Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1881

Zondag 27 MuTi 1881 N 2588 GOUDSCHB COURAWT Nieuws eo Advertentieblad voor fiouda en Omstreken Heden oveileed ons jongste Zoontje in den leefiyd van drie maanden De H IJSSEL de SCHEPPER E IJSSEL DE SCHEPPER fiuSSEHAKER Algemttne kenniigeving Heden overleed onverwacht onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder LUCAS SLOTEMAKER P Z Mede namens de Familie Cs THIM Gouda 23 Maart 1881 De Zaak zal op demel den voet en onder de eigen Firma worden voortgezet Heden overleed te Amsterdam m ne geliefde Behnwdzmster Mejufirouw MARIA CATHARINA GERSTEL Weduwe van den Heer Jak Anton Edaüw D Zn H C EDAUW Gouda 22 Maart 1881 Heden overleed te Rotterdam in den ouderdom van 87 jaar onze geachte Zwager de WelEd Heer H E G TRIER gep Majoor W VOORBÜRGH J VOORBÜRGH SïEtnJT Gouda 23 Maart 1881 90 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgu aan de nalatenschap van den WeiEdel Gestrengen EeerHABMANUS JiOOBDBEMGH in leven 2 Luitenant der Infanterie vroeger in garnizoen te Gouda laatst te Leiden en aldaar overleden op den 14deii Maart 11 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W F KAISER Nieuwsteeg No 1 te Leiden vóór den I April a s De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland Brengen ter algemeene kennis dat de termgn voor de inzending van memories en bevvgsstnkken in zake het verzoek van het Bestntir van den Polder de Drooggemaakte Putten om vernietiging van een besluit van het Bestuur van d en Achterofachen Polder tot verlaging van het maalpeil van dien Polder is verlengd tot 3 April aanstaande t Gravenhage den 21 Maart 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVBNRAAT Griffier GEVRAAGD 2 bekwame Timmerlieden Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Gouda TE HDDR 6EYRAAGD in het drukste g edeelte der Stad EEN FLINK WIINKËLHlllS Ofierten onder No 555 aan het Bureau dezer Courant Borstcaramels VERKRIJGBAAR BLI RAAIJMAAKERS Haven 17 NS Verwacht eene schoone Collectie ART1KELE1 Toor het a s Paaschfeest Lokaal ITut en Vermaak OOSTHAVEN GOUDA Heden VRIJDAG tot 5 ure voor het laatst rm te bezichtigen de fraage COLLECTIE Staalgravuren waarvan de levering met en zonder Encadrement tegen buitengewoon lage prgzen franco t huis geschiedt door J J MöPKMB Spiegelfabriekant en Kunsthandelaar Amsterdam Tuinlani Geldbelegging TE KOOP é 7B hectaren WABMOEZIERSOMOND met twee in aanbouw zijnde MUIZEN met Mei te betrekken Alles te zamen verhuurd tot Kerstmis 1890 tegen ongeveer negen honderd gulden per jaar Soliede Huurcontracten aanwezig Met franco brieven zich te adresseeren onder het nnnuuer dezer advertentie aan het Bureau dezer Courant 563 Er wordt gelegenheid gezocht bg zeer fatsoenlgke Lieden van P 6 die genegen zgn een Jong Kindje te verborgen tegen eea matige vergoeding liefst bg menschen die geen Kinderen hebben en het willen beschouwen als het hunne Die hiertoe genegen zgn gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder No 560 Bureau van dit Blad TE HU ÜR gevrcuiQd op eenen goeden stand ËKN HllS m Tum bevattende minstens 5 KAMERS om met 1 MUI of vroeger te aanvaarden Franco brieven met opgave van hnurprgs onder No 561 aan het Bureau dezer Courant ER WORDT GEVRAAGD EENE S E DIENSTBODE als MUID ALLEEN kunnende zindelgk werken en koken Loon 90 Chllden baiten verval Te bevragen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN onder No 562 BEEEITDMAEm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ouderkerk aan den IJstel brengen ter algemeene keunis dat tot laste dier Gemeente is opengesteld tot den 28 MAART aanstaande eene Geldleening groot f5000 tegen eene rente hoogstens van 4 s ten honderd in het jaar wgders dat die geldleening geschied in eens en tot het volle bedrag at de inschrgvingen beneden het volle bedrag of tegen eene hoogere rente niet worden aangenomen dat de inschrgvingen tegen de laagst gevorderde rente voorrang hebben dat indien inschrgvingen worden gedaan tegen eene gelgke rente bg loting zal aangewezen worden wie de geldleener wezen zal dat de billetten van inschrgving bg hen moeten zgn ingekomen vóór den 28 dezer maand dat de storting der leeningssom moet plaats hebben