Goudsche Courant, maandag 21 maart 1881

Me rouw A A Hemsing Troost in April 1880 de benoeming als Presidente welwillend heeft aangenomen De Freaidente ateeds gaarne de belangen van het Boode ICmis behartigende en bereid het Beatuar met raad b j te staan maakte de samenwerking eenswillend en konden zoo Teel mogelyk met ijrer de werkzaamheden worden waargenomen De raiigestelde bepaling geen algemeene fergadete honden sohgot door U met goedkeuring te zijn Ternomen daar niemand tot ons kwam om eenigeInlichting te vragen of aanmerking te geven Hoe zeerw uw vertrouwen waardreren verzoeken wjj steeds onze geachte Leden en Begunstigers beleefdelyk wanneer die mocht worden verlangt of noodig zgn zich tot ons Bestuur ifi willed wenden Hoewel wij de belangstelling van t elen uwer zoowel buiten alt binnen de stad die blgvende mocht i n op hoogenprijs stellen toch zal het besluit ons alleen te bepalen tot herstellende zieken en de bedeeling niet langer dan ze weken vast te stellen moeten worden aangewend daar het ledental vermindert en de bizondere kas voor langdurig Iqdenden opgericht hoewelwg het aarzelend zeggen nog niet zó 5 vermeerderdis dezen daaruit van versterkende middelen te kunnen voorzien Wij mochten evenwel zóó ruimschootsonze verwachting zien overtroffen met de ooileotevoor de Transvaal dat wij ons aan ondank zoudenschuldig maken om niet vertrouwend het negendedienstjaar aan te vangen nu weder het overtuigendbewys ons gegeven werd wanneer het dringendnnodig wordt ouze leden en Stadgenooten ook danbereid willen zijn ons te steunen waarom wg gaarnezóó lang mogelijk hulp zullen verleenen daar waarhet op aanvrage van hh Genfieskundigen noodig wordt geacht Voor de kas van het i Boode Kruis mochten wg vA Mejuffrouw S van Kempen te Zeist ontvangen boven de gewone contributie over 1880 eeoe gift ƒ B evetifoo lan Mejuffrouw N Bruin ie Amsterdam 1 60 en van eene Belangstellende te Haarleia ƒ 2 60 Voor de bizondere kas van een belangstellend lid te Amsterdam 10 van Mevr J C V P te Groada io April en October te urnen eene gift ƒ 5 9 en van Mevrouw J eene gift a 2 50 wenaohende dit goede voorbeeld navolging moge vinden bevelen wij ons tot elke gift hetzij in gild oad linnen pluksel of neteldoek beleefdelgk aan Hoewel op aanviage naar aanleiding der circulaire Tan iS Juli 11 het Hoofd oomité eenig ond linne en pluksel aan ons wilde afstaan zoo was de ontTangat van pluksel door belangstellenden alhier en Tao boiteB de stad ons hoogst welkom Het getal leden bedroeg in 1880 310 waaronder wg 17 Leden buiten de stad mogen tellen De zieken werden geregeld door Besinurderesien met ijver en liefde bnooht zooveel mogelgk hutp verleend en van het voorhanden materieel werd waar noodig in gebruik gegeven alsmede de ruatstoel die in Jali werd aangekocht De vier damet van het Beatnnr werden als naar gewoonte voorzien van kolen en broodkaartjes mede ieder van twee soeplgstea Gaarne worden die door Haar ontvangen om te knnnen geven daar waar door ziekte dikwerf zooveel ontbreekt Op aanvrage van hh Geneeskundigen kregen g 78 ieken ter verzorging Aan hen werden uitgereikt 2162 ons rundvleesch1S62 ejjeren 397 kan Melk 190 kilo Brood 2 11 Wgn 8 Soeplgtten 6 mnd kolen 2 kapok kussens een ruststoel aaugekoaht Dqpr het Hoofd oomité der Nederlandsobe Ver eeniging ontvingen wg geregeld uitvoerige berichten en vertlagen der handelingen ten dienste van het CentraalComitó in Indië evenzoo ontrent de handelingen