Goudsche Courant, zondag 27 maart 1881

Uil n wn imi Woensdag 27 Maart 1881 Xdieflxe b berij CozarzLed ie TBN VOOEDEELB VAN HET CoMITÉ PbOP HARTING TOOE DB 133 a e Sociëteit On s O eixoegrea op DINSDAG 5 APRIL a s des avonds ten 7Vg ure met wtHwUlendé medewerking van eenige jonge Dames hier ter êfede 1 DE SCHOONVADER of de Man van den blauwen brief Blflspel in 3 bedrflven door J HÜBERT US JANSSEN Bekroond met den 2n pr s bgden wedstrijd van Tooneel Letterknnde te Antwerpen in 1878 Dranjatis ih f luchtspel in 1 bedrijf door JUSTUb van MAüEIK M PRIJZBN DEB PLAATSEN Bi intetkening Voor HB Leden van 0n Genoegem f 1 50 Niet Leden 2 S0 Dameskaarten 1 Op den avond der Uitvoering Voor HH Leden van tOni Genotgent f2 Niet Leden van 3 Lasten ter inteekening liggen in de Sooieteite de Réunie tVredebeett en 0 Genoegen en bij de Boekhandelaren J v BENTÖM Zv en A KOK C en zullen den 1 April worden ïesloten r u I T i Bestuur F A T SOMMER President t Ph v d MANDERE Ftc President I F W S MIDDELBEEK Secret Penningm Lt i M STOOMBOOT OITDEElTEraiTG COlTCaHDIA Hoofdkantoor Arnhem Rijrikade A 43 44 en 45 Dienstregeling der Goederenbooten CONCORDIA VI VII aanvangende MAANDAG 28 MAART V ffirni o I ARNHEM NIJMEGEN l xTr i Van GOLDA naar JtieL sHERTOÖENBOSCHJ 8 geW lederen MAANDAG Middag 4RNHEM naar GOUDA MAANDAG Morgen f GOUDA naar AMSTERDAM en ZAANDAM MAANDAG Avond Aanlegplaats Singel by den Commissaris der Stoombootèn N WIËZER zyn nadere informatien te verkrygen alsmede te Aknbim by den Directeor R H HAENTJENS De Verkiezingen IJ H KIEBERT HARKT MA Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER en KOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde 3AL0N KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met lortreten diverse soorten vén compleete Lysten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur wm HOOFDINGELANDEN en HOOPDIN GELANDPLAATSVERVANGERS van Rijnland znllep plaats hebben op Donderdag 7 April aanstaande In het breid b Billetten omtchreven Leiden 23 Maart 1881 Lange Groeneiidaal M JAlf AttA I ange Grocnendaal Garen Band en Modeartikelen Bericht de ontvangst van eene ruittie sorteering HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN DAMES GARNITUREN KINDERKAPERS en KRAGEN BOEZELAARS NACHT en NEGLIGÉMUTSEN HEERENFRONTS HALFHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN DASSEN HANDSCHOENEN KOUSEN KNOOPEN en GARNEERSELS en vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaande saisoen üf HOÓGEfNïBOOAf Beddenmagazijn WoUenDekens wassclien teLeiden De eerste zending a a DINSDAG en vervolgens om de veertteri dagen i OtVEAUTÉS IN FEANSCHE en ENGELSCHE STOEFEN W B O E R Met 1 MEI wordt een DIENSTBODE QETSAASD Adres H STRAVER KATTENSINGEL bij het JAAGPAD GEOOTE oPEunrarG VAN EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Behangsel papieren Handen enz verre beneden Fabrieksprijzen T A C ATS LANGE GROENENDAAL Verduurzaamde Levensmiddelen Fabrieksmerk DE STER Dit merk in de booms of deksels geperst en op de etiqoetten voorkomende js ter voorkoming van misbruiken gedeponeerd Zie Byiage Staatscourant 15 Maart 1881 N WOUTERLOOD PJz Fabrikant Leiden 24 Maart 1881 J GEVRAAGD 2 Isekwame Metselaars IS et per uur voor vast werk Adres B xMULLAART NIEüWte HAVEN VUF METSELAARSKNECnTS GEVBAAOD om zoo spoedig mogelgkin dienst te treden Adres in persoon of franco brieven bg C M o H R Mr Metselaar te O uder kerk a d IJsel ONTVANGEN WESTFAALSCHE Ül B L VAN VEEN BLAÜW8TRAAT TE HODR GEVRAAGD in het