Goudsche Courant, zondag 10 april 1881

bondag 10 April 1881 N 2Ö94 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitieblad voor Gouda ey Omstrekeo rollen door acteurs tan beroep spelen o a nog onlangs evenetna in de Zaal Kuiutmm die ran oordeel chenen dat een studeuteu jat oidoeude was hen het uiterlgk ran een student te geTen doch die meer deden denkeu aan aangekleede kellners dan aan studenten Thans waren Ouitaa en H illem geheel eu al de beschaafde jongelui zooals men lich studenten Toorstelt en het succes van het stuk kon niet anders dan daarbij wiucen Een en ander doet lieu dat wij de roorstellinü met genoegen bijwoonden eu het bleek voldoende dat alle aanwezigen sich amuseerden o a uit de daverende toejuichingen en het herhaaldelijk terugroepen der acteurs en actrices Toen het scherm ua het einde der beide stukken wederom opging hadden eer tgeuoemdeu zich van bouquetten vooriieu die daarop onder luid applaudissement van het publiek aan de dames werden overhandigd Na afloop der tooneelvooralelling verzamelde men lich b de tombola Het moet erkend worden dat er zeer aardige vele keurige voorwerpen aanwezig waren Natuurlijk was er ook een en ande waarop de naam van fes petiti rie s toepasselijk was maar er was tevens veel dat gaarne mede naat huis werd genomen De toirée mag uitmuntend geslaagd heeteu Wij oonstateeren dit met genoegen en voegen hierby een woord van dank tot het gezelschap L C voor den arausanten avond in het bijzonder ook tot de actrices on acteurs en verder tot allen die medewerkten om de opbrengst zoo aanzienlijk te doen iijn tot de inteekenaars lot de Directie der Sociëteit Ons Genoegen die zaal en tooncel tot de Directie der Gasfabriek die de illuminatie kosteloos leverde en in één woord tot allen die iets deden tot welslagen van het feest De eerste kennismaking met L C was een zeer ungeuame Moge het Goudsche publiek een volgend seizoen wederom in de gelegenheid worden l teld de kennismaking voort te zetten I GEVONDEN eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Bankbiljet en Een Muntbiljet MARKTBERICHTEN Gouda 7 Markt bij matigen omzet in één doen Puike Zeeuwsche Tarwe kwam weinig voor en werd betaald van f 10 10 tot ƒ 10 76 Poldertarwe gold an ƒ 9 7B tot ƒ 10 25 Puike roode van ƒ 10 40 tot ƒ 10 80 In mindere kwaliteit van ƒ 9 lot ƒ 9 60 Bogge van ƒ 7 tot ƒ 8 20 alles naar kwaliteit Gerst ƒ 6 25 tot ƒ 6 Chevalier ƒ 7 20 tor ƒ 7 75 Haver ƒ 4 i ƒ 6 naar kleur en gewicht Mais ƒ 7 80 pet 100 k G Spellen Hennepzaad niet aangeboden De veemarkt met goeden aauvoer hoewel de prezen hoogwaren ging alles traag ran de hand varkens Toor Londen geschikt van 25 a 28 et per half kilo magere varkens en biggen tot zoo hooge prijzen vlug Terkocht schapen traag te verkoopen Aangevoerd 29 partijen kaas handel vlug eerste kwaliteit van ƒ 32 ƒ 86 tweede van ƒ 27 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 20 l f 1 30 Weiboter 1 00 a 1 10 Barserlijice Stand Oonda GEBOREN 5 April Cornelii oodirs K Linendorp en C vin Fnt Arie ouden A Jonkheid en M C Nienwinhagien Antje Hendriks onderi J van Ggk en K van Leeuwen 6 Arie ouden O Kalbergen en C Be jleveld 7 Mirtiaui ouden A Vlot en C Nieowpoort OVBRLKDENi 8 April M van der Hey 6 j 9 m 6 H vin Miaren 2 j 6 ta GEHUWD e April H J Janna en P van Eleh H Blom en K de Jong Burgerlijke Stand ran onderstaande gemeenten van 31 tot 7 April 1881 Moordreobt ONDBRTROÜWD J de Zwart 2S j en M Bui 23 j Oouderak GEBOREN Dirk ouder D Poll en C Kilkmin ONDERTROUWD A ColyD 24 j Moordrecht en W Huge 28 