Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1881

Vader en dens broeder die bg hem iswooode herhaaldelqk mishandeld Toen men het kiud Miuudag weer aanhoudend hoorde schreeuwen werd het door de buren uit het huis waar het alleen was relaten gehaald eu iu een beklageuswaardigea toestand naar den baixemcester gebracht Door de buren werd bet opgenomen en lerpleegd terwgl prooes Tcrbaal Tan de uak is opgemaakt De drie beschuldigden werden door de politie met moeite tegenf de rerontwaardigde menigte beschermd Staten Qeneraal Twuse Kaiuk Zittingen Tan 29 ea 30 Haan In de zitting Tan Dinsdag is ingekomen eene dankbetuiging Tan den Bussischen Keiter orer de motie door de Kamer aangenomen 1 iuterpellatien der heeren Tan Eeea en Keuohenius OTer A eh ója afgeloopen met de verklaring Tan de heeren ran Rees Kenohenins en Butgers dat tg onToldaan bieren en de invoering van het civiel bestuur niet noodukelgk en opportune achten en van meeniug waren dat die handeling in strgd was met de rroeftere Terklaringeu Tan den Minister Deie daarentegen hield de noodiakelijkheid rol Tan een maatregel die te Toortieo wat en Tcrdedigde den OonTernenr Cleneraal Tan Lansberge Op de rraag Tan rtrn lierr Boriresins Terklaarde de minister tegen eeii iiil lici iriuu der Atjehstukken op te lien om niu uc ruT rr Aijchpolemiek aan te wakkeren De discussie orer de rentewet is herrat art 2 is in behandeling In de litting van gisteren is de heer van der Slegden beëedigd en heeft sitting genomen De discussie over art 2 der rentewet is voortgezet met de ameudementen Tau Houten en Tan Delden in boofdcaak strekkende om de naaml Tennflotschappen collectief niet de rentcbelasting te Uten betalen maar het patent Deze amendementen werden Terdedigd door de heeren van Baar Schimmelpenninck en Hegdenrgck als voor dt schatkist i Toordeeliger dan het stelsel der wet dat de naam I loote vennootschappen rentebelasting laat betalen maar ie Trgltelt Tan patent en dus de buitentandsehe aandeelhouders Tan groote maatsohappgen nogmaak het belasten Tan de doode hand geheel ontlast De haer de Brngn Kops bestreed de amendementen De minitter Tan oorlog is met zijne doorgeroerde garnisoensverandering nog niet erg gelukkig geweest Menig hartig woordje moest hij daarvoor reeds hooren waartoe dan ook ruimschoots aanleiding bestond en nog komt aan de reeks grieven geen einde Mars rekent iu het BmitUUad eens uit wat een officier die de genoegens der aanstaande Terhuiiiog zal deelen zooal bij elkaar te betalen heeft Tooral wanneer hg gehuwd il n wat hij dan van t Bgk terugkrggt In het gunstigste geval Inrggt hg ƒ 102 rergoed en daarToor mag hij dan ongerekend de gewone Terhuiskoalpn dank zg s Ministers zonderling besluit om den verhuisdag op 1 April te stellen met zijne Trouw en misschien een stuk of wat kinderen als t een beetje tegenloopt wat bijna onrermijdelijk is en maand ia ten logement gaan wonen tot er met Mei weningtfi open komen in zjjoe nieuwe garnizoensplaats Waariyk bet besluit ran rerplaatsing zal Toor menig gehuwd officier een eohte April boodschap zijn I C de publieke rerkooping bg Voorburg p de buitenplaats Leeuwendaal gehouden zqn o a Terkocht twee kleine boterTloo ges Tan oud Delftsohaardewerk met ondersohoteltjes geschilderd in denttül Tan Watlean zq hebban den aanzienlijkenprijs T B ƒ K88 opgebracht Ho men met dieren dieren vangt