Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1881

Vrijdag 1 April N 2690 1881 GOUDSCHE COURANT leuws en Adverlentieblad m Gooda en Omstreken VERKOUDHEID BRONCHITIS ASTHMA CATARRH feerkapsnles van Goyot Teer van Goyot likeor De CapaulM Ouyot wordan alleen ▼ arkoobt par fifcoon ▼ an 60 oapaulea ao ni t U garlnffsra boanreeUiald VERKRIJGBAAR IN ALLE APOTHEKEN llïf VERPLAATST VAN BOTERMARKT 68 NAAR BOTERMARKT S3 HOEK KERKSTEEG O P E 1 I G ZATERDAGAVOND 2 APRIL Mii beleefd aanbevelende UEd Bw Dr G H O U T M A iM Groote Sorteeriiig PERS01MEi M VAN DEK BURG Banfeetftwfcfcer GEVRAAGD 2 bekwame Timmerlieden Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Gouda van fatsoenlyke Families die Inst en gelegenheid hebben om tegen voordeelige conditiën hierterstede en desverkiezende in de omstreken werkmaam te zgn voor eene VennekeringMaatschappij geliev n hunne franco brieven onder No 566 te adresseeren aan het Bureau van dit Blad Bleekersknecht Et wordt GEVRAAGD in een Hoedenwinkel EEN MEISJE T n 12 of 13 jaren om boodschappen te doen en terens wat te leeren in dat Vak Adres Dubbele Buurt No 7 Gevraagd om direct in dienst te treden een bekwaam Bleekersknecht Tuinlani Geldbelegging TE KOOP 4 75 hectaren WABMOEZII B80B0N1 met twee in aanbouw ijnde JXUIZEN met Mei te betrekken Alles te zamen verhuurd tot Kerstmis 1890 tegen ongeveer negen honderd gulden per jaar Soliede Huurcontracten aanwezig Met franco brieven zich te adresseeren onder het nummer dezer advertentie aan het Bureau dezer Courant 563 geschikt om aan t hoofd van ftc WascTilokaal eener gibote Machinale gtoomwasscherg te staan Alleen zy die voldoende bewijzen van ervaring in het wassohen en getuigschriften van soliediteit in gedrag kunnen geven komen in aanmerking Adres met franco brieven onder No 564 aan het Bureau der GoadteJie Courant TE HUUR GEVRAAGD EEN Kofieliuis of Slijterij I Jf GOUDA Adres onder lett V M bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jb alhier 2 e oMeAtyUi 9eA£chtfinuudi uC MM tZ yyi ete 7ieA4 n UL 1 2MM eCeU h J i eU eZltüiC SnIlpOTsdrnk vaiTAr BiïsKMAN te Gouda Eene eenige B K DAME Weduwe verlangt tegen Mei of later TWEB ruime ongenteubUeerde Hamers of eene Étage op eei e fatsoenigken stand in een net gezin Opgave van stand en hnnrpr s worden ingewacht onder No 567 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ER WORDT IEMAND GEVRAAGD VOOR Pakhuiswerk Aanbieding onder No 568 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingp op MAANDAG 4 APRIL 1881 voorm ten Elf nre in het Logement de Püüw te Gouda ten overstaan van Notiuis Mr KIST No 1 een HEEBENHUIS met TUiy aan de Turfmarkt w k H No 77 te Gouda bevattende het Huis drie Boven en drie Benedenkamers allen net geplafonneerd geverfd en behangen Mangel en Dienstbodenkamers Marmeren Gang waterdichten Kelder en verdere gemakken Groot 330 Q Ellen Te aanvaarden 1 Mei 1881 No 2 een ruim WINKELHUÏS dienende als BROODBAKKERIJ 8CMUUS BEBG PLAATS en TUIN a n de Turfmarkt wgk H No 161 te Gouda bevattende het Hnis onderscheiden Beneden en Bovenvertrekken en allerfei gemakken Dadelgk te aanvaarden No 3 een hecht en sterk WOONHUIS aan de Nieuwe Haven wflk N No 26 te G mda mei PLAATS oo BLEEK VELD of TUIJi bevattende het Hnis vier mime Vertrekken mjt onderscheiden Bedsteden en Kasten en allerlei gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1881 Nos 4 13 Tienperceelen BOUWGBOND aan de Boomgaardstraat te Gouda KENNISGEVING Nationale Militie Tweede zitting van den Milltieraad BUBGEMEESTÜE en WETHOÜDEES ran Gouda brengen ter algemeene