Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1881

1 A laatste stemmingen in den Sentat reel vr iinniger waren dan de aanrang der beraadslagingen scheen te voorspellen De paasohvacantie van de Frassohe Kamers sal 14 April beginnen en 5 of 10 Mei eindigen Vdór dien tyd 1 nog de stemmings uaestie worden bealist Maiier de Montjau a voorstel ora het gelantaohap bij het Yaticaan op te heffen telt reeds 149 namen Prins Bismarck heeft wederom een niet onbelangrijk échec geleden ie den Duitschen riksdag De regeering had voorgesteld om de kosten der inlijving van Altona in het Duitsche tolstelsel niet op de aan het oordeel van den r jksdag onderworpen begrooting te brengen maar deie zaak aan den bondsraad over te laten krachtens de oude voorschriften van het Tolverbond welke de verdeeliug der gvota voor de kosten der administratie van de inkomende rechten overlieten aan de regeeriugen der afionderl ke staten welke hunne verteganwoordiging in den bondsraad vinden De geldeaak is niet van groot gewicht maar het gold het beginsel of de rijksdag inbreuk zoU laten makeu op zyn begrootingsrecht voor alle inkomsten en uitgaven des rijks hem uitdrukkelijk door art 69 der grondwet gewaarborgd De heer Lasker betoogde in eene zeer uitvoerige rede dat er geen sprake kon z n 4ran de toepassing van bepalingen van het Tolverbond wnut dat zoowel de bondsraad als de rijksdag en tic kanselier het tien jaren lang volkomen eens waren geweest dat er geen Tolverbond meer bestaat Be post voor Altona was dus eene gewone r ksuitgave Dit advies werd door den rijksdag bekrachtigd met 183 tegen 45 stemmen Beeds spoedig liep in Berl a het gerucht dat prina vou Bismarck zioh niet aan de gevallen beslissing zou storen en toch met zijn plan doorgaan zoodat hij een confliot met de volksvertegenwoordiging in het leven zou roepen Dit was echter niet gegrond want reeds in de zitting was uit de woorden van deu j heer Bitter minister van financiën in Pruisen op te maken dat de regeering geen conflict wilde De stemming blyft echter zeer gewichtig vooral wijl het centrum wederom tegen de regeering gestemd en zelf zioh gekant heeft legen een namens de vr joomervatieven gedaan oonoilliant voorstel om de beslissing tot een volgend jaar aan te houden Zondag had te Petersburg de begrafenis plaats van den vermoorden Czaar dat er vrees bestond dat de Nihilisten weer een poging tot sluipmoord zonden doen zal niemand bevreemden gelukkig is de plechtigheid echter goed afgeloopen De indruk van de schanddaad begint te verzwakken en daar de arrestatie van verschillende hoofden van de revolutionaire party de organisatie in de war heeft gebracht hoopt men dat er vooreerst niets byzonders zal gebeuren en de nieuwe Czaar op den weg der verstandige hervorming voort zal kunnen gaan Alles wat men van Alexander III hoort maakt een goeden indruk hij leeft eenvoudig en degelqk ook in zgn onmiddelyke omgeving is een man van karakter stipt en streng in s lands zaken Een manifest over het eveutueele regentschap is verschenen j de grootvorst Wladimir zal regent zijn De Nihilisten behoeven dus niet te hopen dat zij verwarring kunnen stichten door vorstenmoorden De sedert eenigen t d te Brussel heerschende ontevredenheid over het liberale gemeentebestuur heeft zich gisteren lucht gegeven by de verkiezing voor twee leden van den raad Met 150 stemmen meerderheid zijn de zoogenaamde onaf hankelijke candidaten met clericale tint verkozen zoodat de fiberaie