Goudsche Courant, woensdag 6 april 1881

den moord te St Petersburg was door den minister juist saügehaald maar de toestanden in Bnsland zgn buitengewoon en hetzelfde blad heeft bg andere gelegenheden den politieken moord veroordeeld Als men daarenboven leest wat de katholieke bladen den vermoorden Keizer hebben nagegeveu en hoe dagelijks Duitsche bladen de redevoeringen van Louise Michel afdrukken dan is de taal der sociaal democraten lang niet de heftigste Het beste bewqs dat de heer von Futlkammer geen recht had den spreker en zgne medestanders met Most gelijk te tellen was dat het blaadje van deien laatste Die freikeit in December slechts 300 abonné a in Duitsohland telde De bedreiging dat ook in Leipzig de kleine staat van beleg zou worden afgekondigd boezemde zgne parig geen viees in Wil men ons van vrouw en kind scheiden en ons verbannen dan moet men bet doen doch de gevolgen op de regeering wgzende komen op uw hoofd Oi r de vervolging van Most loopt het oordeel der Engelsche pers zeer uiteen De conservatieve bladen roemen den maatregel der regeering in de opwekking tot moord geen schgn van eene politieke meening tiende Maar de Dttü New is van oordeel dat men den man maar had moeten laten razen en lieren tonder op hem te letten want de nu begonnen vervolging zal het Engelsche volk ontsteofi men en geen enkele regeeriiig op het vasteland eenige voldoening geren De Timet betreurt de handeling der regeering Meusohen die werkelgk vorsten vermoorden slaan daarover geen dolheden uit in couranten eu werkelgk gevaarlgke samenzweringen worden in het geheim gesmeed Vervolgingen van couranten doen dui nimmer goed Engeland ontvangt de politieke vluchtelingen van alle natiën en sommige maken van die gastvrgheid wel eens misbrnik Maar steeds heeft iedere Engelsche regeering geweigerd op verzoek van buitenlandsche regeeringen die vluchtelingen te vervolgen En als men op dien regel al eens inbreuk heeft gemaakt dan was toch de uitsUg niet bemoedigend De aanvang van het rechtsgeding tegen de moorde laars van keiier Alexander II is thans officieelo p 7 deter maand bepaald BDSrNENLAJJDT GOUDA 6 April 1881 Donderdagavond e k heeft eene vergadering plaats van de kiesvereeniging Kerkeliji Bekeer waarin o a candidaten zullen worden gesteld voor de periodieke aftreding van 2 kerkvoogden 5 notabelen en 7 leden der oommissie van oppertoeiicht 2 buitengewone vacaturen Als kerkvoogd treden af de hh mr P P P Kist en O A Oudijk Als notabelen de hh A van Veen I D Bgk T A G van Delh C C Knaap en J M Noothoven van Gqor Als lid der Commissie van oppertóezicht de hh G Prince JL Smits mr J H van Mierop P M Montgn en ï A Kemy De twee andere vacaturen in de Commissie van Oppertóezicht zijn ontmaan doordat de heer H van Zanen overleed én de heer O van der Zwalm tot ouderling werd benoemd De verkiezing heeft plaats op Dinsdag 19 April e k van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren in de St Janskerk alhier Gisterenmorgen ten ongeveer 6 ure is er brand ontstaan in de bleekerg nol M S nnve iu de Boelekade Spoedig waren de brandspuiten No 2 en 6 het eerst de militairen de schutterij enz aanwezig loodat dank ig het krachtig optreden der brandweer de brand zich bepaalde tot het pand waar bg uitbrak Het nevenstaande huis werd slechts een weinig beschadigd De Burgemeester onzer gemeente enkele raadsleden de Majoor Kommandaut der schutterij en andere autoriteiten waren op het terrein des onheils tegenwoordig terwijl vele belangstellende toeschouwers ook thans niet ontbraken Het pand was geassureerd Jongstleden Vrgdag was het voor het onderwgzend personeel eu de leerlingen der Openbare Bewaarschool alhier een