Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1881

1881 KEXMStiEf lKG De ¥ OOB ZITTER van den KAAD der Gemeente Goada gelet op artikel 31 der wet van den 4 den July 18B0 StaaUblai no 37 regelende het Kiearecht Brengt ter algemeene kennis dal de lijiten aanwijzende de personen die bipnan deie Gtmeente tot het kiezen vau Leden van de Twtde Kamer dtr State Oe rttai van it Prom attle Staitm ta i a ita OaiunUraad bevoegd zgn door hem iqn gesloten en ter inzage van eeu ieder op de Ploatt ijke Steretarit zijn neder gelegd terwgl bovendien deze Lijsten en Staten op nieuw zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de 8t AuibaoieitT a bg den Kleiweg de tweede in de Patersteeg bg het Weeahnia n de laatstgenoemde aan den Korten Groeuendaal bg de Markt eovda dec 2 Maart 1881 De Voorzitter Voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN ParlemeDtaire Werkzaamtieden Wanneer zal de discussie over art 1 der Rantewet met al de amendementen afgeloopen zyn nu die zoo breed is opgezet Art 1 bevat vooreerst het beginsel der wet er zal een rentebelasting geheven worden vervolgens wordt Mbasld wat door effecten moet verstaan wordeifv terwgl als uitzondering wordt opgegeven dat inkomen uit éfieclen en schuldvorderingen die de bestanddeelen uitmaken van het bedrüfskapita l van kooplieden niet aan iielasting onderworpen z n Een geheel aad t lezing van het beginsel der Wet was door den heer van Honten als amendement ingediend en deze afgevaardigde had nn het eer het woord om zgn ingrgpend omverwerpend of opbouwend amendement te Verdedigen Spreker wees Qpdeonduidelgkheid der wetsbepaling volgens hem zal niemand met de Wet in de hand bepalen kunnen hoe veel hij van zgn effecten heeft getrokken indien die slechts een paar malen io het jaar verwisseld zgn ook de betaling voor achterstallige coupons is zeer moéielgk daar de rente niet zelden iu de koopprgs ia opgenomen Om die bezwaren weg te nemen stelt de heer van Honten voor belasting van het kapitaalbezit op een bepaalden dag b v op 1 Januari Verder wees spreker op de onbillgkheid dat de Wet een terugwerkende kracht heeft en op die dat purticnlieren die gelden van anderen in gebruik hebben toch van hun volle inkomen betalen moeten tenzg in het bgzondere geval dat zg fondsen ten onderpand gegeven hebben welke bezwaren door zgn amendement worden weggenomen dat maakt verder aizonderlgke regelinfj voor bankiers bevoorrechting der premieleeningen terwgl de eed ds die oehonden moet worden dan zal loopen over een feit en niet over een meening die door de onduideIgkheid der bepaling geheel verkeerd kan zgn De heer van Dedem verdedigde daarop een amendement om de kooplieden niet in het algemeen vrg te stellen van de rente belasting maar alleen den geld en fondsenhandel Hg wil het bedrgis kapitaal niet belasten maar als de koopman zgn kapitaal tgdelgk aan anderen in gebruik geeft is er geen reden waarom hg van de inkomsten die hg daarvan geniet niet zon betalen Op een verzoek van den voorzitter om zich nu tot art 1 en de daarop voorgestelde amendementen te bepalen stelde de heer Hegdenrgck voor ook art 63 met het amendement Kops tot afschaffing der patent belasting in dit debat op te nemen daar dit van art 1 moéielgk te scheiden is De voorzitter wil echter eerst het beginsel prima qoalitcit te kaop a en die door eigen volk te doei u maken De raden dat dete onkostbare en uitmuntende mestgier UcDgs in onbruik is geraakt moet m n niet un baar minder goede eigenschappen toesokrijven maar integendael aan de Tecaaderlijkheid der menaaiieB die thans met kunstmeststoffen