudende koort langumt herstelling enz 7ABBIBKSMBRK OBDBPONBBHD T PABUS 22 rn DrouotniiiUsfmltifslktkn YZERHOUOEND ELIKSTER 5 Spijtverterend versterkend en koortsverinjS o 1 6t ver vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt het zekerst en krachtigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeningen dtr maag langzame hersielUngen gevolgen tan het kraambed enz FABSIBKSUBRK OBDEPONBBRD I PARUS 22 nu Droaot u il till h4i ifatkaku Snelpersdruk van A Bsinkman te Goud BINNENLAND G0UP 19 Maart 1881 Morgenmiddag tcii een ure zal op de Groote Markt alhier eene parade orden gehouden tot iDStallatic van den nieawbennemden mujoor kommandant der dd schutterij D Lulius van Goor Men verzoekt ous te berichten dat bij den Bargemeester dezer Gemeente van zekeren N N te Leiden is ontvangen eene som van ƒ B ter uitreiking aan de vrouw die onlangs een haar bij vergissing in betaling gegeven rolletje met 50 gouden tienguldeostnkken aan de Bank van Leening alhier tcrngbezorgde Ook in deze gemeente wordt onder de leerlingen der Hoogere Butgerschool eene collecte gebonden ten voordtele der Transvaal Deze bracht aanvankelijk reeds de som van ƒ 40 op De gelden worden gezonden aan Prof Harting Onder de advertentien in dit oo vindt men er een waarbij eene lezing wordt aangekondigd over de Transvaal door den heer M de Vries Wg vestigen daarop aller aandacht De heer de Vries zal ons zijne bevindingen meêdeelen Hij is lange jaren in de Transvaal geweest in allerlei betrekkingen ook als vrijwilliger Hij was van 18 1 tot 73 President van den Volksraad en van 74 tot san de annexatie lid van den Volksraad Uy heeft al de personen vaarover tegenwoordig zooveel gesproken wordt gekend en gezien en was later advocaat en procureur te Pretoria waar zyne vrouw en kindereq no nog zqn o ider de Dngelsche vlag Hg cal mededeeieu wat zoowel i6ói als na de annexatie is geschied Hij zal dus over al die personen zoowel Joubert als Burgers ec anderen spreken en dat wel in de eigen Transvaalsohe taal Volgens de dagbladen bezit de heer dr Vries by het talent vi n goed spreken de gave om in zgne betoogen allerlei kwinkslagen en nniieodoten ten beste Ie geven die zyn voordrachten niet alleen nuttig maar ook hoogst aangenaam roaken Donderdagavond had in een der bovenzalen van fit Befinio eene byeenkomst plaats van hen die na de ontbinding der hier bestaande Afdeeling van Velksonderwg lid dier Vereeniging gebleven waren Op die bgeenkomst werd besloten weder eéne nieuwe Afdeeling op te richten die nu reeds een 34 tal leden telt waaronder 1 te Moordrecht Hei bestuur bestaat uit de heeren H F Schim van der Loeff voorzitter H W Kramers J A Boest van Limburg S Poathumus en Mr W i Fortugn Droogleever Aan de school voor Chr Nat Onderwijs alhier is benoemd tot hulponderwijzer de heer J Noordhof thans als zoodanig werkzaam aan de Chr schoqj te Harlingen Wij vestigen de aandacht onzer stadgenooten op achterstaande advertentie van den heer W Pierre de Boer Directeur van het Théfttre Tivoli te Amsterdam welke a s Dinsdag 22 Maart in de sociëteit Ons Genoegen alhier op zijn doorreis vvi Utrecht naar s Hage eene voorstelling zal geven Behalve dat door het Tooneelgezelschap het bekroonde blqspel van Justus van Maurik Jr De Bnren zal worden opgevoerd tullen eenaantal specialiteiten op het gebied der gymnastiek zang enz enz optreden Veel bijval mocht dit gezelschap in andere plaatsen inoogsten wij twijfelen dan ook niet of de Goudsche ingezetenen zullen van deze gelegenheid om weder eens een recht genotrgkeu avond te hebben tegen een betrekkelijk geringe entree gaarne proftteeren Dit gezelschap zal slechts ééne voorstelling alhier geven Uit Moordrecht meldt men van 16 