Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1881

Ml lillT m fflilllill Opg erigft in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN lUUOEN GULDEN v igef Vo Direeteor Jhr Hr C HARTSEIV Jbsz Tweede Directeur Hr J P PORTIl UE Kantoor Reguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GEKERAAL AOEM DE HEER T DRAIJER TE SGRAVEMAGE HËËRENfiRAGHT 5 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter yeegens ï elft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorinehem Heeren C de Güselaar Co s Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam i Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopogt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld Zondag April 1881 N 2691 GOUDSCHi COÜRAWT Mmm en Advertentieblad voor Gouda en Omstrl ken De intending van advertentiën kan geschieden tot één aur des namiddags van den dag der uitgave ASFHALTDAIFAFIEB en Fatentspijkers levert tn prima kwaliteit tegen de laagst mogtiijke prijaen De Firma B SCHOUTEN Aert van Nesstraat 115 Rotterdam Prgsopgaven op aanrraag ANTWERPSCHE ONTBIJT SNIPPEB en SÜCADEKÖEK BORSTCARAMELS Prima Poederchocolaad TBRKBIJGBAAB BIJ raaumaAkers Haven 17 PERSOi E Tan fatsoenlgke Families die last en gelegenheid hebben om tegen voordeelige condition hierterstede en desverkiezende in de omstreken werkzaam te zgn voor eene TerxekeringMaataehappif gelieven hnnne franco brieven onder No 566 te adresseeren aan het Bureau ran dit Blad GEVRAAGD 2 i 3 bekwame TIMMEELIEDEN Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Oouda TE HUUR GEVRAAGD EEN Koffieliuis of Slijterió in GOUDA of OMSTREKEN Adres onder lett V M by den Boekhandelaar H C EDAUW Jb alhier Openbare Verhuring TAN WEI en HOOILAÏÏD OEMiOlN IN DB OEHEEKTEN Iteeuwijk Lange Ruige Weide en Bodegraven DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND SCHIELAND en RUNLAND zQUen o Woensdag denÜO AprU 1881 ig TOonniddags ten eif are in het Logement an den Heer H Tibbobl te Bodegraven voor den tijd van vijf jaren in zeven perceelen verhuren de WIERIKKERJOIJKGRONDEN en daarnevens gelegen liAypEN De voorwaarden z n verkrjjgbaar ter retarie van Delfland te Delft tegen betaling van 10 Cents terw l inlichtingen zgn te bekomen bg den Opzichter A ZAAL te Bpdegraven die anwgziqg zal doen op den Men April 1881 s morgens 9 are beginnende aan den Zaidzjdermolen aUl A LAROCHB j en Yzierhoudende QUINA LAROCHE 1 nn KRAEPEUENcn HOIV potk trZeitt Opwekkend Versterkend Koortsverdryrend verkrflgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gottdab den Heer O 2 m Apot verder door het geheele Rjjk in de bekende depots ledere fiesch is met de handteekening KRAËPELIEN HOLM voorden TE KOOP of TE HUUR Een Timmermansaffaire Te bevragen met franco brieven onder lett H bg den Boekhandelaar H C EDAÜWJe te Gouda TE KOOP Eea zeldzaam fraaie KASTANJEBOOM stamlengte 4 25 Meter voor de borst diameter 86 Centimeters evenredig zwaar getakt aan den Moordtschen dgk achter het Pand P No 1 te Gouda Gevrgwaard voor schade aan Gebonw en Grond betaling vooraf te vellen in April Bod wordt ingewacht vóór 12 Afiril franco No 569 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda M uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREIJNDER Ju Markt 148 Gouda Na 13 jarig bestaan zijn vermeerderde navraag en voortdurende nieuwe bewezen van heilzame werking de beste aanbeveling voor een produkt s GRAVENDEEL 23 Aug 1880 Mgnheer Verzoeke U vriendelgk mg zoo spoedig mogelgk weder een kist Rorsthonig als den elfden dezer maand ontvangen te willen zenden de reden waarom ik zoo spoedig wederom schrgf is dat hier zoo vele kinderen aan hoest en mazelen Igden en de borsthonig deed nu