Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1881

Vrijdag 25 Maurt 1881 N 2587 GOUDSCHE COURANT leuYvs eo Adverlentiéiad voor Gouda en Onistrekeit It IVk fideidag ia het Notoriihaia te Rotterdam gehotiéea vergaderio ran belangstellenden in de in landhaadiBg ran de Daitaohe Opera aldaar bracht da TOQnitter de heer W S Burger Wzn terwgl hq den keereo Matthei en Van Kempe Volk bijzoDdefeu daak betuigde roor het groot aantal inaohrgTiagea door hen bjjeengebraoht fer kennii der aanweiigen dat geteekeud was voor een bedrag van ƒ 3 5ÜO £ r oatbrak alioo nog aleohta ƒ 1500 welke Mm ataaade de vergadering werd Tolteekeod oodat bet Toortbestaan der opera Toor hat seizoen 1881 82 Tenskerd ia De heer Burger voegde er bij dat hg na afloop Taa dat aeiioen uit de fiuauoiéele ooinmissie wfaaMta te treden ieder die de taak voor later op aigh wenaoht te aenien aanmoedigende lioh daartoe bif i gereed te maken Toaaoheo het gemeentebeatunr van Groningen en de landbouwers van de veenkoloniën waar de gemeente eeu goed deel van haren straalafval van de hand doet beatoad sedert eeuigeu tgd geschil over de ailevering vaa de meststoffen De landbouwers beklaagden lioh dat ig het hun toekomende gewicht niet kregen iq cisohten dat de gemeente Voortaan voor een zuiver gewicht zou instaan en om aan hunne eiaoken kracht bg te zetten namen zij gezamenlijk t besluit om geen Groninger mest meer te koopen Sea paar weken geleden mislukte daardoor eeu TcUing die te Veendam zou plaats hebben Het gemeentebeatqur van Groningen verklaarde zich in een onderhoad net een paar afgevaardigde landbouwers beteid zooveel mogelgk er roor te zorgen dat verdere klachtea louden worden voorkomen indien er eventaeel te mio was ontvangen en dit met getuigen toa worden geconstateerd zou dit warden vergoed doch onvoorwaardelijk voort t gewicht in te staan dit wilde het studelgk bestuur niet De landbouwers trachten daarom toen Woensdag een nieuwe veiling lou worden gehouden hun verzet vol te houden t sokeen echter dat daarbg de noodige overeenstemming ontbrak want al was er eerst weinig animo kat danrde aiet lang of de stemming veranderde gekeel en al het aangebodene werd tot flinke prgzen verkocht De ouderzoekingstocht naar het hooge Noorden dié door de aardrijkskundige nlaatachappy te Bremen ia geprojecteerd zal in 1881 worden uitgevoerd Dr phil A Krause en ilJn broeder beide docenten aaa een ngverheidssehool te Berlijn hebben zich bereid verklaard de reis te ondernemen De Berlguaoké magistraat gaf daarvoor een jaar verlof aan de ooderwljaera Het doel der reis is bepaaldelijk te ondenoeken de kuststiaek van de Behringstraat en het Tachuktschenschiereiland In de volgende maand gaan de heereu Kranse via New York en San Francisco noordwaarts en wel met een vissoher of een transportschip die om dien tgd naar de Floverbaai of naar Petropawlowsk plegen te vertrekken Blgkena tie Lancet van Januari jl ia in de Cambriege Barracks een typhus epidemie uitgebroken tengevolge van het nuttigen van met typhus smelstof bezoedelde melk Al de zieken hadden melk gebruikt afkomstig van een en dezelfde melkery Na het ophouden met dat gebruik kwamen geen nieuwe liektegevallen meer voor In de melkerg had een loon des huizes gedurende eenige weken geleden aan een koortsige ziekte met typheuse verschijnselen Allea ook de ejecta moest door de keuken die ook ala een soort van melikamer werd gebruikt buitenshuis gebracht worden Vermoedelgk werd zoodoende de melk besmet Die s avonds geen melk maar thee hadden gedronken in de