Goudsche Courant, zondag 27 maart 1881

waarom lig voor hn amendemeot Eops zal stemmen als prikkel Toor dea Minister om met de bedrgfsbelasting spoed te maken intusschen zal ook hy het goede niet verwerpen als het betere niet te Terkrygea is Ook de heeren Tan Nispen en van der Hoeren moeten nog Tan repliek dienen de eerste om oude bezwaren nog eens op te halen de tweede om te constateeren dat eerlgkheid in bet stuk van belastingen hoogst zeldzaam ja te Leiden selfs nog minder dan S pCt is Nadat nu ook de Minister nog een kort woord gesproken had werden de algemeene beraadslaüjiitgea gesloten en kwam art 1 aan de orde Was de interpellatie van den heer Keueheniusvoor onbepaalden tjd verdaagd nu geblekenis dat de beer Tan der Heyden ontslagen isachtte de heer van Kees het weuschelqk omtrentdeze belangrgke zaak eenige eenvoudige Tragentot den Minister te richten Hg Troeg daartoe op het einde der zitting Terlof dat terstondverleend werd L BUITENLAND Bulteslaudsch Overilclit £ r werd Dinsdag iu het Eugcische Lii erhuii een voorttel behandeld dat ook voor ons vaderland van belaag was De heer Chaplin stelde de volgende motie voor dat het onlangs uitbrelcen vau mond enklanw leer geheel veroonaakt is door den invoer van titke beeaten uit het buitenland dat hel veurgeschreveu slaohleu iu de baveaplaalieu geeue ekcrheid gaf tegeu het ovcrbreiigeB vau besmettelijke veeiirkten uit vreemde lauden en dat het lauden van vreemd vee voortaan niet tou veroorloofd tljn uit landen bekend als besmet te tijn of van elke de Pn ry CoviicU niet was overtu d dat de wetten op den invoer en uitvoer vau vee op het uitbreken eti de verbreiding van Veeuckten eu op den algemeeuen geioudheidstoestand van het vet i i die landen zoodanig lijn dat tij redelijke zekerheid geven tegeu d n invoet van tiei Tee ait dia Undeu ia dit land llese proteotiaaisliscke motie vclke onder het kUed van vrees voor veeaickMu de b loeliug verborg om de Ëugelache v e kers Ssgcn vreemde eanourrentie te besohermen werd uamcns de regeeriug krachtig bestreden door de heeren Mundella en Chamberlain die beweerden dat zoowel de verbruikers als de haudel ar groot belang bij hebbeu om den invoer van v e ott Amerika niet te stuiten en dat de wet vau 1878 waarby hit slachten iu de haveuplaataen werd geboden volkomen voldoende as om de besmettelijke nekten te weren De motie Werd vei orpen met tos tegeS li slem eu Ten aMiehle vsa de Kossisohe politiek deeld de Enreltehe Rsgetring Donderdag ia het Lagerhuis een UslaagTf ke meadeeling de ieuwe Ctaar heeft namelijk Shobokff ait Cemraal Aiie teruggeroepen lusdiil van veidcrc niibteiding in die richting en laaraice van bedreiging van Bfilsoh Udië geen sprake meer sou zijn Ia dit zoo dan kan men een samen tiking van Bagcland en Kusland iu de Ooatersche uaeatie verwachten en dient de Porte op haar tclleu te passen Beide Mogendheden zjjn buitendien ont teaut omdat ten opzichte van de Urieksche quacslie door de Forte weer detetfde langdradige ontwijkaa4e poKtiek wordt gevolgd De oplltaistisehe Frauadit bêliAien komen voltlrekt niet itit eS de smbhs S3Mn hebben eindelijk de eöncestiea van de Potte Mor ougvDoegtaam vcriclaard De Èihtüei Znkmi meent den gang der ouderhaiulélingcB iB KousSaatnmpel te ktMent een bewering die wij ook uil loo voortreffelijke broa owi seksre Tsonidiligheid begiweten Ia den aanvang der ondafhandeliagen sou de Parte ililrakkelijk geweiaerd hebben om £ pi us af t ataaa later bood tü Cseta san iu plaau van Epirus en Thesaalie Deie voorilag werd door de ambassadeurs aangenomen met de wgzigiug nat Creta enkel in de plaats van Epirus zon tredea ea dat Thessalië bovendien aan Griekenland zou worden gegeven Niet wijl ig zich icsohikkelijk wU betonnen jegens de eischen van Griekenland maar omdat zij het verlangen vau het vereeuigd Europa wit