in de minderheid bleven Men acht thans het aftreden van den geheelen raad waarscbgnlijk Gelyk per telegram is gemeld zullen de gezanten te KonstantinopeJ het voorstel van Turkse onderzoeken Dit voorstel moet bestaan in den afstand aan Griekenland van een gedeelte grondgebied in Theasalic loopende noordwaarts tot over de Salam brialijn waartegen echter Candia bij Turkije zou blijven De heer Gosohen dringt steeds op den afstand van Preveaa aan maar men hoopt hierin te gemoet te komen door slechting van de versterkingswerken dier vesting Nadat de gezanten het eens geworden zyn over de voorstellen aan Turkije en Griekenland te onderwerpen zullen zy ze aan hnnne regeeringen voorleggen BINNENI DTi GOUDA 29 Maart 1881 Zondag jl had des namiddags ten een ure onder begunstiging van prachtig weer op de Groote Markteen parade phiats van de schutterij alhier ter installatie van den nienwhenoemdeii kommaiidnnt den heer 1 Lulius van Goor 200 passen waar oor elk mededinger slechts een kaart kon verkrijgen in den wedstrijd ten loordeele der Transvalers uitgeschreven door Claudius Civilis Eendmoht en Neerlands Burgerwacht welke wedstryd een voordeelig saldo heeft opgebraibht van ruim ƒ 600 Het ia ons bijsonder aangenaam en alle Goudsche ingezetenen deelen zeker ons gevoelen dat onze stadgenoot een zoo uitstektnd figuur maakte te midden van zoovele Nederlanders in Amsterdam saamgekomen om hunne krachten te toonen De heer van Wyngaarden was de ecnigo mededinger uit Gouda en dat hg met den 3n prys huiswaarts keerde is voorzeker een nieuw bewijs van zijne schutterlijke bekwaamheid Het kan niet anders of het moet ons allen goed doen dat onze gemeente in de hoofdstad des Kijks bg deze gelegenheid zoo schitterend vertegenwoordigd werd Wg wcnschen den heer van Wgngaardeu en de Vereeniging Burgerplicht van harte geluk met de behaalde overwinning Zondagnamiddag ten 2 ure werden de prgzeu oan de overwinnaars door den president der regelingscommissie deu hear H V Brigg onder een hartelijke toespraak uitgereikt Hy deed vooral uitkomen dat de drie vereenigingen toen het plan door eenigen werd ter sprake gebracht veel tegenkanting vonden maar er werd beraamd en overlegd en men werd het eens uitvoering aan het plan te geven hetwelk nu dank zij de medewerking zoowel van particulieren als van andere acherpschutters vereenigingen hier te lande byzonder goed geslaagd is Onder de vereenigingen van scherpschutterskorpsen die het hunne daartoe hebben bijgedragen of medegewerkt is ook het scherpschutterskorps Burgerplicht alhier Zaterdag 2 April e k heeft de vyfde of laatste voorstelling plaats der Hoogduitsche opera te Rotterdam welke de Goudsche ingezetenen die daartoe inteekenden kunnen bywoneu met recht om na afloop per extra trein huiswaarts te keeren Opgevoerd wordt Die Königia von Saia Groote opera in 4 aoten Muziek van C Goldmark die gisterenavond voor het eerst werd opgevoerd Men weet het het beslaan der Hoogdgitsche Opera te Rotterdam is weder voor het volgende jaar verzekerd Zullen de Goudsche ingezetenen ook dan even gemakkelgk als dit jaar daarvan kunnen profiteeren Dat is minder zeker Sedert wij een paar weken geleden onze stadgenooien opwekten voor coupons in te teekenen om op die wijze weder zekerheid te kragen dat ook in het seizoen 1881 82 nachttreinen zullen ioopen zijn er vele inteekenareo bijgekomen doch onmiddellijk moet er worden bijgevoegd er zijn er nos LiNG NIET GENOEB £ r moeten nog vrij wat