bleek weder dezer dagen op een der buitenbavent van Botterdam Een jong waarschuwde Jgu pakhnisbaas dat een dienaar van de Heilige IMlnhdad bezig was zich een TOomad bokking te rersohaffen op een goedkoope en handige manier Deze deu politieman in het opMbaar Toor schande willende rrgwaren gaf den jM IM zijn mea om onder de oogen ran den agem ma haaltje koffieboonen ópen te snijden en wel zoo dat hg het moest zien Dadelgk kwam de grerige dienaar toeschieten met het rroolgk Tooruitzicht ten jongen gaauwditf eens het onderscheid Tan het mijn en dgn in de gerangenis te doen oTerdenkan en bracht hem naar het politiebureau waar hg door d n commiasarii ouderrraagd zijode te kennen gaf op last ran den pakhnisbaas gehandeld te hebben Laatstgenoemde oogeubllkkelijk tegenwoordig zgnde gaf den jongen gelijk en renoeht tegelgk de jat ran den agent eeus te doen ondertoeken daar hg oueerlgk rerkregeu goed bij zich had Tableau I Of de baat loor zgn moeite vriend lgk bedankt werd meenen wg te mogen betwgfeteu Rott a Wg waren zegt het N r d D dezer dagen in d gelegtuheiil in een der roornaamste maga zijnen Tac natuur en geziohtkundige werktuigen der hoofdstad eene Ternuftige toepassing te tien ran de liohtgeTende atof die tegenwoordig zoortel beiproken wordt en meer en meer in gebruik komt Het is een loup waarmede men in het donker lezen kan Het kleine werktuig bestaat uit een Tergrootglas gevat in een trechtervormig kokertje dat op den binnenwand met de lichtgevende stof belegd is Houdt men het instmmenije met de glaszqda voor het oog en kijkt men er door naar het voorwerp dat zich vóór de Ireohtervormige opening bevindt dan wordt dit verlicht door de uitstraling van de genoemde stof en wel voldoende om gewoon klein schrift duidelgk te lezen te meer dewul de letters nog sterk vergroot worden Het is jpohts iioodig het kgkertje met de trechtervormige opening naar boven gekeerd aan het gewone daglicht bloot te itellen Zonlicht werkt vlugger eii sterker maar is niet onmiddellgk noodig Voor het gebruik in kelders waarin zich stoffen bevinden die geen uabgheid van vlammend licht dulden uit hoofde van brandgevaar is dit voorwerp zeer aan te bevelen Ook voor hen die geen nachtlicht op hun kamer willen hebbeu en toch des nachts eens gaarne willen zien wanneer zg wakker worden hoe laat het is heeft het zgn nut behalve nog in zooveel andere gevallen De prijs s zeer matig een aanbeveling te meer Bg den aanstaanden tocht van de ITülem Bare t zal ook een zoöloog de reis medemaken namelijkdr Max Weber thans lector aan de uniTersiteitte utrecht Tereus zal dr Weber de fuDcliën vanarts waarnemen In de eerste helft van Mei hoopt de expeditie te vertrekken N r d D Dr O Hartlaub heeft dezer dagen een mcdedeeling gedaan waaruit blijkt dat meer en meer waarnemingen kunnen worden aangevoerd voor het reeds vroeger vermoede feit dat kleine zwakke en voor den verren tocht onbekwame trekvogels de verre reis naar het tweede vaderland doen op den rug van groote krachtige vogels ooievaars kraanvogels ganzen enz De kleine vogels schgnen de grooten onderweg door hun getjilp of gerang te beloonen I Een voerman der stadsreiniging te Amtterdamkreeg voor eenige dagen het wiel van zgn wagen OTer den roet en bleef toch nog eenige dagen werken zonder geneeskundige hulp iu te roepen Toan dat geschiedde was het te laat Het koud Tuur hadde gekneusde