Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1881

VrUdas S IprII W 2593 1881 GOÜDSCHE COURANT Nienws m Advertentieblad voor Gooda en Omstreken Coritlu onder C Virhoef êa M W iid Vuaran 4 leiiD GMrtrniJi ouden T Bioaeoduk en G Woerlee Abrahem oaden H de Run eo J Vermeulen OVERLEDEN pril D Reperon 2 m 3 S M J Bentiinger Sm M de Vos 8 J G G J de Moog 10 m ADVERTENTIEN Bevallen van een Meisje C M VAN REEDT DORTLAND VAN Veen Gouda 3 April 1881 Eenige henniigemng Onze jongste lieveling SOPHIA werd ons heden door den dood ontrukt C A B BAMTZINGER I S A H M BANTZINGER Bbeokel Qouda 3 April 1881 Heden overleed ons Dochtertje GESINA GEERTRÜIDA JOHANNA slechts 11 maanden oud i G DE MOOIJ 1 C DE MOOIJ 1 1 ScHCiLEtraintG 6mda 4 April 1881 V Dr H USSEL de SCHEPPER en Echtgenoote betaigen hunnen dank voor de blgken van deelneming bjj het overladen van hun jongste Eind ontvangen De ondergeteekende betuigt bg deze haren hartelgken dank voor de vele en treffende bewgzen van belangstelling die zg den Isten April jl mocht ondervinden 6 P M SCfllEVEEN vAN Leunen Gouda 5 April 1881 In een Bnrgergezin kannen dadelgk 2 è 3 Kostgangers geploMtst worden Reflecteerenden gelieven zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Ia een stil net gezin zonder kinderen te Gouda wordt met primo MEI a 8 verlangd eene FATSOENLIJKE DIË STBODL ab MEID alleen Adres Crabethstraat Q 225 aldaar Gevraag d in Friesland EEN ONGEHUWDE GOÜDSCHE Fottenl akkersdraaier van goed gedrag Inclineerenden vervoegen zich per franco brief onder lett O hg den Boekhandelaar SIMON BRANDENBURGH te Worhim Terstond gevraagd TWEE SCHILDEESKNECHTS tegen hoog Loon bij M H MICHAEL Mr Schilder Kleiweg uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar hy G OVEREIJNDEB Ju Markt 148 Gouda SCHOOL MET DEN BIJBEL OPENBARE VOORDRACHT over het Chr Onderwgs door den Weleerw Heer J J A PLOOS van AMSTEL van Reitium op Woensd tg 6 AprU des avonds ten 7 uur in het Lokaal a d Peperstraat SB Geen gelegenheid voor debat OPENBAIIE VERKOOPI G Op MAANDAG U APRIL 1881 voorm ten negen ure aande Pakhuizen Nieuwe Haven N no 260 te GOODA ten overstaan van Notaris Mr EIST alllaar van zeer groo partijen j WERKHOUT brandhout AFBBAAJ j KISTEN KASTEN en 1 Openbare Verkoopingf op VRUDAG 8 APRIL 1881 des morgenite 10 uren aan de Houtmansgracbt te Goi4la van eene groote party j A F BR A A If bestaande in DEUREN RAMEN OSCIJNEN BINTEN VLOER ZOLDER en DAEDEELEN LATTEN TI GEL8 è nz Nadere inlichtingen zyn tè bekomen ten Kantore van den Notaris WJ JJ FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda y m z GEVRAAGD 2 a 3 bekwame TIMMERLIEDEN Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Gouda Openbare Verhuring TAK WEI en HOOILAITD GELEGEN IN DB GEMEENTEN Reeuwijk Lange Ruige Weide en Bodegraven DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND SCHIELAND en RLINLAND zullen op Woensdag den 20 April 1881 des voormiddags ten elf ure in het Logement van den Heer H Tibboel te Bodegraven voor den tijd van viJï jaren in zeven perceelen verhuren de WJERIKKERDIJKGRONDEN en daarnevens gelegen LANDEN De voorwaarden zgn verkrggbaar ter Secretarie van Delfland te Del t tegen betaling van 10 Cents terwgl inlichtingen zjjn te bekomen hg den Opzichter A ZAAL te Bodegraven die aanwgzing zal doen op den 16 n April 1881 s morgens 9 ure beginnende aan den Zuidzgdermolen Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINEMAN te Gouda STOOMWASSCHEHIJ Verwerij en Drukkerij e WW BB BW WW BW 081 b I KARNEMELKSLOOT GOUDA Verwen in de uienwste modekleuren vai LINTENi DAMES CHUALTJES enz Uitstoomen van Broderies Fichus en Avond doeken Kanten Ghualtjes en Hai dschoenei welkjd door de Chemische behandeUng een gS heelmieuw aanzien krggen IHH J 8sen Broeken Veste Tafelkleedei worden i k nze werkplaats uiteist netjes be hanSeld Salvalor IraiyeNa fc au ChMr i io Aai Extra i zoude fiji e Wt 4 tm kt ITAjEL mEïïipf Maaghitter