Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1881

KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan SCHIELANB doen te welen Dat in Toldoening aan art 31 Tan het Reglement Tan Schieland de Terkiezing ran HfiOFltrSGBLATSDBJS en ELOOI DINQ MLANDB S PLAATarEBrAI GBB8 Toor de districten als hieronder nader Tcrmeld zal plaats hebben op Donderdag den 7 April 1881 van dei voormiddagi ten 9 tot det namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bg arii 25 Tan meergenoemd reglement zgn aangewezen te weten TOor het kiesdistrict te Oversehie in de Uitspanning de Vergulde Koetswagen TOor het 2 kiesdistrict te Bleimijk in de Herberg de Zwaan Toor het 3 kiesdistrict te Nieuwer kerk a d IJssel in het GemeenUhuis en Toor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste Distriet Ondertrouwd MARINU8 MULDER Jas van Gouda en MAGTELD tan KEOLEN dm Haag 1 April 1881 Voor den fleer A VOOEWINDEN Hoofdingeland P VISSER Hoofdingelandplaattvermmger In het 2de District Voor den Heer Mr A A GEVERS DEIINOOT Boofdingeland j A BÜIJS Eoofdingelandplaatsver vanger In het 3de District Voor den eet K ACHTERBERG Boofdingeland Vacature Hoofdingelandplaattvervanger In het 4de District Voor den Heer K van dbb TORREN K Zm Boofdingeland H M TAN DIB HAAK Hoojdingelandplaativerv Dat TOorts in het 2 District eene verkiezing moet plaats hebben Tan een Hoofdingeland PlaatsTerTanger tengevolge Tan het oTerlgden Tan den Heer K tan ALPHEN die in het jaal1883 aan de beurt Tan aftreding geweest zon zgn Voor de Terkiezing Tan een Hoofdingeland PlaatsTerranger in het 2 io Diltrict zullen rood gekleurde billetten gebezigd worden DiJxasAAF en Hoooheeiiiiadkn Tan Schieland De Seeretarit Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT Tolgens rooster Tan aftreding Tolgens rooster Tan aftreding Tolgens rooster ran aftreding volgens rooster Tan aftreding BEVRAAGD 2 a 3 bekwame TIMMEELIEDEN Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg t 50 Gouda Tolsti kt niet doch de bepalingen der wet moeten soo xgn dat ieder belangnebbende die kan begrepen anders zou hg tegen z n wil wd eens een Talsohe opgaaf kunnen doen Tooral de bepalingen ran deze wet moeten 100 doidelgk en eeoToadig mogelgk zgn L BUITENLAND Bulteiilaodscli Uverzloht Bij de Fransohe Kamer i e o wet Dhangig op dttn arbeid Tan TroDwen cd kiodereB De arbeidsdag oor rrOBwea co fOor kinderen Ijeneden achttien jaren werd op een maximnm tan elf nren bepaald De wet ia foorgeeleld door deu heer Nadaud en werd ingeleid met een redevoering van Loui Blano Naar men te Pary daohl lou het rapport der oommiuie voor den tcruiin de litie heden aan de Kamer worden medegedeeld loodsl de rolgeude week de beraadilaging zon kunnen plaats hebben Men beriotit eene merkwaardige nitdrukking van deu nieuwen Ciaar Ëeu buitenlandsoh diplomaat maakte tegenover Alexander III een toespeling op etn Rnsaiech Frauacli verbond nFraakryk it sterk loa de Csaar gategd hebben maar igne overwinning in een nieuwen oorlog met Duitiohland ia alles behalve seker en indien Frankrijk het tpel Terliest sullen mistohien zijne bondgenooten het gelag betalen Daarenboven on eene nederlaag sameagaau met eene herleving der oommnue Ën Bualand heeft wat anders te doen dan aan de rerwesenl king ran zulke mogelgkheden mede te werken Het Eugelaohe Lagerhuis heeft het voorstel tot afaohaffing der lyfstraffeo bg het leger aangenomen Lord Beaoonsfield ia rrlj ernstig liek Hij heeft een aanval Tan asthma gepaard met hevigen hoest en kan niet slapen door een gelgktijdigen aanval van jicht Zjjn dokter de heer Kidd leide dat de toestand op lord Beaoonsfleld s hoogea leeftijd gevaarlek was Ug werd den Slen December Tan het vorige jaar 76 jaar ond De toestand van Beacousfield verwekt overal in Engeland veel deelneming Ook Gladstone bracht den rieke een bezoek de koningin ontvangt geregeld beriohé De Ëngelsche Regeering achgnt geneigd een handje te helpen om den rooden het moordenaarswerk lastig te maken de sooiaal demooraat Most werd te Londen niet alleen vervolgd maar ia ook gearresteerd en de drukkerg door de politie gesloten Te Pargs