dwepen DE ElIKS POSTSPAAKBANK Vebvoio Men verjete trouwens niet dat d se spaarbank werkt voor het gansohe land Met andere woorden 1 heeft men b r te Utrecht sgn spaarbankboekje gekregen toch kan men op datzelfde boekje te Leeuwarden soa goed als te Middelburg te Alkmaar soo goed als te Venlo lerdere inlagen doen of terugbetaling Tan het ingebrachte erlangen Wie naar elden verhuist een dienstbode die in een andere stad in betrekking komt een schipper die het land doortrekt een polderwerker die van de eene streek naar de andere zich verplaatst een werkman die door xqn werkgever tydclgk op reis gezonden wordt sy allsn hebben sleohts ban spaarbankboekje mee te B mea om ook overal elders mits er slechts een postkantoor of een foor den dienst der rjjks postspaarbank geopend hnlpkantoor is eeÈi po8tbeambte te vinden die hun geld in ontvangst neemt of ksn terugbetaalt wat s j tegoed bebben Dat b j een too omvaugrqke instelling als deie enkele Tooraorgsmaatregelen genomen dienen Ie wor4 0 om tegen misbruiken te waken ligt voor de kand Dat spreekt tooteer van telf dat men gaarne daaraan tich onderwerpen tal Ook ten aanzien van terugbetalingen al moet daardoor een vertraging van eenige dagen ontstaan Voor den goeden gang van taken is dat tot lekere hoogte niet te vermijdt n Maar dat het ook in dit opticht too geriefelijk gervgeld is als met de eischen van orde en voortiohtigheid slechts eeuigtibt bestaanbaar scheen be ijtl het volgende Binnen het gebied van het postkantoor waar het bofkje t eerst is uitgegeven kan de inlegger zijn geld mits niet meer dan ƒ 10 in de 7 dagen en mits niet uitmakend het geheele bedrag vau zgn tegoed rechtstreeks en tonder lastige formaliteit deor den postbeambte terugbetaald krijgen Ja indien hij voor goed naar elders verhuist tal het hem op tqn verzoek in tqn nieuwe woonplaats even gemakkelyk worden gemaakt Slecht3 waoneer bij uitbetaling verlangt in een andere gerae nle of wanneer het een terugbetaling van meer dan 10 betreft of wanneer het geheele tegoed door hem wordt opgevraagd moet hg of liever moet de postbeambte voor hem tich eenigen meerderen omslag getroosten Dan is noodig een schriftelijke aanvrage die de postbeambte opmaakt laat ouderteekenen en optendt aan deu directeur der rijkspostspaarbank te Amsterdam die een order van betaling dottt toekomen aan den inlegger opdat deKe danrnede tioh vervoege aan het kantoor waar de temgbetaling is gevraagd Heel erg zooals men ziet il bet niet Sleohts enkele dagen zijn er mee gemoeid niet langer dan nooUig is voor de heen en terugreis van een brief naar de hoofdstad met e nige apding opdat hg de directie de order van betaling kunne worden opgemaakt Daarop kan de inlegger nksaen wanneer hij tgn gespaarde penningen voor het een of ander gebruiken wil Ën die paar dngen zal hg toch wel geduld kunnen oefenen voor de terugontvangst vsn hetgeen hg misschien lang geleden heeft gestort Het doel van dit sekrgven is niet de belanghebbenden met de regeling dezer taken in al haar onderdeelen bekend te naken Wie er meer van weten wil koepe een exemplaar van de wet van 36 ffiei 1880 Stil no 88 en van het koninklijk besluit vas 10 Jan 1881 Stil no 2 tezamen voor B cents verkrggbaar aan alle postkantoren en an die hulpkantoren die voor den dienst der rijkspost spaarbank tgn opengesteld Aan al die kantoren tgn tfoawens volledige mondelinge inlichtingen te verkregen Hier gold het slecht de instelling in bree Utkken te teekenen veler belangstelling voor haar te wekken helder te doen uitkomen hoeveel aot tij stichten kan Dat de staat de