Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1881

OienteogeTolge rerkreegf onze iulaudtohe pkt die teer rnim roorrieu waa een vaate atemsHg De Treea om veel hoogere pryten Ie moeten beateden wakkerde dermate de kooplust aan dat genoegzaam allea kon verkocht worden De invoer echter heeft io 1880 veel minder bedragen dan in 1879 eoodat al dalen de pryzen in de genoemde landen iets aan pryaverlagiug alhier vooreerat niet kan gedacht worden De ScheepmaktrytH geven stof tot tevredenheid De door atoem gedreven boeidruiierij en binderij ondervond in 1880 eeu gunstiger aftrek vooral ook wegens het toenemend gebruik van werken in de Nederlandsche taal buiten het vaderland Vergeiykend overzicht van de scheepvaart in 1879 en 1880 1879 Aangek of dooigev Sloombooten 8687 10036 Zeilschepen 36763 33363 Tonnenmaat 2 312 930 2 707 976 t Overzicht der telegrafische correspondentie De invoering van het woordtarief a ƒ 0 01 meteen vaste groudtax van ƒ 0 15 voor bet ouderling verkeer binnen Nederland schijnt van gnnatigen invloed op het gebruik van den telegraaf te zyn te oordeelen althans naar de vermeerdering der berichten In 1880 werden behand 26321 verz en ont telegr In 1879 24586 Aljooeene vermeerder V 1735 berichten De veranderde bepalingen omtrent het vooruitbetalen van antwoord waarvan het bewys slechts voor zes weken geldig en niet tegen specie inwisselbaar ia zyn by het seinend publiek nog niet algemeen bekend zooala blijkt uit het dikwerf voorkomen van vervallen aptwoordsbew zen of uit de vraag tot inwisseling tegen gereed geld Het gebruik van telegramzegels neemt alhier sterk af Slechts één der hier gevestigde haudelshuiten maakt er gebruik van Overzicht van den omgang aau het Postkantoor 1879 1880 Gefrankeerde brieven 493608 657688 Ongefr 2 10 3081 Aangeteekende 6460 5306 met aang waarde 526 856 ten bedrage van 308 283 24 ƒ 409 378 66 Dienstbrieven 43936 46850 Enkele briefkaarten 120600 143400 Dubbele 910 976 Gedrakte atukken 110390 127237 Gealorte postwiasels 9410 10816 tot een bedrag van ƒ 166 267 64 ƒ 186 767 86 Uitbetaalde postwiasels 9118 10808 tot een bedrag van ƒ 183 690 48 190 144 02 Monsters 5298 5080 Kwilantiea 1645 2138 Onbet gebl kwitantien 270 372 Betaald bedrag ƒ 6990 70 1890 62 ƒ 9412 37 Onbet 2490 82 Aan het VEBSLAG van den toestand van het Lager ünderwgs gedurende het jaar 1880 door de Commissie van Toelicht op het Lager Onderwijs te Gouda opgemaakt ingevolge Art 74 der Wet van 17 Augustus 1878 StaaUblad No 127 antieenen w het volgende Het gewone jaarveralag den Baad dezer gemeente Qor onze Commissie aan te bieden kan dit jaar zeer kort z n Er is weinig nieuws over het Onderwijs personeel of gebouwen mede te deelen wyl de toestand geene of slechts luttele veranderingen onderging Het was een jaar van afwachting met het oog op de eerlang in Ie voeren nieuwe wet Uwe Commissie waa bg voortduring tevreden over het onderwijzend personeel de hoofden der scholen de onderwijzer en onderwijzeressen werkten met ijver en lust en zyn ten volle berekend voor hun taak Het onderwys op de Openbare Scholen was goed dat op de bijzondere voor zooverre wij zulks beoordeelen kunnen evenzeer te prezen Het btzwaar op sommige openbare en op de bgzondere scholen dat er namelijk te weinig onder wyiend personeel voor het groot aantal leerlingen is begint te verdwijnen en wg verlrouweu dat de invoering der nieuwe wet dat ongerief waarschijnlijk geheel zal opheffen Door het in werking treden der Wet van 1878 zal naar uij hopen thans in 1881 uitvoering worden gegeven aan uw bfsluit om ook aau de 2e Kostelooie School ïOorbcreideuU onderwijs te verbinden Bg de indiening der herziening