kennii dat de TWEEDE 2ITTINQ ran den Militieraad bedoeld by art 86 der Wet van den 19den Antuatoi 1861 Siaattilad Ho 72 cal plaat hebben op het Baadhaia te LEIDEN eo wel lo Op Maandag den 11 April 138i dea namiddage ten l i o e oor Loteliagen omtrent vier laak in de eertle zitting geene uitapraalc kon worden gedaan en voor hen die regent gemia der gerorderde kngte of het hebbeu ran gebreken nog penoonlijk moetan warden ondenocht 2o Op Donderdag den 21 April daaraanvolgende dea roormiddaga ten 11 ure tt Voor de JLoielingea die een Plaattrervanger of Nummerrerwisielaiir verlangen roor te atelien t Voor hen die all Plaalirerranger of Nummerverwiaaelaar rerlangen op te treden De Lotelingeu die roor borengenoemdeo Militieraad moealen reraehgnen dooh niet rencbeuen zgn orden gebonden geene redenen tol rrqstelling te habben en roor den dienat aangeweaen het niet ontrangen eener bqtondere keaniageriag of ran een oproapingibiljet ontheft geenarina ran dr rerpliebling tot het veraobgnen roor den Militieraad of tot het iiwlienen ran de tot staring der redenen van rrgatelling gerorderde bewijtatnkken De Lolafing omtrent rien de UilitienuKl in de erale Zitting reede aitipraak beeft gedau behoeft niet in de Tweede iitting te reiaohijnen tm ware hy daarin een plaatarerraiiger of nammerrerwiaielaar aoebt willen roo retellen G mi den SO Uaarl 1881 Bargemeaater en Wethondera vooraaeail Vaj BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaria BEOUWEB BUITENLAND Bdltenlasilsch Overslclit Het jaarlijkach financieel rapport roor SngelachIndié ia Vrijdag in de QautU of India reraehenen Wy nemen er enkele ogfrrt uit De rekening 1879 80 aloot met een tekort ran ƒ 14 196 000 De getamenlijke koaten ran den Afgliaanaoheu oorlog worden eaahat op 225 780 000 waarren O millioen wordt tedragen door de Begeering van het moederland Voor 1880 81 ia een tekort geraamd ran 76 228 000 Trekt men den poat roor oorlogiuilgaren loorer ie op deien dienat zgn gebracht ran deze aom af dan soa er in plaats ran eau tekort een orerachot t n ran 64 768 000 De begroeting oor 1881 82 luit mot aen goed aiot van 10 260 000 De opiniapaidit is geschat op f 78 000 000 Juiat op den dag dat de rredearoorwaarden werden 4 eteekend maar nalunrlgk lang roor dat dit daar kiekend kon v n werd Polchefatroom door de Boeiyn geniAnaa De man die dit berioht e Kewoaitje bracht ugt dat een aoherp gerecht roorafging Bg het Ixleg anesreidsn 18 man ran de betettiog en 90 werden f ekwetat Het rerlies aan de zijde der TraniraUra wordt ni opgegeren Men kan het alechti betréaren dat weder onooodig eenige menaohenlereua ign ten oifer gebrsoht maar da Tranaralers hebben na bewezen dat ze niet alleen in de verdediging tegen de Engelaohe troepen zgn opgewiiia en het praatje orer hunne lafhartigheid zal nu wel roorgoed uit de wereld zgn Uit de 8tattU C mra t der Zuid Afhkaanaohe republiek worden thana in de Standaard de namen opgegeren der Tranaralers die bij Langnek aneureidcn en werden gewond Vermoedelgk betreft deze op gaaf ileehta het eerate gerecht in den pai toen betrekkelijk de meeste rerliezen werden geleden In elk geval zgn gedurende al deze gerechten bg Langnek niet meer dan rgftig Tranaralen gerallen Be eorreapondent ran een der Engelaohe bladen jieaft dit uu behoorlijk ondenocht s i Er chijnt in het Ootteo nu werkelijk eene be liaaing ophanden te t Eene goede bron rerzekert dat Engeland eo DoMscdland tot orereeuatemming zijn gekomen aangaand de beate wgze om tot eene oploaaing ran het Qriektch Tnrkache gcichit te gp raken Zg zonden te