terugbetaling der ingebrachte geldea tonder eenig voorbehoud waarborgt dat terstond op lóóveel allengs op alle plaatsen des lands de gelegenheid tot inbreng en tot lemgerlanging geopend wordt j dat eiken dag des jaars en gedurende schier den gansohen dag van die gelegenheid kan worden gebnik gemaakt dat een spaarbankboekje waar ook uitgegeven geldig is op alle plaatsen tot welke de inatelliog haar werkzaamheid uitstrekt dat tij het ter tgde leggen ook van de kleinste bedragen mogelfk maakt blijkt uit dit allee niet hoe uit wttcBd de taak is die hier van rgkswege in het leven wqrdt geroepen P £ i laat het tich niet gemakkelgk begrgpen van hoe hooge beteekenis tij worden fcaa voor het weltgn des volks en voor een gewensohte MwltttUog der maatachappelgke toestanden f Want al is het reeds duizendmaal gezegd het kan niet genoeg worden herhaald het spareu lireugt zegen en geluk Niei sleohts voor eiken raensch afzonderlijk maar voor bel gantche volk in zijn geheel Nie slechts omdat bet stoffelgk voordeel brrui maar ook omdat er een zedelijke kracht in ligt die afhoudt van bet kwade een prikki I is ten goede en iuïlded oefent op den geheelen mensoh Helaas dat juist zij voor wie deze zegen t grootst kan wezen er t moeielgkst toe te bewegen zijn zich dien deelachtig te maken Ik knn mijn geld even goed zelf bewaren zegt de een Maar hij verfiieet dat geldstukkeu die iu deu zak rararaeleu er maar al te licht uitspringen wanneer voorwerpen van betrekkelijke weelde of behoefleii van niet dringenden aard hun aantrekkingskracht doen gevoelen Wal zou het geven al bracht ik een paar kwartjes of zelfs een enkelen gulden naar de spaarbank meesmuilt een ander Maar hij ziet over t iiootd dnt vele kleintjes eeu groote maken dat ook ten deze de eerste stap de moeielijksie is dat ook hier al etende de honger komt eii dat met elk bedrag hetwelk veilig geborgen wordt de lust en het vermogen groeien er telkens iets bij te voegen Gelijk in de stoffelijke natuur een voorwerp dat naar omlaag valt al sneller en sneller zich voortbeweegt en in ziju vul steeds grooter vaart krijgt zoo ook ontwikkelt zich in den meusch wanneer hij maar eenmaal deu weg naar de spaarbank betreden heeft in toenemende mate de kracht er heen te brengen wat hij vroeger aan onnutte dingen verkwistte of aan lagen hartstocht ten offer bracht Zoo is menigeen met enkele stuivers begonnen om met guldens voort te gaan en met het bezit van honderden gulden te eindigen Zoo beeft menige huismoeder in goede dagen kleinigheden afgezonderd om in kwade tijden een aardig sommetje achter de hand te bebben dat baar iu staat stelde tot voorziening iu nijpende behoeften die anders onbevredigd hadden moeten bleven Zoo is menig man onttrokken aan het draukhuts menige vrouw genezen van haar snoepzuchl Zoe zgn orde en ingetogenheid die tevredenheid en huiselijk geluk mauneukracbt en vrouwenliefde in haar gevolg voeren ingekeerd in menig gezin waar voorheen een booze geest den vrede des gemoeds en het gefiik der jiuisgenootcn verstoorde En zoo heeft het spaarbankboekje op menigen akker het goede zaad gestrooid dat welig opschiet den betrokken personen zelven en der gansche samenleving ten heil Zeker valt het voor hem die geen broodzorgen kent vrij wat lichter het nut van het sparen te prediken dan bet voor den door de fortuin raisdeeMe is het sparen in prnclijk te brengen Bij hem die niet zwaren handenarbeid zijn brood verdienen moet en dikwijls nauwelijks kans ziet van den eenen dag op den anderen in het sobere levensonderhoud der zijnen Ie voorzien veronderstelt dit een zekere