zoo goede diensten dat ik veel verkoop enz G VERVELDE De Bgnlandsche DruivenBorst honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz daizendvondig sedert jaren erkend als een gerenomeerd en aangenaaol hnismiddebg hoest heeschheid verslgming borst en keelpgn kuch en stikhoest bg kinderen i alleen echt verkrggbaar in flacons ii fl 2 fl 1 en 65 cent vborzien vaneene capsule met nevenstaand fabiflkstempel Té Gouda bg f H Af Wolff Boskoop bg J van Bergen Snelpersdruk van A BSinehak te Gouda Haastrecht bg J D den Hartog Oud water bg F Jonker Idenbarg Advertentiën in alle Sinnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda MF Eén afschrift is voldoende MM NedeiiaiidSülte llhijnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette CijfersJ alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHBM ea UTKEOHT naar BOTTEEDAM HAÖE en SCHEVBNINGEN Het ertrek vau Amaterdam is opgegeren Tan het atatton Rijnapoor Het vertrek van het oentraalatatiou Weaterdok is 15 m vroeger VaN AmstikdaH 8 30 8 10 9 80 11 26 12 50 S 6 8 16 9 60 AsNBEM 6 56 8 62 10 36 1 45 5 30 6 46 9 7 ÜTiBCHT 7 8 28 40 17 11 40 1 16 8 28 686 8 86 10 12 Harmeien 7 22 8 48 12 3 1 36 3 48 9 lo SO Woerden 7 28 1 44 3 38 3 66 9 8 Oudewater 7 88 1 66 4 8 9 19 Aankomit 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 6 4 20 7 6 9 88 10 68 NaaE Moorflreoh 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 68 2 18 9 42 EOTTÏEDAH7 68 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 57 9 42 10 59 ZeveuhaizenMoeroapeUe 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoefermeerZegwaaro 7 66 2 21 4 28 9 39 Voorburg 7 56 9 18 12 34 Ï 21 4 26 6 9 89 a Geavkhhaoï 7 56 9 18 10 62 12 J4 2 21 4 26 6 7 9 989 10 66 Schfreningen 7 56 10 62 12 34 7 9 Van BOTTEKDAM SCHEVENINGEN en é HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEïtiAM 6 80 8 16 8 60 10 80 10 40 11 60 3 4 30 6 60 7 86 9 Capelle 8 41 10 60 2 9 7 Nieuirerkerk 8 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordreobt 8 67 11 4 2 28 7 14 Aankomet 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 22 4 62 7 25 7 66 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 sGbavünbaQE 8 26 8 6 8 36 10 10 10 30 11 46 1 50 2 60 4 16 8 86 7 80 9 Voorburg 8 32 10 37 1 57 4 21 8 42 9 5 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 8 66 ZevenhuizetiMoeroapelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 82 9 5 10 4 11 18 12 11 2 38 8 19 4 19 7 28 7 68 9 80 NaaB Ondewater 1 1 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 4l 7 81 9 38 Harmeien 7 18 9 11 10 62 11 21 2 41 3 26 4 66 7 31 8 1 9 33 AHSTi aDAM7 J6 8 38 10 52 12 13 3 26 8 1 9 33 Utbèoht7 16 1J 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 9 38 ASNHZM 7 16 9 U l 62 11 21 8 25 4 56 TM De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Conraaf behoort een BUvoegsel ParlemeDtaire Werkzaamheden Atjeh was Maandag weder aan de orde de heer van Rees vroeg na een uitvoerige inleiding aan den Minister of de omstanmgheden in eh zoo veranderd waren dat daardoor de genomen besluiten tot invoering van het bargerlgk gezag gewettigd waren of de Minister met de tot stand gebrachte verandering in kennis was gesteld of de benoemde GouvernenrGeneraal met de voornemens en plannen van ïgn voorganger bekend was of hg op zgn heenreis een bezod aan Atjeh zou brengen en indelgk of de Init luit generaal van der Hegden ook na de bnioeqiing van een burgerlgk fliHiTern meat met het jiiilitair bestaor so belast blgven Zeker zullen weinigen tevreden gesteld zgn door bet antwoord van den Minister De Minister toch die de telegraaf den geheelen dag tot zgn beschikking heeft wist weinig lichtte verspreiden