besmette gezinnen kregen den typhua niet De Bergsohe an Ovis is dit jaar zeer sohaarsoh ea daardoor zeer hoog in prijs Zaterdag werd te Bergenop Zoom eeu hondertal met 11 betaald In 1880 verkocht de eigenaar eener kleine boerdsry met een stuk land van ongeveer i bunders buiten de Weesperpoort te Amsterdam die kleine beiitting voor f 38 000 Thans nu hg haar wil terug hebben biedt hg niet minder dan 125 000 maar de tegenwoordige eigenaar vraagt ƒ 400 0001 Tan den gouv gen van Ned Indië is het telegrafisch bericht ontvangen dat ingevolge de Konink ke machtiging verleend in Oct 1879 het burgeilgk bestuur in Atjeh is ingevoerd dat ouder nadeie goedkeuring van het Opperbestuur een volledige gewestelijke organisatie en een regeling van het rechtsweiea zjjn raatgesteld en dat tot gouverneur van AtJeh en onderkoorigheden ia benoemd de heer Pruys van der Hoeveih Deze benoeming wordt door de meeste bladen a ekenrd Uet FadtrUmd zegt daarvan het volgende Het bericht in de SUMttamroHt betreffende de invoerfaig van het burgerlyk bestuur io Atjeh geeft tot verscheidene vragen aanleiding Twee dier vragen zgn Is de maatregel geschied in overleg met den Gouverneur van Atjeh van wien het bekend is dat hg nog voor korten tgd een militairen bevelhebber hoog noodig achtte waarom hg dan ook zelf in het belang der zaak zich bereid verklaard had nog eenigen tgd te Atjeh te willen big ven Ën Is het ontslag van generaal Van der Hegden geschied op diens verzoek en zdo dat er niet de minste krenking in gelegen is voor den man aan wien Nederland zulke groote verpliohtingen heefiP Gedeeltelgk ter beantwoording van deze vragen ook ter aanvulling van het in dit opzicht uiet volledig officieel bericht in de Staaltcourant dat volkomen zwggt over het ontslag van generaal Van der Hegden kunnen wg mededeeleu dat blijkens particuliere telegrammua generaal Van der Hegdeu bg bealuit van den Gouverueur Qeneraal an 11 Maart eervol is ontheven van zijn betrekking als gouverneur en militair bevelhebber van Oeneraal van der Hegden had aan den Gouv Gen verlof gevraagd om zich naar Padong te mogen begeven ten einde den nienwbenoemden üouverueurGeuLraal den heer s Jacob bg diens aankomst aldaar te kunnen verwelkomen Dit verlof is generaal van der Heijden geweigerd Met verlangen zien zeker velen naar nadere iulichtiogen van Begeeriugsw e omtrent de verrassende tgding uit ook om een behoorlgk verband te kunnen brengen tussohen tusscheu deze drie feiten October 1879 terstond na het optreden van de nieuwe regeering verlëeoen der Koniuklgke machtiging om het burgerlgk bestuur in Atjeh in te voeren 29 September 1880 verklaring van den Minister van Koloniën dat aan overhaaste invoering van een burgerlgk bestuur gelijk sommige kamerleden vreesden in eeu land dat daarvoor nog niet geschikt is door de Indische Regeetiug niet gedacht wordt 11 Maart 1881 invoeripg van het burgerlgk bestuur tegen de meening van zeer vele deskundigen in welke ma tregel zoo onverwacht is dat hij allen bier te lande ie op de hoogte der Atjehscbe aangelegenheden zgn misschien de Ucgeering zelf wel volkomen heeft verrast Te Yerseke moest Donderdag een huwelgk voltrokken worden De burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand laat gewoonlgk omdat hg niet zeer bespraakt is zgn secretaris in zgn bijzgn het woord doen Ditmaal was echter ook de secretaris niet in staat om aan de trouwlustigen de formulieren voor te lezen Ziju plaats werd daarom ingenomen door een veldwaohter en aldus had de huwelijksvoltrekking plaats De