eerea tetktaanie de Forte bereid te sijn een aitawe grens door Thessalü te trekken echter nirt om de ganaehe provincie af te siaSB Hierin celooft men aiet dat de Porta verder aal ttiegevea Epinis schijnt das zeker verloren voor de Grieken Hen blijft de ho koesteren dat de Porie tu da ambaasadeurs het eens zullen worden Wil dau Griekealaad iu het zoo vastgestelde vergel k niet treden dan ia de Porie gereed haar grotidgebieU te verdedigei AUea is dus nog onzeker De Nat Ztg bevat een dépéohe uit Petersburg houdende dat de miuisierraad ua het vaststellen van krachtige beteugelingsmaatregelen tegen de samenswcerdera het raadzame van vrüzinnige ilaatkuudige hervormingen zou erkend hebben Van welken aard dia hervormingen zouden zijn wordt uict gemeld het betreft uog slecVts de erkenuiug van het beginsel Maar zoo BuilanU eenmaal eca eonstitutionueel regeeringsstelsel zal bezitten dau ligt de kiem daarvan stellig in de zemitvos of provinoiale vergaderingen wier leden uil de grondeigeuaats van deu adel den burger en den boerenstand gekozen worden Kort na de vrijverklaring der lijfeigenen hadden de zemsivos een vri uitgebreiden werkkring maar sedert 1864 verloren zij langzamerhaud al hunne voorrechten Voorloopig zou hel voldoende zijn om hun die rechten te hergeven daardoor zouden vele grondeigenaars aan hunne ouvtrsohilligheid worden ont ukt en de natie langzamerhand gewoou geraken aan de oetening der burgerlijke rechten op een beperkt terrein dat later kon uitgebreid warden Da Duitsohe Kroonpriui il op vertoek van dea nieuwen Cniar eenige uren vroeger naar Petersburg vertrokken Alexander III verlangde een geheim onderbond met den toekomatigen Duitsohen Keizer wat te Berlijn een zeer gunsligen indruk heeft gemaakt Het besluit van het Fransehe ministerie om in de vraag of kleine öf groote kiesdistricten wenichelijk aijn onzijdig te blijven wordt door de repablikeiuaoke bladen toegejuicht De Ref jfr zegt dat de overwegingen van den ministerraad deu uilslag hebben gehad welke meu er van vcrwaehtle eu het gezand verstand voorschreef Het Kabinet is met outslaan uit eene stemming voor of legenden tcmtin deliiU de quaestie kwam niet op zijn programma voor zij is niet door de Begeering opgeworpen en zeer ten onrechte heeft menigeen de eigenliefde vau het ministerie trachten te prikkelen ia eene aangelegenheid welke wel door plaatselyke CU persoonlijke overwegingen van ingewikkelden aard is gewordeu maar op de tegenwoordige leiding der taken geen invloed behoeft te oefenen Het land tal der regeering dank weten voor haar bestuil hel zou waarlijk uiets begrepen hebben van eene crisis waarmede men het sedert eeuige dagen betig hield De commissie met hei onderzoek van het voorstel des heeren Bardoux belast heeft intnssoheu met 7 legen 4 stemmen lot ve erping geconcludeerd Vau de Transvaal geen bijcouder nieuws De heer Gladstone deelde mede dat generaal Wood en de hoofden der Boeren overeen waren gekomen om niemaud wegens politiek jwrtijkiezeu lastig te vallen Generaal Boberls zou te Kaapstad een telegram outvangen waann hem gelaat wordt om niet naar Nalol te gaan maar pei mailboot ooar Engeland terug te keeren Oeueraal Wood zou met het opperbevel belast blijveu Totdat de koninklijke oommiuie met haren arbeid gereed is zal het aantal troepen iu Natal niet verminderd worden Het garnitoeu aan de Kaap tal door eene colonne knillerte worden versterkt Uit Lissabon wordt bericht dat Z M de Kaning deu heer Ibntes leider 4er conservatieven regeneradorea heeft verzocht een saiaistctie te vormea maar deze heeft bedankt Dit san ook nogal vreemd gewseat tijn daar het LonreufoUarqucs tractaat juist een erfstuk is van t n kalnnet dat het nog haastig sloot een dag na tiju aftreden Z If heeft daarop Antonio Rodriguet met de vorming van een nieuw kabinet belast INGEZONDEN