BómiekaMf Êekroonflop 9 vertcMllende tentoo niUUingen SpecijiUteitèn van de flraid WAÜTER DE BUSSCHEU MecheUn Fabriek voor Nederlan4 en Ezpoitatie t Rotendaal Nd Ét B S C H O O N H E ï T Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DEE MEE Spierini straat F 47 Gouda Vrikryitbssr te Oouda W N HAAIJMAAKERS Bsuketbalc ker Ooaibareii id C ÖËLUIC Winkelier Blaao itraat Mpim G DE BLANKEN Slyler m Wyu en Likeur ANTWERPEN De prijê der fijne gerookte WeitfaaUclu Bankethammetjet van 4 tot 7 KHotof h ponden e soort blijft bepaald op 72 hotl cents per Kilo of h ponden tot Pinksterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vraebtvrg r op rembours enkel iets inkom rechten tebetalen bg ontvangst vijze om ze opperbest ie bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 A ponden voor monster vrachtvrij Aanvragen franco brieven of p kaarten J STRÜIJF Antwerpen Bslgil SLUW en MAAGPILLEX SCHREÜDBR 8 PILLEN zgn MAAQVERSTëREEND zacht I LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTBERING 32 Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bg L SCHENK I HaattrecitK OoHeT iagZeve liiiiieH A Prins yiota k H Zyderlaoii len de Oekende depól I Men wachte zich voor namaaksels 11 Elk dooeje is g ewikkeld in een billet met de naamteekeninj van den Tervaardiger 3 J Schreader Apotheker Snelpersdruk van A BRINKMAN te Qouda BUIT ENLAim Buitenlandsch Ovehletit De heer Gladitone hield d er dagen liJBe mil Éoenenfpeeft en bewoog lii h daarmede op lyn Jpeoiaar lerliin waar look zijn felste tegenitanders ïgn hooje fcekwaBml id en jnisten blik erkennen Op deze begrootiu t fan inkomsten Tan bijna 86 milïioen p fd tekent ra een oferschot te houden ran1 285 000 De inkottstcn belasting thans te pence in ledw pond tA i $t 5 piinpe rermindetd rorden ie bülijtheiÜ jfebiedfijhierW te foegen dat dWe rer inderio rAidMals jllarsckijnlqk as iroorsptid door tot orig in ni erie J j VolgeM een él ft M Weeaea tgn de mogendlijden b t eensf en irde4l oTer hit voontel aan Qriekenlapd A gfling f grenkquaéstie en zou df arran l e ln ini lef egee B te Athene mededeeling liiu geda nj l au ifelken Sklrd dit fdorstel is weet nen tot op hel ooge lllikMog niet f De Duitsohe HJjkyiagMs uit r ngen najir de F lasehracantie moeildil mUer bg i te houdenjjtoen rgisleren orer 1 wcttontwe p betreffenaS de kastfaart ion worden gestffrnd blttl dat ertlechu lis ledeu waren zoadat de zitting moest it irdeii lerdaagd De Rijksdag heeft het roorstet an den faeer Wiudthorst tol het nemen ran maatregelen tegen rorsttnnoo d met bqna algemeene siemmen aangenoaeu De ooialistisehe afgeraanligden hadden rooraf rerklaard an de stemming geen deel te tullen nemen Het bedoelde roorstel luidt als rolgt De rykikauselier zal uitgenoodigd worden om met de regeeringeu ran andere Staten eene orertenkomst aan te gaan krachtens welke Ike daaraan toetredende Staat zich rerbiodt om zooijrel xijne eigene oaderdaneo t straffen als dé op tgn grondgebied wonende rreemdelingen die zich aan moord of poging tot moord op het hoofd ran een der contraeteereude Stateu schuldig maken of in orerleg treden om die misdaad te begaan ook dan wa ueer deze uiet tot een begin ran nitroering is gekomen of openlijk tol die misdaad aanzetten Elke contracteerende Slaat zal lieh borendien rerbinden om den op z jn gtobdgebied rertoerenden rrcemdeliuii die genoemde miadaad begaan heeft uit te lereren aan den Staat waartoe hq behoort indien de regeering ran dien Slaat dit verzoekt Naar wordt rerzekerd is dit besluit een gerolg van MD wenk rao den heer von Biamarok Men heeft van rele zgden de vraag gedaan waaraan deze plotaeling geuite wensch moet worden toegeschreren Zg wordl door de If eier ZeiUmg op de rolgende wgze beantwoord Vermoedelgk zal de rijktkanselier bij de behandeling dezer aangelegenheid de mede onderhandelaren erenlueel willen wijlen op het feit dat de Ryksdag hun reeds was voorgegaan Leiden de onderhandeliugan niet