Goudsche Courant, zondag 20 maart 1881

de annexatie maar zonder yrucht Toen hy als Ten met gelaline ter groote Tan een gewone pil Woensdag 23 Naart 1881 N 2Ö86 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en ömstreiieo De Iniendlng van adverteatlën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave liet gerat Uq datfde ie hem niet erenals een bouquet toe te werpen daar hij berreesd waa dat ie waar ohynlqk in een minder aangename aanraking met het hoofd ran den acteur louden komen Het publiek wat eeiit berreeid dat de ucteur door dit geschenk beleedigd tou ijjo maar hy nam ze erends eeu kraoa met een buiging aan en i misschien deie manier van hulde brengen ook veel praktischer gerouden hebben De teede Algemeene Vergadering rau het Nationaal Lederindttstriebond had 11 Maart jl te Sreda plaats Onder de belangrijke zaken die behandeld werden was Toorteker een der gewichtigste dat van den heer Hanuël Wolff uit Amersfoort namelyk bet Toorstel tot het oprichten van een Centraal magazgn ran leder waarby aan elk looier de gelegenheid gegeren wordt lyn fabrikaat aldaar te deponeereu op het gedeponeerde dearerkiesende onmiddeiyk der waarde als roorachot te ontrangen en alzoo den Tcrkoop Tan de inlandsche producten te berordereu in t kort den fabrikant de middelen aan de hand te doen om aan de steeds toenemende buitenlaudsche ooncarreutie het hoofd te biedeu Bit Toorstel Tond t6ó algemeene ondersteuning dat in eene eerstrolgende Tergaderiug die binnen drie maanden moet plaats hebben rerdere gegevens zullen worden OTergelegd om de uitToering van dat plan met kracht te kunnen aanvatten Met bijna algemeene stemmen werd de oprichting rau een Centraal Magazyn toegejuicht Ala Voorzitter en Secretaris voor den tijd van drie jaren werden herkozen de hh 1 V de Booy en Jan Philipsen beiden Tan Breda als bestuursleden werden herkozen de hh C Vermeulen ran Dongen en B W O Lukwel Tan Oosterbout Aan het bestuur werden als leden toegeroegd de hh Ch van Oinuekcn Tan Zundert en J C Koene van Geertrnidenberg die allen hun mandaat hebben aangenomen De rolgende mededeeling nemen wij gaarne op Het Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Tnnsraalsche Boeren stelt zich het rolgende ten doel 1 Door alle geoorloofde d i rreedzame met de neutraliteit ran ons raderland strookende middelen te trachten de Engalsche regeering te bewegen on de Zoid Afiikaansche republiek hare rrgheid en onafhankelijkheid terug te geren Bit is het hoofddoel welks bereiking zich het hoofdcomité tot taak heeft gesteld en waarroor het de gelden die het worden toerertraawd in de eerste plaats gebruikt Ier bereiking ran dit hoofdcomité ran dit hoofddoel worden a broehnres en kleinere geschriften gedrukt en rerspreid die strekken moeten om de gebeurtenissen welke aanleiding gegeren hebben tot de annexatie der Zuid Afrikaausche republiek en die welke gedurende het annexatie tijdperk hebbeu plaata gehad toe te lichten en de meuigruldige onjniste en kwaadwillige roorstellingen die ran hare bewoners gegeren zgn te wederleggen i betrekkingen aangeknoopt en onderhouden met alle andere comités zoowel binnen als buitenlandscbe die hetzelfde doel op dezelfde wgte beoogen en hun ondersteuning rerleend waar het roor de bereiking ran het grmeeuaehappelgk doel noodig mocht bigken c uorrespondentién onderhouden met bgzendere personen die op eenigerhande wgze dit doel kunnen berorderen Indien de oorlog onverhoopt mocht worden Toortgeset en de geldmiddelen het toelaten zooderhet hierna onder 3 te noemen te reel te schaden zal het Hoofdcomité een gedeelte dier geldmiddelen kannen aanwenden om al dan niet in rerband methet Roode Kruis en andere rereenigingen aan de gewonde Tranaraalsche Boeren heelkundige hulp te Teraobaffen Na den rrede onderstand te rerleenen aan de weduwen en weezen der gesneurelde Boeren en inin het algemeen de door den oorlog reroorzaakterampen te lenigen Om dit op de beste wijze tedoen stelt het Hoofdcomité zich in rerband met personen in Zuid Afrika of aldaar gerormde comités die het de noodige rooriichling kunnen rerschatfeu om dit doel zoo goed mogelgk te bereiken i Wanneer