Stolwijk OVERLEDEN C H Boer 8 m Haastreobt GEBOREN Dirk ouden G Oikim ea N Znidim OVERIJiDEN T dl Gnif edowniar vin T Vorre 419 N Kemp X m C H vin den Dool vin Zevenhuizen 6 m Reeuwijk GEBOREN Jobinni ouden K Tin Wijk eu M A vin Rijfldim Mirii Jobinni ouden A Grofloewegen en J Rijoevild OVERLEDEN M Stichter 17 m VV Boer 17 m GEHUWD H M den ü jl en N T Vermy Het jniite bedrig hopen ng in een volgend nr mede e deeUn Snelpersdmk van A Bbinkman te Gouda ADVERTENTIÊN A J G VERBEEK Bevallen van een Zoon B K J VAN DEB POST FBAN9OIS Gouda 7 April 1881 By de a s Verkiezing van Notabelen verzoekt de ondergeteekende wegens drukke ambtsbezigheden niet meex m aanmerking ia komen J D RUK De Rekening en Verantwoording in het Faillissement van Th A RÜUS vroeger Spiegelfabrikant en Winkelier te Gouda zal plaats hebben op Woen8d ig 13 April a s des voormiddags ten half elf ure in het Gerechtsgebouw aaa het iHaagsche V eer te Rotterdam De Curator Me j fortüijn droogleever R 591 natteofdroogeWasscbn GEVRAAGD 2 a 3 bekwame TIMHERLIEDEN Adres N KONINGS Hz Lange Tiendeweg D 50 Gouda f Wordt dadelijk verlangd Éene zindelijkeWerkster 2 dagen in de week Adres Peperstraat 246 asphaltdaepapiee UIT BE HAND TE M Een solide EBIIAFEL een dito FORNUIS eenige STOELEN en breede BINNIïiiJALOTTZIE Te bevragen Bareau dezer CoQrant f In de Sociëteit Ons Genoeg en WOEDT EEN nette Jongen EN een Kindermeisje gevraagd h en Patentspijkers ievert in prima kwaliteit tegen de laagst IVederlandsctie RttUnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL V n AM8TEEDAM ARNHEM en UTRECHT bui ROTTERDAM HAGE en SCHEVENINGEN Het vertrek van AnuUrdam ii opgegeven van het tation RiJDspoor Het vertrek van hel oentraal tation Weiterdok ie 16 m vroeger VaM Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 2S 12 50 S 5 8 15 BOAenhem 6 55 8 62 10 36 1 46 6 30 6 46 7 Uteecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 686 8 35 10 12 Harmeien 7 22 f8 46 12 3 1 35 3 48 10 80 Woerden 7 28 1 44 3 38 3 55 9 8 Oudewater 7 36J i 65 4 3 9 19 Aankoniit 7 50 9 10 10 48 12 28 Ï IB 3 59 4 20 7 5 9 36 10 53 Naa Moordrecht 7 S3 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 Capelle 7 63 2 18 v r gelijke prijzen De Firma B SCHOUTEN Aert van Nesstraat 115 Rotterdam Prijsopgaven op aanvraag STOOMWASSCHBHIJ Verwerij en Drukkerij 2 18 4 28 9 42 9 42 Rotterdam 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 KARNEMELKSLOOT GOUDA in de uienwste modekleuren van DAMBS CHUALTJES en Uitstoomen van Broderies Fichns en Avonddoeken Kanten Chualtjes en Handschoenen welke door de Chemische behandeling een geheel nienw aanzien kragen HH Jassen Broeken Vesten Tafelkleed n worden in onze werkplaats uiterst netjes behandeld 6 7 9 42 10 69 ZevenhuiienMoeriapelU 7 56 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegwaid 7 56 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 56 9C13 12 34 2 21 4 26 6 9 8 i Grave IH 8A 56 9 18 10 52 12 34 2 21 4 2 6 7 9 9 39 10 66 Verwen LINTEN Sohneningen 7 56 10 62 12 84 7 9 Van ROTTERDAM 8CHEVENINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van Rotterdam 6 80 8 16 8 60 10 80 10 40 11 50 2 3 4 30 6 80 7 35 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Ij ieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 2 86 3 22 4 52 7 25 7 56 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 45 3 46 6 Gravenhaqis 6 26 8 5 8 36 10 10 10 30 11 46 ANTWERPEN De vrije der fijne gerookte Weetfaaleche Bankethammetjes van i tot 7 Kilos of h ponden Ie soort blijft bepaald op 