MijidittT ia Sidaetturl Hag ik no eens over eenige ruimte in uw blad beaokikken om te antwoorden op de ingezonden stukken vaa keden Ik begin met amend hmoraUe te doen voor mijne betsthtiaf van de heeMU van t kautangerockt De vsnekering vau deu heer Dixi die naar tijn toon te oordeelea in nauwe betrekking chijnt te staan met deze heeren en vooral uwe verklaring hebben mij overtuigd dat ik ten oureehte den IkwusIcu volziu beschouwde als direct afkomstig uit deu koker van het kantongerecht £ r is echter Wel wat ter verontschuldiging te zeggen voor een particulier die niet op de hoogte lijnde van de wi ze waarop couranten worden opgesteld meeut dat dergelijke mededeelingen niet anders kunnen verkregen worden dau door overneming uit de stnkzen zelf Daar dit niet het geval sehqnt hoop ik hartelijk dat de vonnissen zelf beter gesteld zullen zijn dau uw uittreksel in den regel is Ik kan er thans aiet over oordeeleu daar ik helaaa I nooit een vouuis vau hel kantongerecht te mijnen laste gehad heb Ik gevoel groolen lust om iu deu volgenden winter eens mijn straat niet van eneeniV te ontdoen of als ik een diender zie aankomen eens te gaan werpen met sneeuw en ijs naar personen en houden op honden is minokie het onichadblgkst misschien ga ik eens arren met ecu paard zander echelklinkende bellen of met een slede zander ec een touw aan vast te hechten enkel om eens eeu vonnis in handen te krijgen en deu aarspronkelijkcn slgl van aangezicht tot aangezicht te zieu Nu een enkel woord aan deu heer van der Boer Uit deu titel van het gewraakte stukje eu de ouder teekening bleek genoegzaam het doel vau mijn schrijven zoadat vadertrota er part noch deel aan heeft Alleen belangttelling in onze schooue moedertaal en ingenomenheid met klaarheid van uitdrukking gaven mij aanleidiug om het gevuerde gesprek mede te doelen t u eiude het myue by te dragen tot bestriding van een euvel waaraan inlonderheid lieden van de toga ten ontent mank gaan Ik behoefde daarbij aiij niet te geueeren vcor mijn zoon hij is Maandag voor een veertien daag uit logeeren gegaan eu de courant wordt hem niet nageiouden Ik had dus ruim baan anders zou ik natuurlijk niet zoo opeulijk alles iu de krant gezet hebben Dit tot geruststelling van bet paedagogiscb geweten van den heer v d B Hoe ik de schoolcommissie er bü haalde Wel om eene eeaigszins aaunemelijke verklariug ts hebbeu voor de herkomst van het mooie berichtje onder het kantongerecht Ik verlang volstrekt geen lid van de schoolcommissie te worden ik heb het veel te druk met mgii zaken ik moet er zelfs Zoi dags ochtends als een ander vrij is voor in mijn boeken zitten wurmen En in eeu schoolcommissie zitten toch manueu die van sohoolzaken verstand hebben daar behoor ik niet bij ik heb sedert ik van de kaïlschool gekomen ben en op mijn kantoorkrukje heb plaats genomen geen school van binnen gezien Ik zou niet gaarne hebben dat gij mijuheer v d B mg op mijn kautoor en in mijü zaak op de vingers kwaamt k jkeu ik tou gauw zeggen Mgn jeugdige vriend steek uw neus maar in ow eigel schoolboeken daar hebt ge verstand van maar van mijn taak weet je niemendal Nu zoo onderstel ik ook dat een onderwijzer liefst niet geregeerd wordt door lui zooals ik die van tqu zaak niet het minste begrip hebben Of het moeaten de slechtste zijn die bü zich zelf denken loo n vreemdeliug in Jeruzalem kunnen jri wel een knol iu de muts draaien Ik zeide ik moest ern aannemelijke verklaringvoor miju zoou hebben Daar schoot mij op eens Ie binnen dat de heer kantonrechter lid der schoofoomihissie is en de rest weet gei Ik herinnerde mij dat de vorige grifier ook lidvan die commissie wos en diens voorganger ook al geloof ik i dns de gevolgtrekking lag voor de handdat de leden Van de rechterlgke macht in zoo u eommtssic hooren D zoo eenigwins verklaard hebbende hoe ik