de oorlog geëindigd en de orde in de ZnidAfrikaansche Republiek hersteld is behoudt het hoofdcomité zich rOor om in Tereeniging met andere maatregelen te beramen ten einde de beschaTing in de Transraal op de meest gepaste wijze te berorderen Namehs het Hoofdcomité P Haming Voorzitter H F JoMKHAN Secretaris Tegcnorer de onbillgke aanvallen waaraan de rrocgere president der Tranaraalsche Republiek Burgers tegenwoordig bloot staat wordt in de Zutfetuohe CU het rolgende medegedeeld op gezag ran iemand die den geheelen loop der gebenrtenisscn en de campagne in Tunsraal met Burgers gerolgd heeft Burgen heeft tol het einde toe geprotesteerd tegen President afgezet broodsgebrek leed heeft hij een pensioen uit de ïransvaalsche kas natuurlijk door £ ngelaud toen heersoberesse in het land uit te betalen aangenomen als aflossing vau het door hem Toorgeschoten geld en ouder geen andere voorwaarden en tot geen hooger bedrag dan de Toorgeschoten sos Tan 3000 pond Toen de Kaffers Tee der Boeren roofden en besloten was hun dat met kracht van wapenen te beletten zijn de Boeren op eeu gegCTcn oogeoblik teruggetrokken en hebben zg de kraal Tan SeCDcoene niet ingenomen Burgers die toen de Kaflerkoniug uit vrees Toor Ëngelduds inneming Toor goed wilde straffen richtte een eigen vrijkorps op dat hjj zelf roedde Ideede en waarvoor hg 5000 pond bg eeu bankier voor zgu eigen rekening opnam Bat hg nu broodsgebrek lijdende verlaten door zijn landgenooten niet opgewassen tegen Engelands intrigues ten slotte voor de overmacht bukkende eeu deel van dat geld niet Tan Engeland maar rau de Transvaal zelf terugrerlangt is dat roor eeu pensioen zgu raderland rerkwauselen aan den rijand Nog eens Burgers was idealist zijn programma was te wijdscb te grootsch hij heeft Ëuropeescbe denkbeelden en toestanden in ecu land willen uitroeren dat er niet rgp voor was het s alles waar maar daarom is hg geen laaghartige wien het brandmerk ran rerrader op den schouder moet worden gedrukt Wij rereenigeo ons geheel met dit oordeel ieder die Burgers heeft leereu kennen aclit t zielkundig oomogelgk dat zulk een man den rol van rerraderkon spelen f ad Ëen telefoon die woorden schrijft is door den physioloog dr Buudet te Parijs uitgevonden Be trillingen van dezen telefoon zegt de Sloompoat worden in verbinding gebracht met eeu fijnen hefboom die op een met roet bedekte glazen plaat die zich verplaatst de trillingen der lelefoonplaat op de plaats waar het bericht wondt ontvangen direct opschrgft Elke lettergreep elk woord elk geluid vertoont specifiek eigenaardige vormen van Ignen die in woorden kunnen orergezet warden Be teekeuing der trillingen kan echter slechts met behulp rau een microscoop opgelost worden wegens hare fijnheid Be toekomst zal orer de praktische bruikbaarheid ran deze uitrinding beslissen Uit een wetenschappelijk oogpunt is zg zeker hoogst belangrgk In het rerslag ran hare jongste zitting restigt de Tergaderiug ran inspecteurs roor bet geneeskundig staatstoezicht de aandacht ran den minister ran binnenlandsche zaken op de gebrekkige naleriug van art 14 der wet van 1 Juni 1865 StaatiUad No 58 regelende het geneeskundig staatstoezicht Doorgaans vragen de gemeente oesturen niet het adrirs ran de § eneeskttndige inspecteurs waar het naar de bedoeling er wet behoorde te geschieden Zg doen dit alleen in die gevallen waarin eeue speciale wet bepaaldelijk het hooren van den inspecteur roorschrijft Onderwerpen die roor de gezondheidsbelaugeu der bevolking ran het grootste gewicht zijn b r afvoer rau vuil en drinkwaterleidingen wordeu door de gemeentebesturen behandeld en beslist zonder dat de geneeskundige iuspeolenr gehoord wordt Ouder herinnering aan vroegere aanschrgvingen ten deze worden de gemeentebesturen ran ambtswege uitgeuoodigd tot overleg met den geneeskundigen ambtenaar orer alle onderwerpen die op de rolksgezondhcid ran invloed kunnen zgn De bedienden ran de rerbrande Printempi zullen zeker niet klagen orer de weinige belangstelling die hun landgenooten in hun ongeluk stellen Van alle kanten komen giften om hun lot te rerbeteren Be Frausche Regeering schonk zesdnizend francs