binnen acht dagen na den dag der gunning van de inschrgving en eindelgk dat verdere inlichtingen omtrent de te doene aflossingen als anderszins te bekomen zgn bg den Burgemeester der Gemeente Ouderkerk a d IJasel den 19 Maart 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester VAN WANING De Secretaris G VONK Jz lo Secr ZELDZAAM TER OVERNAME AANGEBODEN voor ƒ 1500 een van onds bekend Kofieliuis met Biljart gelegen besten stand der Stad Bewgzen voorhanden Huur van het riante huis gering Brieven No 516 Boekhandel J M BREDÉE Rotterdam Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den Un APRIL 1881 des voormiddags ten elf ure in de Sociëteit Vredebest aan de Markt aldaar van Een goed ter nering staand WINKELHUIS ERF en OPEN PLAATS aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 80 in hetwelk de Winkel in Strooboedeu enz gedurende een aantal jaren met goed gevolg wordt uitgeoefend Zgnde in het Huis een ruim VOORHUIS 5 KAMERS KEUKEN ZOLDER en hetgeen verder tot een gemakkelgk Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Augustus 1881 Een goed doortimmerd en gemakkelgk ingericht Winkelhnis aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 27 Te aanvaarden 1 Mei 1881 Een in 1880 bgua geheel vernieuwd HUIS met BOVENHUIS TWEE SCHUREN en ERVEN aan de Nieuwe Haven té Gouda Wgk N No 22 Zgnde in het Huis een ruim VOORHUIS 2 KAMERS KEUKEN en KELDER en boven 3 KAMERS KEUKEN ZOLDER en vele gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1881 TWEE HUIZEN en ERVEN n een STUK BOUWGROND in het Slapperdel in de Vronwensteeg te Gouda Wgk N No 220 en 221 En een HUIS en ERF in een Gang aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R No 236 Nadere inlichtingen zgn te bekomen t6n Kantore van den Notaris W J FORTüIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopingp in ééne Zitting op MAANDAG 28 MAART 1881 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhms cdb Haeuonim aan de Markt te Gouda vaneene SOÜWMSWONINQ met STALLING Wgk E No 13 ZOMERHUIS SCHUUR TWEE HOOIBERGEN en eenige perceelen WEI en HOOHAIfD root 21 hectaren 9 aren 31 centiaren aan en Nieuwdorperweg bg de Reeuwgksche brug te Reeuwijk eerst in negen perceelen en daarna vereenigd Te aanvaarden 8 April 1881 En op WOENSDAG 30 MAART 1881 de voormiddags ten negen ure in en bg gemelde Bouwmanswoning te REEUWIJK zal worden overgaan tot den openbaren Verkoop om contant geld van 23 KOEIJEN 1 STIER 10 PINKEN 1 bruin MBRRIEPAARD 1 ZEUG eene partg KAAS HOOI en MEST RIJ en VAARTUIGEN BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD GEWERKT GOUD en ZILVER en heJgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J PORTülJN DROOGLEEVER te Gouda Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda Bü deze Courant behoort een BUvoestsel Met 1 April be gint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij iie ziéh abonneeren ontvangen ile verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS Parlementaire Werkzaamheden Twee interpellatiSn openden de werkzaamheden deze week De heer de Casembroot gloeiende van liefde voor den Javaan die ons onze spooren waterwegen bezorgd beeft vroeg den Minister of de spoorweg exploitatie op Java reeds eenig vqprdeel aan den Javaan gegeven heeft met het oog op het vervoer van landbouwproducten of de teneven niet te hoog zgn en of verlaging voor den aansteanden oogst niet noodig en nuttig is vooral ook met het oog op de heerschende veeziekte De interpellatie wees er op dat de tarieven hooger zgn dan in Egypte en Tarkge terwül de aanleg en exploitatiekosten geen tarief dat 3 tot S maal hooger is dan hier niet vorderen De Minister dankbaar voor de belangstelling van deninterpellant in hei welzgn van den Javaan verklaarde dat de rnlandsche bevolking zeer ingenooten met poorwegeu daarvan eeu rmaigtmaik gemaakt dat evenwel de tgd nog niet gekomen IS om tot wgziging der tarieven over te gaan hoe meer de exploitatie zich toch uitbreidt hoe lager de tarieven zullen kunnen worden bovendien is dit onderwerp bg den benoemden gou verneurgeneraal in uitstekende banden Onvoldaan door dit antwoord bleef de heer ie Casembroot aandringen op verlaging der tarieven al was dit ook slechte tgdelgk De