deelen aaiigetaat en de man bezweeker aan i Naar aanleiding van de bekende molenquaestie van den heer A W Sgthoff te Leiden is door hem een kaartje van Neilerland iu den handel gebracht aanwgzende in welke provinciën in 1881 de boekdrukkers onder de molenaars worden gerekend en iu welke provinkiëo niet De molenaart boekdrukkersprorinoien Zuid Holland en Friesland zgn wit gelaten op het kaartje en de bezitters worden verzocht die meelkleur te verwijderen zoodra jed Staten dier provinciën eindelijk met het inzicht der groote meerderheid hunner ambtgeuooten zullen instemmen Als een eigenaardig staaltje vau Oostertohe weelde wordt aan de Midd Ct meegedeeld dat de bekende Van Hoogenttraaten te Leiden in de volgende maand Ceu diner heeft te lereren naar Indië De te Leiden gereedgemaakte spijzen en puddings deasertTersieringen en ragouts zullen in Mei bij dan Tont Tan Solo aan een uitgelezen kring van Europeesche eu andere gaaten worden roorgetet Wat zulk een dinertje kotten zal wordt niet gemeld Het N e d D geeft een atatistiek Tan het aantal gepatenteerde drankrerkoopers in 1878 79 De Terhottding wisselt af Tan nog geen percent in Noord Holland en Orergael tot l ig percent in Qroningen en Limburg Het is bgna ongelooflijk dat ruim een ran de honderd bewoners Tan Nederlaad drank rerkoopt maar het ia goed dat dit eens onder de aandacht ran het publiek komt Dat 3906 slgters 35 090 tappers 4962 kroeghouders en 1027 koffiehuishouders heetten doet weinig ter zake ouder hW gtheele getal telt men tlechtt 169 bierslgtert In 1850 61 bedroeg het totaal oog maar 33 663 in 1860 61 reeds 3S 909 en thans 46 154 Blijkens het rerklag ran het toevluchtsoord Toor wezeu te Neerbosch bij Ngmegen werd gedurendede laatste drie maanden ran het Torige jaar deaanzienigke som ran ƒ 24 828 89V OntTBngen behalre rele lerensmiddelen en kleedingstuklien Debouw Tan het nieuwe weeshuis wordt met kracht Toortgezet eu men hoopt daarmede m April gereed e Tereeniging hi het belang der weezenrerplegiugi ield Vrijdag te Amsterdam hare jaarlijkscbe algemeene rergadering onder leiding ran prof LW E Rtuweuhoff Daarin werd rerslag uitgebracht door den secretaris den heer J Coninck Weitenberg die aan de beurt ran aftreding zijnde werd herkozen Door het orerlgden van mr M W JoUet had het bestuur een geroelig verliet geleden in zijne plaats en voortt ter aanrnlliug eener rroeger onttlane vacature werden gekoren de hh prof 6 A ran Hamel eu mr J G N de Hoop Scheller laatatgenoemde tal alt lecretaris optieden Binnenkort zal er te Frankfort a M een photographisch congres gehouden worden waartoe rerscheidene personen reeds zgn Uitgenoodigd Aan dit congres zal een tentoonstelling Tan photographieëa en photographiache werktuigen verbo den worden Een brief uit Caprera meldt dat de toesttiod van Garibaldi die daar verbigf houdt hopeloos is Zijn ziekte schijnt door het klimaat van Caprera veel Terergerd te zijn Het nonen op dat eiland is dan ook minder aangenaam Door alle winden wordt het bestookt en indien men een tuin of een wijngaard wil maken Moet men de aarde rau Sardinië laten komen daar de grond zeer hard en rotsachtig is In een pleisterfabriek te foutenay sous Boii in Fraukrgk had dezer dagen een rreeselijk voorval plaats Twee werklieden hadden met elkander twist gekregen en van woorden kwam bet weldra tot dnden zoodat beiden hevig begonnen