prettige dag Het was feest De algemeen geachte Hoofdonderwgzeres Mejnffr G P M Schiereen van Leunen was dien dag reertig jaren onafgebroken aau deze sohool werkzaam eerst alt helpster of kweekeliug eu daarna nu ruim 34 jaar als Hoofdonderwgzeres Toen zg Vrgdagmorgen op den gewonen tijd even OTer half uegen ter school kwam werd ig door t geheele personeel ran de Bewaarschool en ran de Ie Kosteloote sohool waaraan de Bewaarschool rerbonden is in een der lokalen dat smaakrol versierd was opgewacht en bij roonde van het Hoofd der geheele inrichting den Heer Gonda namens allen geluk gewenseht Hij wees er in tgae korte toespraak op dat het in dubbel opzioht een gedenkdag wai daar het nu ook juist 40 jaar geleden was dat de Bewaarschool geopend werd en dat het roor de Hoofd0Dderw jierea eene strecleude gedachte moest süDi dat de sohool onder hare leiding geworden is wat eq nu is dat de bloei daarran loodanig is toegenomen dat het getal leerlingen dat bij den aanrang 36 bedroeg in dien t d nagenoeg vertienroudigd is Hq bood haar ook namens het geheele personeel een stoffelijk blgk ran achting aan beslaande in een fraaien armstoel met eene mahoniehouten stoof Inmiddels was het kwart Toor negeu geworden en werd de schooldeur geopendlf Daar stroomde de schooljeugd binnen in feestgnraad en in bl jde rerwachting op de dingen die komen tonden Verscheidene kleinen kwamen de Juffrouw felicitearen en boden haar als bewjja hunner dankbaarheid en liefde een of ander klein geschenk aan dat haar dubbel aangenaam was ook al was de waarde Tan bet ontvangene niet groot daar het geheel uit eigen beweging Tan de tijde der kinderen of der ouders geschiedde Toen de Juffrouw zich te midden der talryke schaar begaf hieTeQ honderden kinderstemmen de feestliederen aan die door de zorg ran het overige personeel weinige dagen te voren geleerd waren Hen aantal belangstellenden vereerde haar iu den loop van den morgen met een bezoek en velen daaronder ook met een cadeau als o a een pracbtigen bouquet esn fraai werkdoosje enz Tegen half twaalf kwam de geheele Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs met den Arrondis sementsschoolopziener om de Jubilaresse ook namens het Oemeentebestuur te complimenteeren In eeite hartelyke en gevoelvolle toespraak wensohte de Voorzitter haar in tegenwoordigheid van het geheele personeel geluk prees den yrer en de nauwgezetheid die z j in die reeks van jaren betoond had roemde haar tact hare toewijding en haar geduld die hij dikwijls bewonderd had en voor velen al was het ouk in anderen kring benijdenswaardig noemde Als blijk van achting en waardeariug bood ZEd i iaar namens het Oemeentebestuur eene gratificatie en uit naam van de Commissie en den Heer Schoolopziener eene prachtige pendule aan Het verwonderde niemand dat de waardige rroow aiet instaat was hare gewaarwordingen en haren dank in woorden Ie uiten Hare niet te weerhouden tranen en een harlflyke handdruk spraken duidelijk genoeg uit wat er in haar omging s Avonds waren het wrsoneel van de School en eenige genoodigden hai gasten Zeer gezellig was men daar eenige oogenblikken bgeen en daarbg toonde Mej S dat zjj behalve eene goede bewaarschoolonderwijzeres ook eene waardige gastvrouw kan zijn Dat het haar gegeven moge worden onder niet minder gunstige orostandigheden eenmaal ook haar gouden feest te vieren is de eenpsrige wensch van allen die b j het prettige feeSt tegenwoordig geweest zqn Hedenavond ten halfacht ure tal in de Vereeniging Oranje Nederland in het lokaal Heil des Volks als spreker optreden de heer jhr J L de Jonge Lid der 2e kamer roor het district Middelburg te s Gravenhage met het onderwerp Een