heer S Koopmans te Witmsrsum deelt ons eeu paar advertentien mede houdend oproeping van sollicitanten voor vacante onderwijzersplaatsen in Friesland De eerste openbare oproeping van dien aard schijnt te dagteekenen van 23 Februari 1774 Zij verscheen dien dag in de Leeuwtrder Courant en luidde woordelgk Het achoolmeeeters en voorssngersplaats ie Hin deloopen vacant zgnde wort een ieder daartoe be quaem en genegen zijnde bekend gemaakt hunne bekwaamheden te kunnen tonen en laten hooren op zondagen den 27 Februari den 6 Maart enden IS dito dea voor en namiddags op een tractement van ƒ 160 s jaars Eenige weken later werd deze oproeping gevolgd door een dergelgke luidend Tmant zijnde ledemaat getrouwd van de ouder dom van 30 tot 45 jaren en van bchoorlgke attes tatie van teeden desnoods voorzien zig in staat gelovende om de nieuw opgeregte school te Ngcla mer in West Stellingwerf te bedienen kan zig ten einde van onderzoek adresseeren aan den WelËer waarden heer predikant Benthera tot Oldeholtpade Men denkt dat traotemsnt voordeden en sohoolpen ningen alles zaaraen zullen bedraagen jaarlgks tus sohen de ƒ 140 en ƒ 160j zgnde voorts drie maan den vrg van bediening van 20 Mag tot 20 Augustg Een derde eindelgk van 10 Mei 1777 was aldus gesteld Vermits de school van Oldeboorn door vrgwil lige resignatie eerstdaags staat te vaceeren en aldaar een orgel gemaakt word zoo werd een iegelgk bg dezen venogl die daartoe genegentheid mogt hebben zich te adresseeren bg den Heer i Grietinau Lgcklama van Utingeradeel of de kerk voogden van genoemden dorpe en verders ts oompareeren op den 22 Mag 1777 s morgens om 9 uur in de kerke van Dronrijp in de grieteneije Menaldumaddel om aldaar hunne gaven te laten hooren en hunne schriften te vertoonen o FMiblai Afloop van Openbare Verkoopingen vau OOToerendo Qoederen VEILING 21 MAAET HuU Boelekade R 122 ƒ 1100 k P van Hof wegen Idem aldaar R 123 ƒ 1160 k A IJsseljtgn J OXjITIE Aan het Bureau van Politie te Gouda t n gedeponeerd Een ZwartwoUe Vroowenmuts Een gouden Oorbel met granaat Steentje Twee Boekjes eeo Fransch eu een Hollandsch B U rgerlijke Stand GKBOREN 17 Murt JoliinnM Leanirdui oidrn J nn BoorcD en L do Hooi lit Johinaa Cstluriaa oaim I 9 Pring en J J Hartmin O Anthonie rnoeiMDi ooilert J Brnit eu 8 Sloppelenbarg Dcrkj mderi J Bterliog en H C Heerkeni SifkGeratd osdenD de Jong eu J Verhoef CornelU Johinnn ouden C de Jong en A de Brogn 19 iohenaet Gerardui ondan J A ü Reuring en A P Reinierie 21 Adnani Jolunu otden F A J Beaumont en A vin der Bgl AotouelM Geertroida ondera O J Hordijk en 6 Paling OVERLiSDKN 20 Maart J W C Koabergen 4 n H P van Raveaatein 8 m IVederlaDdsche IhUnspoorwcg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTERDAM ARNHEM en ÜTRFXJHT naai ROTTERDAM s HAGE en 80HEVENINOEN Het vertrek van Amsteolam is opgegeven van het station Rgiispoor Het vertrek van hel centraalstation Westerdok is 16 m vroeger VaK Amsteedah 6 30 8 10 9 30 11 26 12 60 8 6 8 16 9 60 Aemhem fi 65 8 52 10 38 1 46 5 80 46 9 7 Utbbcht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 636 8 36 10 12 Harmeleu 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 36 1 65 4 8 9 19 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 8 69 4 20 7 6 9 86 10 63 NaaS Moordrecht 7 K3 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 üapelle 7 63 2 18 9 42 RoTTïBDAii 7 63 9 16 10 80 12 31 2 18 4 5 4 28 6 67 9 42 10 69 ZeveubuizenMoercapelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaarii 7 66 2 21 4 26 9 