noodig en ten dienste van het Soode Kruis in de Transvaal de ooileote daarvoor te Gouda gehouden bracht met nog later ingekomen giften ƒ 432 97 op 26 Mei 1880 werd door de Fenningmeeateresse Mejuffrouw G W de Jong aan bet Hoofd comité het oontrebntiën over 1880 a 80 25 overgemaakt De rekening it nagezien en goedgekeurd door Mevrouw H van Bergan IJzeudoorn Evekink Bnagers en den Heer L P Hoogendgk Gaarne brengen wg u geachte Leden en Begunstigers openlgk onzen weigemeenden dank voor uwe ware belangstelling Met aanbeveling meenen wg ons verslag ovei het achtste jaar Ie kunnen eindigen met de herinnering aan de zoo laag mogelijk gestelde contributie jaarlgks minstens a ƒ l voor het Lidmaatschap Hit Bestdcb Presidente Mevrouw A A Hïmsing Troost Fenningmeesteresse Mejuffrouw G W ue Jong Secretaresse Mejuffronw C Sbltzeb BEaiDUKSLEDEN Mevr S van Leer Visser Mejuffr C M E Ddthh Mejuffr J M SaiTZïB Mejuffr M 1 J W Haverkamp Beoehann De Effectenlseurs XXVIII Amiterdam 21 Maart 1831 De Duropeesche waarden bleven in de afgeloopen week dalende In het P 8 van mijn vorig soft eef ik dat de daling der Busaische fondsen na den moord op den Keizer niet zoo aanzienlijk was dan verwacht werd sedert dien tgd zgn de meeste soorten meer achteruit gegaan De Amerikaansche crisis schijnt thans voorbg te zgn De rente stand it te NewYork weer normaal gew ien en de hoogere noteeriugen d t p deden ook sier de sporen rgzen Binnenlandscbe waarden Slaatê ondsen Br ging in deze fondsen weinig om tij sloten nagenoeg zonder variatie doch hadden toch een neiging tot dalen Premideemngen Zoowel Amst als Bott loten waren hooger de eerste ongeveer Vs de laatste 1 Deze rgziog staat wellicht in verband met de ophanden uitlotingen op 16 en 1 April Paleisloten waren minder SfoomegUeningen met o beduidenden handel 3 g OU Ind Sp waren 2 hooger Gest obl Ned Centraal waren 1 lager de overige Centraalwaarden Boxel Wezelwaarden en Expl mg allen ongeveer Va oger InduitriMle Kaarden De aand Afr Hv bleven na het bekend worden van het dividend steeds in rgiende stemming en sloten 154 4 De door de Bott Hv geopende insohrgving op 2427 aandeelen in de Afr Hv werden a 147 i e toegewezen juist 10 boven den minimum koers Haar eigen aandeelen zgn alwéér achteruit gegaan zg sloten 9 8 de prioriteits leening van 7 millioen is thans aangekondigd de aandeelen zijn van ƒ 260 Aand Handelamg werden Vi lager afgegeven Aand Stoomv Nederland stegen tot 113 en sloten op 111 dus een avana van 2 o dito Zeeland 1 o lager De Amst Omnibutmg keert over 188010 I uit de aandeelen stegen o IndiaeheBankaotién eveneens i hooger Edbofbische waabdsn Staaüfoniten Hongaren zonder variatie Oosteurgkers oirca lager Portugeeten met veel aanbod lager de 3 de 6 1 i B UMen allen lager Ootterieeningen 2 77 2 a 80 2 e j Spanjaarden en lurkenzonder variatie PremuleeningnH Behalve de meette Oostenr loten was de daling algemeen Buisische 6 a 6 lager Antw l i Stuhlw en Theisil 1 Oottenr 60 i Turken lager Pruisische loten stegen 3 Spoorwegltmingm Ook deze soorten waren alle lager Kutsisohe IV i 2 pCt Theissp Fr Oost Elis Gisela Wartohau Bromberg en Weenen allen 1 a IVs pCt lager Amerikaansche waarden Staattfondtm Leeniag 76 der N A Staataf steeg met eenige vraag 61 8 pCt Ook valt een rgzing te vermelden voor 8 pGt Florida die 2 eu 1 pCt geoona Ixmisiana s die pCt monteerden Mexicanen waren zeer aterk aangeboden ea sloten Vs Vs lager Zeer geanimeerd was de handel