Christenheid uit de 17e eeuw De prachtige boerenwoning AlteM te Mo ordreoht eigendom van den heer O A van Houweninge Gz en bewoond door den bouwman Verboom werd Zondagochtend een prooi der vlammen Door den stormwind aangewakkerd stond in korten tijd alles in brand Het vee is voor het grootste deel bewaard oen hengst een varken eenige kalveren en ook nog een tweeof drietal koeien küraioen in het vuur om Van den inboedel is zeer weinig gered De oorzaak is niet bekend Voor de vacante betrekking te Hoornaar van Gemeente veldwachter jaarwedde ƒ 300 en bovenkleeding hebben zich persoonlijk en schriftelgk een dozgn sollicitanten aangemeld Het bestuur der afdeeling Levensverzekering van Eigen Hulp heeft in zgn laatste vergadering die ook door den wiskundigen advi ur prof vau Pesch werd bggewoond de grondslag vastgesteld van een op te richten Onderlinge levensverzekering van zeeoffioieren in verband met de onderlinge levensverzekering van Eigen Half Het verband zal hierin bestaan dat de gewone risico door de onderlinge levensrerzekering de buitengewone door het op te richten genootschap zal worden gedragen De buitengewone risico rloeit voort Ie uit zee of oorlogsramp en 2e uit het verblijf in de tropische gewesten In 1872 werd ti te Kottrrdsm diefstal met inbraak gepleegd en werd de verdachte genaamd E niet gevonden en daarom in het Pelitieblad gesignaleerd Eenige weken geleden kwam men tot de ontdekking dat de vermoedelgke dader te Amsterdam zpu zijn ea wel als politie agent Hoewel hg ler herkenning naar Rotterdam is gezonden ontkent h j de persoon in quaestie te zijn Staten Generaal Tweedi IUhzb zitting van 4 April 1881 Ir deze zitting is de ditculsie aangevangen over art 6 der reutewet en de daarop voorgestelde amendementen Toornamelyk die betreffende dr vrijstelling van het bedryfs kapitaal van kooplieden bankjers enz Heden voortzetting By de tweede Kamer zgn ingekomen twee wetsontwerpen Het eente strekt tot verhoogiug van hoofdstuk IX der Btaatsbegrooting voor 1881 Het beeft ten doel die begroeting voor de verbetering van den i Botlerdamschen waterweg te verhoogen met 2 840 boO Dit ontwerp staat op zich zelf Daarbij wordt is de dringende behoefte van het oogenblik voorzien en gezorgd dat de nieuwe waterweg al moge deze voor de groote overzeesche vaart onvoldoende zqn ten minste voor de zoo belangrijke trader deren kust vaart die daarlangs plaats moet vinden bruikbaar blqft Hierdoor wordt dus dadelgk de hand aan het werk geslagen Bg het tweede ontwerp wordt voorgesteld in art 2 der wet van 24 Jan KiJJ63 betreffende de verbetering van den waterweg van Uotterdam naar zee eene wgziging te brengen Die wijziging is overeenkomstig de rapporten en adviezen van de staatscommissie en der deskundigen De kosten worden geraamd op 30 millioen De graandelasr v B te Breda ex leverancier van het rgk heeft zyne poging tot omkooping ran den kap intendant v O werkzaam aan het dep ran oorlog duur moeten bekoopen De rechtbank rerklaarde r B schuldig aan poging tot omkooping van een openbaar ambtenaar en veroordeelde hem te dier zake tot eene celstraf van 6 weken en eene geldboete van 60 met verbeurdverklaring van het bankbillet van 100 ten behoeve van de godshuicen te s Hagé Bg den hoogleeraar Harting is het voor al de vrienden der Transvaal welkome bericht ontvangen dat door tusscheukomst van de Ncderlandsch IndischeHandelsbsnk de belangrgke gift van 4000 uit Kederlaudsch Indiê voor de iioodlgdendtn in de Transvaal ter beschikking van het hoofdoomité is gesteld In de vergadering van den kerkeraad te Dordrecht hebben alle ouderlingen dezer dagen eenstemmig verklaard bg de aanneming van nieuwe lidmaten niet tegenwoordig