van de regiemeuten door het Dagelgkach Bestuur miste de Commissie tot haar leedwezen eenig bigk of het voornemen bestaat om de zoo nuttige voorbereidende klassen ook uit te breiden tot meerdere scholen als daar zijn de Tusschenschool en de Burgerscholen Wg vertrouwen dat binnen een niet te lang verwijderd tgdsverloop deze regeling het onderwerp uwer gezette overweging zal mogen uitmaken lu verband daarmede herinneren w aan het adres van Mevrouw de Wed Weurman omtrent dit ontwerp De beslissing dienaangaande is door den Baad aangehouden tot de invoering der nieuwe wet De schoolbibliotheek aan de Ie Kosteloozs School verkeert in een gunstigen toestand Het aantal boeken neemt geregeld tue in het onderhoud werd voldoende voorzien Ongeveer honderd leerlingen die der beide hoogste afdeelingen maken er geregeld met graagte gebruik van en de invloed er van op het gedrag en de ontwikkeling der leerlingen is zeer merkbaar Hoewel art 44 der Wel het oprichten van Sehoolbibliotheken niet verplichtend stelt zoo vertrouwen wg toch daar het nut boven twgfel verheven is dat u e vergadering met vrggevigheid de weinige gelden die benoodigd zgn om aan alle scholen bibliotheken op te richten beschikbaar zal stellen Hetjaarlgksch onderzoek naar de vorderingen der leerlingen heeft volgens de bestaande bepalingen op alle scholen plaats gehad Onze goede meeuing omtrent bet onderwijs werd door dit onderzoek op nieuw bevestigd De prgsuitdeelingen werden op de gewone wgze gehouden Volkomen vereenigen wg ons met uw besluit om de prgsuitdeelingen te handhaven en deze ook uit te breiden tot hen die uitmunten door getrouw schoolbezoek Deze bepaling ia overeenkomstig de zesde titel der Wet en wg verwachten daarvan veel goeds ter bestrgding van het schoolverzuim Over het algemeen waren de vacaturen in het hulppersoneel niet zoo menigvuldig als in vorige jaren en kon door voordrachten geregeld warden voorzien in die welke door verschillende omstandigheden ontstonden Dit was echter niet het geval wanneer akte Fransche taal vereischt werd De vacature van onderwgzer met akte Fransche taal aan de Ie Bui geijMhoal voor jongens ontstaan door hei overlijden vau den heer Kremer in welken onderwgzer onse gemeente een verdienstelijk en gverig man verloor bemind by zgn leerlingen en ambtgenooten kon bij gebrek aan sollicitanten niet worden voorzien Wg vanden daarin aanleiding Burgemeester en Wethouders voor te stellen de toelage voor talen te verhoogen daar het gebrek aan onderwgzers met gemelde akte volgens ons gevoelen niet tijdelijk is maar onder de nieuwe wet zal toenemen Nu immers zullen alleen onderwgzers en onderwgzeresseu in het bezit der hoofdacte zich mogen aanmelden voor het examen in de vreemde Mlen Art 65 der Wet Alle onderwijzeressen zullen wel is waar mogen aSeg èn het examen middelbaar onderwgs in de vreemde talen letter A doofa zeker zullen door hoogere eisohen velen worden afgeschrikt of niet slagen en de schaariohte zal toenemen Burgemeester en Wethouders vereenigden zich met deze beschouwingen en stelden U voor dat in het vervolg indien aan desbevdegden zal worden opgedragen bet onderwijs in de Fransche taal de bezoldiging met ƒ 100 in twee of drie vreemde talen met 160 zal worden verhoogd Uwe vergadering verleende hare goedkeuring aan dit voorstel Het betrekkelijk schoolverzuim bleef nog altijd groot en werkt storend op den gang van het onderwgs Wij hopen dat de bepalingen diebaangaande voorkomende in de Wet van 1878 het schoolverzuim doen verminderen Het Burgerlijk Armbestuur verleende ons bg voortduring zijne medewerking in het onderzoek naar de gegoedheid der ouders en voogden vnn de leerlingen