in Columbianen zg sloten IV4 pCt hooge De in mgn vorige medegedeelde tonversieplanneo zgt verwezenlgk Er is een nieuw 5 pCt fonds georeëerd voor de achterstallige coupons groot 137 000 £ de coupons vervallen lo April en lo October Peruanen verloren 1 Venezuela s i pCt Men vertrouwt blgkbaar in weerwil der gunstige officiëele berichten den toestand dezer laatste republiek nog niet Sfooncegletningtn Aand Illinois Central sluiten 4Vi pCt hooger eidiv dat ƒ 8 68 per 100 Dol lart bedraagt Aand Canada South waren l hooger In Mich Centr wit eenige iluctsatie in den loop der week 2 pCt gettegen tonnen zg per saldo tlechts een avana van pCt De andere soorten waren grootendeelt fett hooger Pad jBlizab 2 pCt Lager iloten Chic N W jpref Clevel Golomb en Cinn Colnmb ext en Florida s U pt t Induilritele waarden Colorado a en Maxwell a met groot aanbod Col Obl 1 Cert 2 pCt lager Maxwell t beide ruim 1 pCt lager Proloi atie renU 4 i 4 pCt met veel vraag P S De handel waa heden zeer onbeduidend Van binnenl waarden valt slechts te vermelden dat aand Ind Sp l j do Bott Hv 1 Afr Hv 4 pCt moneeerdeu en dat aand Bguipoor 1 en do Handelsmg pCt lag r noteerden Bussen waren Vi 4 Vs hooger oude Bust Sp ► Sysr Wiasm 1 pCt hooger 8 pCt Florida i s Peruanen kooger lu Amerik Sp nagenoeg geen variatie I N G E Z O N DEN GERECHTSSTIJL Mijnheer de Bedacteur I Mgn zoen die altgd met veel belangstelling Uw blad leest eu die dat als hg Zondags niets om handen heeft doet van A tot Z kwam mg eergisteren met de Courant in zijn hand opzoeken zette rich op een kantoorstoel tegenover mij en zeide Fa ik lees hier iets dat ik niet begrgp wil U mg dat eens uitleggen F Met pleizier jongen lees maar eens op Het is van het kantongerecht pa Er staat Veroordeeld I L slepertkneoht te Gouda tot twee boeten von ƒ 1 of 2 dagen wegene op den Kleiweg te Gouda zijn paard gespannen voor een slede niet voorzien hebben van scbelkliukende bellen terwgl de straten met sneeuw bedekt waren en aan de slede geen touw vastgehecht hebben door iemand vast te houden om het slingeren der slede e voorkomen Wat W f zei ik Ja Pil zoo is t mg ook gegaan ik heb bet gelezen en nog eens gelezen en ik begrijp er niets van Kom malle jongen je leest zeker verkeerd geef mg die krant eens Ik nam het blad op maar waarachtig I het stond er werkelgk Ik wou natnurlgk voor mgn zoon niet weten dat ik het ook niet begreep en las het ding eenige malen over maar ik werd niet wgzer Ik deed een paar ferme trekken aan m jn Gouwenaar en hulde mg in een rookkolom of de welriekende dampen ook den nevel voor mgn hersenen konden verjagen want ik kon niet denken da de heeren van het kantongerecht onleesbaar HoUandsch zonden schrgveu en zocht dut de fout bij mijn beperkt begrip Einffigk besloot ik maar wat te zeggen of ik al pratende ook oehter den zin dezer mededeeliug zou komen at begrgp je nu niet f zei ik vooreerst pa begrgp ik niet waarom dit I L joiat op dea Kleiweg ign paard van bellen aoeat voorzien Maar kindlief dat ataat er oiet riep ik zegevierend uit big dat ik de eer van ona gereoht kon ophouden Gg teett egt t niet f den KMmf voortien ieèbe tan bellen en er ttaat vegent op den Kleimg niet vooriien hebben tan bellen d i omdfit zgn paard op den Kleiweg niet van bellen voorzien wat Het it wel geen nerlgke ttyi maar men kan het toch begrgpen als men maar goed leeet Je pa t is waar Ü heeft gelgk Maar dat woa het eigenlgk niet Ik heb den heelen morgen zitten