inteekeningen bykomen wil de zaak doorgaan en daarom drukken wy ieder die iets daarvoor voelt op het hart hebt gij no niet ingeteekend doe het nog teekendet gij reeds in verhoog het aantal coupons waarvoor gij u verhoudt Het zou zeer jammer zgn als de goede gelegenheid om Opera voorstellingen bij te wonen een volgend jaar door ons moest worden gemist Ieder weet dat als men op zgn eigen gelegenheid de Oper wil bezoeken vooreerst zeer moeielgk goede plaatsen te verkrggen zijn en ten tweede dat bet dan veel kostbaarder is Door inteteekenen verkrijgt men zonder eenige moeite deze neemt de Commissie geheel op zich uitstekende plaatsen en is een uur na de voorstelling wedetom goed en wel t huis Het kan niet anders of bij eene ernstige overweging zullen nog vele teekenen Is de laak eenmaal gevallen dan zou het menigeen spyten Derhalve nu terwijl het nog tgd is doe ieder het zijne om haar te doen slagen Zondagmiddag omstreeks 5 uur is een ruim l j jarig kind van een schip liggende in de haven alhier over boord gevallen doch spoedig gelukkig gered Het departement Moordrecht en Gouderak der M t N V t A heeft tot algemeen secretaris gekozen den heer P Bruyn Op de voordracht voor hoogheemraad van de Krimpeuerwaard zijn geplaatst de heeren D Oskam te BergAmbacht aan de beurt van aftreding G Vonk Jz te Ouderkerk op d IJsel en L Kooij te Krimpen op d IJsel hoofdingelanden Staten Geaeraal Tweede Kamee zitting van 26 Maan In deze zitting in antwoord op de interpellatie van den heer van Rees over Atjeh verklaarde de minister van Goldstein niel te weten of generaal van der Heyden nog militair gezagvoerder is dat naamste eigenschappen van den telegraaf goedkoopte zekerheid en toegankelijkheid voor t publiek en wanneer eenmaal de geichiedenis de weldaden optelt welke bet land sedert de wederopriohting van het Duitsche rijk genoten heeft dan zal daaronder dera zekei niet vergeten worden De heeren Richard Hol Ie Utrecht eu H A Meijroos te Arnhem die aanvankelijk hadden bedankt voor hunne benoeming tot feestdirecteuren van het XV zangersfeest vau den Nederlandscken Nationalen Zangersbond in Augustus van dit jaar onder leiding van Jmilelt mannenkoor te Amsterdam te houden zijn Tan dat besluit teruggekomen en hebben zich nu die benoeming lateu welgevallen Dezer dagen wordt in de Hervormde kerk door 8tem erechtigden d i door meerderjarige mnnslidmaten gestemd over de vraag of zij gedurendede volgende 10 jareu het recht van benoemingvan kerkeraadsleden willen uitoefenen dan of zijdaartoe den kerkeraad machtigen Men schrijftons dat in eene gemeente van de 32 opgekomenpersonen twee niet konden schrijven en dat vande 32 biljetten slechts elf goed waren ingevuld Hoewel met kapitale letters op de wf eikte biljetten was gedrukt dat men antwoorden kon met het woord Stemgerechtigden of met het wooi d kerkeraad schreven sommigen stemgeregeren stemgeruchlige semgerigtige en derg Bewijs genoeg dat ons volk rijp 18 voor het algemeen stemrecht Hoe jammer dat bet volk achter de kiezers de vertegenwoordigers van gemeente provincie en land niet mag kiezen Arnh Ct Op Zaterdag 26 Maart is door den bouwman Pieter van der Gaag Ie Kethei de eerste grasboter aau Z M den Koning aangeboden De Efectenbeurs XXIX Amsterdam 28 Maart 1881 Voor Europeesche waarden wa in de jongste week de stemming zeer willig In den toestand van t Russische Rgk schijnen de beursmaoneo vertrouwen te stellen de kalmte waarmede de nieuwe Czaar de teugels van