Maart Gisteren was het 40 jaar dat B v d Laan achtereenvolgend met den meesten gver en trouw in de baanderg van de familie Braudse is werkzaam geweest Die dag ging niet ongemerkt vooiby en leverde hem het bewijs dat zijne trouwe diensten op prijs gtsteld worden Voor de uitgeschreven geldleening ten laste der gemeente Ouderkerk a d Usel groot ƒ 5000 tegen een interest van 4Vj pet sjrars heeft zich geen enkel grgadigde aangemeld Het Polderbeatuur va Polshmek heeft aan den heer J PanI arohiteotlte Zevenhoizen opgedragen het vervaardigen van bestek en teekeningen voor een aldaar te stichten stoomgemaal Ds A Benier pred 4i Berg Ambachï heeft voor beroep naar Axel bedankt Het recht tot het belroepen van predikanten en tot het benoemen van puderlingea en diakenen ia te Berg Ambacht voor den tgd van 10 jaren opgedragen aan den kerkeraad Qislefen nacht is in den Binnenamstel bjj de Hoogesluis te Amsterdam een zandschuit gezonken De opvarenden man vrouw en drie kinderen zijn verdronken Vermoedelijk hadden ze geen tijd hnlp te roepen en zijn lelfs niet uit den slaap ontwaakt want de ongelnkkigen werden in de slaapplaatsen gevonden Staten Qeneraal Twum Kah zittingen van 17 eu 18 Maart lu de zitting van Donderdag zijn de Igemeene beraadslagingen over de rentewet aangevangen De heer van Baar bestreed haar als niet noodzakelijk en in de toepassing vooral wat den eed betreft zeer onrechtvaardig De heeren Wintgens en Beckers bestreden haar ttithoofie de indirecte belastingen veel meer rijn gewenscht De heer de Savornin Lohman achtte haar onaannemelijk wgl de grondbezitters niet medebetalen De heer Bulgers was voor het ontwerp omdat hij daarin zirt het weg bereiden voor eene algemeene incometai In de zitting van gisteren is na verwerping met 34 tegen 29 stemmen eener motie van den heerde Bruyn om wegens de jongste wijzigingen doorden minister aangebracht de rentewet op nieuw iude scctiën aan een onderzoek te onderwerpen dediscussie over de wet voortgezet De wet werd bestredeu vooral wegens de celqnaestie door de heerenvan der Hoeven van Nispen Lambreohts de Bmynen wegens de zucht om den handel vrij te stellendoor den heer van der Hoop De heer Qleichmanverdedigde de belasting ids noodig en als eerste stap tot belasting hervorming Maandag voortzetting doch oorsf zullen de interpellatien over de Indische spoorwegen en den watertoestand in Noord Brabont plaats hebben Vit Geneve wordt aan de Timet geseind dat de admistratie der internationale postnnie heeft besloten na 1 Mei volgens drukwettarief aan te nemen de stukken geschreven met hectograaf chromograaf polygraaf papyrograaf velooigraaf enz mits niet minder dan 20 stukken in alle opzichten aan elkander gelijk ouder één omslag worden aangeboden Onder den naam het Groene Kruis heeft zich te Asperen eene vereeniging gevormd zich ten doel stellende gelden iu te zamelen die uitsluitend den Transvaalsche boeren ten goede komen gelden tot leniging van de armoede en ellende door den oorlog ontstaan Het Centraal bestuur uit de heeren A Boland Holst oud consul generaal van de Zuid Afrikaansche republiek te Amsterdam A Schalij te Leerdam C J M Jongkindt Oonninck directeur der Rgks landbouwschool te Wageningeu De internationale tentoonstelling te Melbourne zal den laatsten van de volgende maand gesloten worden De uitreiking der medailles aan de bekroonden zal echter reeds den twee en twintigsten van deze maand plaats hebben Tot aanvulling van het bericht omtrent de reorganisatie van den Bgkswaterstaat vernemen wij nader dat ook het rivierbeheer wijziging zal onder gaan Was dit tot heden aan één ingenieui opgedragen met ingang van 1 April e k zal die buitengewoon zware en omvangrijke dienst