in dien geest tot mijn zooc sprak mng ik U looh taker wel ren goeden raad geven Denk toch niet zoo spoed g aan kwade bedoelingen als er geen reden voor is Als ik uw voorbeeldwilde Tolgeo sou ik kunnen zeggen De onderwijzer V d B reikt eeu bewijs van vlijt en goed gedrag uil san de aohoolcummisaie omdat Maar dat doe ik niet het is mü te min Ik heb geenerlai bedoeling gehad om d leden der schoolcommissie iu iets te ns te kamen ik ken ze allen als brave aohtenswsaidigc mannen Haar gelijk men gerechtsstg l kan afkeuren al beeft maa het meeste vertrouwen iu de eerlijkbcid de unbaatincbtigheid de oaomkoopbaarheid de achtbaarheid ontei reehiers evenloo nn men aommige personeu alt particulieran hoogaohten ea vereerea en zich toch soms verwonderen dat tij meer keunis van schoolzakea hebben dan ik eu een ander schoon zij evenmin als ik sedert hun jeugd meer aan de school gedacht hebben Wat de commissie voor het onderwijs doet kunt gg teker beter beoorderlen dan ik ik weet er niets van en ik herinner mg niet dat ik er ooit vau heb hooren spreken Dat ge een oprecht Nederlander wenicht Ie blijven vind ik braaf van u Laten wy hopeu dat de oprechtheid der Nederlanders tegenwoordig hooger genoteerd staal dan de vaa oads gerenommeerde NederUndsehe eerlijkheid Die slaat tegeawoordig volgens het getuigenis vaa een lid d r Ie Kamer nog beneden de S g een zeer iusourant artikel dus Ik tal dit stuk evenmin leekenen als het eerste My naam is niet too bekend en heeft niet zooveel gezag Als de inhoud van mijn geschrijf niets om t ly heeft kan ik het toch door mgn naam niet reddeu Ten slotte nog iets aan een ander adres Door bemiddeling van de redactie van dit blad is mg een chrgveu geworden van den heer J d K uit Ouderkerk welke niet verlangde dat tQn brief in de krsnt maar wel in mgue handen kwam Genoemde oorreapoudent leelt mg de les over mgne wyze van Zondag te houden eu lugu wereldache en oustichtelgke gesprekken met mijn zoon op den dag dea Heeren Hg vrasct mg of ik mguen kinderen geen bster voorbeeld zou ktunen geveo door even als ouze vaderen met hen Zondags naar de kerk te gaan Hg wgst mg op het voorbeeld onzer Trausvsalsche broeders die volgens de medcdeeliog van Ds Lion Cachet overal beginnen met een kerk te bauwen en vermoedt dat ik meer zal Igken oa die heidensche Eugelschen elke steeds iu de Wrsie plaats denkeu aan een koffiehuis of dab om te rookeo te driiken en over de courant te praten Hiertegen moet ik al dadelgk opkomen sohoon fk eeu aartsliefhebber van rooken ben en ook zooals ten overvloede uil dit wgdloopig gesohrgf blgkt afct afkeerig van een praatje drinken ia mg eeu gruwel In alle geval zegt de briefsehrgver ten slotte gg zoudl op Zondag uw soon wel beter geestcigk voedsel kunneu geven dan conrantenlectuur Deze opmerkiug is dunkt mg niet ongepast Ik zal den heer de K particulier antwoorden maar als mgn band wat uitgerust is van mgn ongewoon krantengeaohrgf en ik heb tgd en lust tal ik mg ook in het publiek op die aanmerkiug verantwoorden want ik voorzie dat enkele letert vau dit blad hetzelfde tullen gedacht hebben Dus tot weerziens willen wij hopen 2S Maan 81 De achrgver van Gereehtsstyi EENE VEEZÏÏCïïTmG o goede oude tgd waar zyt gg gebleven I De deugden in vroeger dagen beoefend verdwgnen als sneeuw voor de zou Zoo is de ieicheidenheid die eens lehfttenie in al dea glana barer lierelgkheid thans verre te toeken Zg is velen barer tuatereu gevolgd en voor goed weggegaan Ook uit de ingezonden stukkeu in de couranten kan de geest dea tgds worden opgemaakt want daarin openbaart tich datgene wat er omgaat in de hoofden en harten van eene bevolking en wanneer wg dan nagaan wat b v in bet Ooudsohe orgaan Tan de publieke opinie door intenders wordt gezegd en betoogd dan rgst ons ouden van dagen onwillekenrig de klacht uil het hart goede