t bewind aanvaardde heeft ougetwijfeld daartoe bggedragen De Amerikaausche markt was lusteloozer vooral wat aandeelen betreft BiNNENLiNDSCHE WAAEDEN Stüattfondten Alle hooger de 2 j fa de 3 o Vs Ie beide 4 o VsPremieleeninge Flauwer Amst en Rott loten Faleisloteii lager Spoorwegleeningen De 4 Obligotie lecning groot een millioen gulden der Mij tot Expl van Staatsspw is a 99 i geheel door de aandeelhouders en oprichters j eiiomeB Zg werden reeds a IOOY4 verhandeld Aand Bijnsp verloren ri m I g do I Holl 8p gingen 1 0 0 coruit evenzoo Ind Sp BoxtelWezel Ie hyp noteerde II 4 2e dito hooger Centraalaand j do Uit sch 1 o Industriede waardtn De uitgeschreven prioriteitsieeniog der Rott Handelsrereeuiging gaat wegens te geringe deelneming niet door hetgeen te verwachten was De aandeelen ginge 1 weer s achteruit j De aand Afr Handelsvereeoiging waren zeer gevraagd na bevestiging van het flinke dividend door mij reeds vroeger medegedeeld Zg stegen zelfs tot rfi7 j doch sloten 169 8 dns nog eeu avans van pi m 4 g Ook was er veel animo in beide soorten Handeling men zegt dat dit in verband staat met het iiu ke dividend der Deli mij zg waren evenals de 1 id Handelsbank circa 2 hooger Stoomv mg Ne deriand verloor 2 Java 1 o EuKOPEEscHE WAAKDEN Stotttt onduii De 6 o Hong goudl monteerde s o 6 Ook Oostenrijkers waren hooger Mei metallieken j zilveren do Portugeezen zouder verandering en met flauwen handel Van Russische fondsen waren Oosterleeningeu 1 4 80 l t 73 a en 77 1 hooger Spanje onveranderd 6 j Turken Egypte l i hooger weg ns Fransche en Engelsche vraag Premieleeningen De meeste soorten met veel animo Hong Oosten 58 W eeneu Turksche 1 Russische 2 i Madrid l s hooger Oostenr 54 en 64 verloren s a 1 o Spoormegleeningen Ook in deze fondsen was veel animo Warschau Weenen 3 hooger Aand Gr Russ mij l i Bias Wiasm en Morsch Sysr 2 aand Z W 1 Obl Orel Vit l j hooger Ook Obl Brest Graj Los Sebasl Mosk Jurosl ongeveer 1 beter De 3 Hyp Gr Mij Jel Griazi Knrsk Chark Mosk Smol verioren Va 1 oVictor Em a Rer Obl Pr Oost p hooger Amerikaausche waarden Staattfondaen Grootendeels in flauwe stemming 8 pCt Florida 7 pCt gecons Louisiana beide 1 Mexioniieii V Colum bianen 1 3 pCt Venezuela 6 pCt s ger 6 pCt Peru onveranderd Brazttisneii iets hoager Spoorwegleeningen De meeste thitre verloren pCt Inc bands Port Royal Augusta 6 do Cbie Gr Fr en III sh 3 pCt lager Uitzondering maakten pref sh Chic N W die 2 en Cert Pad Memph die pCt opkwamen IndmtrUele Kaarden Colorado s waren meer geanimeerd de Obl sloten 2yj de Cert S s hooger Maxwell s minder gunstig de luc bonds gingen a de aand achteruit Er was nogal handel in Panama aandeelen die zelfs lol 98 monteerden doch op 84 sloten Prolongatie rente 4 a 6 pCt T P S De gunstige stemming voor Enrop waarden hield ook heden aan Onze Staalsfondsen handhaafden hunne hoogere noteerftigen Centraal aand eu gest obl do waren s s m Ind sp 1 pCt hooger Afr Hv l j Kanaalmij 2 hooger Handelraij tijd1 a pCt lager Ooaienr i s Russen e a booger Overigens geen variatie 8 pCt Florida gingen weer 1 pCt achteruit In Amerikaausche sp wa de omzet geriug en de sicramiiig verdeeld Cairo Si Louis l j Illinois i Canada a ger Miss Kansas Inc buds l j Oreg Calif j hooger Maxwell s 21 pCt hooger Panama 79 a 80 Aan het Bureau van Politie te Gouda zijn gedeponeerd Twee Sleutels aan een bandje en twee afzonderlijke Sleutels alsmede een Kinderzakje met een porteraonaie eu een zakdoek en eeu Parapluie