72 holl cents per Kilo of h ponaen tot Pinksterdag na dien datum is de prgs gesteld op 80 Cents Vrachtvrg op remboi s enkel iets inkom rechten tebetale bg oi vangst wijze om ze opperbest te bereidaé wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h ponden voor monster vracfUvrij Aanvragen jranco brieven of p kaariyen J STRÜIJF Antwerpen Belgiè 1 60 2 60 4 16 6 36 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizenMoeroapelle 6 56 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 5 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 80 NaAR Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 66 7 31 8 1 9 83 AMSTERDAM 7 6 8 86 10 52 12 13 3 26 8 1 9 33 Utrecht 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 26 4 65 7 31 9 33 Arnhem 7 16 9 ll lÓ 62 11 21 3 26 4 65 7 31 BU deze Courant f hoort een BUvoegsel KEXXISGEM IXG INRICHTINGEN elke gevaar tohade of hinder kunnen veroorzaicen BÜRGEMEESIEB en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet vau den 2n Juni 1876 Staalsilad uo 95 Doeu te eten Dat H H Gedeputeerde Staten vergunning hebben verleend aan de Directie der Stearine kaarsenfabriek Gouda alhier eu hare rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een itoomwerkluig iu het perceel gelegen aan de Bleekerskade kadastei sectie E no 1012 Gotda den 8 Burgemeester en Wethouders voornoenid Vaü BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER Parlemeotaire Werkzaambeden Hoewel in de zitting van Maandag door de regeering een wetsontwerp i ingediend dat een nitgaaf van ruim 2 millioen gulden zal vorderen ten behoeve van den Rotlerdamschen waterw eeniunbeveling dos tot versterking der middelen is de rentewet niet ver gevorderd men is met art 6 begonnen en de Mioistei is nog niet eens aan het woord kunnen komen ter verdediging van dit artikel en ter bestrgding van 6 of 7 amendementen die daarop sgn voorgedraeen lEan het inkomen verminderd vorden bg de aogtlKr met dat wat verkregen wordt oit effecten en schuld vorderingen die de bestanddeelen nitmaken van het bedrgfskapitaal van kooplieden was de voornaamste vraag De heer Blassé had het verst strekkende amendement ingediend om die geheele vrgstelling te doen vervallen de heer Mees wilde alleen de scholdvorderingen aftrekken een snbsmendement van den heer Viruiy dat in wezen met het voorstel van den Minister overeenkwam en slechts in de vorm verschilde werd door den Voorzitter niet aangenomen en de Kamer stelde met 50 te n 2 stemmen haar Voorzitter in het gelgk De heer Holtzman acht het zeer onbillgk dat kooplieden van hnn bedrijfskapitaal rentebelasting zullen moeten betalen De uitzondering acht hg volstrekt geen privilegie daar toch patentrecht betaald wordt en hg wil niet vooraitloopen op de aangekondigde bedrgfsbelasting door nu reeds het bedrgfs kapitaal te belasten Volgens den heer Bastert gaat bet amendement van den heer ülnssé te ver en dat van den heer Mees niet ver genoeg bankiers bgv wil hg niet vrgstellen Ook de heer van Baar is twen de vrgstellingen die bg amendement worden voorgesteld terwgl de heer Bahlman zich nog eens togen de geheele wet verklaart al was dat na jaist niet precies aan de orde De heer van Gennep achtte het amendement Mees het geschiktste middel om tot oplossing dezer moeielgke zaak to komen De heer de Megier is echtor van die brug niet gediend de kooplieden mogen niet vrggestold worden tonzg de Minister wil verklaren dat deze belasting eerst tegelgk met de bedrgfsbe lasting zal ingevoerd worden In de zitting van Dinsdag trachto