zelfbehetrschin die waar zg zich openbaart eerbied afdwingt en achting Maar juiat daarom moet den zwakke de behulpzame hand geboden en het sparen hem zoo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt De gelegenheid die den dief maakt maakt ook den spaarder en gelijk de geopende drankwinkel drinkebrücrs kweekt zoo is hel ook de spaarbank die spaarders vormt en tot sparen uitlokt Dat heeft de welgcvende macht van Nederland begrepen toen zij tot de vestiging eener rijks postspaarbank besloot Zg dacht er niet aan de groote verdiensten te miskennen of te verkleinen van ben die tijd en krachten veil hadden ora door het oprichten en beheeren van Nuts en andere spaarbanken zegen te verspreiden om zich heen Zij rekende op hun medewerking ook in de toekomst en hoopte dat zij hun nuttigen arbeid zouden voortze teo Maar zij verklaarde het wenscbelijk en noodig dat ook de staat zich dit gewichtig volksbelang ging aantrekken om in eendrachtige jaraenwerkiug met reeds bestaande instellingen bevoraiwi te tgn aan het gemcensohappelgke doel En tij vertrouwde dat daardoor zo i worden gediend bet welzijn der natie Wat rtpor de wetgevende macht besloten werd wordt thans door de regeeriug ten uitvoer gebracht Zij kan thans zeggtn ik doe het mijne moge nu ook een ieder het zijne doenl Zoo zg heti FOLITIE Aan het Bureau van Politie te Gouda zijn gedeponeerd een kinderzakje waarin eenig speelgoed een portemonnaie en een tinnen knip met geld Laatste Berichten Louden 2B Maart In het Hoogerhnis verklaarde lord Cairus dat hij Donderdag a s de aandacht van het Huis zal vestigen op de voorwaarden van den vrede met de Boeren aangezien hg ophelderingen verlangde Konstantinopel 25 Maart Naar men verzekert is hel aanbod om Candia af te staan door de l orte ingetrokken tengevolge van de oppositie in den Ministerraad Eeu ander voorstel is daarvoor in de plaats gekomen dat Turkije uls een equivalent voor Candia beschouwt De vreemde gezanten hebben hel voorstel aan het oordeel hunner regeering onderworpen Burgerlijke Stand Geboken 23 Mrt ïheodorus ouders D van Bhijn en M A Köppert Maria ouders L H Goedhart en H C Oosterdijk 24 Joaepbus Anthonius ouders M J Hcraohe en L van der Meij Philippina Wilhelmina ouders W Bouwer en J P Maree Leonardns Adrianus ouders K M de Briiijn en E Blonk Maria ouders B Matze en C llietveld 25 Magdalena Martina ouders A B de Tf ouing en J van Leeuwen OvEELEDEN 22 Mrt J Liebmann 16 d 23 C Sluijtcr 4 ra 24 C A P Beaumont 2 j 1 ra 26 J D van Hensbergen 7 m Ondekthouwd 25 Mrt H Blom 23 j en K de Jong 23 j H J Jansen 21 j en P van Esch 20 j Waddinxveen Geboren Martha ouders C Binnenkade en C van der Winden Ix endcrt Jan ouders P v Tilburg en A Mccnhorst Dirkje ouders J van Triet en M Hoogenbóom OvEBLEDEN M Drost 21 j J G Blonk 7 m Adve r tentiën Bleekcrsknecht Gevraaffd om direct in dienst te treden een bekwaam Bleekerskneclit geschikt om aan t hoofd van het Wasehlokaal eener groote Machinale Stoomwasschera ta staan Alleen zfl die voldoende bewjjzen van ervaring in het wasschen en getuigschriften van soliediteit in gedrag kunnen geven komen in aanmerking Adres met franco brieven onder No 564 aan het Bureau der Goudsclie Courant Tuinland Geldbelegging TE KOOP 4 75 hectaren WAUMOEZIEItSOItOND met twee in aanbouw sUnde HUIZEN met Mei te betrekken Alles te zameu verhuurd tot Kerstmis 1890 tegen ongeveer negen honderd gulden per jaar Soliede Huurcontracten aanwezig Met franco brieven zich te adresseeren onderhet nummer dezer advertentie aan het Bureaudezer Courant 563 ZELDZAAM TER OVERNAME AANGEBODEN voor ƒ 15 