over deze zaak die volgens den interpellant in den lande een gevoel van vereassi g JB van ongernstheid heeft veroorzaakt De vragen in omgekeerde orde beantwoordende zeide de Minister dat hg niet wist ot van der Hegden bevelhebber zou blgven evenmin of de nieuwe Gonvernenr Generad Atjeh zou aandoen Deze was anders in kennis gesteld met alle stukken betreffende Atjeh aan het ministerie voorhanden Vertrokken met het voornemen om het burgerlgk bestuur zoo spoedig mogelgk in te voeren had de Minister nu reeds naar Snez geseind dat de beslissing gevallen was Hoewel de Regeering niet met het genomen besluit vooraf in Kennis was gesteld was dat toch niet uit de lacht gevallen daar reeds verschillende maatregelen bekend waren Is vermindering der maritieme macht met vier schepen aanwgzing van Kotta Radja tot hoofdplaats enz die tot dien beslissenden maatregel moesten voeren bovendien was de GouverneurGeneraal in 1879 gemachtigd om iaartoe over te gaan Eijldelgk verklaarde de Minister dat de taak van den veroveraar volgens de eenparige getuigenis zoowel van civiele aU militaire autoriteiten is afgeloopen en die van bestuurder nu nog moet beginnen Wel is niet alles nog couleur de rose doch voor en hernieuwden strgd behoeft men niet meer te Vreezen De heer Keucbenius was volstrekt niet voldaan over het antwoord yies Ministers die alle vragen zooveel mogelgk ontweken was om alleen te constateeren dat pen civiele politie te verkiezen ie boven een militaire De heer Rutgers stelde den Minister verantwoordelgk voor de gevolgen daar dez de gegeven machtiging had moeten intrekken wat ook in dien maatregel te zien is alles behalve een trouwe haleving van s Ministers vroegere toezeggingen en een bewgs van de ferentie tegenover d Earner Door den heer de Casembroot werd dt vermindering der maritieme macht betreord ook betwgfelde hg of de generaat van der Bagden wel tot mvoering van een civiel bestaor BÜd geadviseerd Meer ingenomen toonde züA de heer van Gennep met den genomen maltrcgel de heer van der Hoeven zou de rechte v afx of de rechte plaats zgn De interpellant de heer van Rees beantwoordde in dp zittinK Tan Dinsdag den Minister met de verklaring 4at het gebeurde bg hem het vertrouwen in het t oloniaal beleid van den Minister niet versterkt had De Minister mocht in zulk een gewichtige zaak de verantwoordeIgkheid niet p den Gouverneur Generaal of op het regeenngsreg ment overdragen De Minister hield evenw4 staande dat zulk een zaak in Indië niet b mowt Iwsliat iMWdM en beriep zich op den heer van Rees die reeds V j jaar geleden de invoering van het burgerlgk bestuur noodig achtte Eveneens deed de Minister een beroep op den generaal van der Hegden die den tgd gekomen achtte tot een definitieve organisatie daar geen krggsverrichtingen meer noodig waren en dat invoering van het burgerlgk bestuur geconsolideerd moet worden dat was ook bet gevoelen van den legercommandant De heer Eeuchenius knoopte aan deze discassie nog eens een beoordeeling van den oorlog in Atjeh vast dien hg zoo onrechtvaardig en zoo gruwelgk noemde dat hg die nog aan een rechtvaardig God gelooft moet schrikken van de gerichten die Nederland in Indië daarvoor zgn weggelegd en waarvan wg de gevolgen reeds ondarvinden in een rentebelasting Minister Gonvemeur Generaal en Generaal van der Hegden worden achtereenvolgens beoordeeld zonder dat evenwel een motie van wantrouwen of atkenring volgde Meer practisch vroeg de heer Borgesius of nu bg het eindigen van den oorlogstoestand de stukken nopens Atjeh openbaar gemaakt zouden werden Nadat de heeren Ratgers de Brugn en V9n Gennep hun opinie nog nader toegelicht hadden deelde de Minister mede dat hg reeds