de Ministor zooveel mogelgk de geopperde bezwaren to weerleggen De quaeatiën zgn volgens de Ministor terug te brengen tot twee punten de vrgstelling van t inkomen nit effecten en schuldvorderingen die best nddeelen uitmaken van het bedrgfs kapitaal van den koopman en de aftrek van renten wegens schuld Van het eerste wacht de Minister geen bezwaar daar iemand zich wel tweemaal zal bedenken voor hg patent zal nemen en zich voor koop man uitgeven alleen om de rente belasting te ontduiken Kan de Minister zich wel met het amendement Mees vereenigen da aanneming van dat vanden heer Biistsirt moet hg ontraden Door het amendement Blusié wordt de qnaestie niet opgelost maar doorgehakt Dit amendement vond een krachtig verdediger in een der voorstellers den heer Borgesins die den Minister aantoonde dat het geheel overeenkomt met het oorspronkelgke ontwerp van den Ministor die nog altgd de redenen niet heeft ojigegeven waarom ng de veroordeelde bg voeging neeft opgenomen De heer A van Dedem verdedigde nog nader zgn amendement tot aftrek van schulden spreker wgst er ten overvloede nog eens op dat de bedrgfs belastÏBg togelgk met dit ontwerp moest behandeld worden Uitvoerig verdedigde de heer Mees zga amendement naar zgn meening kan zeer goed een rentebelasting gemaakt worden afgescheiden van het patentrecht of een bedrgn belasting hg wierp de beschnldigiog van zich af dat door zijn amendement mtalnitend de kooplieden zouden bevoordeeld worden De heer de Savomin Lohmati acht dat compensatie met andere belastmgen niet te pas komt Hg is zoowel tegen alle amendementen als tc en het artikel Nadat de AUnister nog verklaard had dat het hem met den besten wil van de wereld niet mogelgk was een ontwwp tot regeling der bedrgfs belasting spoedig in to dienen werden op loorstel van den heat S immelpenniiu de discussiën gesloten 27 leden wilden nog voortgaan Met 57 tegen 27 stemmen werd daarop het amendement Ëlnssé aangenomen Ook het amendement van den heer van Dedem tot aftrek van schulden werd met 56 t en 34 stemmen aangenomen en daarop het geheele artikel met 57 tegen 27 stommen Van liberale zgde stomden t en de heersn de Beanfort van BÖes van Houton Holtzman Tak Oleichman de Brugn Kops Bastert Roell Froger en van Kerkwgk Art 7 werd nog goedgekeurd evenwel niet zonder een échec voor den Ministor Het bepaalde dat ieder bg het einde des jaars belastingplichtig is naar het belastbaar inkomen door hem genoten zoodat iemand die in November het land verlaat vrg is doch daarentegen een ander die met December in het land komt voor het geheele jaar moet betalen In weerwil der bestrgding van den Minister werd met 67 tegen 17 stemmen een amendement van den heer Bergsma aangenomen waarbg bepaald werd dat men weer als bg andere belastingen voor iedere maand een twaalfde verschuldigd is Art 8 eindelgk lokte geen discussie nit Met 56 tegen 27 stemmen werd nog op advies vanden Voorzitter en den heer Corver Hooft een voorstel van den heer van der Linden om ook Zaterdag zitting te houden verworpen daar men toch de mogelgkheid niet inzag om voor het reces gereed te komen £ n men had goed gezien want Woensdag verrastte de Minister Kamer en Natie met het verzoek om de beraadslaging te schorsen daar de aangenomen amendementen een nauwgezette overweging noodzakelgk maakten Zoo heeft men dan toch het uitstel verkregen Zal het ook afstel worden Het kapitaal in portefeuille moet belast worden moge het paascbreces dns den Minister gelegenheid geven die wijzigingen aan to brengen die hg noodig oordeelt