Burgerlijke Stand I Geboren 24 Maart Willem ouders J van der Mark en M Struik 25 Marinu Hedda ouders C van der Laan en C Buij 27 Maria ouders J vau Eijk en E Verwaal Overleden 26 M irt M van Eijk 1 j 8 m M Tc louw 3 m 28 D VAciJema 6 w J ifuisman 3 m 29 fi H Bagg rt 2 j ABVERTENTIËN REGENTEN der beide Gasthuizen te Gouda verlangen in het St Cfltharina Gasthuis Stedelijk Ziekenhuis EEN HDISIEESTER EN EENS HDISSSESTERES op eene jaarlijksche bezoldiging vau f 450 benerena kost inwoning en geneeskundige heliandellng Daarvoor komen in aanmerking Gehuwde Lieden zonder Kinderen en den leeftgd van 35 45 jaren Voor den Huiameester is administratieve kennis en voor de Huismeesterea kefthnis vanen geschiktheid tot xiekenver pleging wenschelijk Sollicitanten kannen zich beiden persoonlijk ten hunne kosten aanmelden op Maandag 4 Maandag 11 en Dinsdag lOAprülSSl des avonds ten 6 ure ter Regentenkamer in genoemd Gesticht met overlegging van een bexoijs van goed zedelijk gedrag en Stukken die tot aanbeveling zonden kunnen strekken Namens Regenten voornoemd C C KNAAP Secretaris Gouda 28 Maart 1881 ANXWEBPSCHE ONTBIJT SNiPPER en SUCADEKOBK BORSTCARAMELS PrCnia Poederchocolaad verkrijgbaar bu MAAUMAAKEBS Haven 17 Door den heer H van Wijngaarden lid der weer baarheidsvereeniging Burgerplicht alhier is te Amsterdam de 3e prijs van de 110 die uitgeloofd waren behaald aiet 53 punten op een afstand van de nieuwe gouverneur generaal van den maatregel niets afwist dat de regeering niet wist liui dé heer Lansberge nog voor zijn aftreden den maatregel zou nemen dooh dat deze niet onverwacht is maar voldoende voorbereid werd en noodzakelijk was Oe nieuwe regeling zal haars iusieus geen ongelegenheid veroorzaken De hh Keuchenius en Rutgers waren onvoldaan en stelden even als de hser de Casembroot de regeering voor den maatregel verantwoordelgk De heer van Gennep zag hier geen reden voor verwijt Heden voortzetting In het tijdperk van 20 Februari tot 19 Maart jl zgn geene ambtsberichten omtrent het voorkomenvan longziekte onder het rundvee ingekomen In bet daaraan voorafgaand tgdvak van vier weken waren evenmin gtvallen dier ziekte bekend geworden StaaUCourant De officieren die voortaan bg het Indische leger gedetacheerd worden zullen een premie van ƒ 1000 ontvangen In de correotioneele fitting van gisteren van de ar ronfl reohtbauk te s Hageis behandeld de zaak van v B betreffende poging tot orakooping van een militair ambtenaar met het doel om deze te bewegen üe leverantie van eetwaren aau een bepaald persoon te geven De sergeant Musquetier heeft gisteren de hem door de justitie toegewezen iO OOO door den heer fioogaerd uitgeloofd voor de ontdekking van deu moordenaar van zijn zoontje geweigerd den vader de vrge beschikking over de som latende In de Werkmamhode vinden wg een feit vermeld dat indien het op waarheid steunt zeer ergerlijk is en openlijk aan den kaak moet gesteld worden Aau de Bijks marinewerf zgn o a werkzaam een twaalftal schrijvers en klerken die evenveel werkuren daags te vervuilen hebbeu als de gewone werklieden maar wegens hun taak grootere uitgaven aan kleeding hebben te doen en Toch is hun bij de looHSverhoogingen aan de werf bgna geen opslag gegeven en ontvangen zij nog slechts ƒ 1 5 O a ƒ 2 daags Onlangs besloten zij in een zeer eerbiedig adres aan den minister van marine vermeerdering van loon te vragen Hun chef ontraadde wel de afzending van het adres maar een andere chef of de