de Minister Constance rijfduizend franc Aan rerschillende bijdragen ontving de Temp vierduizend francs terwijl Gambelta en Victor Hugo ieder vijf honderd francs schonken Het feest in het Trocadero bracht vijftien duizend francs op buiten de collectie die gehouden werd en waarvan wij het bedrag reeds gisteren opgaven EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen weet hoe moeilgk gewoonlijk verkoudheden bronchitis en andera kwalen van dien aard te genezen zgu vanwege hare hardni kkigheid en hoereel aftreksels siropen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die ziekte kwijt te raken DaarenboTcn weet eeu ieder dat een rerwaarloosde rerkoudheid heet licht in eene bronchitis ontaard ja zelfs soms in longtering overgaat Be talrgke ondervindingen hebben sinds lang bewezen dat de zuivere Noorweegsche teer goed toebereid een bgiia wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten De teer kan niet in snbsiantie gebruikt worden vanwege haar ongenaamen smaak en kleverige bestanddeelen Een pharmaceut te Pargs de heer GuroT is op het denkbeeld gekomen die teer te omge Niets is gemakkelgker om iu te nemen De capsules lost zich terstoud op en de teer doet hare werking Twee of drie teercapsules genomen oniniddelijk róór te eten brengen spoedig verlichting teweeg en zgn meestul roldoende om de hardnekkigste rerkoudheid en bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik der reeds eenigszins gerorderde tering geneest In dat geral belet de teer de decompositie ran de tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men had durren hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zijn uitstekende uitwerking als om zgn goedkoopen prijs Elke flacon bevat zestig capsules de geheele behandeling komt dus slechts op vijf of zeven en een halve cent daags en ontheft van het gebruik ran af kooksels p tes en siropen Om zeker te zijn dat men de echte capsules Goudron de Güyot heefi moet men op de driekleurige handteekening van heer Güyot op het etiquette letten ïe verkrijgen in de voornaamste apotheken Met zekerheid hebben wij rtrnomen dat aan verscheidene personen die aan rerkoudheid bronchitis of longteering leden en in zekere apotheken teercapsules rroegen niet nit onze fabriek afkomstige capsules zijn rerkocht Wij meenden den paüëflten daarom in herinnering te moeten brengeh dat alle teer op rerre na niet op dezelfde wgze is tamengesteld en de uitkomsten erran dus ook niet hetzelfde zijn Geen rerantwoordelijkheid op ons willende laden welke niet op ons rust rerklaren wg bij deze datwij alleen kunnen instaan roor de goede kwaliteit en de geneeskrachtige eigenschapen van de echte teercapsules van GuïOT die op het cliquet ran defleach ran onze in drie kleuren gedrukte handteekening voorzien zgn JVederlandschc lUillnspoor veiT WIJVTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM en UTRECHT naar EOITERBAM s HAGE en 8CHEVENIN0EN Het vertrek van Amsterdam ii opgegeven van het station Bijnspoor Het vertrek van het centraatstation Westerdok is 15 m rroeger Amsteedah 8 30 8 10 9 30 11 25 12 60 3 6 8 16 9 50 Aïnhem 6 56 8 62 10 38 1 45 5 30 6 46 9 7 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 48 12 3 1 3B 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 55 9 8 Oudewater 7 36 i 55 4 3 9 19 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 6 4 20 7 5 9 36 10 53 NaAB Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 2 18 14 23 9 42 Capelle 7 53 2 18 9 42 RoTTEttDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 23 5 57 9 42 10 59 ZereuhuizenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Geavenhaoe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 6 7 9 939 10 66 Sohereningen 7 66 10 52 12 34 7 9 Van ROTTERDAM 8CHEVEN1N0EN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEEDAM 6 30 8 16 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 4 30 6 60 7 35 9 Capelle 6 41 10 50 2 9 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 18 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 236 3 23 4 62 7 25 7 66 9 27 Sohereninsten 9 40 U 50 1 45 3 46 6 sGbavenhaoe 8 26 8 6 8 85 10 10 10 30 