te willen zgn wanneer de predikanten niet eerst verklaarden het laatste besluit der synode omtrent de aanneming niet geldend te achten In een door hen telven aangevraagde afzonderlgke konferentie hebben de drie onderiingeD die aan de drie moderne predikanten voor de aanneming waren aangewezen ten overvloede datzelfde nog eens aan die drie predikanten verklaard De Minister van Waterstaat Handel en Ng verheid brengt ter algemeene kennis dat met 1 April is in werking getreden de wet van 2S M ei 1880 StaaUblad no 88 tot instelling eener Bgkspostspsarbank De Rgkspostspaarbank is gevestigd te Amsterdam Het beheer is opgedragen aan een directeur die verantwoordeiyk is aau den Minister terwgl een raad van vgf leden met het toezicht is belast De Nederlandsche Bank is belast met de bewaring van alle eigendommen der Spaarbank en vani de door haar in pand genomen waarden Alle postkantoren eu de voor den dienst der Spaarbank aan te wyzen hulpkantoren der pottergen zgn belast met hrt aannemen van gelden ter belegging in de Bgkspoetspaarbank eu met het doen van terugbetalingen Elke inlage moet minstens 26 cent bedragen Ten einde ook het ter z jde leggen van kleinere bedragen gemakkelgk te maken zgn aan de kantoren kosteloos formulieren verkrijgbaar ingericht omdaarop vast te hechten 20 frankeereegels van vgfcent t Zoodxa het formulier geheel gevuld is en dus eene waarde van een gulden vertegenwoordigt kan het als eene gewone inlage worden aangeboden Alle inlagen worden door de postbeambten ingeschreven in een spaarbankboekje dat ko teloo woriH afgegeven De eerste inlage moet door en inlegger persoonlgk volgende inlagen kunnen oCtk door een ander geschieden Terugbetalingen kunnen alleen aan den inlegger zelren of aan zgn gemachtigde plaats hebben Inlagen en terugbetalingen kunnen ook geschieden aan een ander post of hulpkantoor dan dat waar het spaarbankboekje is afgegeren Van de inlagen wordt eene rente uitgekeerd ran 2 64 ten honderd gelgicstnande met 11 cent van elke honderd gulden in eene halre maand Die rente wordt elk jaar iu het spaarbankboekje bijgeschreren De Staat toaarhorgt tonder eenig voorbehoad aan de inlegger de teruggave hunner inlagen en de betaling der vericiuldigde renten Voor rerdere inlichtingen rerroege men zich aan de postkantoren en aau de roor den dienst der spaarbank aangewezen halpkautoren alwaar tegen den prijs rau 6 Cent verkrggbaar zijn enmplaren der boreugeuoemde wet en ran het daarop betrekkjng hebbende Koninklijk besluit De harde winter ran 1880 81 heeft aau de pracbtigsten boom ran het Stadspark te Maastricht den doodsteek gegeven De ceder van den Libanon die dat park versierde het eeoige exemplaar van die boomsoort in de prorinoie heeft bgua al zgne takken rerloreu die dood gevroren waren eu men twgfelt teer aan tgn behoud Behalve dien ceder tqn meer zeldzame boomen zooals o a eeu reusachtige Noordsche den de slachtoffers ran den baren winter geworden Dezer dagen is bij een geneesheer te Zulfen een brutale oplichting gepleegd Aldaar rerroegde zich een rreenid welgekleed heer die hem gaarne wilde spreken orer eene kwaal De rreemdeling werd binnen gelaten en kreeg de gevraagde hulp s Middags echter vervoegde zich dezelfde persoon wederom ten huize van den geneesheer doch daar deze niet te huis was werd hq evenals s morgens op de studeerkamer gelaten om op de heer des huizes te wachten Na eenige oogenblikken heeft bij zich daarna verwijderd zeggende niet langer tqd te hebben Hq sehgnt vau die gelegenheid te hebben gebruik gemaakt om zich toen van ongequiteerde rekeningen die de geneesheer s morgens geschreven had meester te maken Een dier rekeningen voorrieu van de