Konitantinopel aandringen op een rergelgk waarb j ganach Theauliè tot den Olympua aan Griekenland zou komen terwijl de Porte in Epinis Arta en Prerfsa zou afataau waardoor de baai ran Arta geheel door Qriekaoh grondgebied zon ingesloten sgu AU rogoedin voor Janioa en Metzovo welke plaatsen atet de omliggende bindatreken door de Berlgnacbe w fcrentie ook aan Griekenland werden toegewezen tOn Griekenland elders eeuig grondgebied krggen niasehien wel Creta Men beacbouwd te Athene den rasten wil ran b ide mogendheden om een ooAog te roorkomen ala de beweegreden tot deze mkaie Dit ia in de diplomatie de techniaehe naam als iji eene gezamenlg ke onderhandeling twee of meer der onderhandelaan gemeene zaak maken oa hnn zin te krijgen Dat er werkelg k ieta aan de baud ia wordt ook nog bereetigd door het haaatig bgeenroepen Vaé een niuiaterrasd te Landen Het nieuwe Poriugtcsehe miniiterie ia gedeeltilgk nit conaerratieren gedaaltelgk uit liberalen aamenge leid De preaident iii ia rr Antonio Sampigo waa jaren lang een lid der geièaneeerd tlberale pera en werd in 1871 roor het eent iniater Met drie andere nieuwbenoemde nriiiiateis stond hg aau bet hoofd derbewegii ia de painkanaer welke het nioiiterie Braaraca p omrerwierp De kamer ran pain beataat uit door deu koning voor het leren benoemde en uit erfelgke leden sandet beperking ran aanlal In hare rergadering rerUaarde de nienwe preaidaut gialereo dat het niaislarie optrad zonder programma dat het alechta zakea wfide afdoen De oreieenkomat met ËugelanJ betreSend Larenzo Man ttea aan de Dalagoabaai soa m tg werd gsratifiaeeid nog aan bet oordeel dw pain WordAi cnderaarpsa maar het kabinet wilde er met het oog sp da wgziging der omstandigheden nog geen adriaa orer uitbreufen roor de kamer na eene raoanlie ran enkele weken weder zou bgeeni ekoinen iijn Europa is een koning rgker De Eumeensche Kamen bebbea het ronteadom Bumenië veranderd in een koninkrijk van dien naam zoodal wg voortaan niet meer van rorat Karel maar ran koning Karel moeten apreken Mea heeft deze demopstntie waarren aedert lang aprake waa beaehonwd ala eene uitdaging tegen Oostenrijk een wel wat gewrongen Uitlegging welke weenproken wordt door de beleefde handing der officienae peis te Weeoea tegcDorer het nieuwbakken koninkrgk De Fransshe bisilen zgn met deaen m atregel ran het Bnmeenaohe Parlement ipgenoaea Hst Journal dei Déhtti zegt De Enmeenache natie heeft door de wgaheid en raderlandaliefda waarvan zg aedert 26 jaren het bewga heeft gelererd zich waaroig getoond om een plaats in het beschaafd Europa ia te nemen De hervormiDgen welke zg lol stanii bracht sijn raa reraohillenden aard ea roor aommige werden een geestkracht en rertronwen in de toekomst rereiacht welke m n zelfs niet altijd aantreft bg da rolken die borenaan op deu trap der beaohsring Staan Ook bjj de emancipatie der Israëlieten heeft zg aan de eiaohen van Europa toegegeren Eenige maanden vroeger hadden de Bumeenache aoldaleu róóc Plewna bewijs gegeven ran mo d en geeatfcracht De taak ran het nicnws koninkrgk in de rallei ran den Beneden Donau zal meer dai ooit ran beaoharendeii aard sjjo De rraag of de clericale partg in Italië roortaan al dan niet aan de ilaatkundige verkiesingen zal deelnemen aekijnt weder op het Vaticaan te berde te komen De Italii rerzekert dat pogiagen bg den Paua worden aangewend om hem tot eene beslieaiug dezer quaeatie orer te halen maar men gelooft niet dat het antwoord bereatigend cal tgn want de meeate kardinalen zgn er tegen Hetzelfde blad meldt dat enidaags eene gedaehtenwiaicliug