die ingeschreven werden voor de Kostelooze Scholen De inschrgving der leerlingen nu door U beperkt van viermaal tot tweemaal in het jaar zal de goede indeeling der klassen zeer bevorderen Gisterenavond had te Haastrecht in het schoollokaal eene openbare uitvoering plaats van de reciteervereeniging t Ontluikende bldempje onder de zinspreuk Oefening genoegen en nut Met veel succes en tot groot genoegen van het talrijk opgekomen publiek werden drie tooneelstukjes vertoond 1 De man met honderd kwalen 2 Allgd thuis De neef uit Oost Indie Een geanimeerd bal volgde op de uitvoering Wg wensohen t Ontluikende bloempje een voor i spoedigen groei toe Indien de jonge Vereeniging zicli mag blijven verheugen in den ver dien de leden hebben betoond bij de voorbereiding van deze uitvoering en in eene belangstelling van de zgde van het publiek als gisteren getoond werd dan is het niet twijfelachtig of er zal een gezelschap gevormd worden dat veel bijdragen kan tot veraangaoaming van het gezellig verkeer in die gemeente Veel belovend is in dit opzicht de samenwerking van alle notabele ingezetenen om deze Vereeniging in staat te stellen openbare uitvoeringen te geren De gelden voor het tooneel zgn gevonden door rentcïooze voorschotten het gemeente bestuur stelde de school beschikbaar het publiek steunde de zaak door zgn trouilre opkomst Het tooneel in de gemeente zelf vervaardigd is uet vooral het schilderwerk doet den heer Jongeluig alle eer aan Mejuffrouw A Porreg van Breskens benoemd tot gemeentevroedvrouw te Beeuwijk is op den 4 April jl als zoodanig in betrekking getreden Bg kon besluit van 26 Jan jl zgn twee commissieu ingesteld waarbg de aangever van goederen in beroep kan komen van de beslissingen der provinciale inspecteurs van de invoerrechten en accijosen omtrent de reclames tegen benaderingen bedoeld bg art 260 der ulgemeene wet van 26 Angustus 1822 Een dier commissiën is gevestigd te Amsterdam de andere te Botterdam De oommissie te Amsterdam beslist omtrent de benaderingen in de provinciën Gelderland Noordholland Friesland Orergssel Groningen en Drenthe de commissie te Botterdam omtrent de benaderingen in de andere provincièa Staten Oeneraal Twizui Kamis zittiogeik van 6 en 6 April 1881 In de zitting van Dinsdag is de beraadslaging over de rentewet voortgezet en wel over art en de daarop voorgestelde amendementen De Min van Fin behandelde eerst de quaestie der vrgstelling van de kooplieden Eigenlgk vtrlangen allen die maar sommigen vreezen voor misbruiken in afwachting van de aanstaande bedrgfshelasting De Minister vreest die misbruiken met Een rentenier zal niet een patent nemen dat nog duurder is dan de reatebelasting en dat hem aan al den lost der wettelgke bepalingen voor kooplieden aan al de daaraan verbonden gevaren zal bloolstellen De koopman zal niet alles onder het bodrgfokapitaal opnemen het misbruik dat de kleine koopman zal maken is niet groot eu voor de mannen van fortuin onder de kooplieden zal altijd een aanzienlgk dael van het roerend kapitaa moeten overblijven dat uit den aard der zaak aan het bedrijfskapitaal wordt onttrokken zooals inschrijvingen op het grootboek aandeeleu enz De vrees voor geheele onttrekking aan de belasting behoeft dui niet te bestaan En wat nu de toepassing betreft acht de Min het ameud Mees niet onaannemelijk het ameod van Delden kan niet schaden j het amend Bastert acht de Min te onbillgk tegenover de handelaren in effecten wier bedrijfskapitaal grootendeels uit effeoten bestaat Tegen het amend Blussé dat den knoop doorhakt heeft de Min bezwaar de Kamer kan zich op die wijze niet van moeielgkheden afmaken zij moet een beslissing nemen