Goudsche Courant, maandag 21 maart 1881

if Woensdag Maart 1881 o rig aei is uit lerLind komen o gens daarin overeen het er vrij wat kalmex is geworden De pauselijke bul ov let jubeljaar is verseheuen In dit stuk wordt i een opsomming getreden Van de vervolging waaraan de Kerk overal en voornamelijk te Home llootstoat van de berooving en ontheiliging der kerl cbouwen de bande i waaraan het godsdienstig oi leriichl is gelegd en vooral van de berooving der Propaganda Deze overwegingen hebben den Ifaus aanleiding gegeven om een jubelfeest uit te sc rgven voor Europa van 19 Maart tot AUerheiligen ien voor de overige lauden tot het inde van Deoeliber In de pauselijke bul worden giflen oanbevolAD voor de uitbreiding van het geloof en voor de scholen in het Oosten en bedevaarten naar Lorretto voorgeschreveu Het jubileum wordt ouder de bescherming van den H Jozef gesteld GOUDA 2 Maart 1881 De Burgemeester dezel gemeente Voorzitter der WatersnoodCommissie alhier ontving nog van de onderofficieren van het garnizoeo 8 33Vi ds saldo van de opbrengst der door hen g eveu tooueelvoarst llin Na lo pril zal het 4e regiment Infanterie aldus verdeeld lyn Ie bat te Delft 2e eu 3e bat te Leiden 4e bat te Uaarleiq en 6e bat te Gouda Een fleziug in de zaal nKmulmiHi is een zeldzaamheid Voor zoover ons herinneren is da ir slechts tweemaal een voordracht gehouden Nu het de hetr M de Vries oud President van den Volksraad der Zuid Afrikaansche Bepublick is die daar optreedt welke zal spreken over de Transvaal zal de zaal zek r ook uu goed bezet zijn Het moet toch velen aaugfnaam zijn ook hier ter stede en onderwerp te hdoreu behandelen dat tegenwoordig aller hoofd eu gemoed vervult Öe heer de Vries is ruim 2U jaar lu de Transvaal geweest in verschillende betrekkingen en mag dus daarover meespreken Woensdag jl trad bg te s Hoge op en werd aan het Haagsche publiek voorgesteld door jhr mr G Th BeeUerts van Blokland een dergenen die met Prof Hartiug het eerat en het meest grerden om in Nederland belangstelling te tooneu voor onze stambrocders die zoo dapper strgden voor hun onafhaukelykheid eu recht Kulréc kuurten zgn a 5Ü cent te bekomen bg de hh van Bcntum eu Zoon en bg den heer Dam kastelein der sociëteit üns Genoegen Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit ur voorkomende advertentie waarbij d expositie vau atualgravureu wordt aai gekondigd Voorzeker zal menigeen die tentoonstelling eens gaan zien waar alhoht iets schoons voor weinig geld te koop zal zgn Het ware van het valsche te onderscheiden levert in de zameulcving vaak groote bezwaren op In de zedclgke wereld niet enkel maar ook iu de stoffelijke wereld Aan de iiyverheid heeft men uu weder eeu zeer eenvoudig middel te danken om althans wat het edel metaal betreft met zekerheid te weten dat het inderdaad is wat het schijnt Bjj den heer A B van Leer alhier is een klein toestel verkrijgbaar gesteld een steentje iu een étui dat op goud eu zilver geen sporen achterlaat maar op nagemaakt goud en zilver eeue zwarte vlek of streep teweeg brengt Voor heu die rciaeu of iu het dogelijksch leven met goud omgaan is deze uitvindiug van zeer veel waarde daar zg hen in staat stelt ook voorzichzelveu het beivgs te leveren dat niet alles wat blinkt goud is Zaterdag is op den Schoonhoveuschen weg bg Haastrecht een rijtuig met vier personen te water geraakt Het paard is verdronken doch de menschen zgu door het raampje dijr vigclant gelukkig gered EINDEXAMEN EÜBOESATONBSCSOOL De COMMISSIE voor het EINDEXAMEN aan de Burgeravondschool maakt hakend dat genoemd EXAMEN zal plaats hebben op MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG den 28 29 en 30 MAART a s des avondsten 7 uren in het Schoolgebouw op deHoutmans gracht De Voorzitter der Examen Commissie Dr F H G VAK ITERSON Nederlandsde Alaatscliappij TEK BEVOEDBBINO VAN I IJ VERHEID DisïAETïuEiiT GOUDA 3 Wedstrijd voor Jongelieden die de Burger Avondschool bezoeken 1 HET B0ET8EEREN VAN EEN AKANTHÜSBLAD Prgs Bronzen Medaille en ƒ 10 Premie Getuigschrift 5 20 HET TEEKENEN VAN BEN HALFWENTELTRAP EN HET MAKEN