oude tgd iraar zgt gg gebleven toen er Bog UKluideaieid werd gevonden op aarde I Wat toch tien wg uit die Ingesonden stukken Nu eeui eca werkman die Ntta Be met aanhalingen nil de lati mcie taal de groote fabriekauten in het publiek allerlei verwgten doet en hen beschuldigt van deu werkman een deel van het hein toekomende loon te onthouden dan weder een hulponderwgter ik wil zeggen een onderwgter dat woordje kuip klonk Ie min in het oor der heeren ia mgn tgd hcatlen zq ondermeester die de openbare schoolcommissie een brevet van achtenswaaidigheid uitreikt en de verklaring afli gt nooit kwaad van kaar te hebben hooren tf tktn eindelgk een kantoormau die met lyó toontje de rechterlgke macht oritiasert n haar gelnek saa kennis dst moedertaal vcrwgt Sy slie Ooden s fT t heen I Bestaat er dau niets geen ontzag meer voor de autoriteiten De tgd sehgnt my niet verre toe dst de sohooljoagen den sehooloptiener aiet een deftig gezicht eea bawgt Tan goed gedrag tal overhandigen dat een oudergeieh kt gemeenteambtenaar tgn tevredenheid lucht over het collegia van B en W en dat een politieagent dea officier van jnstitie of Procureur generaal een getuigtohrifk zendt vaa ijveren bekwaamheid Nog eens goede oude tgd waar tgt gg gebleven toen er eerbied eu onttag bestond voor de gestelde machten toen de eenvoudige faaiger tgn pet of hoed al omlaag had als kg iteehls een tipje van den nena van een hooggeplaatste in de verte Sag aankomen toen de oudergetokikte ifeh bepaalde tot buigen en kiilkken eu het woord Itfentpreten niet voorkwam iu tyu woordenboek Ik beef voor de loskomst en dank den Hemel uit den grond van laiju hart dat ik dia niet meer tal beleven daar welori de groene todea in ds korts Akkeren mga tloffe gk osersohot sullea dekken 6ót mgn dood moest dete verzuchting my nog van het hart Esii HoooBSJtAap GyijaAi Bi Kantongerecht te Goudi Terechtzitting van Wosaadag 23 Haart Iggl Kantonrechter Mr J H tav MIKBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie i Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOBDEELD W H arbeider te Nieuwerkerk tot twee boelen Tsn 10 of vief dogen met verbeurdverklaring van het gebezigde jachtgeweer wegens jagen in deu PrinsAlexanderpolder onder Nieuwerkerk tonder acte en tonder scbrifteiyke vergunning van den rechthebbeude op het jachtveld C J arbeider te Beeuwgk tot eene boete van ƒ 10 of twee dagen met verbeurdverklaring van het gebetigd jachtgeweer wegens jagen in den gesloten jachttgd mei eeu jachtgeweer 90 eeu jnobtveld asu den Kweldgk onder Eeeuwijk C K arbeider Ie Bleiiwgk tot eene boste van ƒ 20 of vier dagen wegens herstellen van een wildstrik van koperdraad en riek met vier wildstrikken in het veld bevinden in den Bleiswgksohen Folder onder Bleiswyk L van D arbeider te Haastrecht tot eene boete van 6 of twee dagen wegeas visschen met eeu salschaar iu eens anders visohwater in den Folder Slein onder Beeuwijk tonder tchriftrlgke vergunning vau den rechthebbende A B W H A B A S alle vier visscherste Woud riobem ieder tot eene boete van ƒ 8 of twee dagen wegens des nachts visschen met eentegen in den IJtel ouder Nieuwerkerk tonderschriftelijke verguuning van den rechthebbende ophet visehwater H B visscher te Woudrichem tot een boete van ƒ 8 of twee dagen wegene drs nachts visschen met can tegeu in den IJstl onder Nieuwerkerk tonder scbriftelgke vergunning van den rechthebbende op het visehwater M Z en J P B arbeiders te Nieuwerkerk ieder tot eene boete van ƒ 6 50 of twee dagen wegens maken van naohtgerneht op den openbaren weg Ie Nieuwerksrk J H Jaudbonwer Ie Bergsehenhoek tot eene boet van ƒ S ot ééa dag wegens geheel loi en tonder tooiicht laten staan van tgn paard gespannen voor een tilbury op den Kruisweg ouder Bleiswgk A N koopman te Stolwgk tot eene boete van ƒ 1 of ééu dag wegens tonder noodiaak