om dan met beter gevolg de discussie terstond te kunnen voortzetten Een veertiental wetsontwerpen en verschillende conclusiën op verzoekschriften werden daarna aan de orde gesteld en na weinig of g n discussie aangenomen Een ontwerp tot indeeling van de Oosterschelde bg de aangrenzende gemeenten werd bestreden door de heeren van Eek en de Jonge doch aangenomen met 53tegen 17 stommen Drie stommen verklaarden zich op advies van den heer Butgers tegen den verkoop van grond te Zutfen tegen 0 19 de centiaar als zgnde de verkoopprgs te gering Met 57 tegen 13 stemmen werd de verhooging van de begrooting van binnenlandsche zaken aangenomen na een opmerking over het voortdurend stggen van de post voor de Commissien der acteexamens van het middelbaar onderwgs en met 58 tegen 10 stommen hechtte de Kamer haar goeokenring aan de vereeniging der gemeenten Zwgndrecht en Groote Lindt Nog werd door den heer de Jong veriofgevraagd om den Minister te interpelleerenover de invoer van vee in Engeland L Vergadering van den Qemeenteraad VRIJDAG den 8 APRIL 1881 Voorzitter de heer van Bergen Utendoorn Tegenwoordig zijn voort de heeren Remy Kist Noothoven van Goor Sarnaom Hemsiug Fortugn Droogleever van Siraaten Kranenburg Prince Straver Muller en van Iterson Afwezig lijn de heeren Oudyk de Hotte Luijten en Post Drost Na opening d r vergadering deelt de Voonitter mede dat de heeren Oudp Lugien en Post Drost hebben kennis gegeven dat ty veihuulcid lifa d vergadering bij te wonen de beide eentgenoemdea iregeni afwezigheid buiten de gemeente de hutstgemelde wegens ongesteldheid Hierna worden de notulen der vorigt vergadering geleien en goedgekeurd De Voonitter deelt vervolgens mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten van 2 Maart jl tol verhuur van een stuk land ondel Reeuwijk aan J van der Grift van 2 Maart jl tot uitgifte van gerioleerde gronden tusschen de Vlamiugstraat n de Kruideniei straat van 18 Maart jl tot aanvaarding van een legaat ten behoeve vau het Museum van Oudheden besproken door wjjlen de wed van Werkhooven geb Bosmau Voor kennisgeving aangenomen Daarop deelt de Voonitter mede dat de he r Frinoe dit jaar aan de beurt is om af te treden als iid der Commissie voor de Bank van Leetdng en stelt voor in de volgende vergadering de benoeming te doen ter vooniening in de vacature Aldus wordt besloten De Voonitter brengt ter kennis van de vergadering dat B en W aau mej van Luenen ondervijieres aan de openbare Bewaarschool die den Ie April jl 40 jaren in dienst der gemeente is geweest eene gratificatie hebben toegekend van ƒ 50 overtuigd als lü waren hiermede te handelen in den geest der vergadering Spreker stelt thans voor deze handeling goed te keuren Aldus wordt besloleu Hierna deelt de Voonitter mede dat op den 6ii April jl de kas en de boeken vau den Ge meenteontvanger door B en W i n nagetien en in orde bevonden Ingekomen liju Ie Eene missive van Gedeputeerde Staten houdende berioht van de goedkeuring vau het Raads besluit van 2 Maart jl tot aankoop van grondvoor den bouw eener nieuue Ie Burgerschool voor meisjes Notificatie i 2e Een adres van eenige kaashandelaren nit riete Gemeente als van elders houdende vereoek om een vast uur te bepalen waarop de kaasmariit alhier voortaan eeneu aanvaiii zal nemm In handen van B eu W om berioht eu raad 3e Een adres van W Treur te Boskoop houdende verioek dat hem worde overgedragen het recht au opstal op een stuk grond onder Alphen Iu h indeu van B t u W om bericht en raad 4 Een adres van mej A Pols geb Loep