suffen over het volgende en aan de slede geen ton vattgeheckt hebben door iemand tatt te houden om het êlingeren der ilede te toorkomen Ik begreep het ook nog niet maar ojn tgd te winnen ging ik voort Kom aan wat hebt ge daarvan gemaakt P Ja ziet U ik dacht eerst Dot die man i bebget omdat hg niet door iemand toet te houden een touw vastgehecht had aan de slede om het slingeren daarvan te voorkomen Maar dat kon toch niet Hoe kan men een tonw vaatheohlen door iemand vatt te honden Toen laa ik aao de ilede ge touw vaatg ehecht hebben door iemand W te htmde om het êlingeren der ilede te voorkomen d i dat un die tlede geen tonw wu vastgemaakt door iemand aie vastgehouden moest worden om het slingeren der slede te voorkomen Dat was alweer geen gaede zin Ik begon weder van voren af aan en las aan de alede geen touw vastgehecht hebben door iemand valt te houden om het ilingeren der ilede te voorkomen Dut zei ik tot mg zelf hg had een touw moeten vasthechten door iemand te voorkomen welke vattgehouden moett worden om het tlingeren der slede Maar ook dergelijke manier van touwen vaat te maken wat mg onbekend Drommels jongen I dat heeft je hoofdbreken gekost riep ik en dat op Zondag morgen I Ot vaort Verder heb ik het niet kunnen brengen Wat leeet U er nu uitP Ik schoof al op mijn krtjkje heen en weer want ik wat er ook nog niet achter Gelukkig kwam mgn vrouw uit de kerk en moesten wg koffie drinken Ik maakte mg er dut af met te zegden Van avond na den eten zullen wg ons onderzoek voortzetten Ik had mgn plan gemaakt en stapte na de koffie eens naar den meester van mgn zoon die een bol is in de HoUandsche taal en vroeg hem wat dot zinnetje toch beteekencn motst De man had gelukkig de Courant ingezien en ook die geheimzinnige mededeeling gevonden Hg bekende eerigk dat hg ook eenige malen had moeten lezen eer hij de zaak begreep Hij was tot de conclusie gekomen dat de Ble e persknecht was beboet omdat hg geen touw had dat door iemand moest worden vastgehouden ten einde het slingeren der slede te voorkomen In hoever nu zeide hg het vasthouden van een touw het slingeren van eene slede kan voorkomen eet ik niet vooral als het alleen vast te houden it en niet werkelgk vastgehouden wordt Maar dit weet ik wel ging hij voort dat aan dergelgken gerechtastijl door een eenvoudig burgerman geen touw vast te maken of volgens bet kantongerecht vast te hechten is Toen ik des avonds aan den gezellig vlammenden haard mgn zoou deelgenoot maakte van mijn pas opgedane wgsheid eindigde deze hel gesprek met de lastige vraag Maar waarom schrgveu die heeren vau het gerecht toch zulke onveretaanbare taal F Nu zat ik iu èen moeilijk parket Ik kon toch de waardigheid der justitie niet te grabbelen gooien tegenover mgn 13 jarigen zoon en zeggen Omdat die heeren bet met beter kunnen of omdat zg oiet gewoon zijn geregeld hun gedachten uit te drukken Ik zei dus Ja zie je ik denk omdat zg noodig vinden aan de rechtbank eenigszins anders te spreken dan gewone menschen dat is wat deftiger dat maakt meer indruk op de goê gemeente en als de veroordeelden precies begrepen waarop hun vonnis steunde dan zouden tij tornt gaan klagen over onreehtvaardigheid want in onzen tgd is zelb de justitie niet merr heilig en daarom is het maar goed dat de patient alleen maar klaar begrgpt boeveel boete en hoeveel dagen dan tobt hg niet over de rest en de rechter is van alle gezeur af Dat is nu allemaal goed en wel zei mijn zoon die al