hoofdingenieur die het vernam zeido terecht als vrije staatsbuigers heb jelui bet recht je tot den Minister te wenden Het adres werd dan ook verzonden Ën het antwoord Het luidde dat de schrijver die zioh verstout hadden zich tot den Minister te wenden zonder dat hun onmiddellijke chef het verzoek had ondersteund streng moesten worden gestraft en de directie der Marine werf heeft hen lan ook mft inhouding gedurende drie maanden van 60 cent daags op hun loon getuchtigd I Zgn inderdaad de feiten geschied zooals wg zeuit de tf erkmansbode hebben medegedeeld dan iser onrecht gepleegd dan zijn de gestraften verkortin hun grondwettig ncht van petitie en is hunvertrouwen op hetgeen een der chefs als recht van vrge staatsburRera erkende op ergerlijke wgze misbruikt Oe minister van marine zou stellig nietaldus hebben geantwoord als hg met die omstandigheden ten volle bekend ware geweest Hij zalook zeker het vrije recht van petitie niet willen verkorten en zich haasten deze zaak nader te onderzoeken en het onrecht te heratellen als iuderiiaad de zaak zich heeft toegedragen zooals boven is gemeld Handeliblad Men schrijft uit Amsterdam De onderhandelingen tusschen het Transvaal comité alhier en het Utrechtache zijn nog wel niet ten einde gebracht doch aan de oprichting van een Z Afrikaansche vereeniging behoeft niet getwgfeld te worden Tot voortzetting der verdere beraadslagiiigeu dienaangaande werden in de laatste vergadering van het Comité alhier benoemd de heeren prof A Kuyper mr J Wertheim en ds M A Perk Het bedrag der tot dusverre ontvangen bijdragen beloopt ƒ 12 514 die natuurlgk later aan de vereeniging zullen worden afgestaan voor het doel waartoe zg geschonken werden of wat bij veranderde omstandigheden daaraan het nauwst verwant is Onder de punten die bg enkele der leden van het comité wogen was ook het aanwenden van een poging op de Fortugeesche Cortes te inAuenceeren teneinde de goedkeuring van het M L tractaat te voorkomen Men meende evenwel dat dit niet op den weg van het bestaande comité lag De handelsrelatien die den handel hier recht zouden geven tegen dat tractaat op tekcfmen zijn weinige en tot het besluit ora een adres uitgaande oUeen van sympathie voor de Transvaal te ontwerpen kwam het niet De vredesonderhandelingen en Engelands waardige houding in deze werden door een der leden ter sprake gebracht als eeu passend motief om het Eugelsohe volk en Regeering die zich zoo flink gedragen had dank te beluiden Men vernam dat vanwege het Utpecht schecomilé reeds zulk een woord van hulde aan het Loudensche Transvaal comité was overgebrocht doch in het algemeen meende men den verderen afloop der onderhandelingen en de werkzaamheid der koninkIgke oommissie in de Transvaal te moeten afwachten om met volkoraen recht een dankadres aan de Britsche regeering te kunnen zenden Omtrent de door de heeren C de Ligt te Rotterdam en M C Wente te s Hage gevraagde concessie voor een tram van Detft naar Pgnacker enz verneemt het Vod nader dat de concessie gevraagd is voor het aanleggen van een stoomtram van het station te D t langs Delflgaauw de Laan Pijnaoker Nieuwkoop Katwijk het station Zegwaard tot aan laatsgenoemd dorp Daardoor zal Delft roet de Rgnspoor en Gouda verbonden worden In eene Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van de Algemeene Watersnoodcommissie in welke vergadering als afgevaardigden van de provinciale NoordBrabanlsohe Watersnoodcommissie tegenwoordig warende heeren