drukste gedeelte der Stad EEN FLINK WINKËLHUIS Offerten onder No 555 aan het Bureau dezer Courant Borstcaramels VERKRIJGBAAR BU RAAIJMAAKERS Haven 17 NS Verwacht eene schopne Collectie A ü 1 I K E L E voor het a a Paaachfe est Snelpersdruk van A BBI KMAN te Göüda BINN ENLAND Ö0UI A 26 Maart 1881 De Bargeraemter dewr gemeente Toorailtet der WatereiKtodComnUMie alhier heeft nog octyangeo door luMclieukomst ttu den heer oommisaaris van politie uit Hamburg teu behoeire van de walertijoodlijdenden de om fan 1 60 Do tooB boutraaat chappg Boskoop WaddiniTeenGoada ia tot stand gekomen In de deler da en te Buikoop gehouden vergadering cijn de ataiuten behamield en vastgesteld Van het beuoodigde kapitaal van ƒ 20 000 ia ƒ 17 620 geplaatst Tot commis arissea zqo benoemd de heerea J Maarachalk A Koater Mi en Antouie Koster te Bo koop J A van de Werfe en D an Duiken te Waddiuxveen H Orereüoder eu C J C Hoogendyk te Gouda Tot direetenr ia benoemd d heer F J G Carsjens te Boskoop I Van alle zijden ondervindt de Vereeniging L C Er zal tevens eene verloting plaats hebben van prijzen die door de dames en heeren Leden der Vereeniging hiervoor t n geschenke worden g ven Zq die ook hiertoe nog iets mochten wenschen bij te dragen kunnen dit het Bestuur van L C doen toekomen terwijl de opbrengst der verloting eveiizoo ten bate van de Transvaal komt Wij gelooven met zekerheid te kunneu beweren dat de avond vao 6 April een recht prettige avond zal zijn Donderdagavond bad iu de zaal Kunstmin der sooioleit Oas Genoegen de aangekondigde voordracht plaats over de Tranmaal door den heer M de Vries oudI residrnt van den Volksraad der Zaid Afrikaansche Republiek Spreker deelde daarin vele bijzonderheden mede onitreut de geschiedenis van de Transvaal eu vau de personen wier namen tegenwoordig op nller lippen zqn terwijl de vorm waarin spreker zijne mededee lingeii deed een zeer eigenaardige was iloewel de oordracht ongetw feld veel btlangryka bevatte kunnen wy iet zeggen dat zij algemeen voldeed Velen der toehoorders hadden iets anders i ta meer populairs verwacht en voelden zich nu mi a of meer teleurgesteld door hetgeen werd aangeboden In de laatste vergadering van het Leesgezelschap te Zetenhuizen trad de heer F Blok Jr Srcretaris van hri gezelschap als spreker op gKwakialverij was het onderwerp van zijn verhandeling die met groot geuoegen werd aangehoord Na de pauze werden behalve door den spreker ook nog bijdragen geleverd door de heereo Bipping J Vente 1 C B van Leeuwen Preuijt Re nders en Bontenbal De hervormde gemeente te Krimpen a d IJsel heeft zich met 62 tegen 28 stemmen ten gunste van een kiescollege verklaard Men schrij ft alt Zoetermeer aan de Standaard Op den dag der herstemming voor een lid van den gciiieeiiteraad te Zegwaart tusschcn J L antiret en J U liberanl ontving eerstgenoemde den volgenden brief met achteroverstaaudc laJters geschreven ZrgHaart Wij hebben heede een verkiezingbiljet ontvangen waarop u naam en die van Uiterliode voor kwam wij zoude u liefst geen van beide hebben maar een mOet het wezen dat is nu niet anders gij zijt beide veel t don voov dat werk wij hebbeL anders geen rede maar g j zijt nog dommer dan Uiterliode en wq verbieden a als gij zomtijds gekozen word het aan te nemen wij waarschonwen o één keer als gy het aanneemt dan moet gij of a boel er aan dat staat vast dat iu bet vat ligt zuurt hiet eenige kiezers P S denk bm de brand bij V d Eik het is geen bangmakerij gij noet het zelf weten Deze