tot bel gewenschte doel onderrindt de rijkskanselier daarbq zooveel tegenwerking dat zgn pogingen mislukken dan zal ook den Kijksdag al de rerantwoordelgkheid daarroor ten deel rallen Te oordeelen naar de beraadslaging lol dusver in de Ilaliasntohe Kamer der Afgeraardigden geroerd orar het welaoniwerp op de kieskerrorming zon men weldra de inroeripg ran het algemeen stemrecht tonder eenige beperking in Italië mogen rerwaoblen Maar er zijn altijd een groot aantal afgevaardigden die bet woord niet roeren en deze tgn reelal ran een legenorergeateld geroelen Waaraohqulgk tal men dus tot hoofdgrondslag ran het kieareoht de geschiktheid dat wil zeggen de mate ran onderricht nemen De groote moeilijkheid bestaat in de toepassing Voor de meer ontwikkelde klassen der beTolking is geen bezwaar aanwezig want de inrichtingen van booger onderwgs hebben altgd diploma s of certificaten afgegeven Maar bet lager onderwgs was in Italië nog nimmer op dien roet ingericht Kog heden ten dage bestaat de rierde klasse ran het lager onderwgs welke men lot minimum wil aannemen in het geheel niet in een groot aantal gemeenten bgna de heltt der berolking ran het koninkrijk uitmakende Zoo de wet alleen roor het volgend geslacht ipoest gelden zou het gemakkel k Tallen om het lager onderwijs op zoodanige wgze in te richten dat het de gtondslag ran het kiesrecht rormde De scbooliuriehdngen zpuden aan de leerlingen die zekere male vto onderricht hebben verkregen certificaten uitreiken krachten welke tij op 21 jaar kiezers zonden n Hierin zoji ook een middel liggen om het onderwij aan te moedigen omdat de ouders aan hunne kinderen dit Imrgerrecht zouden willen rerztkeren Maar het zou moeilgk ijn het tegeuwoordig geslacht ran het genot iteS wet nit l iluit in De naesne is moeilijk hoewel niet onoplosbaarir Wal de rerdeeliag ran bet land lu gi oole kies slricten betreft het is nog niet bekend o het n i iiat rie das ran eene kabinetaquaeslie zal BINNElirLAND GOl DA 1 Apnl 1881j Den eenien dag dal de postspaarbank in wierking waa 1 April werd raedi ƒ 8911 09 ingebracht door 763 inleggers aan 117 kantoren VEBGADËBINa vam SkK 0£H£EKT£SAAD Vrgdag den 8 April 1881 dea naiaiddags ten 1 ure ten einde Ie behudeicn Met roorstel lot rerkoop ran boawlerrein aan de Crabethstraat aan H J Kederhorsl Het adres ran bet bestnur ras het waterschap Slnipwgk betreffende de nstitutie van het door het walarsohap rertehaldigde wegens de opbooging ran den rgweg langs de Karnemelksloot Hel adrea van den Hw F D A O E ran Halteren van Vrijenes en 81ii ijk daarbij roor zijn etAtgenoote afsehrijring venoekende roor de plaattelgks Dinote btlaatuiB M ia iakomaten diensl 1880 Beclamea fsm J ran VoIIenkoven en de Wed H Wennekea geb Dobbe tegen kunnen aanslag in de plaataelgke directe belasting op de inkomsten diensl 1881 ingediend bg Heeren Gedeputeerde Suten ran ZuidHolland De ingekomen adressen in zake de riering ran de kermis en de plaatsing der kramen Naar wy vernenM heeft de heer i D Kgk dielol de aftredende noubelen behoort aan het Bestuurder Kiearereeniging Kerkeigk Beheer zijn rerlangen te kennen gegeren niet lAeer alt zoodanig in aanmerking te komen Aan het VERSLAG ran de Kamer ran Koophandel en brieken alkier orer den toestand ran Handel Ngrerheid en Schecpraartin 1880oulleenen wg bel rolgende De algemeene toestand ia in 1880 reel rerbeterd gelyk bigken kan uil de hieronder rolgende opgaren waarover wü aan de inzenders onzen dank betuigen Wg betreuren hel dal ook thans dit orertichl zeer onrolledig is daar vele induslrteclen aan ons rertoek om inlichtingen uiel hebben roldaan De aanroer op de markten bedroeg m 1879 en 1880 AANGEVOERD 187 1880 Paarden S 31 Koeien 1817 2045 Kalraren 7042 6336 Schapen 3513 3676 Lammeren 2027 2646 Varkens 3943 3768 Biggen 12769 11364 Bokken en Geiten 423 415 Ponden Kaaa 729539 666314 Boter 83529 71824 De prijzen ran kaas en boter waren door den geringen aanmaak