nagemaakte haudteekening van den geneesheer werd bij een ingezetene gepresenteerd en voldasn Deze Mhler verstoord over de vreemde handelwqze begaf tich s avonds naar den geneesheer om opheldering te vragen tengijvolge waarvan de uak tan het lieht kwam Door het beleid en den spoed waarmede de politic is te werk gegaan mocht het gelukken de dader reeds den volgenden dag te Deventer in hechteDi te nemen Door Lord Beaooosfield werden in 1376 vanden Torigen Khedive die steeds in geldnood verkeerde op eigen verantwoording doch voor rekening van het En S elsche goureruemeut ongereer 6000 aandeelen in et Suetkanaal gekocht roor deo prijs ran £ 4 076 000 welke handeling hem door sommige leden ran hei Engelsche parlement zeer kwalijk genomen werdj Doch het Engelsche Gourerneur verkreeg daardoor niet alleen een orerwegenden invloed in het bestuur van het voor Engeland too belangrgke Suez kauaa ma ir het blgkt terens eene zeer roordeelige geldbelegging te tgn geweest De vorige week verklaarde de minister Gladstone op eene tot hem gerichte vraag dat deze aandeelen thans ene waarde bodden van JC 8 826 000 doch dat de dividendbewqzen voor negentien jaren door den vorige Khedive er afgenomen waren en verkocht Daarentegen betaalde het Egyptische gouvernement vqf percent over de koopsom dus jaariqks circa £ 300 000 hetgeen in het jaar 1894 dus over dertien jaar ophoudt zoadat de tbant in teer gunstigen staat verkeerende Egyptische schatkist over dertien jaar van dien lastpost wordt ontslagen Omtrent het voorgevallene in het tuchthuis te Leeuwarden wordt meer uitvoerig het volgende gemeld Een tot twintig jaar veroordeelde bemeht wegeni zijn woesteu aard moest ter zake van eenig vergrqp voor den commandant een verhoor ondergaan en werd tot dat einde in bgign van den tdjunotoommondant door den bewaarder Nauta binoen ebracht Nauwelgks wss de commandant begonnen hem toe te sprdcen of de woesieliog viel onverhoeds op den dicht bq hem staanden bewaarder aan en bracht deren met een schaar die hg onbemerkt verborgen had weten te houden van achteren een diepe wonde toe welke oogenblikkelgk een emst bloedveriies ten gevolge had De adjunct commandant ter hulp schietende werd in de zgde gewond Den commandant gelulde het daarop den onverlaat in zijn verdere pogingen om aan lijn moord of wraakzucht te voldoen tegen te houden Zwaar geboeid werd de booswicht in een strafcel opgesloten iu afwachting dat hg zich nader voor den rechter je verantwoorden zal hebben daar de officier van justitie van het gebeurde kennis is gegeven De bewaarder is zwaar doch gelukkig niet levensgevaarlgk gewond daar geen edele deelen zijn gekwetst hy bevindt zich thans naar omstandigheden in oevredigenden toestand De wonde van den adjunotooraraandant is rnn minder belang en geeft alle uittioht op een spoedige genezing Beeds vroeger werd tol binssching van brand door petroleum ontstaan melk aanbevolen en dat middel heeft reeds een eu andermaal blijkens berichten uitmuntend gewerkt Toch is het goed meer dan één afdoend middel te kennen heeft men het een niet bij de band dan wellicht toch het andere Als zoodanig is aan te bevelen op het brandende voorwerp ééa of meer handen vol krgtwit te werpen een stof die iu alle keukens als schnurgoed steeds voorhanden is De hoeveelheid hangt af vau de uitgebrtidheid der vlam Het is beproefd op lappen die met petroleum gedrenkt waren eu toen in brand gestoken werden alsook op een oud lek geworden lÉooktoestel dat in vlam gezet werd Op de lappen ongeveer een halven meter in t vierkant en als een stofdoek opgefrommeld was een goede handvol voldoende om oogenblikkelijk den brand te blusschen Het kooktoeslel eischte