En nu wat den aftrek van in schulden betreft amen8 v Delden c s bestreed de Min evenzeer die wijzigingen De billijkheid pleit daarvoor niet De inkomsten uit renten van in sohuldeu staan buiten verband met het beginsel van dit ontwerp toodat voor de toepassing deter belasting de vraag niet is uit welken hoofde men zgn inkomen geniet Deze amendementen zijn ook in strijd met het hoofdbeginsel van art 1 der wet De heer Borgesius vroeg den Minister waarom hij zich niet gehouden heeft aan zijn oorspronkelijk voorstel en aan de krachtige veidediging door hem zelven van de geheele vrgstelling op pag 19 en 20 aan de Mem v Beaniw De heer Mees verklaarde het amend rv Delden over te nemen Ook de heer de Savornin Lohman bestreed de vrijstelling van den koopman Faveur komt hier niet te pas Wanneer een koopman geld van zijn vriend leent dan moet deze daarvoor rente betalen eB de koopman patent welk onderscheid maakt t nu voor den fiscus wanneer de koopman zich zelf leent hit zgn eigen kas De slotsom va i de discussie was de aanneming met 67 tegen 26 stemmen Prinoipeel werd door den Minister bestreden het amendement van den heer Blussé om alle vrijstelling van bedrijfskapitaal op te heffen Dafcrdoor vervielen het amendement van den heer Mees en de sub amendementen van de heeren Basten en van Dedum Hel eerste amendement van den heer van Dedum botrekkelijk den aftrek van renlenuitkeeringen werd verworpen met 49 tegen 35 stemmen Hel tweede amendement van den heer van Dedum betreffende den aftrek van schulden van koopht èd erd aangenomen met 50 tegen 34 stemmen Artikel 6 is daarop aangenomen met 57 tegn 27 steramen Op art 7 werd mei 60 tegen 17 stemmen aangenomen eeu door den Minister bestreden amendement om de belasting te heffen naar tijdsgelang Art 8 is aangenomen De kataier heeft gisteren op verzoek van den minister van financiën de verdere beraadslagingen over de rentrwet geschorst daar de Dinsdag genomen bejiissingen onvermijdelijk grooten invloed zullen uitoefenen op de werking der wet zoo die tot stand komt en al dadelijk omwerking van verscheidene bepalingen vorderen De minister acht zich verplicht de gevolgen van de besluiten der kamer in ernstige overweging te nemen eu na te gaan hoe daarin te voorzien In eene gisteren middag gehouden zitting heeft de kamer verschilleuds kleinere ontwerpen aangenomen De heer de Jong beeft verlof verkregen om later eene interpellatie te doen over den vee invoer naar Engeland Heden zijn eenige andere ontwerpen aan de orde Naar men verneemt zal de Tweede kamer m gen uiteengaan om na eeu kort reces de werkzaamheden te hervatten Prof Buys Ballot meldt dat de directeuren van de Hotl Maatschappij der wetenschappen te Haarlem hem tot ondersteuning der internationale Poolexpeditie ƒ 1000 hebben toegezegd Van een barbier te Amsterdi m is voor de bemanning van de Willem Barents 1 20 lot no 1893 in de Staatsloterg ten geschenke ontvangen De Vereeniging van gymnastiek onderwijzers in Nederland zal hara jaarlgkaohe vergadering houden op 19 en 20 April te Tilburg Dezer dagen meldde zich iemand aan bet postkantoor ie Botterdam aau die ten name van zgn jongste zoontje een bedrag in de Bijks postspaarbank wilde beleggen zooals bij dit voor zijne beide andere kinderen bg de spaarbanken van t A i had gedaan Hg moest zich eohtar onverrioblerzake laten wegzenden op verklaring van den ambtenaar dat de persoon te wiens name het bedrag ingeschreven werd zelf moest kumeii om zijn bandieekening te stellen Maar t kind is nog pas drie maanden oud was de opmerking van den inbrenger Er is niets uu te doen mgnheer dan moet a d n kleine maar meebrengen en zijn handje vasthouden