nieuwerwctsche kiesmanoeuvre is in handen der justitie Staten OeneraaL Twzedi Kambr Zittingen vau 24 eu 25 Maart Ia de Donderdag gehoaden zitting werd de interpellatie van den heer van Kees over Atjeh op Haandag bepaald daarna werd de discussie over art 1 der reutewet met de amendementen van den heer Van Houten om de irinst van bet kapitaal op 1 Januari als maatstaf aan te nemen eu van den heer Van Delden om vrijstelling van het bedrijfskapitaal der kooplieden weg te laten aangevangen Beide amendementen werden daor verschillende sprekers sterk bestreden als ene omverwerping van het beginsel der wet en als een privilegie voor kooplieden Op raad vaq den heer BliustS verklaarde de Minister de taak nog eens te zoUen overwegen In de zitting van gisteren is de discussie over art 1 der rentewet voortgezet nadat de minister van financiën de vrijstdling van bet bednj s kapitaal vau kooplieden overbracht naar art 6 De minister bestreed ten sterkste het amendement van den heer van Houten als onaannimelgk en berustende op een fictieve grondslag v let t eaM vergestelde atelael inhoudende als de wet huldigde Na discussie is het amendement van Houten verworpen met 44 tegen 37 stemmen verworpen en artikel 1 aangenomen met 62 tegen 30 stemmen Maandag voortzetting De minister van oorlog heeft bepaald dat bij de wapens korpsen en inrichtingen van net leger mogen gehuwd zijn a de adjudanten onderofficieren h de sergeanten majoor en opperwachtmeesters c de sergeanten wachtmeesters en fouriers die na hun 18de leveuBJaar onafgebrokea zes of meer jaren als onderofficier hebben gediend en d een aantal verdere in een tabel opgenoemde militairen De Kamer van koophandel en brieken te Amsterdam besloot gisterenavond de aanneming van het voorstel van 8 Kamerleden tot het houden van een ei quéte omtrent de exploitatie der Nederlaudache spoorwegen bij de Tweede Kamer te ondersteunen Volgens haar gevoelen maakt de door Duitscbland aangenomene spoorwegpolitiek thans de samenwerking van allen die invloed kunnen uitoefenen op een doelmatige exploitatie der Nederlaiidsche èpoorwegen dringend noodig Bekendheid met de wgze van ex doitatie en met ds duarbg bestaande leemten en verkeerdheden is een eerste stap om daartoe te geraken Regeeriug publiek en spoorwegondernemingen moeten niet tegenover maar naast elkander staan ter bestrgding der gevaren die onzen handel en onze vrgheid bedreigen De Kamer behoudt tich voor bij goedkeuring hare denkbeelden te ontvouwen omtrent ten doelmatige inrichting dier enquête De heer Gezelschap inspecteur van politie te Amsterdam heeft naar aanleiding vau het vonnis van hel gerechtshof waarbij bg wegens inbreuk gemaakt te hebben op de vrijheid van een koetsier der Amsterd rginig vereeniging tot f 200 boete werd veroordeeld tegen 1 Mei e k ontslag uit zijne betrekking aangevraagd De Gemeenteraad van Tietjerksteradeel heeft eenige dagen geleden eene beslissing moeten nemen in eene zaak die zeker wel zeldzaam bij een gemeentebestuur zal voorkomen Zekere J B R veearts te Bergum bad zich per adres gewend tot den Gemeenteraad met verzoek hem tegen een behoorlgke schuldbekentenis ƒ 100 te leei en waarvoor h y aanbood 6 pCt te betalen Hg beweer de dat een gemeenteraad verplicht was voor de ingezetenen te torgen en dat de adreasaat au hj eeuig geld noodig had recht had dit vau de gemeente te leen te ontvangen Het zal wel niet geiegd behoeven ie wordea dat afwgzend op datadrei werd beachikt De vraag naar kurk wordt bü den dag raoter