tweee handen rol Ook tand is daartoe dienstig Brandende lappen van gelijke grootte en hetzelfde kooktoeslel werdenmet zand even spoedig gebluseht Het zand behueftniet nat te zgn Egn zand is beter dan glof zand Afsluiting van de Ineht is toch het voom raste N vFd D Op de westkust van bet eiland Sacbalin ligt op 47o 3 u br eene kleine bocht Maucka Cove genaamd Hare grootste uitgestrektheid ran hrt oosten naar het westen bedraagt niet mier dan 2 kabellengteu eu de breedte ongeveer 1 kabellengte maar zq biedt de veiligste ankerplaats aan van de geheele streek Hier vestigde zich kon geleden eene maatschappij welke van de Kuaaische Biegeenng voor tien jaren het recht heeft gekregen om zeegras te winnen tripaug en visch te vangeu enz De kleine kolonie beslaat uil drie Europeanen met 7 Russische soldaten en omstreeks 700 Aiuos Koreaneu en Chineezen als arbeiders Bovendien liggen ten zuiden van de Maucka boeht langs de kust een dotgn nedertettingcn van Ainoa en Koreanen die ereneens roor de Europecsohe kooplieden arbeiden en met de oostkust wordt gemeenschap onderbonden door hondensleden welke de Aiuos teer goed weten Ie hanteeren De vitchvangst lerert reel op voornsmelgk baring kabeljonw zalm forellen eu bot maar ook het land geeft atnzieolgke opbrengsten vooruamelgk aan beren bazen berkhoendereu en in den winter aan hermelgndieren en kostbare vospelterijen Een onderoffieier van het Nederlandsche leger de sergeant J W Sobutler die in Januari jl wegeua lichamelgke ongeschiktheid nil deo militairen dienst werd ontslagen heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend met ecrbieAg veitoek dat men hem zqn pensioen niet zal weigeren omdat hij meent daarop recht te hebben Volgens zqn mededeelingen was hq tot den 19den October 1880 gezond en wel doch eerst ziek geworden ua een buitengewoon vermoeienden manoh over een afataad van l uur van Arnhem naar de Kemperheide die iu versnelden en looppas in minder dan een nnr werd tfgelegd Dit wordt ook door eenige andere sergeants bevestigd doch de hoogere autoriteiten hebben daarin geene aanleidiug gevonden om die ziekte te beschouwen als in en door den dienst ontstaan zoodat S zonder pensioen werd ontslagen De versehillende verklaringen worden nu door hem bq bet adres gevoegd waarmede hq hoopt de Tweede Kamer van tgn goed recht te orertaigen De ondernemende en nog met jeugdig vuur bezielde Ferdinand de Leaaepe verhoovaardigt zich met recht op de krachtige hulp en medewerking die hq van de vrouwen onderrindt waaronder een 20 000tal gevonden wordt welke deel inde nieuwe reuieuondernemiug voor t graven van t Panamakanaal nemen Tqdens de Lesseps persoonlijk de op de voorlaatste Parqsche wereldtentoonstelling geplaatste miniatuurkopie van het Suez kanaal met al de daar gebetigde werktuigen uitlegde en hq nog geld behoevende tot voorteetting van tqn plan met kracht van overtuiging traclttte te bewqzen dat bet P kanoal trots aide gentiaakte betwaren stellig met uitstekend gevolg kon tot stand gebracht worden tag men ook dagelqks vele in die grootsche onderneming belaigstellende dames ouder zgn gehoor Aan eene Nederlandsche onder deze betuigde de hr de Lesseps met groote ingenomenheid zgn erkentelijkheid voor de krachtige geldelgke ondersteuning welke hem bg die moeielgke en kostbare onderneming ook door eenige barer landgeuooten was verstrekt Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooetleren VEILING 4 APRIL Wiukelhuis Turfmarkt H 161 ƒ 3220 k A E Monasoh Huis Nieuwe Haven N 26 ƒ 3000 k C Be kenkamp 2 perceelen Bouwgrond BoomgaarHstraat ƒ 155 k A van Wgk De Efifictenteurs XXX Amsterdam 4 April 1881 Zoowel roor Enropeesche als Amerikaausche