zeg ik t zelf niet van verstand ontbloot it maar pa I ala de rediters nu de veroordeelicgen in de krant eetteu dan ia het toch opdat ze door jan en alleman zouden gelezen worden waarom schrgveu zg dan niet wat duidelgker Daar zat ik Ja jongen tie je weetje Ik denk dat deze mededeeling eigenlijk bestemd was om ala foutief opstel op de school gebruikt te worden eu dat ie bij ongeluk in de courant it gekomen Ge weet de kantonrechter is lid van de plaatulgke schoolcommissie en de heer griffier zal het wel gauw worden ala er een vacature is want dergelgke heeren behooren in loa a commiaaie te zitten Nu denk ik dat de heer kaotoureobter van plan ie om bg een aefaoolbezoek eeratdaaga de jongens eens aan den tand te voelen wat betreft hun kennis van de moedertaal Mfdat hy na met den griffier wat foutieve opgaven gemaakt beeft om ze den jongens voor te leggen en dat dia nn per abuia naar de Conrant zijn gezonden in plaatt van een goed getleld verslag want de heele IQst van veroordeeliogea munt niet uit door helderen en fraaien itgl Nn ala jij het brwuite zinnetje tiWt dan tal je een locd figuur maken hoor I Of ik mgn zoon overtuigd heb weet ik niet Hg gUmltohte even en deed er het zwggen toe EXN TRimD VAN OOXD NlDEBLANDlCH Sooda 2 Maart 81 Münieer de Stdaettnrl Zondag 27 Februari 11 werd hier ter itede een tooneelvoontelling gegeven door de Vneeniging de Friendtehap uit Utnoht ten voordeele der Algemeene Armen Dete voorstelling werd ook bigkeni bericht in de Ooudteke Ct van Woensdag 2 Maart door een teer talrgk publiek bggewoond bggavolg wat de opbrengtt groot en dat kwam een flink tommetje den Goudtehen armen ten goede Intutachen tot nog toe zag ik in nw blad niet opgegeven hoeveel voor de Armen was afgedragen Daar dat meen ik ateeds gewoonte is en ook na de tooneelvooratelling van hh Onderofficieren de aaniieDlgke opbrengst reedt twee dagen later in uwe courant te vinden was wil ik door deze tot de veieeniging de Friendtehap de vraag richten Il heden 21 Maart de opbrengst van de voorstelling van 27 Februari reeds afgedragen en hoeveel bedraagt dieP Het komt mij voor dat de Goudsche Ingezetenen die met de grootste welwillendheid op de voorstelling inteekenden met het oog op het goede doel eenig recht hebben te vernemen hoeveel de opbrengst waa Een SER Intxxkinaun Laatste Berichten Parijs il Maart De minister president Ferry heeft een onderhoud gehad met den President der Bepubliek Tegen het einde der Kamerzitting bleef de indruk in de eouloirt dat de toestand minder gespannen wat JiOQden 21 Maart In het Lagerhuit heeft Gladstone voorgesteld de begrooting te behandelen op 4 April de lertohe Lond Bill op 7 April en wegens het Faatchfeett den 8tten daaraanvolgende vacantia te nemen tot den 26sten Lord Uartingtou deelde mede dat Abdurrahman Engelands aanbod oip hem Kandahar terug te geven dankbaar heeft aangenomen De Eugelsche troepen zijn reeds van Kaboel vertrokken De te Kandahar getroffen toebereidselen voor het aftrekken van de in t begin van April te Kandahar aankomende troepen zgn reeds voltooid De regeeriug ontving gewichtige tijdingen aangaande de onderhandelingen met de Boeren Londen 21 Maart Uit Newcastle wordt van heden he volgende geseind Naar men verzekert hebben de Boeren alle voorwaarden van Engeland aangenomen uitgezonderd die betreffende het neerleggen der wapens Er zgn vele zieken iu het kamp der Boeren Daar de wapenschorsiug heden zou eindigen zijn slle Eogeltche