t9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 a Obatenhaoï 7 56 9 13 10 52 12 34 8 81 4 26 6 7 9 939 10 56 Soheveningen 7 66 10 62 12 34 7 9 Van ROTTERDAM SOHEVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEBDAH 6 30 8 15 8 60 10 80 10 40 11 50 2 8 4 80 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 8 9 7 Nieuwerkerk 8 49 10 67 Ï 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 18 1Ï 9 2S6 3 22 4 52 7 26 7 66 9 27 Soheveninjfen 9 40 11 50 1 46 8 46 6 sGbatenbaoe 6 26 8 6 8 36 10 10 10 80 1146 1 60 2 60 4 16 8 86 7 80 9 Voorburg jdi 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 Zoetermeer egwaard 6 45 10 60 2 10 6 68 ZevenhuizenMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 5 10 48 11 18 12 11 2 38 8 19 4 49 7 28 7 58 9 30 NaaB Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 38 Harmeien 7 18 911 10 62 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 8 1 9 38 Am8TBBDAm7 6 8 88 10 62 12 13 8 28 8 1 9 33 UTEECHT7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 56 7 81 9 83 Aenhmi 7 16 9 11 10 52 11 21 8 26 4 55 7 81 Snelpersdruk ran A BRINKMAN te Qotida Met 1 April beint een nieuwLwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BUITENLAND liultenlandscli Overzicht De lange oaderhandclingeu in de Transvaal hebben tot een resultaat geleid De Standard althans geeft in een extra nummer het volgende bericht uit Mount Prospect De vredesvdtrwaarden met de Boeren luiden als volgt De wipenen ammunitie en goederen gedurende de oorlog door de Ëogelschen en Boeren buitgemaakt moeten weder uitgeleverd worden De onaf hankelgkheid lal worden erkend onder voorwaarden als zullen worden vastgesteld door eene koninklijke commissie Zoodn deze oommisiie met haren arbeid gereed is tal het gouvernement der Boeren tot tga plicht terugkeeren Inmiddels rallen de Engelsche garniioenen in Transvaal blgven De Boeren sullen onmiddellijk uiteengaan Eene latere mededeelmg van OladMooe in het Lagerhuis heeft dit bericht bevestigd De schikking met de Boeren werd daar door de radicalen met gejuich begroet De hoofdbepalingen t n de volgende lo Tranavaal ikant 4s suaiMutMt d r Kraingin to Aan de Boenm wordt volkomen autonomie selfgovernment toegexegd 8o Het toetioht op de buitenlandsche aangelegen heden wordt voorbehouden 4o Een Engelsch minister resident wordt in de toekomstige hoofdstad der Transvaal gevestigd 6o De koninkigkc commissie bestaat uit den gonvemeur sir Hercules Robinson generaal Wood en den heer Villiers opperrechter te Kaapstad 6a De commissie overweegt de bepalingen tot bescherming van de belangen der inboorlingen en die op de grensregeling betrekking hebbende 7 o De commissie overweegt ook of en welk gedeelte grondgebied binnen zekere grenzen ooslwaarta van de Transvaal zal afgetoheiden worden 8o De Boeren trekken zich van den Nek terug en begeven zich naar hunne woonplaatsen 9o De Britsche garnizoenen bigveu in de Trans raal totdat de regeling voorgoed zat tot stand gekomen zgn lOo Daar de Boeren zich verbinden odi uiteen te gaan belooft generaal Wood van zijne zgde om nooh voorwaarts te rokken noch krijgsvoorraad naar de Transvaal te zenden In bet Hoogerhuis heeft lord Kimberley op een vraag van lord Cranbrook geantwoord dat de lOde bepaling der schikkingsvoorwaarden met de Boeren deze beteekenis heeft dat generaal Wood van tgne tegenwoordige stelling niet mag voorwaarts rukken Naar de Ttmei gelooft zal het bericht dat de Boeren de Engelsche voorwaarden hebbeu aangenomen door het land met zeker gevoel va verlichting vernomen