vooreerst omdat het verbruik steeds graoter wordt eu ten tweede ondat het door de verwaorlooiing van de cultuur tan den kurkeik steeds mocieiyke r woidt aan de aanvragen te voldoen de pi s is daa ook tegenwoordig elf maal meer dan voor eea eenir Iu de Vereenigde Staten doet men teagevolge daarvan nu alle pogingen om de eallan van t handelaartikel waartoe het klimaat aldaar vaSt gunstig blg kt te zgn te bevoidsmi en hM Gouvernement geeft premiéu aan hen dia de b lB resultaten verkrijgen Ëeue dameavereeniging te Berlga beataaade ait 26 leden heeft het bnlnit genomen eene bela rj ke wijziging in de kleedijig te brengaa Z j willen namelijk japonnen eo rokken atscbaffta CB zich als Perzische vrouwen kleeden in eea wgttoi broek laag op den voet vastgehecht In een dergelijk kostuum kau evenveel pi ebt weelde als in een japon tentooogeipreid voidai ea onbevallig loji het zeker niet ttaan als p er eaamaal aan gewend waren Wanneer dis SS ififm echter den moed hebben om afgescheidtn van baie mcderuateren ia de maatschappg het voorbeeld te geven tallen te vermoedelijk meer opiiea daa aavolging wekken De stad Inboli op de coidkost van de Zirattc Zee ia in de vorige week geheel door braad nrnieU Driehonderd vijftien haiien waaronder ziek ook de dn iia li a i iliiiiiii cen saltt aa ea aa aaatal igaafschappen van jStoomvaartmaatsehapp n bevindea tgn geheel verwoest De ellende der berolkiagia teer groot en men beeft reedt hulp bg de Begeeru aangevraagd teneinde de ongelakkigen van bet noodige te voorzien Zooala meu weet komen sons ztektegevai i voor waarin de Igders alleen gered kunnea worden door het brengen van nienw getond Uoad in het lichaam Zulk een trainfiina umfmnit loa gisteren in bet gaathais te Amslerdata tol past worden op een man die aan een gevaarl ke soort van bloedarmoede leed Er moest hen een zekere hoeveelheid bloed door de baikbolte ia hit lichaam gebracht worden De knnstbewerking ton in tsgeawoordigkeid van eenige professoren en eeo aantal ttadastea door prof Tiiauus verricht worden maar er deed tigfa eea pwt bezwaar op er was nog geen gezand penoaa die zich de vrg aaniienigke hoeveelheid bloed die noad was wilde Utes aftappoi wat niet tonder gewaar geschieden kan en dikwgta na eenige weken nog nadeelige gevolgen heeft Sen militair slndent de oand artaK ve liaide zioh echter bereid zga bloed te geven tot behoad vaa den patiënt de operatie gelukte uitstekend ea de zieke mag op volkomen kentel hopen N e d D Het begieten van daaten met Igiuneel ia tdiet iett dat nog niet vwl bij de bloemkweeken in gebruik is en toch is dete goedkoope beaeatiag zeer aan te bevelen De heer Marts Rgk beviadt zich in een etablitaement te s Hage waar mea de cineraria s primula chinensit toowel dabbele alt enkele gardeuia s begonia s een paar malta per maand met een opUssing vaa Igaa l ia altr begiet en de resultaten tijn veirastead toonel wat de pUut zelve als haar Üoeiwgs betrefk Hen neme één Ned kop lijnmeel op hondeid liter ater men moet de oplotsiag vooral niet dikker of papperig gebruiken anders vormt tg atlagt eta dragen koek op de aarde vaa den po helgaaa onoogelgk ttaat eu geen nut doet De ndaalie van Sempernrent zegt dat het begietta latt lüameelwater reeds viSor 40 jaar hier te lands ia gebruik was en een uitmuntende bemesting vara die Itotgewassen is tonder het minste gevaar kan mea laar voor alle plantaoorteu gebruiken Oaidat het Ignmeel erg vervalsoht in den haodd voorkoat verdient het de voorksiti om eenige lijnkinoksa aa