1145 1 50 2 50 4 15 6 35 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 56 ZevenhuizenMoercapelle 6 56 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 13 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Naae I Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 38 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 S 41 3 26 4 65 7 31 8 1 9 83 Amsterdam 7 16 8 38 10 52 12 13 3 26 8 1 9 33 Uteechï7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 26 4 55 7 31 9 33 Aenhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 25 4 65 7 31 Snelpersdruk yan A Bbimkban te Gouda BU deze Courant behoort een ByvoeirMl De tiitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vaA DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 2 franco per post 1 50 nr Met 1 April beint een liieuvtrLwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers totdie n datum GRATIS Parlementaire Werkzaamheden Eindelgk is dan het debat over de rentewet begonnen en zal weder beproefd worden tot een regeling van ons belastingstelsel te komen zonder nieuwe middelen toch is in weerwil der maarden opbrsB vatn de U i y i wfdig mii delen daaraan niet te denken De heer van Baar opende het debat met de vraag of nieuwe belasting noodig is en moest die toestemmend beantwoord worden of dan indirecte belastingen niet de voorkeur boven directe verdienen Spreker wil liever bestaande belastingen verhoogen dan een rentebelasting die hg met alle kracht bestrgdt omdat door dit ontwerp ook de goederen in de doode hand zgdelings getrofien worden De rentebelasting acht spreker irrationeel onhoudbaar en door den eed ook immoreel De tweede spreker de heer Wintgens was het in veel opzichten met den eersten eens ook hg waarschuwde tegen den zwaren drukkenden last dien men de natie wil opleggen was de successie belasting in de rechte Ign en sporadische deze is een epidemische ziekte De wet zal de oorzaak zgn van de ondrageIgkste inquisitie in den boezem der huisgezinnen de vrgheid en de zedelgkheid zullen door hem verloren gaan niet de bemiddelden maar de middelklasse en de mindere man zalien door haar getroffen worden Verhoogingder indirecte belastingen blgtt even als vroeger sprekers ideaal AfachafBng dier belastingen acht spreker verkeerd de vaste inkomsten moeten niet opgeofferd worden aan een beginsel Met tal van voorbeelden uit het buitenland tracht spreker de geopperde stellingen te bewgzen De Minister bleek evenwel door die krachtige bestryding niet overtuigd hg stelde toch nog een w yziging in art 1 voor in den geest van een amendement door den heer Gleicfaman ingediend De derde spreker de beer de Savomin Lohman wilde zich tot het ontwerp zelf bepalen afgescheiden van alle quaestiën zelfs van de portefeuille quaestie doch onwillekeurig dwaalde ook hfl af en verdiepte zich in de oude quaestie wat toch de grondbelasting wel is ook de grondbezitters moeten getroffen worden wil men de wet billnk en aannemelgk maken Oök de heer Reekers verklaart zich tegen het ontwerp uu de bedrgfsbelasting nog niet is ingediend en geen andere belastingen worden geschaft Eindelgk TÖud het ontwerp een verdediger al was het dan onder velerlei reserven in den heer Rutgers die het zou aannemen al ware het alleen omdat door dit onl werp de weg g ebaand wordt voor inkoai ten belagting Grondelasting bedröfbelasting en rente belasting toch zgn de grondslijjen der toekomstige inkomsten belasting Betasting der spoorwegkaartjes acht spreker ot en goede belasting als geld noodig is MoetMl de spoorwegmaat schappgen een percent fan hou ontvangst betalen dan zou dit reed een ton opbreiaen Obstructie in het Nedeilluidsche parlement op het voorbeeld der Ieren mie zon loo iets durven veronderstellen En toA Vr dag wwd weder een hinderpaal aan de reltewet in den weg gelegd De heer de Bruyn toeh stalde vetdagug voor om de door d meister vootgeatilda wgzigingen in de afdeeling n te kannen ondnv zoeken Door den heer Gleichman die een amendement had ingediend werd de motie bestreden op grond dat de voorgestelde wijzigingen reeds uitvoerig in de afdeelingen besproken waren De heer Hegdenrgck wil zekerheid wat