tweede interpellant de heer Bahiman besprak den atertoestand in Noord Brababt en het gebeurde te Ni uw Kugk Welke zijn de plannen van den Minister tot verbetering van den sedert jaren onhoudbaren toestand van Jiet N O deel van Noord Brabant zal de Regearing behulpzaam zgn om het zand te NienwKugk weg te ruimen Wat is bekend van de enquête omtrent de handelingen van het dgkbestnnr van Heusden en Altena vroeg deze afgevaardigde in zgn maiden speech De Minister antwoordde dat spoedig een ontwerp tot verbetering van den ongelukkigen toestand de Kamer zal bereiken dat hg bereid is tot de zandopruiming mede te werken en dat nit de enquête gebleken is dat bg het dgkbestnur aah geen kwaadwilligheid of plichtverzttim kan gedacht worden verder gevolg hadden die interpellatiën niet Een nieuwe interpellatie werd aangekondigd door den heer Keucneniua omtrent de onverwachte invoering van iiet burgerlgk bestuur in Atjeh waarvan per draad het bericht hier was ontvangen De Minister moest hoe vreemd het klinken mocht verdaging der interpellatie vragen tot by de noodige inlichtingen verkregen had daar hg niets andem dan het bekend gemaakte telegram ontvangen had Zou dat daü de laatste interpellatie ïgn over Atjeh Dan voorzeker zou men van den afCredenden gouverneurgeneraal kannen zeggen einde goed al goed Twee sprekers de heeren de Beaufort en Oorver Booft konden daarna het woord nog voeren over de rente belasting de eerste verdedigde het ontwerp al gaf hg dan ook de voorkeur aan een kapitaal belasting hg toonde aan dat de ingezetenen in de vorige eeuw veel zwaard gedrukt werden dan nu zoodat ifemand met een inkomen van 1400 ongeveer 150 belasting betealde en achtte bet wens chelgk dat de personeele belasting of geheel aan de gemeenten zou gegeven worden of door het Rijk teruggenomen worden met het recht aan de gemeenten om opcenten op de rente belastmg te heffen de heer Corver Hooft daarentegen verklaarde zich bepaald tegen het ontwerp alle bezwaren vroeger geopperd deelt hg volkomen vooral dat omtrent de saflegging Als nieuw bezwaar voert spreker aan de verandering die door deze wet in het kiezerscorps en ook in de samenstelling der EerSte Kaïber kan gebracht worden Het eerste gedeelte der zitting van Dinsdag werd ingenomen door de redevoering van den minister Vissering Eerst behandelde de Minister I nlle motieven tol oitatel en alle middelen die I aangegeven zgn om in die behoefte der schatkist I te voorzien Zoi ik de goedkeuring der meer derheid verworven h bben vroeg de Minister I ah ik een der andere Middelen verhooging van I indirecte belasting of van grond helasting of i wel een eflïMiten betasting had voorgedragen Verschillende zaken vroeger besproken latende rusten tot bg de artikelen bespreekt de Minister I vooreerst de vraag Zoo er nieuwe belastingen I uoodig zgn zal td deze rente belastiug of wel een andere zgn xnllrn indirecte belastingen j verhoogd of een inkomsten belasting geheven worden Uitvoerig motiveerde de Minister zgo i afkeariog vaa indiëtftKii lasUngeo toonde uan dat Frankrgk niet all voorbeeld kan gesteld worden ais men op bet voordeel dier belastingen wil wgzen omdat men dasr onder indirecte belastingen ook successie registratie en zelft telegrafie en posterijen heeft opgenomen Wil men de gemaal belasting dan terng vroeg de Minister die evenveel opbracht als van de rente belasting verwacht wordt Een tabaksen spoorwegkaartjes belasting keurde hjj af Vervolgeqs wees de spreker op de bezwaren tegen een inkomsten belasting men zocht nog steeds naar de juiste grondslagen en de gegevens van t algemeen belastbaar inkomen dennoodzakelgken aftrek de kosten de qnaestie der grondbelasting en meerdere ook de bezwaren tegen een efitecten belasting werden in t licht gesteld waarna werd aangetoond dat de voorgestelde belasting niet zoo drukkend zgn zal en ook niet zoo impopulair is als door verschillende sprekers beweerd werd Diezelfde overdriving heeft de Minister opgemerkt inde vrees voor oneerlgkheid en valsene aangiften Wanneer er slechte 3 pCt erlgke Nederlanders zgn dan zonden slechts 3 6 lid der Kamer zich op den naam van eerlgk man kunnen beroemen Voor den heer Arnoldte wa het gesprokene vruchteloos geweest