was t oolijke antwoord van den ambtenaar die toch zeker ook wel begrepen zal hebben dat zoo n haidteekening al heel weinig balen zon om de identiteit van den inbrenger te bewqzen als deze later het geld wilde opvragen Toch handelde hij geheel overeenkomstig zgne voorsohriftflu door geen boekje af te gaven ten name van iemand wiens hondteekening hg niet kon bekomen maar zijn raad hoe die moeilijkheid moest opgelost moest worden was wat al te leuk Ouders die voor huu kinderen een sommetje bgde Bijkspostspoarbunk willen beleggen moeten ditop hun eigen naam laten inschrijven zij kunnendan zelven op het boekje sohrgven voor welk kindbet brarag bestmd is Komen ig te overlijden dantreedt natuurlijk dat kind in hunne reohten en kanna op zijn eigen naam het geld terugbekomen Ook zouden zij bij het boekje een volmacht kunnen voegen ten name van hun kind waarop ditdan evenzeer later zonder eenige moeilijkheid het geld kan laten afschrijven SoU Nbl Het weder naar boven brengen van het gezonken Fransche pantserschip Rickelitu dat voor eenigedagen te Toulon heeft plaats gehad wordt beschouwd een zeer belangrijk werk te zgn op het gebied vande kunst des ingenieurs Mei de voorbereidiib wasmen drie maanden bezig men verlichtte hwschipzooveel mogelijk door wat mogelgk was nonderlyk naar boven te brengen sloot alle openijfan hermetisch bracht groote buizen in het scbip om lucht aau t brengen in plaats van het wegvloeiende water totdat men nu met de opheffing zelf begon Datgeschiedde met behulp van 2 schepen waarop 3 krachtige pompen waren geplaatst 360 ledige vatenieder van 1000 liter inhoud sterke kettingen enkabels Waar meldt men ons de zon niet kwam zooals achter muren op het Noorden bleef in de jongste dagen de grond hard ten gevolge van lage temperatuur en vorst die lederen nacht eene betrekkelijk dikke ijskorst in de slooteii maakte Aau droogte heeft het nu niet ontbroken de sngdende ooatewind heeft er het zgne aan toegebracht doch het weiland is daarbij zoo kaal en rood alsof Grasmaand nog ver in de toekomst ligt De kassen iii de kweekerijen hebben veel baat gehad van den zoniieschgn zoodat daarin eene menigte bloeiende planten voorkomen Overigens laat de lente op zich wachten Het is builen nog doodsch ook onder het gevogelte Doch als de lente komt zal zij het misschien zoo goed meenen dal binnen weinige dagen bet groen over veld en geboomte gespreid ligt Na eeuen vroegtijdigen groei is het meer gebenrd dal half April de bloeiende hyaoiutheu narcissen en andere bolgewassen bevroren behalve hetgeen later de aardappel nog te wachten stond die zoo voorspoedig gegroeid was Dat alles zal misschien uu niet plaats hebben als na een zoo langen winter het weer luwt L Cl Mr A Kerdijk deelt in het laaiste nomraer van FoUiondermyi mede waarom hg zich bij de invoering der onderwijswet va 1878 niet heeft beschikbaar gesteld voor eene betrekking bij het schooltoezicht Voor eene betrekking als arroudissementsschoolopziener wenschie hg niet iu aanmerking te komen omdat near zgne meeuing deze geen recht van bestaan hadden bij het schooltoezicht hij besebonwde te als het vijfde rad aan den wagen eu heeft dan ook dit onderdeel van de regeeringsvoofdracbl steeds bestreden Het districtsschoolopzienerschap echter werd inderdaad door hem begeerd en een verzoek om daartoe te worden benoemd was door hem bij den Koning ingediend Dat verzoek heeft hg echter teruggenomen opdat geen schgn van verdenking op hem zou knnuen rusten dat hij by zijn ijverea voor een verbeterde onderwijswetgel ving door stoffelijk eigenbelang zou zijn gedreven In Schiedam werden in 1877 nie minder dan 410 000 vaten jenever gestookt Eeu