in tweeën worden gesplitst en door twee hoofdingenieurs één vooi de bovenrivieren en één voor de benedenrivieren worden vervuld Onder eerstgenoemden zullen behooren de Boven rijn Waal Nederrijn Lek Geldersche Usel en de Bovenmaas tot Crévecoenr terwgl de tweede de Merwedetakken Dordsche waterwegen en Maasmonden alsmede de Bovenmaas beneden Crévecoenr zal beheercn Voor den dienst der beneden rivieren zon de tegenwoordige hoofdingenieur in Zeeland de heer van Diesen voor die der boven rivieren een der beide nieuw te benoemen hoofdingenieurs beatemd zi n Het Hoofdbestuur der Nederlandscbe vereeniging van het Rooie Kruis heeft onder dagteekening van 15 Maart jl de mededeeling gedaan dat in een naderen brief van den consnl generaal O Hi rgh te Kaapstad kennis wordtx gegeven dat men aldaar zeer is ingenomen met de wijze waarop de Venteaiging van het Roods Kruis is opgetreden en dat reeds verschillende ruime gitten daarvoor zijn ingekomen Te Durban Port Natal zon ook door den consul aldaar een comité voor het Boodt Kruis worden opgericht Uit dit en andere berichten bl t tevens dat de keuze van geneeskundigen beschikbaar voor het ootlogstooneel in de Kaapkolonie niet zeer ruim ia Daarom stelt het hoofdbeitnnr het op hoogen prgs dat het aan t coaité te Kaapstad is gelukt reeds drie geneeskundigen eu drie assistenten naar hei slagveld te zenden die met de in aantocht zijnde vgf Nederlandscbe geneosknodigen reeds veel lijden kannen verzachten Niettemin zegt het Hoofdbcstan kaa ziok de behoefte aan aeer geneeskundige kuip doen gevoeloi Daarom verzoekt bet aan de eoaitéa en comtpondenlen het wel te willen inlichten indien in knn omgeving ongehuwde Nederlandscbe geneeakandigen tot het uitoefenen der genees en heelkunst bevoegd geneigd mochten zijn zich belangloos voor rekening van het JZoixfe Kruis beschikbaar te atellen tot het verleenen van hulp aan gekwetsten en zieken der strgdende partijen in Zuid Afrika Het Uoofdeomité is bereid de sehode die ten gevolge van dcien belaogloozen dienst wordt ondervonden te vergoeden Naar aanleiding van eene opgaaf in Tie Lemeet van cenige door de Hngelsehe legeering naar Natal gezonden middelen tot verkwikking on lafenis der gekwetsten word door bet eomité te Solterdam onder goedkeuring van het Hoofdoomité ƒ 1000 ter beschikking van het Vronwencomité gesteld ten einde eene dergelijke bezending voor het Baode Kruis in gereedheid te brengen Het comité te Rotterdam werd tevens uitgenoodigd zich met eene tweede verzending van salicylzuie watten 11 en Bransohe watten te belasten Eene eerate verzending van dien aard werd reeds op laat van het Uoofoomilé veneheept Door de ouderaardsche spoorweg onderneming te Londen werden in 1863 nog geen 10 millioen reizigers vervoerd Jaar op jaar met een enkele uitzondering is het getal reizigers aanmerkelijk toegenomen In 1866 was het meer dan 16 in 1867 meer dan 23 en in 1870 reeds meer dan 39 millioen in 1872 was hst 44 iu 1876 48 in 1877 66 in 1878 58 en iu 1879 bijna 61 millioen Dezer dagen werd bg het afbreken eener boeren woning in de Katwijksche buurt onder de gemeente Pguacker een aarden pot opgegraven die gevuld was met 131 zilverstukkeu van omstreeks het jaar 1600 vermoedelijk Spaansche matten Het geld bevond zich in gaven staat Beeds bood men er den eigenaar ƒ 300 voor welk aanbod evenwel van de hand werd gewezen Het geven van kransen of bouquetSen aan de kunstenaars bij benefioe voorstellingen acheen een schouwburgbezoeker te Lemberg wel wat onpraotisoh Hij had iets anders bedacht Als schoenmaker van beroep had hij voor het benefiet van een der artisten een keurig paar laarzen vervaardigd die hg des avonds door den orkest direoteur aan den acteur