de oude bezwaren werden nog eens herhaald Doét tol van citaten trachtte de heer Wintgecs aan te toonen dat het ontwerp verkeerd is de tabaksbelasting lacht hem nog steeds toe 412 millioen francs is deopbrenstm Frankrgk waarlyk het is om te watertanden De lagere standen dragen te min bg de burgerstend wordt gedrukt ziedaar bet slot dezer herhaalde bestrgding De heer de Beeienbroek in beginsel voor een rentebelastiug zgnde heeft zulke overwegende bezwaren tegen dit ontwerp dat hg daartegen zal moeten stemmen Ook de heer de Brug a geeft zijn bezwaren nog eens op hg wil eerst een staat van alle belastingen die in ons land zoowel door het Rgk als door de gemeenten geind wórden Evenzoo herhaalde de heer Corver Hooft nog eens zgne grieven waarna de heer Hegdenrijck de Limburgsche afgevaardigden met verhooging der grondbelasting bedreigde eenmaal dit ontwerp tot wet is verheven De heeren van Houten van Dedem en de Limburgsche afgevaardigden hebben amendementen ingediend zoodat het einde der discussie nog niet te voorzien is Nadat de Minister van Financien kort had aangetoond dat thee reeds belast was en koffie als handelsartikel voor geen belasting vatbaar was en den heer de Bruijn den weg gewezen had om een overzicht van de Rijks en gemeentebelastingen te krijgen was ia At a ag van Woensdag het woord aan de ieet OWiers hoofdzakelgk om de vele onjuistheden van den heer Wintgeng in het licht te stellen auif nde den druk der belasting Spreker achtte versterking der middelen noodig vooral ook om schadelgke belastingen te kunnen afschaffen Hoewel in beginsel voor een zuivere inkomstenbelasting zal hg het goede niet verwerpen om het betere te krggen Vrijstelling van de aandeelen in maatechappgen acht deze afgevaardigde verkeerd zelf bezitter van vele aandeelen wil hg voor de belft van zijn inkomen niet vrijgesteld zgn van de rente belasting Zoowel de vroegere toestand hier als de toestond in het buitenland worden besproken om tot de conclusie te komen dat de toestond vroeger eli elders volstrekt niet zoo rooskleurig is als de heer Wintgens dien geschetst had Ten slotte verklaarde deze spreker dat hij in weerwil van eenige bezwaren voor dit ontwerp zou stemmen Anders dacht de heer de Savornin Lohman Hg weerlegde of trachtte al xgae te jenstaudera te weerieggen indirecte belastingen de belasting op de goederen in de doode hand de grondbelasting alles passeerde nog eens de revue de profetie van dezen spreker dat deze wet zal aangenomen worden om daardoor het ministerie te redden verdient vermeld te worden De heer Gratama nam de handschoen aan de liberale partg toegeworpen op en betoogde dal zg die om het beginsel der wet te redden over bezwaren heen stoppen eerder lof dan blaam Verdienen Mocht deze poging weder mislukken dan zal t weer eenige jaren duren dat het privilegie van vrgdom zal worden genoten De heer Rutgers besprak nog eens de oude qnaestie der grond helasting en de nieuwe der spoorwegkaartjes waarvan bjj zich een groot voorstander toont Hoewel de heer Patgn aan indirecte belastingen de voorkeur zou geven wegens de gemakkelgkheid van betaling en ook net ontwerp van een kapitaal belasting hem liever was zal hg dit aannemen omdat hg niet afkeerig is om het vermogen in portefeuille te belasten en in dit ontwerp het begin ziet der belastinghervormingdie niet anders dan partieel kan geschieden Evenwel verklaarde spreker ziob voor de goed gemotiveerde amendementen Viui den heer van Houten Daarna hield de heer ran Honten een nltvoerige rede tot toelichting van het beginsel der door hen voorgestelde anendementen na eerst zgn recht betoogd te hebben om niet mede te werken tot de oprichting van een gebouw waarvan naar zjjn meening de grondslagen geheel verkeerd zjjn Spreker wil ver betering ten aanzien van den maatetof der belasting en geen vast cjjfer van 2 pCt maar dat als maximum aannemen om telken jare bg de wet op de middelen het bedrag te bepalen Ook in de wgze van heffing heeft spreker bezwaar de eed moet vervallen Kunnen die bezwaren weggenomen worden dan zal spreker voor de wet stemmen Ook de heer Bredius had liever de kapitaalbelasting van den heer Gleichman afschaffing der patent belasting is bg aanneming noodig