n veertig mil lioen Ned kannen I Hiervan wordf i alleen iu ons land 365 000 vaten per jaar gebruikt Een vat sterdrank verslindt l H L rogge eu H L gerst Dus in Nederland alleen wordt verbruikt bijna 640 000 H L rogge eu 386 000 H L gerst Uitde rogge bail men per vat 340 kilo brood kunnrnbakken en uil de gerst per H L 60 liter gort kunnen vervaardigen Elke kan jenever heeft dus voor 3 kilo brood en aau gerst ruim een halven liter gort verslonden Welke verbazend groote uiigealrektheid lands wordt daardoor aan nuttige doeleinden ontrokken A Gr Op Douderdag 31 Maart jl werd de oily van Londen voor het eerst bijna geheel door electrisch licht verlicht Des avonds te 8 nur werd het ontstoken eu terstond schitterde de geheele city iu een zee van lioht Het elTect waa groolsoh Het wat alsof de zon niet was ondergegaan en wie het gezien heeft zal het niet licht vergeten De lampen van het oude systeem Jabloohkoff schenen als nachtlampjes vergeleken bij het krachtige licht van Siemena en van de nglo America Bnuk Compagny Hel schoonst verlicht waren bet Mansion Houteplein uu twee kolossale kmpen 80 voelen hoog aangebracht waren doch vooral de naar King William Street gekeerde zgde van Landen Bridge Naast het standbeeld van Koning Willem was ook een 80 voeteu hooge Siemens lamp aangebracht welke de zelf door zes lampen verlichte LondcnBridge prachtig deed uitkomen Het effect van het licht op de Theems was prachtig Het licht van de gronta Siemanslamp is zoo sterk dat men r niet naar kan zieu maar de groote verhevenheid ran het licht doet die sterkte als men langs de straten wandelt minder gevoelen De City was den geheclen avond vol nienschen Zelden is zij zoo vol bij de Lord Mayor s Show of bij andere feestelijkheden Men kon zich slechts in eene richting bewegen too groot wat de drang van mensehen eu rgtuigen De gasmaatschappijen zijn niet op hun gemak I L C Dinadagavoud had in de Zaal Kunstmin de mrée plaats door deze Vereeniging georganiseerd ten bate van onze stamgenooten in de Transvaal Beeds bij het binnenkomen iu de zaal werd men aanstonds verrast door de keurige étalage der voorwerpen bestemd voor de Tombola terwijl men te vens door een tweetal dames beleefdelijk in de gelegenheid werd gesteld lioh van loten daarvoor te voorzien Wendde men zijn blik daarop naar het tooneel dan bemerkte men daarvoor een schitiereude gasilluminatie die met de woorden £ H U L D E C AAN DK TBANSVAAL het doel der voorstelling iu herinnering bracht De toirée werd geopend met de uitvoering vande L C raarsch die met enoegeu wrrd aangehoord en luide werd geapplaudisseerd i Daarop volgde de opvoering van Het bigspel getiteld De Schoonvader of de man van de blamcen brief vau J Hubertus Janssen eu de Dramatische klacht van Justus van Manrik Jr De Bueen Wij brengen gaarne onze hulde aan de Vereeniging over de keus dezer stukkeu Ouder hel overgroote aantal looneelstnkken dal voor dilettantacteuri is geschreven zijn te veel prullen dan dat wij het niet met erkentelijkheid zouden constateeren dat het Dinsdag opgevoerde althans déze verdienste had de toeschouwers te tmuseereu Het is niet gemakkelijk zóó te kiezen dat aan den eenen kant het gevaar in al te groote flanwiteiten te vervallen wordt outloopcu en aan de andere zijde dat in hartversoheurende melo drama s te verzeilen wordt ontgaan Het komt ons voor dat de gedane keuze een gelukkige was en derhalve lof verdient Thans eeu woord over de uitvoering allereerst wal betreft de dames rollen Hel is eeu groote zeldzaamheid dat wü Damesdilettanten op het Goud che tooneel zien verschgnea en juist daarom verdient het des te meer waardeering dat zg die Dinsdagavond