worden Thans wordt algemeen erkend dat de inigving der Transvaal van den aanvang af eene dwaling was ongetwgfeld met de beste bedoelingen begaan maar toch hoogst onaangename gevolgen na zich sleepende Deze dwaling zal thans worden hersteld niet omdat de Boeren voordeelen hebben behaald maar uit een verstandig overleg uit het besef der rechtvaardigheid en noodzakelijkheid van zulk een besluit De Standard wint er geen doekjes om Ieder zal zich verheugen over den vrede maar niemand zal er trolsch over zgn De Engelsohen zelven iciiguen te gevoelen dat ze nog juist bij tijds ontkomen zgn aan een geducht gevaar De vredesvoorwnarden worden door de openbare meeuiug veel gunstiger opgenomen dan men kon denken T en het einde dezer waek wordt in het Engel sche Lagerhuis de disease over Kandahar verwacht Men weet dat onlangs in het Hoogerhuis het voor I nemen der Regegring tot oatruiming dier plaats is afgekeurd en het Lagerfauia ui zich thans op zijne beurt over deze qnaestie ta verklaren hebben Men denkt dat het debat twee ziftingen zal innemen De Tories zgn voornemens qm noc róót dien tgd eene meeting te houden ten einde 4 openbare meening ter gnnste der niet ontruiming U steunen maar terecht wordt betwgfeld of deze poging bet door hen gewenscht gevolg zal hebben De minisftr Uartington 4eelde in het parlement mede dal Abderrahman Eoceland s aanbad om hem Kandahar terug te geven dankbaar aangenomen hee troepen zijn reeds van Kaboal afgezonden en zullen in het begin van April te Kandahar kunnen zgn De Britsche troepen hebbu de maatregelen met het verUten vau Kandahar iit verband staande reeds voltooid Het Portugeesche Kabinet heeft zijn ontslag genomen nadat iu de zitting van de kamer der pairs met slechts twee sten inen meerderheid en deze twee van ministers eea otam van wantrouwen was verworpen De oorzaak der oriais ligt in het Loure i oMar qnea traotaat wat nu voorloopig wel hangende blgven zal De meerderheid der Franaahe ministers heeft zioh verklaard voor de oazgdigheiii van het kabinet in de discussie over het voorstel van den heer Bardoux betreffende de tcntiii A Hele Van dit bealuit is kennis gegeven aas den heer Grévy en de heer Jules Ferry zal deselfde verklaring afleggen in de ooaunissie met het ondoMok van het voorstel belait De Belglaoba KaBwr der VcriegcBvoanUgm heeft den heer Descampa met 60 legen 38 stemmen tot voorzitter gekozen De heer Hardy da Beaaliea is tot eersten de beer Convreor tol tweeden ondervoorzitter benoemd BINNENLAND GOUDA 24 Maart 1881 Voor de Transvaal is door de leerlingen der h burgersohool alhier onderling in t geheel ƒ 48 80 bgeengebraohl De Ie luit J W ran Betgen die voor vgf jaren bg het ttgn ia Indiè gedetacheerd is geweest is weder ingedeeld bg hel wapen der infanterie hier te lande en wel bg het deint van het 4e reg te Gouda Naar wg Vernemen zal Dinsdag 29 Maart e k de vergadering plaats hebben van het hier gevestigde Departement der Maatacbappg tot Nut van t Algemeen waarin de herstemming zal geschieden over de hh Mr A Kerdgk en F Brugn voor Algemeen Secretaris Zaterdag 19 Maart jl werd alhier in allen eenvoud ter aarde besteld het Igk van den heer A Goedraad in leven winkelier alhier die in bgna 86jarigeii leeftgd is overleden hg was een oud strgder van 1813 en 15 versierd mei het Zilveren Kruis Ër bevinden zich hier nu nog slechts drie personen die daarmede gC deooreerd zgn Dinsdagavond bad in de zaal Kunstmin de aangekondigde voorstelling plaats van een aantal artisten op velschillend gebied onder directie