VAN EEN MODEL IN HOüI Prgs Bronzen Medaille en 15 Premie Getuigschrift 10 Inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer L BÜRGERSDIJK Lid Ier Commissie voor den Wedstrgd De Secretaria H W G KONING Mevrouw van deh KOOG BLEEKERSINGEL VRAAGT metMEI EENE goed kunnende koken en werken POEDEBCaOCOLAAD VXaXBIJGBAAB BU RAAIJMAAKERS Haven Deze Chocolaad onderscheidt zich door de groote hoeveelheid voedzame en licht verteerbare bestaoddeelen Volkomen zniverheid en gem kkeiyke bereiding Lokaal NVT EN VERHAAK OoBthaven GOUDA WOENSDAG 23 tot VRIJDAG 25 MAART van 10 tot 5 ure EXPOSITIE van eene keurige en uitgebreide Collectie nieuwe FRANSCRE en ENQEL8CME STAALGEAVUREIT welke geëncadreerd in moderne Lgsten tot buitengewoon lage pr gzen franco huis en met guarantie geleverd worden door J J HóPKER Spiegelfabrikant en Kunsthandelaar Leliegracht hg de Beerengracht n 4 te Amsterdam Teekeningen van SPIEGELS en Modellen van LIJSTEN zullen mede in ruime keuze voorhanden zgn Bestellingen kunnen terstond of later worden uitgevoerd Zaal KL I STIIII Sociëteit ONS GENOEGEN LEZING over de Transvaal door den Heer M de VRIES Oud Voorzitter van den Volksraad der Zuid Afrikaansche Republiek op DONDEBVAQ 2é MAABT1881 des avonds te even uur KAARTEN verkrijgbaar ad ƒ 0 60 bfl de Heeren J vas BENTÜM Zn op de Markt en bg den Heer A DAM Kastelein der Sociëteit € Ons Genoegen NietLeden 75 Cent Openbare Verkoopingf op MAANDAG 4 APRIL 1881 voorm ten Elf ure in het Logement cd e P a a u w te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST No 1 een MEEBENHUIS met TUIN aan de Turfmarkt wgk H No 77 te Gouda bevattende het Huis drie Boven en drie Benedenkamers allen netgeplafonneerd geverid en behangen Mangel en Dienstbodenkamers Marmeren Gang waterdichten Kelder en verdere gemakken Groot 330 Q Ellen Te aanvaarden 1 Mei 1881 No 3i een ruim WINKELHTJIS dienende als BKOODBAKKERLJ SCSUUB BEBG PLAATS en TUIN aan de Turfmarkt wgk H No 161 te Gouda bevalt tende het Huis onderscheiden Beneden en Bovenvertrekken en allerlei gemakken Dadelijk te aanvaarden No 3 een hecht en sterk WOONHUIS aan de Nieuwe Haven wgk N No 26 te Gouda metPLAATSeaBLEEKrELD of TUIJi bevattende het Huis vier ruime Vertrekken met onderscheiden Bedsteden en Kasten en allerlei gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1881 Noa 4 13 Tien perceelen jB 0 17 ïr6f BOiVI aan de Booo gaardstraat te Gouda g @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar bg G OVEREUNDER J Markt 148 Gouda 767 Getuigschriften 3 gouden Medailles Pargs Londen en Uerlgn een zilveren te New York weergaloos debiet Geen Grootspraak Mr THEOPHILE met deze heb ik het genoegen uw mede te deelen tmgn wensch if dat ook anderen de Haa outwikkelings balsem mogen aanwenden daar ik bereid ben aan ieder die er mg naar vraagt de volle waarheid ti zeggen wegens uw preparaat Ik moet eerlg beiyden dat ik u naast God die dit haarmiddej beliefde te zegenen de eer van zoo een spoedigi genezing moet geven Meliskerke bij Middelburg Mtt alk achting it get Nej H SonlUS NB Ontbiedt op een brief kaart het boekje ons aller voordeel t wordt u gratis gezonden Heeft u een of ander gebrek aan uw hoofdhaar franco aanvraag om de balsem a 2 de flacon Heeft u grgs of rood haar of baard franco aanvraag om het prachtige kleurmiddel a 2 de flacon in blond bruin en zwart Zondei weerga Mr THEOPHILE Nederlander eii Haarkundlge Fredcriksplelii 33 Aiugt rdam I ieuw rVIieuw GEEN VALSCU GELD HEER Steinersclie Proefsteenea voor GOUD ZILVER en GOUDEN en ZILVEREN SIERADEN enz enz in Vestzak Formaat onontbeerlgk voor alle ZEZooplied ean Kassiers Goudverwerkers en Pbivaatpeksonett In étui a I g ulden WORDT ALLEEN VERKOCHT BLf A E van LEER Markt Gouda Gebediksaanwijzing Men make het voorwerp vochtig en etrijke er met den tteen over vordl de plek zwart dan it het metaal valseh TE KOOP aangfeboden I ongeveer 2000 bos nieuw DEKRIET TOOB CiriELEN PBIJ8 Te bevragen bg C ZANEN Cz te Ammentol TE HOUR GEVRTAëDT in het drukste gedeelte der Stad EEN FLINK WINKËLHLIS Offerten onder No 555 aan het Borem dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buiienlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda flT Eén afschrift is voldoende H Zeker middel TÏOEN ALLE Rhumatlsche Aandoeniogen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kieipgn Verstgving in deleden Hnidziekte enz verkrggbaar te B0NBONS3ÓZftP25CTJ Gouda Wed Bosjia H Alphen L Vabossiad ft Zn Bodegraven P VïEn 00T r CEZONDKtlllSKlEEDIIieS l f J S h Harmeien W Q KravKiw Hazertuioude 3 Gaarkeuken Montfoort 5 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater j Likfland Sch onhoven Yfe WoLwftZ Waarder BouTHOOaK Woerdm Gebr Pfbnniho Woubrugge A db Wildb Zegwaard A Hekkeb Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruine S A artikelen van een bruine I AASDQENINCEN kleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Den T naalden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdrnk van A Beiiikj am te Gouda BÜITEINTLAND Buileiilaiidscli Ovcimlil De voorloopige iustruotie iogetleld tegen de persooea betrokken in den jongsteu moardaauilag legen den Keizer van Kuslnnd is Zaterdagavond luat ten einde gebracht Het resaltaat vau dit onderzoek ia in handen geiteld ran den procurenr xeneraal Muraje 4 die als toodauig ui optreden by het aptciaal gereektahof voor t elk de zaak zal worden behandeld Volgeoa het voorloopig onderzoek zijn viel personen w ens den aanslag in staat on beschuldiging gesteld aan wie het bedryven van misdaden wordt te laste gelegd l e beschuldigden zijii Nioolai Boasakolf die heeft bekend granaten naar den Keizer te hebben geworpen Audrei Jelsabolf die op 11 Maart jl in verzekerde bewaring is genomen en die bekent aandeel te hebben gehad in de voorbereidingen voor den aanslag op 13 dezer gepleegd ïimofei Miohadoff die zich verzette by de pogingen om hem te arresteereu door het lossen van verscheidene revolverschoten op de agenten van politie met die taak belast en een vrouw genaamd Hesse Helfmaon als inedepliohtige van Natfrotsky die zich van t leven hteft beroofd In berichten uil Petersburg van den 19de aan de KZ wordt bevestigd wat reeds van elders is medegedeeld over de talrijke arreslatiën welke naar aanleiding der jongste gebeurtenissen in die hoofdstad hebben plaats gehad In genoemde berichten wordt verder medegedeeld dat tot de gearresteerden verscheidene personen behooren eeuer vergadering vun 73 samenzweerders die in een bakkerij bijeengekomen waren Üe politie meent nu alle hoofdaauleggcrs iu Iwuden te hebben Ook moeten twee depots van dynamiet ontdekt zgn Het overbrengen vbu het lijk van den Czaar heeft Zaterdag met de meeste plechtigheid plaats gehad Men verzekert dat de Regeering voornemens is om de som welke de vrqverklaarde lijfeigenen aun het Gouvernement moeten betalen met 4U a 70 pCt te vermindereu Wordt dit bericht bevestigd dan kau men hierin een nieuw bewyszieu dat het aan gewensohte hervormingen niet zal ontbreken De onderhandelingen over de Grieksohe qnaestie zgn iu vallen gang en de hoop dat het tot een schikking zal komen is thans weer iets grooter De Frausche ministerraad heeft Zondag over oen lorutin de lüte beraadslaagd De vrets voor de ministerieele crisis blgfl aanhouder dewijl een getliellc der leden vau het Kabinet van gevoelen is dat de Hegeering een positie behoort aan te nemen ten aanzien van de scrutin de lisle quaestie de overige leden van het Kabinet vsrlangen dat de regeering zich in deie zaak onzgdig zal houden De Senaat zet de beraadslaging over het algemeen tarief van rechten voort en het verdient opmerking dat de stemming in den laatsten tijd meer naar het vrijhandelsttlsel overhelt In hare laatste zitting heeft deze ve adering ondanks de krachtige tusschenkomst van den heer Pouyier Quertier het door bare commissie voorgesteld beschermend recht op katoenen garens verworpen en is het recht vastgesteld zooals het door de Kamer der afgevaardigden was aangenomen en door de regeering werd ondersteund De Eogelsche miniiterraiid heeft in zijue laatste bijeenkomst besloten om het wetsontwerp op de agrarische hervormingen uog voor de paaschvacautie bij het