Ie veehten Al rollende êh vechtende kwamen zg aau een hellend vlak waarlangs men gewoonigk de gips laat glijden om ze in den molen te malen De twee vechtenden rolden eveneens naar beneden en kwamen ouder den werkenden molen terecht Vóór hunne makkers den molen hadden doen stilstaan waren de beide werklieden reeds tot vormlooze vleeschklompen gemalen In Festh heeft een meiaje zich op vreeaeiyke wgt op haar ontrouwen minnaar gewroken Buim twee jaar had tg een jongeling bemind die haar plotteling verliet en een addere huwde Met behulp vun de dienttmaagd die bg de oudert der nieuwe bruid diende kreeg de verlaten rrouw toegang tot de slaapkamer waar de jonggehuwden en de moeder der bruid tliepen Zij ttopten eenige lompen in de kacbelpijp en de drie tiapende pertOoen Teritikten door de kolendampen Toen men hen dan Tolgeuden morgen kwam roepen wat de kamer rol gat en kon men de pertonen niet meer redden De schuldige eu de dienstmaagd die haar geholpen had zgn aangehouden Uit Enumatil iu öraningeu wordt het volgendegemeld In Augustus 1880 heeft de heer Jan Haanalhier zgn hond overgedaan aan den schipper J Schunrtma die met zgn schip bg de Leek lag Vau daar ii hij van de eene plaata naar de anderegevaren Eindelgk it hij te Amsterdam aangekomen Die hond wat loan altgd bg hem geweesten kwam ook altgd van boord weder aan boordterug Eindelgk miste de schipper den hond eadeze kwam niet weder terug Verwonderd zag devorige eigenaar te Enumatil jl Zondag op toeuhij zijnen ouden hond weder kwispelitaarteude bijzich zag komen Op het noemen van Caro wa de hond verrukt van blijdschap De hond scheenonderweg veel geleden te hebben daar hjj een stuk ran dim staart kwijt wat en de oogharen warenafgeknipt Het Bbl heobt zqn goadkeuring aan het plan Tan deu miuiatar van financiën om een hoogere opbrengtt van de zegelbelatting ie ferkrijgen door Tcrlaging au rechten Het recht nu tegel wordt thani op tchromelgke wgze ODtdoken neemt men nu dezen prikkel tot ontdnikiog weg door aasmerkelijke Termindering van bet Ticht dan il er groote kant dat de opbrengtt aautienlijk stijgt Vau de verlaging vau het kwitantie recht op 6 cent en de daarmet gepaard gaande verhooging der boete van lO tot len minste 26 zgn dut goede resultaten te wachten ona volk ak er even alt audere aan gewennen om kwitautiën van ƒ 10 en meer te zegelen Maar waarom vraagt het HU hetzelfde niet ingevoerd voor handeltpapierP Welke reden bettaat er om een kwitantie over ƒ 20 000 b T Toor de kooptom ran een huis met slechts 6 cent Ie belasten maar Toor een binnenlandsohen wissel Tan ƒ 20 000 een recht v n ƒ 10 te TorderenP Wie een huis koopt betiialt dat bedrag slechts een enkele maal maar de koopman moet zijn kapitaal bij herhaling omzetten en rerralt dus dikwqla iu dezelfde belasting Er it dut wel reden om bij handelspapier in t algemeen en niet enkel bij kort papier zooals deroordracht wil het evenredig recht dat nu geheven wordt door een vast recht te vervjingen Oelooft de minister inderdaad aau de kracht van zeer lage rechten versterkt door hooge boeten dan had hg daaraan konsekweut moeten Tasthouden en daaruit alleen het ekwiralenl moeten zoeken Toor een deel der afgeschafte registratierechten Daarom hoopt het Bbl dat bij amendement of bg nadere wijziging het evenredig recht op al het haudelspapier zal worden Terrangen door een laag raat recht van vyf