de minister denkt van het amendemenUKops strekkende tot afschaffing der patentwet nog eens rustig overwegen en de deelingen kan volstrekt geen kwaad Door den heer Bredius wordt opgemerkt dat de motie iets vraagt wat in strgd is met de gewoonte hg wil niet medewerken met de taktiek om van uitstel tot afstel te komen De heer de Bruyn Kops opkomende tegen de beschuldiging in de Kamer en de pers omtrent bet herhaalde uitstel geuit verlangt ook nadere inlichtingea van de Regeering omtrent de vooi gestelde wgzigingen na een verklaring van den minister dat hg de noodige overgangs bepalin f en die na de aanneming der wgzigingen nooig zullen zgn nog niet wenschte te formuleeren werd de motie met 34 tegen 27 stemmen verworpen en dediscussie hervat Nu had de heer van der Hoeven gelegenheid zgn philippica tegen een wet nit te spreken die een verbond met den duivel is omdat niets dezen aangenamer zal zgn dan een wet die hem meer dan aan de schatkist een mimen buit verzekert Die wet toch is volgens spreker drukkend voor de bnrgerg hg zelf betaalt reeds 8 pet van zgn inkomen aan directe belastingen en bg de invoering dier Wet zal dit 10 pet worden vermindering der directe en uitbreiding der indirecte belastingen moet op den voorgrond staan Heeft de Minister bezwaren tegen het ontwerpen eener belasting op de tabak gaarne wil hg dit op zich nemen als hem de gegevens verstrekt worden Een tweede grond van afkeuring vindt spreker in de belasting die gelegd zal worden op liefdadigheid en armen zorg de kapitalen in de doode hand dus door spre ADVERTBNTIËN worden geplaatst vim 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afionderlflke Nommers VUF CENTEN ker barbaarsch en ongergmd genoemd Wat de Hollandscbe spreekwoordelgke eerlgkheid betreft houdt spreker slechts 3 pet der ingezetenen voor eerlijk genoeg om een zuivere aangifte te doen Kan de eerlgkbeid van twee vgfden der bevolking door hun zielverzorgers gecontroleerd worden met de overige is dit ni het geval en wat is in deze tgden van ongetaof verdorvenheid en schaamteloosheid van gedwongm eedsafleggipg te wachten Een en and böeen genomen zal deze Wet tót een vloek voor de natie zgn en zeker geen goed doen aan den naam des Ministers De heer Van Nispen herbalde dezelfde bezwaren nog eens de goederen in de doode hand de eedsaflegging de oneerlgkheid deden weder dienst als nieaw argument ter bestrgding werd aangevoerd dat deze moest strekken om de Onderwgs tvet ie kunnen uitvoeren alsof de al of niet aanneming van invloed kon zgn op een reeds ingevoerde Wet Voor den heer Lambrechts was twee malen achtereen nog niet voldoende hg gaf een derde editie De heer Gleichman hoewel Uever een ka pitaalbelasting dan een rente belasting willende adviseert om dat ontwerp aan te nemen daar de middelen moeten versterkt worden Tabaksbelasting is niet wenschelgk evenmin als belasting der spoorwegkaartjes belastinghervorming is noodig daartoe moeten wg door dit ontwerp al heeft net dan ook eenige gebreken komen De heer Hegdenrgck verlangt van den Minister een spoedige opgaaf van de te waehien wgzigingen Bg de reeds geuite grieven vo de de heer van der Hoop nog een klacht tegen de pers die in handen der kooplieden is en het volk opruien Toch zal de wet een slechten indruk maken op de bewoners en dus ook op de kiezers van het platteland Zgn die menschen voor geen opruiing vatbaar Eindelgk voegde de heer de Brugn bg alle reeds vermelde grieven nog die van onnauwkeurigheid en ondnidelgkheid Omtrent het lot der renteW is vooralsnogweinig te zeggen want zelfs de aanneming vanhet beginsel waarborgt nog niet de goedkeuringder details door de meerderheid meer wettenzgn gevallen als een krachtige minderheid dooreenige ontevredenen bg de eindstemming gesteund wordt L ROODE KRUIS HULP COMITÉ Tï ÖOUDA Aan Leden en Belan r tellenden Tan het Hnip VronwenComilé het Eoode Krni te Gonda hebben ij de eer om rerilag Tan de werksaamheden en Terrichtiogen te geien loopende OTer het achtate dienstjaar Hoewel er weinig OTer het afgeloopen jaar te vermelden ia zoo is hrt ona eTenwel aangenaam kennia te geven vooral aan de leden baiten de stad dat