Lagerhuis iu te dienen althans wanneer de beraadslaging over de staalsbegrooting zoo kalm voortgaat als tot dusver het geval is Het budget voor oorlog heeft tot geene bgzondere bedenkingen aanleiding gegeven en de stemming daarover had zander verzet plaats De minister van oorlog onder het vorig kabinet heeft voor den vorm de voorstellen der regeering bestreden maar over het algemeen werden de hervormingsmaatregelen van den heer ChiUlers gunstig opgenomen Zonder den Trans vaaloorlog zouden de uitgaven voor dit departement beneden die van vorige dienstjaren gebleven zijn Het Hoogerhuis heeft de lersche wapenwet in derde lezing aangeuomeu De yerschille de berichten De prooureur geueraal bij het gerechtshof ie Hoge heeft bericht dat te Schoonhoven op het vermecdett vso valschheid is ia beslag genomen een rijksdaalder voerende de beeltenis van Koning Willem lil o bet jaarul 1858 welk stuk daar het mnntcollege verklaard is te lijn geschonden en io waarde vermindeid Door de voorslanden van het bgioadet shristdtjk onderwijs te Bodegraven is een link huis m t tnin in de kom van het dorp gekocht om het in te richten tot eene school en onderwijzerswoniag Het tot dusverre in gebruik zijnde lokaal achijol ofgekaord te zijn HH MM de Koning en de Koningin brachten Zondag het eerste bezoek aan de onder hunne hooge bescherming staande tentdonstelling van schilderijen vun oude HoUandsche meesters ten behoeve van de watersuoodlgdenden HH MM hielden zich ruim een nnr met de bezichtiging der belangwekkende kunststukken bezig Z K H Prins Frederik heeft eveneens gisteren de schilderijenvertameling in oogenschoow genomen Gisteren werd de tentoonstelling voor het publiek geopend 0it Leiden zgn Zondag de eettte kiriloeienni aan den Koning aangeboden Staten Qeneraal Tweiue Eamu Zttting van 21 Maan Op de interpellatie van den heer de Casembroot zegt de Minister van koloniën niet verminderiBg der Indische spoorwegtarieven te kunnen toezeggen De zaak ion zeker door den nieuwen goavemenigaDe raal reustig overwogen worden Op de interpellatie van dgg iea BaUqianik antwQoidt de Blintittsr van waterstaat dat van kwaadwilligheid b j de dgkbreuk niets is gebleken en er geen grond bataat iemand van plichtverzttim te beschuldigeu De voorbereiding tot het werk voor verbetering van deu watentaatt toestand in Noordbrabant was gereed De miniiter vleit zich met de spoedige indiening van een ootwcrpw De heer Keucheuius heeft verlof bekomen tot het doen van eeue interpellatie over het bericht der invoering vau een civiel bestuur in Atjeh De minister verzoekt een langdurig uitstel daar bij eeu schrif telyke toelichting wachL De rentewet wordt verdedigd door den heer de Beaufort en bestredea door den heer Correr Hooft Heden is de Minister aan het woord De bekende schrübter mevr wed W Storm ran der Chgs heeft namens vele Nederiandsche vrOuWen san U M Koningin Victoria eeu brief gezonden waarin ten gunste van het herstel des vredes in de Transvaal in welsprekende woorden een beroep wordt gedaan op de éénige vrouw in een geheel werelddeel aan wie als regeerende koningin het gelok van duizenden eu millioenen stervelingen is toeverticonwd De brief werd opgenomen ia de Btunrmv van 13 Maart II Door het hoofdoomité voor de Transvaal te Utrecht is algemeen in Ëurona Amerika en d kolonieén verspreid een brochure van dr R Iriiin hoogleeraar te Leiden getiteld J word from Bollattd on the IrmnaiU QÜMfuM Het ia een warm geschreven weerlegging vau hetgeen door Sir Bartle Frere ter verdediging der annexatie is oaugevoerd De Ëngelsohe klokkenspelers sjju vaomemeni in April andermaal ons land te bezoeken en alsdan en gedeelte van de netto opbrengst hunner nitvoeringen beschikbaar te stellen voor de weduwen en eeien der gesneuvelde Boeren iu de Transvaal De N R a meldt dat bg verschillende Eolterdamsche boekhandelaren een adres ter teekeuing ligt om op afschaffing der kermis aan te dringen Z noemt een 25 tol namen die er reeds onder voorkomen Tot directeur der Tooueelsohool is benoemB de heer S J Bouberg Wilson leeraaT aan de Handelsschool te Amsterdam i f