cent het zegel van polissen mede aanmerkelijk verlaagd en de opcenten niet vermeerderd Ten slotte zal tot de mime opbrengst zeer worden bijgedragen alt het rijk gezegelde formulieren van kwitantiee en haudelspapier verkrijg oaar stelt mite op goed papier en in gebruikelijk formaat De raad vau administratie van de Nederlandtche Centraal spoorwegmaatschappij heeft naar aanleiiiiug vau eene zinsnede in de memorie van toelichting tot het énquële Toorttel orer de exploitatie der Nederlandsfhe spoorwegen waaruit zou kunnen opgemaakt worden dat er nog geen snellreiuTerfainding tntschen de noordelijke provinciën en Amsterdam Bolterdam bestaat zioh tot de Tweede Kamer gewend om dit staatslichaam in herinnering te brengen dat reeds sedert 1372 sneltreinverbindingeu tusacheu het noorden eu de Hollaudsche steden vin deu Nederlandseben Centraalspoorweg in werking en naarmate van de behoefte uitgebreid zijn Het Bbl schrijft Blgkent de plan teekeningen belooft het theatre Indien dat men voornemens it te Amsterdam op te richten een waar paleis uit het tooversprookje te warden Het inwendige ia in overeenatemmiqg met den naam van dezen schouwburg in den eigenaiirdigen oosterschen stijl behandeld Koepel eu galerijen ustcii op slanke pijlers kwistig met beitelwerk versierd eu met sprekende kleuren als rood blauw eu goud beschilderd Het gebouw kan zoogoed als rondom open gemaakt worden zoodat men het uitzicht krijgt op den tuil met zgn fontein tropische planten en gewassen Voor het geheel wordt op een oppervlakte van 2500 vierk meter gerekend Een tieutal in u uitgangen waarborgen een gemakkelijk verkeer De plaatskaartjes worden in overdekte portalen uitgegeven Handschoenen bloemen reukwatertjes en lekkernijen zgn in smaakvolle winkeltjes aan het gebouw zelf verkrggbaar De zitplaatsen ten getale van vgf en twiutig honderd zijn alle ruim en zoodanig toegankelijk dat het onaangename dringen en voorbijachniveu lot zijn minst hinderlijke vormen herleid wordt En iudien de koning de hem aau te bieden loge aanneemt tullen vlak over het tooneel eenige vontelijke tetclt in afgeschoten ruimte worden aangericht Iu de taal wordt niet gerookt en geeu ververtohingen roudgediend Kortom de ondenemen wenschen er een schouwburg van den eeralen rong van te knaken die iu sirgd met vroegere gernchtea met het Brusselsch Eden thóaire en dergelijke niets gemeen heeft dan weelderige inrichting Terwijl de industrie voor de volwassenen nlsohbankpapier levert in den vorm van aanbevelingen van sigaren heeft zij voor de jeugd nu een aardig werktuigje inbreken diamanten verkrijgbaar gesteld Het koat maar 25 cenla en men kan er de mooisteruiten mede stuk snijden Op de Zaterdagsche marktte Leiden lijn die rerkooht en menige spiegelruitis daar bedorven Vóór dat zij op de Vrijdagsohemarkt te A hem te koop worden aangeboden hopenwü dat de politie een maatregel zal nemen om dieu handel te beletten Men moet de nü verheid niet aan banden leggen maar ala zij Talscke bankbiljetten eu en inbrekera diamanten in omloop brengt heeft toch meenen wjj het publiek belang grootet aanspraakop bescherming ran dete industrie ten geriere Tanbedrog en Teroieliug Anh Ct Een gcTangene in het tuchthuis te Iitenwirden heeft Maandag deu adjunot kommandaut en een der bewaarders eene belangrijke Terwonding met een schaar toegebracht De eerstgenoemde ontring eeu steek