zitten de Ministers met de handen in het haar want ig darren niets te doen uit vrees voor de iutranstgeuten en zouden gaarne iets doen om Knsland Ie Ueliciveu De verdere vredesonderhandelingen tnsacben Engeland en Transvaal nemen een gunstige wending man kan dit daaruit opmaken dat Kruger met zgn gevolg Tan Kswoastle naar Tranavaal is teruggekeerd terwgl generaal Wood deze week te Pretoria wordt Terwasht Waarachgnlgk zal de Preaident van den OranjeVrgtfaat Brand aan de beraadslagmgen der bekend oomnjissie deelnemen Blijkens eene dJpSche uit Konatantinopel hebben de afflbastsdears der groote mogendhedeu in een protocol de verklaring afgelegd dat de door Turkije voorgestelde greuslgn het bewgs levert van de oprechte zocht der Porte om deu vrede te bewaren Zg zonden tevena tot de erkenning zgn gekomen dat een afstaud van den gebeelen Epirns voor Turkge zoo goed als onmogelgk is Dienvolgens souden zg hunnen regeeringeu hebben Toorgesteld om Griekenland het aannemen der grenslijn aan te bevelen Intuaachen wordt de bg eentrekking van Grieksche troepen aan de grenen voortgezet en voeren de dagbladen een zeer oorlogzuchtige taal Men mag echter verwachten dat wanneer hef tot een beslissing komt de opgewondenheid wel wat zal bedaren Naar het zich tot dusver laat aaniien zouden de Grieken wanneer sij de oorlog wagen slechts op eigen krachten te rekenen hel p Wel heeft de best Trioonpis de leider der oppositie in l et Grieksche Parlement onlangs in de Kamer zgn vertrouwen te kennen gegeven dat Engeland de Grieken niet in deu steek sou laten j hg meende daarvan bet bewga te vinden in het BAnvre Boek maar zooals de saken thans staan is op die hulp al zeer weinig nittiobt Volgens een telegram nit Athene aan de X Z sou de Sugelaehe gezant zelfs op last zguer rweering asn het Grieksche kabinet officieel verklaard beoben dat Engeland sich m de quaetlie der Grieksche grensregeling niet van de andere Europefsche mogendhijdeu zal af heiden Te Berigu heeft de verheffing van Bumenie tot den rang van koninkrgk bijzonder genoegen gedaan niet slechts omdat koning Karel een Hohenzollein is maar omdat deie maatregel als een reohtstreeksch gSTolg Tan ket Berlgnache congres wfitdt besohonwd De geheele Berlgusohe pers wenscht Torst Karel geluk met sgue verheffing tol koning van Bumenié onder welken titel hg naar zg verwacht Toortaan de ware leider der andfre Donau Torsteudommen zgn sal Dinsdag werd in den Dniteohen Bgksdag het debat Toortgeaet over de drie belaating ontwerpen Een voorstel om de bierbelasting te verwgzeo naar eene commissie werd verworpen Dese zal dus dadelijk io de zitting worden behandeld en waarschgclgk verworpeo want door de rerwerping van het commissoriaal onderzoek is een groole weg tot een vergelijk afgesneden Het ontwerp betreffende het zegel is nsar eene oommissie Tersondeu De tf tirtteutr die het laatst aan de orde kwam ging deq weg der bierbelasting Het ontwerp zal dadelgk io het plemm van deu Bgksdag komen en waarachgnlgk verworpen worden ot tot een volgend jaar uitgesteld Uit Stockholm wordt gemeld dat de Eerste Kamer het voorstel tot uitbreiding van het staatkundig stemrecht met 82 tegen 14 stemmeu verworpen heeft De Tweede Kamer heeft naar men weet een tegen overgesteldbesluit genomen maar van eene poging om over dit vraagstuk overeenstemming tusschen beide takken der wetgevende macht te bewerken kan in lang nog geen sprake zgn want de wet bepaalt dat over voorstellen tot grondwetsveranderiug in twee achtereenvolgende zittingstgdvakken vanden Bgksdag moeten beraadslaagd worden Vóór 1885 kan derhalve een eindbesluit van den geheelen Bgksdag in deze aangelegenheid niet verwacht worden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting v n Woensdag 30 Maart 1881 Kantonrechter Mr J H tam M BBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A 8CH0LTEN te Botterdam VEROORDEELD W H honthaudelaar te Gouda tot eene boete van twee gulden of één dag wegens tonder toestemming van Burgemeester een Wethouders doen plaatsen van een lasterwerk op den openbarm weg aan de Boompjes teOonda waardoor de weg gedeeltelgk werd versperd D 8 sjouwer te Gouda tot twee boeten van zea gulden of vier dagen wegens vissohen met drie fleuren in ens anders rischwater in deu Broekpolder onder Gouda zonder rischakte en zonder schriftelgke vergunning van den rechthebbende op het visohwster L S arbeider te Reeuwgk tot vgf boeten van drie gulden of v ji dagen wagens vissohen met fleuren op drie velschillende tgdstippeu in met ijs bedekt water in deu polder Willens onder Gouda en in den polder Stein ouder Beeuwgk zonder toeslemming vau den Commissaris des Konings in Zuidholland en in twee vischwaters Tan anderen zonder schriftelgke vergunoing van de rechthebbende op die vischwaters J J en A K I vissohers te Beeuwijk de een tot eene boete Tan drie gulden of één dag de tweede tot eene boete van les gulden of twee dagen wegens te zamen en in rereeniging risschen met schakels iu eens anders visohwater onder Beeuwgk zonder schriftelgke vergunning van den rechthebbende op dat visohwater D S visscher te Beeuwgk tot eene boete van zes gulden of twee dsgen wegens vissohen io eens andess visohwater onder Reeuwgk zonder schriftelgke vergnnning van den rechthebbende op het visohwater A T d P visscher te Beeuwgk tot twee boeten vsn drie gulden o twee dsgen wegens visschen met een fleur in den Polder WiUeos onder Gouda in met gs bedekt water zonder toestemming van den Commissaris des Konings in Zbid Hollsnd en in eens anders visohwater zonder schriftelgke vergunning Tan den rechthebbende op bet visohwater J van B visscher te Gouda tot twee boelen van drie gulden of twee dagen wegens visschen met een aalschaar in deu Polder Stein ooiler Gouda iu met ijs bedekt water tonder toestemmii ig van den Commissaris des Konings iu Zuid HoUsnd en in eens anders vischwaier zonder schriftelijke veignnning van den rechthebbende op hel Tiscb er P U koopman te Gonda tot eene boete van drie gulden of één dag wegens op den Ondenkoopschen weg onder Uekendorp geheel los en zonder toezicht laten staan van zijn Sgen bespannen met een laard iM ADVERTENTIE JeToelig Toor de Tele bewgzen Tan belangstelling onderTonden t Heeren Dire r teuren en beambten der Stearinekaarsenfabriek alsmede Tan het geheele personeel bg gelegenheid Tan ons 25 jarig finwelg sfeest betuigen wg onzen hartelgken dank H ANKER M ANKERTA Dmk Ootida 2 April 1881 Al Trie iets te Toideren heeft Tan of rerschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer JAN HENDRIK HOMBURG in leTen ProTisor ten huize Tan den Heer Apotheker C THIM te Gouda en aldaar oTerleden 21 October 1880 wordt Terzocht daarTan opgaaf of bétaUng te doen ten Kantore Tan Notaris Mr KIST te Gouda üóór of op 16 April 1881 De ondergeteekende heeft de eer te berichtea dat hg DONDERDAG 7 APRIL a s GoiJDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn b den Heer F X HARDIJZER Sociëteit Vredebestt op de Maekt s Haoe Opticibk REGENTEN der beide aaitbnizen te Gouda verlangen in het St Catharina Gasthuis Stedelgk Ziekenhuis EEN HDISHEESTER EN EENE HDISIEESTERES op eene jaarlgksche bezoldiging Tan AO beneTens kost inwoning en geneeakunMge behandeling Daarroor komen in aanmerking G huwde Lieden zonder Kinderen en den leeftgd ran 35 45 jaren Voor den Exmmeeater ia administratieve kennis en Toor de Huismeesteres kennis van en geschiktheid tot ziekenverpleging wensehèlijk Sollicitanten kunnen zieh beiden penoonlijk ten hunne kosten aaamélien of Maandag 4 Maandag 11 en Dinsdag 19 April 1881 des aronds ten 6 ure ter Regentenkamer in genoemd Gesticht met orerleggiug Tan een bewijs van goed zedelijk gedrag en Stukken dietot aanbereling zonden kunnen strekken Namens Regenten voornoemd C C KNAAP Seeretarit Gouda 28 Maari 1881 ANTWBRpaCRE ONTBIJX JNIPP¥R en SUCADEKOBK j ORSTCARAMELS PrTma Póederchocolaad TSBKEUQBAAB EU BAAIJMAAKXmS 4fe HaTen 17 ER KAN TERSTOJND EEN ZADELMAKEESENÜCHT geplaatst worden die eenige jaren bg het Vak is geweest Protestantsche Godsdienst Kost en inwoning Loon naar bekwaamheid Bij D KORING Zadelmaker Gouda AFBRAAK Op later aan te kondigen dag zal gehouden worden a d HOUTMANSGRACHT te Gouda eene openbare Verkooping Tan de A FB BAAK der geamoveerde R H B S te outfa bestaande in DEUREN RAMEN KOZIJNEN BINTEN VLOER ZOLDER eu DAKDELEN LATTEN TENGELS enz DE8SING Aaniiemer GOUDA Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld ten overstaan Tan den Notaris O J SPROUT resideerende te Ouderkerk a d IJssel op VRIJDAG den 29 APRIL f Sl des Toormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning bewoond door de Wed ADR BAAS inde Nessealdaar van 5 KOEUEN en 2 VAAÉZEN die gekalfd hebben of op t kaWen staan 5 VAARKOELJEN 2 GUSTE VAARZEN 4 PINKEN en 1 PAARD Isbruihe Merrie aftandsch zeer mak voorts 1 nieuwen BOERENWAGEN en toebehooren en breeden loop 1 IJS8LEDE diverse BOUWen MELKGBREBDSOHAPPBN MEUBELEN enz alles daaga vóór de Verkooping behoorIgk genmnmerd ie bezigtigen ASPHALTDAEPAPIEE en Fatentspijkers levert in prima kwaliteit U en ie laagst mogelijke prijaten De Füma B SCHOUTEN Aert van Neastraat 115 Rotterdam Prgsopgaven op aanrraag Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den Ua APRIL 1881 des Toormiddags ten elf ure in de Soeieteit Vredebest aan de Markt aldaar ran Een goed ter nering staand WINKBLHUIS ERF en OPEN PLAATS aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 80 in hetwelk de Winkel in Stroohoeden enz gedurende een aantal jaren met goed geTolg wordt uitgeoefend Zgnde in het Huis een ruim VOORaUIS 5 KAMERS KEUKEN ZOLDER en hetgeen Terder tot een gemakkelgk Woonhuis behoort Te aaaTwrden 1 Augustus 1S8Ï Een goed doortimmerd en gemakkelgk ingericht Wihkelhnis aan den Lansen Tiendewegte Gouda Wnk D 27 Te aauTaarden 1 Mei 188i Een in 1880 bnna geheel vernieuwd HUIS met BOVENHUIS TWEE SCHUREN en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wnk N No 22 Zgnde in het Huis een ruim VOORHUIS 2 KAMERS KEUKEN en KELDER en boven 3 KAMERS KEUKEN ZOLDER en vele gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1881 TWEE HUIZEN en ERVEN en een STUK BOUWGROND in het Slappei el in de Vrouwensteeg te Gouda Wgk N No 220 en 221 Bn een HUIS en ERF in een Gang aan den Bleekerssingel te Gouda Wijk R No 236 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTüIJN DROOGLBEVER te Gouda De ondergeteekende zich hier gevestigd hebbende biedt zich beleefd aan in de gonst zgner Stadgenooten tot het maken en repareeren van Schoenen en Laarzen C SLIEDRECHT Korte Tiendew D 13 f Openbare Verkoopingf op DONDERDAG 2 APRIL 1881 Toorm ten elf ure in bet Koffiehuis tHABitroMiE aan de Markt te Gouda ten orerstaan van Notaris Mb kist aldaar van twee perceelen uitmuntend WEILAND met bgbehoorend WATEB en WEQ gelegen onder de gemeente Gouda in de Midden Willens aan beide zgden Tair den Rgnspoorweg en strekkende Tan daar tot den Tiendenlireg en tot den Achterwillenschenweg kad Gouda sectie K no 598 590 1350 1432 cq 1433 en Reeuwijk Sectie H nos 595 en 599 groot te zamen 1 H 48 A 97 C Verhuurd tot 31 Dec 1881 Breeder bg biljetten Inlichtingen gCTen Toomoemde Notaris en de Öeer S LAGERWEIJ Notaris te Woerden Depot van THEE UIT HET Magazijn van iU Ravenswaay Zonen GORINCHSII Deze THEEËN worden a el©verd in verzegelde palqes van vijfi twee en een half en en Ned onf met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelende j fiREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Katinale Beloniig 16 00 ir Versterkend sviuverterend loortnerdrijvend Dit i o i n f er bevat allehoedangh eden der 3 verschalende kmatoorten Tereenigd liet Is zeer aangenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen legen Bloedsgebrek gebrek aan hrachte ttekelijke bleekheid aandoentniien ca de maag bloedarmoede gevolge va het kmambed aatüumdaidt k oorts f la gtame herUeliinn enz = c FJkBBIBKSUBIlK GBD PONBERU T FARU S 22 raa Droaotui ilUgNtet lMlM YZERHOUDEHD ELIKSTER Sptjiverlerend versterkend en ioorlsveririjteitd een zout met yter vereenzelvigd en mejl de Kina vermengd vormt het zekerst en kraclK tigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek Bloedarmoede gebrek aan krachten aandoeawgen der maag langtame herttellinge gevolge va ket kraambed enz f PABRIEESHBRK OBDEPONFERD Tt P AHUS 22 rut jDrouot o ii lilt g ii afgUukn NatiODale Beloogiii al 16 600 Ir ift j A