van den heer W Pierre de Boer Dank zg de groole variatie die het programma aanbood amuseerde het publiek zioh bigkbaar zeer goed al veidroot hel velen zoo lang te moeten wachten op den aanvang der voorstelling Vooraf ging eene opvoering van Justus vau Manrik s dramatische Klucht i de Buren die hartelgk deed lachen eu daarop volgden de werkzamheden vau allerlei beroemdheden Het moet erkend worden dat zeer sterke toeren werden verricht en dat de 4 gebroedsis Seramel die een tgdlang de bezoekers van het circus Carré amuseerden ook hier door hunne komi he ukjes een recht aangename afwiaseling teweeg br h ten Zoowel deze al de clowns en Uiu Lefuir en Je Hugoston Troupe werden luide toegejuicht Weinige der bezoekers zullen zich Knsdag den g ng naar Kunelain beklaagd hebben a Haastrecht door de slemgerechtigde leden der Herv gemeente gehouden o r ZJ kiescollege zal worden ingevoerd Maandagavond is de hofstede van den laudbouwer Kaapborst onder Haastrecht afgebrand Naar n ITb ï Genoemde fraaie boerenwoning aan den IJsel tegenover Hekendorp gelegen waa nog betrekkelijk TrT Aj J i l ook totaal atorandde en geheel nienw herbouwd werd Dooreen der leden vanden gemeenteraad te Oudewater is met het oog op den finantieelen bloei der gemeen e het initiatief genomen tot conversie der gemeenteachuld dientengevolge is de 6 pCt schuld een pCt rente geconverteerd A v wpingswerk aan den kerkeraad te laten Met 28 tegen 3 stemmen is door stemgerechtigden der Hervormde gemeente te Moordrecht bl sloten de volgende tien jaren het recht van benoeming van ouderlingen en diakenen en dat tot lMi 6 iiiw vm pnrfikaaten onrts Tnegcr uu deb kerkeraad op te dragen n s t Ö if BoomT Rotterdam en ü SteenbergeD te Meppel is een sobroefstoomschip genaamd Panl Kruger voor het vervoer van passagiers en goederen in de vaart gebracht tusachen Rotterdam en Meppel varende langs Gouda Haariem Kampen ZwoUe en Zwartesluis D StaattMurant bevat eene kenniageving van den Miniater van waterstaat handel en ngverheid dat 1880 StaaUblad No 88 lot instelling eener Hnkn postspaarbank Hierbij is gevoegd de kennisgeving dat voordea dienat der Rgks postspaarbauk worden aangewezen o a de nagenoemde hnipkantoren der posterijen té Bergambacht GrootAmmers Krhlingsohe veer Krima d I k Krimpeu a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel Ouderkerk a d IJsel en Zeieuhnizen Op verzoek der Directie van de Rijks poslspaarbank pluauen wij iu dit nr een later ook van regeeringswege te verspreiden gfschrift Dit lal n 1 April aau alle pobtkantoren alsmede aan die hulpkanloren die voor den dienst der Rnkspostspoarbank geopend worden in toereikenden getale verkrijgbaar zijn zoowel voor belanghebbenden als voor hen die genegen zijn het in hun kring te verspreiden Ia het belang der zaak vestiiten wg daarop aller aandacht Stoten G I T m Mkm Zittingen van 22 en 23 Maan t tX In de zitting vau Dinsdag iy aaftini er van Imauoiéu uitvoerig de rentew gd Hy streed hen die de voorkeur gaven aan indirecte belastingen ontkende den zwaren druk deier belasting eu dat zij impopulair zou zijn had vertrouwen in de eerlijkheid des volks bg eigen aangifte en verwachtte vau de wet vermeerdering van het kiezerscijfer Verscheidene replieken volgden In de zitting van gisteren deelde de minisier van Lyoden de ontvangst vau een telegram mede uil Londen nopens den gesloten vrede met de Transvaal op den grondslag van locale onafhankelijkheid ondej de suzereiuiteit van Engeland instelling eener oommissie van onderzoek voorloopig behoud der Enge