waarden was de afgeloopen week gunstig De beurt te NewYork toont meer standrastigheid Vooral in Hoagoarsche en Oostenrijksche fondsen was de stemming teer geanimeerd BiNNENLANDBCHE WAAUDEN Stoatt ondten Zonder rarintie maar zeer willig Do koersen waren in den laatsteu tijd nog al gerezen de noteering van deze fondsen strekt ten bewijze dat zg onder de meest soliede worden gerekend Premieleeningen waren minder gfwild De Bott leening ging na de loting van 1 April achteruit doch ook de Amst loten van 1000 verloren Psleisl rerioreu 2 j SpovTKegleeninge Verscheidene soorten werden met animo rerhandeld Aaiid Ind Sp stegen 47 gest obl Cfttraal 1 aand do 2 aand Rijnsp l Vo Induttrteele aarden Er was weinig omzet in deze soorten Afr Hr gingen weer aardig vooruit zij klommen tot 166 doch sloten les Aand Handelmij Kanaalmg 2 s Stoomr Nederi 1 do Zeeland hoogcr Lager sloten Ind Haudelsbauk en Stoomv Java IVa 5 7 obl Zeeland 1 Rott H noteerden 91 j E0EOPIE8CHE WAABDKK Siaatt ondeen Tengevolge der geauimeerde stemming waren Meimetal lieken l zilveren do beter Van de H garen sloten leeuing 67 eu 5 goudl 1 6 do g hooger Russen wareu ongeveer 1 q williger alleen Oosterleeningen handhaafden hare vorige koersen 3 Portugeezen bleven mede onveranderd dt 1 Spanje builenl monteerden s Vl blijft de handel tonder beteckmis De 4 Franache rente monteerde ruim 2 g Turken waren mede hooger De 4 pK steeg ruim Premieleeningen De meeste soorten gingen hooger weg Van de Oostenr 64 V de andere j Hongaren Va Sttthlw V Theissloten ruim 1 o t Spoormegieeningen Met geringen handel Aand Theisa 8p Zuid Ital en Elis Gisela 1 g hooger Russische flauw behalve Rias Wiasm en Morsch Sysr die s verbeterden Aand Warschou Weenen deden 86 eu 86 4 Eenr groote pr sverbetering valt nog te vermelden voor Bnipepsoae Spoorweg aandeelen die van 50 tot 66 ifaia en op 60 sloten AMEiim yfsCHX WAABDEN SUuUtfondien De 8 Florida 4 Wgen 1 g achteruit Zoowel oude als nieuwe JÜkfcaueu verbeterden resp j en V Colnmbianen i overigens geene verandering Spgormegleeningen Er was in sommige soorten weer belkngrgke rqting Ceutr Pacific sh stegen 41 1 Mich Üentr do 4 St Louis en St Franoisoo 3 Chi sp Ohio Miss Kans Sh en Inc bnds N ¥0rk ¥ Lake Erie Oreg Calif en Pensylv 2V i 3 III Centr 2 Clevel Cinn 1V Uitiondering valt te vermelden voor Chio N W Clevel M Vernon do Columb Ext en Florida die 1 ü l s daalden Induilrieele vaarden Colorado s hielden aauvankelqk de geanimeerde stemming doch gingen spoedig achteruit en sloten lager dan de vorige week 2g verioren s Maxwell s daarentegen thans williger de aand 1 de Inc bnds s hooger Panama oand ondergingen nog al variatie doch sloten 83 ü 84 gulden per 126 fr gefourn Prolongatie rente 4 pCt ruim te biekomen T P S De gunstige stemming hii ld aan Er was tamelqk veel handel Onze staattfondsen flink 65 s 781 4 103 103 Van binnenl Sp stegen aand HoU Spw 2pOt 137 do Ceutr l 46 uitg seh do VsCSSVt aand Ind Sp ongev 1 pCt 161 Aand Afr Hv noteerden weer hooger 167V4 Handelmq tqd u hooger IW overigens geen variatie Bqna alle Europ staatsfondsen hooger gemiddeld Vs 4 Hong obl leening papier die nu nog niet te Amst genoteerd wordt sloot 74 8 dito goudl 6 pCt 77 V4 do 6 pCt 98Vi Oostenr Meimetall 64 4 do zilver 65V4 a 66 In Sporen weinig variatie Ook in 4 staatsfondsen wareu de variatiën onbeduidend Van Sporen noteerden Illinois l n Brie en Canada 4 Vs Iio bnds Missouri a hooger Cairo St Louis en Elizabeth 41 Oreg Calif K Obl Colorado en Maxw V4 lager Panama s 84Vi urgerlijke Stand 0 iÖRËN s 3 Apiil Nicohas ChnitiaiD ouders M Boot en J H Wiezer 3 Cornells Johaans Cornells naders A an Reedt Dortlanjl en C M an Veen Margareth I