troepen gereed om op te rukken indien bel noodig is Te Newcastle verzekerde men heden avond dat de wapenstilstand verlengd is met 14 dagen Londen 21 Maart De Evening Standard htj it in een eitra nommer een telegram nit Mount Prospect van bedeu waarin hel volgende bericht wordt Naar men verneemt onderwerpen de Boeren in hoofdzaak zich aan Engelands eischen In de Koninklijke commissie zullen zitting hebben tir H Bobertson generaal Wood en Devilliers Het is nog niet uilgemaakt of de Boeren er in vertegenwoordigd znllen worden HEBMANUS MABINÜS dbn ÜUL rui Schoonhoven ADVERTENTIÉN Voonpoedig bevallen tod een welgeschapen Dochter E SCHWEMMEE KoELMAN Ooada 21 Mau4 1881 Ondergeteekende betuigt bg deze zgnen hartelgken dank aan JOHANNA van GEELEN wegens hare menschlievendheid gedurende mgne ziekte ran haar onderToaden L J PHILIP Gottda 22 Maart 1881 Voor de vereerende blgken Tan hartel ke deelneming in ingne 50 jarige Erongeliebediening betuig ik rngae Goudsche vrienden oprechten dank rffc C BAKKER C l Ktano LtJTH Predikaht te Purmerende Bericht voor de Scheepvaart De Cpmmissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat tot het inatelkn tmi een onderzoek naar den toestand van de MaUegataluiê te Gouda de vaart door die Sluis gesloten zal zgn op Donderdag 31 Maart en Vrijdag 1 April aanstaande op beide dagen van des voormiddags 9 ure tot des namiddags 6 ure s Gravenhage den 21 Maart 1881 De Commissaris des Koning voornoemd tOCK Borstcaramels VERKRIJGBAAR BIJ RAAIJMAKERS Haven 17 UB Verwacht eene sohoone Collectie ARTIKELEN voor het a 8 Paaschfeest Nederlandsche Maatschappij Ier Bevordering van Nijverheid Departement GOUDA HH LEDEN worden uitgenoodigd op DONDÜBDAG 24 MAART 1881 des namiddags ten 3 ure in de Loodsen op de Markt bgeen te willen komen ter bestchttging van het gereed gemaakt STEXUfHOUWHBS en BBBLDHOUWERSWEBK bestemd voor de restauratie van het Stadhuis De Secretarie H W G KONING BEEEfDMAËmG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ouderkerk aan den IJeeel brengen ter algemeene kennis dat tot laste dier Gemeente is opengesteld tot den 28 MAART aanstaande eene Qeldleening groot f5000 tegen eene rente hoogstens van i j ten honderd in het jaar wgders dat die geldleening geschied in eens en tot het volle bedrag dat de inschr vingen beneden het volle bedrag of tégen eene hoogere rente niet worden aangenomen dat de inschrgringen tegen de laagst gevorderde rente voorrang hebben dat indien inschrg vingen worden gedaan tegen eene gelgke rente bg loting zal aangewezen worden wie de geldleener wezen zal dat de billetten van insch bg hen moeten zgn ingekomen vóór den 2 dezer maand dat da storting der leeningssom moet plaats hebben binnen acht dagen na den dag der gunning van de inschrgving en eindelgk dat verdere inlichtingen omtrent de te doenè aflossingen als anderszins te bekomen zgn bg den Burgemeester der Gemeente Ouderkerk a d Umi den 19 Maart 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgtmeetter TAN WANING De Secretaris G VONK Jz lo Ster Geneeskundige aanbevolen LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Knchhoest Zoogenaamde Blautve Hoest onmiddelgke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekte eenig goed bevonden DRUIVEN BORST HONIG Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsnlen voorzien zijn waarop nevenstaand fabriekmerk Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oud water bij F Jonker Idenburg