optraden hunne medewerking der Vereeniging niet onthielden zouder welke wel eene tooneelvoorstelliug mogelijk was maar slechts eene die veel te wei scheu overliet op bet punt van bevalligheid goeden smaak en gezelligen toon die alleen daar volkomen gevonden worden waar dames huu veelvermogendeii invloed willen aanwenden Het zij ons vergund de Goudsche dames die eene rol op zich namen onzen dank te betuigen voor hun optreden en hun tevens ons welgemeend compliment toe te brengen voor de wijze waarop zg de bereidwilligop zich genomen taak volbrachten Werd de rol van Juiline keurig vqrtolkt en voldeed de natuurlijke wijze waarop zij sprak en de aardige wijze waarop zij speelde algemeen ook die van Marianne werd goed weergegeven Deze wist in de vreemde omslandigfaeden waarin zij gewikkeld werd den juislen toon Ie vatten Ook Lora werd ons naar behooren te zien gegeven en de moeielijkheden in die rol werden glansrijk uverwonnen De beide dames die in De Buren aptr tdeu de eene als rotiK Permeulen de andere als Anna deden niet voor de drie genoemden onder De oude bnis ploertin zooals Gastaaf haar noemde werd zeer aardig weergegeven en het dienstmeisje dat zeer behulpzaam voor de studenten zich aau den ouden boekhouder miuder gelegen liet leggen was geheel de persoon die zij zgu moest De dames die in beide stukken de rollen in hao n hadden hadden zich met succes beijverd om zoo eenvoudig mogelijk in den gewonen cpnvertatie toon te spreken Het ging hen goed af en als het waar is wat wg hoorden beweren dat zij voor het eerst een tooneel betraden dan doel ons de wijze waarop zij speelden de hoop uiten dat het niet voor bet laatst mag wezen De heeren stonden de dames waardig ter zijde De rentenier Ihoart werd zeer goed weergegeven De rol van den knorrigen huisvader die voortdurend uit zijn humeur is lompheden zegt aan huisgenoot en vreemde den ganschen dag bromt en mokt werd uitstekend vertolkt Zijne replieken kwamen ten volle tot hun recht en meer dan eens ontlokte hij eeu hartelijken lach en een daverend applaadissement Ferdinand was een belangrijke rol in het stuk en gelukkig voor het sncoes was die rol in goede handen Zgn voordracht was zeer net zgn spel beschaafd Eerst als JuaUne t aanstaande later als haar echtgenoot wist hg tegenover zijn schoonvader den juislen loon te nemen die flink maar niet brutaal mocht wezen Herman Ooudenberg verdient niet minder een woord van lof voor liJn goed spel Zeer flink was de wijze waarop hg den lastigen Dwart wist te temmen en in het 3e bedrijf het gezelschap ran den vervelenden schoonvader wist te verlossen Ziju spel as vol uitdrukking en over t geheel hoogst verdienstelijk Kioek mag niet worden overgeslagen daar ook zijn spel lofwaardig was en hij die de kleine rol vau van der Snip in handen had leverde opnieuw het bewijs dat men geen groote rol noodig heeft om te toonen wat men kan In laatstgenoemde rol kwam de komische kracht ten volle lol haar recht dank lü de puntige wijtc waarop zij werd vertolkt Ltonard Kroon en Frit waren eveneens kleine rollen die naar behooren werden weergegeven De drie heeren die in bE Buren een rol vervu den hebben daarvan alle eer Jodocus Kruimel werd geestig gesperld Hg was geheel de oude sukkel dien de schrijver bedoelde Zonder te vervallen in overdreven gestes en zonder de klucht al Ie aardig te illen maken leverde hij eeu uitnemende type van die op leeftijd komende oiielibatairs welke hoogst bezorgd voor hunne gezondheid een vervelenil eentonig leven leiden op een uf auder kamertje waar rust hun hoogste fenol is Guttaaf iyakker en tFillem de Bruin werden evfiieens zeer goed vertolkt Wy zagen meer dan eens deze