in den rug laatttgemelde etn ter tijde bij den buik Prof Boys Ballot deelt mede dat hem de offioieele tijding gcttorden it dat de Vereenigde Staten deel zullen nemeu aan de internationale poolexpeditie in 1882 88 en twee plaatsen bctetten Fpint Barrow en Lady Franklin fiay Daardoor ia dut die onderneming rertekerd en zal het nu aan Nederland te beslissen zgn of bet de middelen wil rerschaffeu in DiokaonhaTen waar te nemeu Biuuen kort zal de Heer Buys Ballot nu totdtel neming daaraan opwekken en hg houdt zich reedt dadelijk Toor toezegging aanbeTolen Een Ooalenrgktoh werklttigkundige heeft een toettel uitgevonden om den groei der planten Ie meten waarmede meu dien niet alleen zien maar ook hooren kan Hij deed oulaugt proeren met ign werktuig in eeu plantkundige vereeniging te Weenen De groeiende plant wordt in veibinding gebracht met een wijzer die zichtbaar voortbeweegt en den groei op vgftigmaal vergroote achaal aanwijst Brengt men nn de metalen wijzer eu zgn kriug in verbinding met eeu electrischen namer waarvan de stroom bij de vefschillcnde Terdeelingen afgebroken wordt dan kan meu de plauten werkelijk hooren groeien GeToudrn en aan het Bureau van Politie gedbpoueerd een Jongens Waudelstokje en een beleenbrieQe LIJST VAN BBIEVBN geadresseer l aan onbekenden gedurende het 4e kwartaal 1880 uit Gouda naar h t buUeuUnd verzonden en door tnaschenkomst vau het Postkantoor terug te bekomen Verzonden geweett naar BELGIË A Prouk de Rocker Stantemot Oent OOST INDIË G Nieuweuhuijzcn Willem I Gouda deu 29 Maart 1881 De Directeur ran het Postkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berichten Berlijn so Maart lo den Bijksdag werd heden het debat geopend orer het rapport betreffende de uitvoering der socialisleuwet De minister Futtkamer kwam op tegen de stoudheid waarmede de socialist Auer onware beweringen als werkelijks feiten voorstelde Op grond der talrijke stukkeu toonde de minister aau dal de socialisten wel krachten werden te keer gegaan maar dat daarbij de noodige consideratie werd IU acht genomen De iuiamelingen van gelden voor de gezinnen der verbannen socialisten worden uooit verboden mits de opbrengst uitsluiteud voor die gezinnen wordt besteed Eene krachtige uitvoering der wet wat echter noodzakelijk wegeut de dagelijks voorkomende bewgzen dat de sooialisteu eeue partij vau omverwerping uitmaken eu vau geeu God of Vaderland willeu wetiu De fractie Most Huasrlmanu predikt moord De meer gematigde fractie tracht wel uiet rechtatreeks of op geweldadige wijze eeu opstand te doen uitbreken maar oadermijut toch stelselmatig bel bestaande Beide fractiêu volgen dezelfde richting al volgen zij niet geheel en al döelfde wegen De Minister citeerde eenige ziusaedea Tan Most eu Qaaaelmann over den moordaanslag op keizer Alexander II alsook over godsdienst en bijbel welke citaten in den Bijksdag eene algemeene veroutwaardiging te weeg brachten De Minister verklaarde ten slotte dat de Pmitisehe Begeeriug de noodige stappen zal doen om ogk te Leipzig deo btirgerlijken staat van beleg te doen afkondigen Lissabon so Maart De zitting der Kamera is verdaaj d lot 30 Mei MARKTBBBICHTËM QOUda 31 Mfait 1881 Markt iu één doen Zeeuwtche Tarwe weinig aangeboden Puike Poldertarwe puike 9 80 10 40 id mindere 9 9 60 id Witte 10 10 10 40 Bogge Puike 8 p 8 80 id Mindere 7 60 8 Oent naar kwaliteit 6 0 6 50 