zoowel hier als in Amerika buitengewoon boog Zg regelen tioh grootendcels naar den inroer uit Amerika Nieuwe fabrieken tijn niet opgericht Stoomwerktuigen werden geplaatst in de bleekerijen ran H van £ yk en F P Boumans in de katoenkaarderg van G ran Gent in de leerlooierij ran C Knaap en Zoon en in de scbnierhoiitfabriek ran P J Klapper De Pifpen abrieke zagen de rraag uil het buitenland aanmerkelijk toenemen het bigkt dat rele rerbruikers aan bet Ooudsche fabrikaat de roorkeur blijren geren De concurrentie met Duitscbland was ook in lange pg pen zeer moeilijk dit wordt toegeschreren aan de booge arbeidslooneo Ook roor het binnenland wat reel meer rraag uaar dit artikel De pollenèaiiergt werkten niet gunstig De productie orertrof rerro de rraag zoodat de prijzen teer ge aald zgn De Otuigarenfabrieke toonden slechts weinig roor iigang Er werd rrg geregeld doorgewerkt De werkuren en het loon waren als altijd zeer rerscfaillend doch toonden orer hel geheel geen achteruitgang De maekinale garentpi tery fabriceerde aanmerl eIgk minder dan lu vorige jaren Zg werkte gè durende de zomermaanden 72 gedurende de wintermaanden 60 uren per week 80 mannen en 100 rrouweu waren in de fabriek werkzaam tegen een loon dat voor de mannen tuaichen f 20 en 3 roor de vroawcn tnsachen ƒ 6 en 3 50 per week afwiaselde De ttoombeukmolea had meer werk daa in rorige jaren hetgeen vooral is toe te schrijren aan bet meerder rerbraik ran fiuaaitche faennip die in den benk molen wordt verwerkt De goudseke tiroop abriei rerwerkte meer aardappelen Ten gevolge van lage prgzen in Duitscbland konden vmcht eenige ladingen van daar betrokken worden Indische melaaae werd niet ingevoerd Het debiel is iels roomitgaande De bierbrouwerijen werkten ten gerolge ran it beten weersgesteldheid gunstig De Utrloour m sagen ook in bM i etoopen jaar geene rarbeteriag in de leder indnatrie komen De prgsen der ruwe huiden en die ran hel fabrikaat stonden in zeer ongunstige rerkoading tol elkander De invoer met gioote hoeveelheden van gemaakt schoeisel oefende op de vraag naar leder in ou land een geroeligen indruk nil De iimirottiitffiimssciery had geregeld abel doch de werkzaamheden werden gedrukt door de teer hooge prgzen van de ruwe bindrotting De teipziederif rerkeerde in denielfden toeatand als het rorig jaar De sloomolieslafery bad in bet rooijaar metr vraag naar Iguolie en koeken dan in bet nig aar De reden hierran ia rooral wal de olie betreft ia de meesto gerallen onbekend De ftiriet vm gatmet4rs had red werk De sehuurpapierfabriek moest wegens gebrek a kapitaal worden opgeberen hoewel het fabrikaCt meer en meer ingang rond en o a reeds op Rgkskenr aan bel Rjjk gelererd kon worden De sttaruu kaarta fabriek rerwerkte ongeveer B milliocn kilogrammen grondstoffen nimmer werd loo n boog cgfer nog bereikt Groote verbeteringen op technisch ea chemisch gebied bevorderden in hooge mate den bloei der onderneming Hel reaultaat zal den aandeelhouders niet ongunstig zijn De gasfiAriek distilleerde 26243 HL Eiigelsohe steenkolen ongeveer 3000 HL meer dan in 1879 De cokes ronden geregeld afzet De fabriek werkte met 23 man Het aantal publieke luntaarus 291 onderging geene rerandering De aine t va stoom en andere werktuigen had in hel begin des jaars zeer veel werk doch de drie laatste maanden kenmerkten zich gelgk op alle fabrieken door slapte Om de werklieden voortdurend aan den gang te houden moest bet aantal b 8tel liugen belangrijk toenemen De toestand der Stgareg abrieien was in het afgeloopen jaar iels gunstiger De Uoutkandel was in het afgeloopen jaar niet ongunstig De voornittiohleii deden geen groote vraag en zeer lage prijzen verwachten doch deze werden niet rerruld daar de mindere heutkap in Noorwegen Zweden en Finland len gevolge ran den voor hel vervoer van hout ongunttigen winter en den onwil der boscheigenareu om tegen de toen bestaande lage prgzen te verkuopeii ae prgzen deed rgren