te rgden over de klinkerslraat op den Stationsweg te Gouda met een kruiwagen beladen met twee manden met pluimgedierte L de K koopman te Vlist tot eene boete van 3 of ééa dag wegeus rgden harder dan in matigen draf op den Flaweeleosingel te Gouda met tgn wagen bespannen met eca paard ADVERTENTIÊW De ondergeteekende betnigt ook namens zgne Behowdzosters zgn harteljjken dank Toor de Tele bewijzeu tsh deelneming die zg hebben ondervonden bg liet oTerlgden Tan hunnen geliefden Vader en AanbehnwdTader den WelBd Gestr Beer J W BOBST Ood CMBcier O L L K Di BOEB Bi Gouda Maart 1881 De gezamenUgke MEISJES en MANNEN der Stearine Kaaravnfabrtèk tOottda brengen bg deze bonnen hartelgken gelukwenseh aan hnnnen waarden Opzictiter JS ANKEM ter gelegenheid sgner Viff 0 vimUgjarigeHuuieUjknereeniging De Arrondisaements Bechtbank te Rotterdam heeft bg Tonnis Tan 23 Maart jl sedert dienleUden datum in staat van faUHaaement Terklaard JACOBV8 vttn der WAL Commissionair eo Winkaliar ta Oouda en benoemd tot Beehter Commissaris Mr A H tam TIENHOVEN en tot Curator de ondergeteekende adToeaat te Gouda De Crediteuren worden opgeroepen Toor de eerste Tergadering tot het verlfteeren der SchuldTorderingen op Woetudag 13 AprU a 8 des Toormiddags ten half et ure in het Oerechtageboaw aan het Haagsehs Veer te Sotterdam De Curator Ma J FOBTUIJN DROOGLKEVER Waarschuwing De onderge£bekende uxtarsehutet door deze zgne geachte Stad nooten om op de maat te letten welke den Winkelier J OERBITSEN in den Korten Groenendaal Wgk I No 2 alhier Toor gevuld levert doordien is gebleken dat bg den k H p Tan 11 liter Petroleum die hooTeelheid slechts ruim 10 liter bevatte Een ieder zg dus op zgn hoede en wachte Eich TOor schade W BREEDIJK De BOUWMANSWONING en LANDERIJEN gelegen in de Gemeente Gouderak in den Polder Veerstalblok te zamen groot circa i i bunder opDINGSDAG den 22 MAABTjongstleden ten hnize Tan den Heer C F tak mui BKKGH aan Stolwijkerslnis nabü Gouda ten OTerstaan van den Notaris G J SPRÜIJT in het openbaar gereild zgn met de Terhoogingen in bod gebragt te weten perceel op s 3000 4500 4000 1500 6000 5200 2700 1100 1150 Alzoo te Kamen op 29150 De nadere rerhooging benerens de afslag en combinatie blgven bepaald op DISG8DA6 den 29 MAART aanstaande des Toormiddags ten 10 ure ter zeUder plaatse HATIONALE nUTIE Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars kunnen zich dadelijk engageeren bij den Heer S BOOT Spoorstraat te Gouda J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRCHENTEELE Z11IVER4AR Tan HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kaipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie WORDT GEVRAAGD een Dagmeisje die netjes en zindelgk in haar werk is Adres onder No 565 Burean dezer Connnt Germania te Stettin Deze Maatschappij otuler controle on den Slaat sluit op zeer Toordeelige Toorwaarden alle soorten ran Leventveneekerinfien lijfrenten enz en is zeer geschikt om op en zeker tgdstip de gelden voor uitzet o etudie Toor de kinderen beschikbaar te hebben De t Germania onderwerpt rtcA bij tvmUutl gesehüUn aa dé uitKpnak n dm Nedèrlandtditn Rechter Inliehtingan en prospectussen tis bg d n Hoofdagent A K TAN sn GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda ïiOüfVEILING te ROTTERDAM Tan ca 60 000 stoks Vuren ea Granen Petersbarger Croonstadtsche Zweedsche Me melsche Riga en Wgbuiger Üelen en Platen Amerikaansche Grenen Delen en Platen Riga en Amerikaansche Balken Sparren Sparfuntten Juffers Wagenschot enz Eene aanzienlgke partg Geschaafde en geploegde Vuren Delen welke Ootdant verkocht worden Amerikaansche Pitch Pine Balken op WOENSDAG 30 MAAKT 1881 des middags 12 ure iu het Verkooplokaal Oostsingel ten overstaati Tan den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH bg wien op aauTrage Notitiën te bekomen zgn