OO een van ouds bekend Koffiehuis met Biljart gelegen besten stand der Stad Bewgzen voorhanden Huur van het riante huis gering Brieven No 516 Boekhandel J M BRE DÉE Rotterdam ontvang IbTbetaalkantoor L Dröogfleever Forluijn Rotterdam Mente d Dépo aito s Opvraagbaar na drie dagen o één maand 3 L twee 3 drie 3V o o zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van dem heer Me J FORTÜIJN DROOGLBEVER Advocaat te Gooda Snelpersdruk van aT BRINKMAN te Gonda N 2ÖJ WoensdaK 30 NaArt GOUDSCHE COÜEiKT Wmm en Advertentieblad voor Gouda d Omstreken Nispen de verklaring dat hg nogal met hjet amendement was ingenomen toch stdde hg nog een viertal sub amendementen voor om van goed tot beter te komen De heer vau Houten echter wenschte dit betere niet hg verdedigde nogmaals zgn voorstel wees op de voordeelen van zijn stelsel boven dat van deu Minister en verklaart niét te willen trausïgeeren waar het geen politiek maar een algemeen belang geldt De heer van der liiudeu bespreekt het beginsel Het kapitaal in portefeuille heeft m u reeds dertig jaren willen belasten tot nu toe zgn alle pogingen mislukt hoe billgk die belasting ook is Wordt het amendement aangenomen dan valt de Wet en wg zgn reeds in denzelfden toestand misschien moetea wg weer tien jaren wachten en daarom is hg tegen het amendement Op dezelfde gronden verklaart de heer Roëll zich io6t art 1 Nadat de Minister nog nader het amendement bestreden bftd had de stemming plaalis De heer van Nispen kön slechts 19 stemmen voorzgneamendemeliten die in de pauze neig gedrukt waren verwerven het sub amendement van den heer Bredius werd daarentegen m t 43 tegen 38 stemmen aangenomen het verviel echter toen het belangrgke amendement vara den heer van Houten met 44 tegen 37 stemmen verworpen werd Art 1 werd daarop aangenomen met 52 tegen 30 stemmen van de liben e par stemden tegen de heei n van Houten vwnKerkwgk en van Delden van de gewone oppositie stemden voor het artikel de Limbargsche afgevaardigden L beslissen en dan over ki gevo gn oordeelen aan welk advies de heer Hegdenrgck zich onderwerpt De heer Baatert zich over het geh el metart l kunnende vereenigen acht evenwel deaanneming van hAt amendement vaB Deldenzeer wenschelgk Als koopman wil hg geenprivilegie in het stuk van belastingen Hetamendementvan Houten beschouwt hg veel meerals een geheel nieuw ontwerp dat geen rentebelasting maar een belasting op rente kapitaalen inkomsten te gelijk tan gevolge za hebben De heer Oorver Hooft blgfl op verschillendegronden het amendement onaannemelgk achten Even als de volgende spreker de heer deMegier verklaarde hg ich voor het amende mentvan Deldea De heer de Megier achttehet onnoodig kooplieden te ontslaan van hetbetalen van belaatmgen zg willen goede handelsw en en deze wil hg hun gaarne zoogoed en zoo spoedig mogelgk verschaften Ware de bedrgfsbelasting er er zon raisonvoor de vrgatelling zgn nu is dat het gevalniet De heer G eichmau daarentegen wilrenteen bedrgfs belastlng niet verwarren enis daarom tegen het amendement hg zal denloop der diseassieafwachteneu daarna stemmen het aan den heer van Bonten overlatende teonderzoeken aan welk motieven zgn stemmoet toegeschreven worden De heer Meeswgst op de onbiilgkheden in het voorstelvanHonten voorkomende die volstrekt niet minderzgn dan in het ontwerp ook het amendementvan Delden is naar s sprekers meening onaannemelgk BTnTÉJJLAND BalteDlagdscli Overzicht De beraadslaging in het Engelsche Lagerhuis over Afghanistan is voor het Kabinet met eene overwinning geëindigd Met 336 tegen 216 dus eene meerderheid van 120 