jhr J de la Court jhr M A Snoeck en Ant Smi s is besloten dat in het overstroomde gebied zich uitstrekkende van Oeifelt tot Werkendam vergoeding zal worden toegekend voor schade geleden aan huizen en duor verlies van vee en van pootaardappeleu Voor die schadevergoeding wordt eeu bedrag vou ƒ 300 000 noodig geacht Het Centraal bestuur van het Groeue Kruit bestaat thans uit de heeren H H G van Ëverdingen dijkgraaf van Buren en Burgemeester van Zoeleu te Beusichem P C Schaly te Leerdam en H Ü J Hasselman te Zoelen Dit bestuur heeft een beroep gedaan op de laudgenooten om de handen in elkaar te slaan en daar waar t nog niet heeft plaats gehad hulpcomilé s te vormen Er hebben zegt hel gewichtige gebeurtenissen plaats gegrepeq die ieder rechtgeaard Nederlander bet hart van vreugde doen kloppen de vredesprelerainairen zijn geleekend en de erkenning dir Trausvaalsche onafhankelgkfaeiil is een voldongen feit Thans begint derhalve de arbeid van tOroene Kruis leniging der rampen door deu oorlog ontstaan ondersteuning vau weezen weduwen eu andere nagelaten betrekkingen van lu den strijd voor hunne onafhankelgkheid gevallen Afrikaansche broeders Ook stelt het Centraal bestuur zich voor de handteekeniugen van alle rechtgeaarde Nederlanders te verzamtlen en deze op te zenden aan de Transvaler al eene blijvende berinnering aan de sympathie van t Nederlandsche volk voor zijne dappere stamgeuooten in Zuid Afrika De Nederiandtohe Harddraverij Vereeniging heeft Zbndag onder voorzitterschap van den heer N Wafelbakker hare jaarvergadering gehouden De rekening over bet afgeloopen jaar die een bedrag van ƒ 18 491 16 aan ontvangsten en ƒ 9896 80 aan uitgaven aanwees werd goedgekeurd Het batig saldo van ƒ 8594 36 is in de Haariemsche Handelsbank belegd Tot leden van het bestuur werden ncrbeuoeind de Heeren C J van der Oudermeulen en jhr W A L Mock en in plaats van den heer N Bax die wegens vergevoiiderden leeftyd niet wenschte herkozen te worden en tot eerelid werd benoemd de heer Peterssen De naam der vereeniging werd vooral met het oog op buitenlaudsche deelneming veranderd in Nederlandsche harddravcrg en Ken vereeniging j de contributie der buitengewone leden werd vau ƒ Ï 50 op ƒ 5 verhoogd mrt bepaling echter dat zg dit jaar nog ƒ 8 50 blgft De Midd Ct haalt uit de redevoering die door den Duitschen postmeester generaal dr Stephan in den Rgkidag gehouden is bij de behandeling der begrooting van de postergen en telegrafen eenige opgaven aan over het ouderaardsche telegraafnet dat in Duitschland is aangelegd ov den handel en het verkeer te bevrgden van de groote storingen welke door weer en wind in de leidingen boven den grond worden veroorzaakt De gebeele lengte der Dnitsche telegraafkabels die sedert 1876 onder den grond zgn aangelegd bedraagt 37 000 K M d i bgna driemaal zoolang als bet geheele net van den Rgkstelegraaf in Nederiand dat in 1878 over een lengte van 13 868 KM boven den grond liep Sedert 1876 is het aantal telegraaf kantoren in Duitschland van 1688 tot over 10 000 geklommen het rgk staat met dit ogfer boven alle andere landen der wereld het bedraagt in de Vereenigde Staten ruim 6000 in Engeland 6600 in Frankrgk 4 a 5000 Hierbij komen de telefoonkantoren waarvan het Dnitsche rijk ruim 1000 bezit terwijl men thans bezig is de telefoonleidingen op groeier schaal ook in de steden te leggen Door al deze middelen staat het Duitsche ryk thans aan Hst hoofd van alle natiën wat betreft de drie voor