toaiohen den H Stoel en Engelache regeering zal plaata hebben orer de mogelgkbeid om de diplomatieke betrekkingen te hentellen Het ia echter de r ag of zij tot het gewenachie doel zal roeren Eenige Uaaohoppen in het Vereenigd Koninkrijk zgn ran het denkbeeld afkeerig mdat zg rreezen dat een unntina hnn gezag zal rcfminderes De begrooting roor het departement ran oorlog ia in bet Deenache Folkething by tweede lezing goedgekeard De miniater ran oorlog merkte in den loop ran het debat op dat de Bgkidag door zgne orerdreren apaarsaamhsid de achnld er ran droeg dat de Dannewirke in het jaar 1864 raoeat rerlaten warden Het rooritel rsh een der leden om het krediet roor de aanschaffing van Krupp kanonnen aangerraagd niet toe Ie staan werd verworpen BINNENLAND GOUDA 31 Maart 1881 Naar men weet hebhen dit jaar de rerkiedngen plaata roor de Tweede Kamer en roor den Gemeenteraad In het diitrict Gouda treedt ala lid der Kamer af de heer mr M Biehon ran IJsaelmonde Ala Baadsleden treden af de heeren mr A A ran Bergen Uiendoorn J A Bemy mr P P B Kiat i M Noothoriw ras Goor D C SMaam en mr W Hemiiag PW Naar wg rernemen hebben zicb roor de raWMte betrekking ran 2n Onderwijzer aan de StedelBks Mnziekachool alhier 22 aollicitanten aangraield Door den kenrmeester ran bet rleeseh ia beden roormiddag by den elachtrr Verzgl in de Knipersteeg 28 kilo zoogenaamde gerookte zolt afgekeurd sa onder toezicht der politie begnren In de Dinadagsrond gehoaden rergaderiif ran bet Depwrtasieal 6oada der Maatschappij tot Nat raa t Algemeen ia tot Algemeen SecreUrit rMocen de heet P Bmgn met 17 atemmen terwijl de hen Bir A Kerdijk sumnwn qp tUi nncaigds Het diridend der Leidache Stoombo lBisatseh ppii Dt Vdlkarding bedraagt orer 1880 12 pel De eente oproering Ie Botterdam ran dit KSnigin spa Sitha waarren de tweede Zaterdag e k plaaU heeft bad ancoea Da Botterdamsehe bladen zgn ran oordeel dat deze yera rjbrtdurend rasl bgral zal inoogslen Het ia een ware pronk op£n waarin niet alleen iets te hooren maar odk te sien ia wat een groot deel rau het publiek niet ai den dan aangenaam kan zgn Het ia onze stadgenoolen zeker hoogst aangenaam met Qoldmark t w rk eentdaags kennis te kunnen maken De Botterdamaohs open IgSt een geros verlies door het vertrek van dea keer Maller haar bekwamen orkestdireeteur die eea engagement te Weenen beeft aangenomen Als zgn o rolger wordt d keer Prenmayer orkest direotenr Ie Kealen geaoenid Dinsdag beeft te Zwammerdam eea saii pUa s gekad door eenige dames georganiseerd lea l hoere ran de Transraal De brato opbrengat was f O ƒ I $ Ingtrolge bet rerlangen ran Z M den Koning aal ran i tot 20 Jani a s door het korps KoninkIgke acherpscbutten van Botterdam eea nationale schietaedatryd worden gehoaden voor zee eg landmaoht dienatdoeade en rostende Bekaltergen sn sokerpsdauttersrsrecnigingea Waarachgnigk zal naast de aehietbaaen ran het korps Koninkigke aobcrpachnttera een klein kamp worden ingerioht lerwgl pogingen worden aangewend om ran de reraohillende apoorwegdiiectiën rermiadering ran vracht te verkrggen roor de deelnemen aan dezen wedstrijd De atatiiten der afdeeling fZekerheidatelling roor ambtenaren en beambten leden der rtrceniging Bigt Hulp zgn goedgekeurd bg koninklijk bealuit ran 16 Haart I88I No 16 zoodat te rerwachten is dat dese afdeeling eerlang in werking zal kunnen worden gebracht Maandag was geheel a Graresande in opsokndding V6ór eenige maanden was een weduwe met 8 kinderen hertrouwd en het jongste kind een meisje ran 7 jaar ecd daarnaar door haar moeder haar stief