stemmen ia sgn staatkunde en de ontruiming van Kandahar goedgekenrd Het Engelsche Blauwboek deelt opnieuw nadere bijzouderheden mede over de onderhandeling met de Boeren Het blgkt dat de Boeren sterk op hnn Vertegenwoordiging in de bekende commissie hebben aangedrongen en men nog liever vrede had willen sluiten zonder commissie Engeland heeft echter op dal punt niet toe willen geven evenmin ali op het punt van de verwgderiug van de Engelsche garnizoenen Hen verzekert dat onder de Boeren een partij is welke zeer tegen de vredesvoorwaarden is ingenomen De ontevredenheid v n de Engelsche conservatieven begint te bedaren trouwens èn in het Hoogerèn in het Lagerhuis zal de vrede ter sprake komen en biedt de gelegenheid zich aan daarover een hartig woordje te zeggen Eergisteren hebben de Boeren in den Langnek hun kamp opgebroken er Waren SOOO man met 150 wagens Van ziekten ia biets gebleken en de Engelsche bladen hebben dus ook dit weder verzonnen trouwens men is aan de verzinsels van vele Engelsche bladen zooals de Standard b v gewoon De Boeren zouden tot Zaterdag aan de grenzen van Transvaal bijeenblijven en dan voor goed uiteengaan Men vreest dat de commissie met veel moeilijkheden zal te kampen hebben ten gevolge van de ontevredenheid onder een deel der Boeren De Fransche Senaat heeft de beraadslaging over het algemeen tarief van rechten ten einde gebracht Het ontwerp gaat nu weder naar de Kamer der Afgevaardigden terag en men mag verwachten dat deze vergadering de beschermende bepalingen door den beraadslagingen Door den heer van Gennep wordt mede het stelsel van den Minister verdedigd tegenover de amendementen op voorstel van den heer Blussé worden de discussiën verdaagd om deu Miuister in de gelegenheid te stellen de redactie eenigszins te wgzigen waardoor aan veler verlangen kan te gemoet gekomen worden En de nacht heeft raad gebracht en verkorting der discussie over art 1 door de intrekking of liever verplaatsing naar art 6 van de voorgestelde regeling ten opzichte van het bedrgfskapitaal der koopUeden zooals de heer Blussé den Minister verzocht had Een nieuw spreker de heer van Kerkwgk nam daarop het woord om den minister de les te lezen over dit veranderen en toegeven aan de wenschen van een enkel lid Hoe kan een Kamerlid een geveitigde overtuiging over deze Wet hebben als de Minister zelf ieder oogenblik verandert De heer Bredius heeft verschillende bezwaren tegen het voorstel van Honten vooral tegen al 4 waarin wordt voorgeschreven dat de belasting ook moet betaald worden van contanten die voor geldbelegging bestemd zgn daar dat niet te controleeren is stelt bg voor die alinea te doen vervallen De heer van Baar heeft evenmin op met de Wet als met het amendement hg betreurt het slechts dat de loods dan oostwaarts en dan westwaarts stuurt en de schepelingen zoo doende niet weten waarheen de reis gaat De heer Blom de ernstige pogingen van den heer van Houten waardeerende gelooft evenwel dat de aanneming van het amendement de bezwareü niet zal vermindereu maar vermeerderen door de vermenging der beide beginselen rentebelasting en kapitaal belasting Verschillende sprekers hoofdzakelijk de heer van Houten worden door deA l inister weerhij acht de gevolgen van het oorgedra iDgu uj a u B o Senaat by den aanvang zijner beraadslagingen ïn gen amendement ongergmd en onrechtvaardiig het tf a t f gebracht zal schrappen en de Senaat daar en raadt de aanneming ten sterkste af g Sffen bezwaar zal maken wanneer het tarief Dit ontlokte misschien aan den heer van hem er teruggezonden wordt Men weet dat de i