de machtiging des Eonings had tot openbaarmaking der stokken verlangt de Kamer die openbaarmaking dan zal die geschieden Daarop werden de discussiën gesloten om die over a 2 der rentewet te openen hoofdzakelgk over de vraag of art 53 niet moest voorgaan waartegen zich de Voorzitter zoowel als de Minister verzette Art 2 bepaalt wie belasting schuldig zgn amendementen werden voorgesteld door de heeren van Houten en van Delden beide ameMementen strekten om naamlooze vennootschappen uit te sluiten daar die patentplichtigen zgn De stichtingeiun de doode hand worden door den heer van Bkei in bescherming genomen De amendementen worden door den Minister bestreden toch werd dat van den heer van Delden in de zitting van Woeiisdag aangenomen een beslnit dat in het belang ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen i der regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Afiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN der billgkheid toejuiching verdient Dit geschiedde evenwel niet zonder discussie Volgens den heer van Baer blgft de Minister te veel hangen aan de theorie en de wetenschap enbekommert zich minder om ervaring en praktgk Spreker meende dat de doode handsbelasting nu door een achterdeurtje werd ingesmokkeld hg wilde lieven een zelfstandigen ling van deze zaak hg hoopte dat deMinister in deze zaak even ooncihant zou zgn als in dje omtrent de naamlooze vennootschappen De heer de Brugn Cops betreurd het dat het onderzoek van dit ontwerp niet wasopgedragen aan een oommissie van zelfstandige rapporteurs met het oog op het amendement door hem op art 53 voorgedragen zou hg tegende voorgedragen amendementen op art 2 stem aen De heer dddnmelfaBKiBok daarent Ba verklaarde zich voor de amendementen omdat anders naamlooze vennootschappen twee of drie malen belasting van han kapitaal zouden moeten betalen Verschillende bezwaren tegen zgn teiendementen worden door den heer van Delden weerlegd Spreker wil de naamlooze vennootschappen die hier te lande aan de patentbelasting onderworpen zgn van de rentebelasting vrgstellen Door de heer de Bragn Kops werd daarop nog voorgesteld het woord patentplichtig in belastingplichtig té veranderen De heer de Brugn zal voor alle amendementen stemmen en toch tegen alle artikelen omdat de wet in zichzelve niet deugt en niet goed kan gemaakt worden Nadat de Minister npg de amendementen bestreden bad werden de amendementen van Houten verworpen mei 45 tegen 38 stemmen dat van Delden werd aangenomen met 54 tegen 29 en het lutikel met 52 tegen 30 stemmen Nu volgde art 3 bepalende waarvan belasting zal betaald moeten worden Door de heer de Brugn werd terstond een amendement tot vereenvoudiging voorgesteld volgens den heer Bastert zgn de bepalingen van dit artikel ndodig daar de aangifte aan de belastingschuldigen veel omslag en moeite zal veroorzaken zooals opk reeds in het adres van de Amsterdamsche effectenhandel is aangetoond Hg wilde liefst alleen bepalen onder inkomen uit effecten verstaat deze wet de geldswaarde van betaalbaar gestelde of verhandelde coupons of dividend bewgzen Ook de heeren Oorver Hoeft en Cremers dringen op verdaideIgking san al is de laatste spreker dan ook niet ingenomen met de formule door den heer Bastert voorgesteld noch met het amendement van den heer de Brugn nadat ook de heer van Houten het artikel bestreden had werd de discussie verdiutgd misschien dat daardoor de Minister in de gelegenheid zal zgn een duidelgker omschrijving te geven wat al of niét aan de belasting onderWorpen is de vrees van velen dat de Nederlanders met eerlgk genoeg zgn om eenige verwachting van de opbrengst der rente belasting te koesteren deelen wig