id Cheralitr 7 26 7 60 HaTer zwtn S 6 60 id lichte 4 4 80 Mais per 100 K G 7 80 Hennepzaad 8 60 De reemarkt met goeden aanroer hoewel de prijzen hoog waren ging alles traag rau de hand eenige ooTerkocht gebleren rarkens Toor Londen Tan 26 A 27 ct per half kilo biggen rlug Tcrkocht Tette schapen traag te rerkoopen Kaasbuidel ieia trager eente kwaliteit ran ƒ SO i f 38 t eed tau ƒ a ƒ 29 Goebottr ƒ 1 26 ƒ 1 40 Weiboter 1 06 l 1 16 BurKerlijlce StandGouda GEBOBEN 89 Hurt Andriti ouden 1 T Jiiperi en E vtD BcQzekoBl Aaoi Mlria Aathonia onilers A Appel en A J WsjOB JohiQots Philippni oodersF Nuvelitijn en M M Pijpeuseel OVEKLEDENt ITO ihart M E ii Lnuwen hoiiTr vau G n van Klaveren 50 j 80 D J van Wilgeo Ij 6 m F ea Rieoialiergen 61 j 10 m RERUWD 80 Haart A Zorg en C van Baaien A J Ngbuii en A loawerier Burgerlijke Stand vnu onderstaande gemeenten van 24 tot 30 Maart 1881 Moordrecht GEBOREK en W de kotter Neeltje Frederika ouden C Qutvooij M VI den Braber ElinlKlb oadera C Klein en G Ponie OVEHLEDEN S Baai hniivr van A de Wilde 84 j ONDERTBOUWD L Noordegratf 29 j eo L E Verbooai 26 j GEHUWD J Plak ea B Loeve A Goudriaan n Ouderkerk d IJiiel en J Bikker Gouderak OVEKI EDEN A Mamchot 56 j P de Gruf i m Stolwijk GEUOKEN Jacoboi ooderi J Treoren en H van Eijk Dirk oudere C van Dam eo J Vermeulen OVERI DEN A Zuidervliet 17 ni A Oikam 9 j ONDERTROUHD J icbont en M Slingerland Reeuwijk GEBOREN Neeltje oadera B vaa Heyningen en C Nieo wenbuizen Maria oudere i Verbree en W Stunlbarf en J M van Hemkrt Fraociscus ouders A Compeer en M van Leenwen Waddinxveen GEBOREN Dirkje oaderi i van Triet en H Uoogen boom Jan oudere J van Tol en A van Ooaterom Pieter oadera A Zwanenburg en M Natzijl Cornelia ouders J P van der Hal en M Boslaud Mlcbiel ouderi Verzgjoa en M de Booij Aplonia oudert P van Steijn en A van Drialeu OVERLEDEN B Scbijf 2 ro D Dirkae cchtgenoot e van G van der Geur SO j I Vernjden echtgenoot au E Miehout S2 j A E van Lange ecbtgenoote van C der Torren Kz 29 j F van der Pojjl ecbtgenoot vau J Schuilenburg 51 j Zevenhuizen GEBOREN Abrtm ouders D van den Haak en B van der Beek ONDERTROUWD i den Hertog en W Haak ADVERTENTIËN Heden overleed mgne geliefde Ecbtgenoote M C VAN DEB LINDEN in den ouderdotn van 40 jaren J VAN WEST Poften Telegraafdirecteur Stadakanaal 29 Maart 1S81 Eenige en algemeene kennïigeving De ondergeteekenden betuigen l dezen hunnen harteiyken dank voor de vele bewgieen van belangstelling die zg mochten ondervinden bg gelegenheid honner 2t jarige Eckveremtigmg inzonderheid aan de Heeren GEBR KAMPHUIZEN die hem bg die gelegenheid voor zgne 22 jarige wefkeaamheid een ZILrt B BEMONTOIB vereerde H BINNENDIJK N BINNENDUKLoEiOT Gouda 31 Maart 1881 De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewezen tmi belangstelling bg de geboorte van hunnen 2 Qon ontvangen C VA VEEN Az G F TA VEEN Gouda 31 Maart 1881 ER WORDT GEVRAAGD eeneE KDIEITSTBOPE goed kunnende koken en zindelgk werken Loon 90 Ovlden buiten Vervtil Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Terstond TE HÜÜR g evraagd een klein WINEELHUIS lielst op de Markt of in de nabgheid voor een zindelgk Artikel Opgaven van Huur Franco brieven lett M gevraagd 700 Gulden TUB LEUN gevraagd tegen 5 procent en soliede borgen Aflossing 150 jaars Adres onder lett A Z b j den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier