Goudsche Courant, zondag 10 april 1881

a GOEDEWAAGE recomrtiandeert zich tot het Leveren van AMERIKAANSCHE ITAAIMACHIl ES tot verminderde prijzen met maandelijksche ot wekelijksche afbetaling Garantie 2 jaar 50 JARIOE 4 N tads TroedTroav in de Se wijk boudende rereoek om te worden benoemd tot atadB TroedTrouw in de Ie wqk ten einde beide betrekkingen gelijktijdigte rertullen Ter risie De Vooniiter merkt op dat de Verordening betaalt dat er ier stads TroedTrouwcn nioeten lijn en dat dns hel verzoek niet in aanmaking kan komen wanneer de Verordening niet gewnligd wordt 5 Een adres ran W Bokhoren mr lim ermau alhier houdende Tenoek om een stuk I jpnwterrein te mogen koopen aan de Crabethitraai tegenorer het eigendom Tan den beer A Jonkhen roor76 eent per fierk meter Be Voorzitter merkt op dat de adiessant een gedeelte ran den grond wenacbt te hebben die b het heden aan de orde zynde adres ran den heer Nederhorst wordt aangerraagd en stelt il roor dit adres aan te houden tot na de bealissiog omtrent de laatstbedoelde aanrraag i Dienorereenkomslig wordt esloten Aan de orde is het voorstel tot Mrkobp ran bouwterrein aan d Crabethstrliat aaa U J iWederhorpt De heer Fortugn Droogjeerer heeft j rernomfln dat er behalve den heer Bókhorea mei persoAia z jn die bouwterrein aan 4e Cral ths aat willfsnkbopen en zou daarom lUuscheo dal deie iZaakwerd aaugehoudeii ten eiiÉe de oondurreptjie te openen en te zien de gronden op andele füze te rerkoopea De Voorzitter zegt dat B Jen W naar aanleiding der mededeeling ran den M3 ortuyn Droogleerer ran oordeel zy m slufliD bij publieke Terkoo ping de grondeo meer ziuien opbrengen wkarom zy bun roorstel inirekkeo eA in orerweging igeren bet terrein publiek te rerkt pen De heer Kist die inmiddels ran den Vboriitter rernomen heeft dat de bedoeling is om niet het geheele terrein maar alleen net oor den he r Nederhorst aaugerraagde publiek te verkoopen is aartegen en stelt roor om het rerzofk van dezen zooals het door B en W was roorgedragen toetestaan De beer Muller vindt het ook billfjk om den grond aan den heer Nederhorst te gunnen De heer Fortnyn Droogleerer meent dat wanneer de Gemeente voor den grond meer kan krijgen dan door den heer Nederhorst daarroor is geboden z ook van die gelegenheid moet gebruik maken De heer Samsom gelooft niet dat de grond bij pnblieken verkoop meer zal opbrengen De heer Nootboren ran Ooor wil den grond aan den heer Nederhorst afstaan omdat deze een grooter stuk weuscht te hebben dan de heer Bokhoven en omdat het in het belang der gemeente is dat de grond spoedig bebouwd wordt De heer ran Straaten is ran hetzelfde geroelen en acht de ooneurrentie die nu schijnt te bestaan niet zoo geheel soliede De Voorzitter zou den grond aan den heer Nederhorst willen afstaan indien t alleen de heer Bokhoren was die er ook om vro eg maar volgens den heer Droogleerer zqn er nog anderen die den grond begeeren De heer van Straaten spreekt nog een woord ten gunste van den heer Nederhorst De heer Remy wqst er op dat er tooh nog veel grond overblijft wanneer het aangevraagde gedeelte aan den heer Nederhorst wordt afgestaan ook deze preker is van oordeel dat hoe eerder het terrein bebouwd wordt hoe beter het voor de Gemeente zal zyn Na beëindiging der discussie wordt het voorstel van den heer Kist in stemming gebracht en aa genomt met 11 tegen stemmen Tegen stemmen de heer fortnlju Droogleever en de Voorzitter Tengevolge Tan dere beslissing is nu afwyzend jDMohikI op bet verzoek van W Bokhoven Aan de orde is het adres ran het Bestuur van het waterschap Sluipwijk betreffende de restitutie Tan het door het waterschap rerschuldigde wegens de ophooging ran den rijweg langs de Karnemelksloot B en W stellen by hun rapport roor af te wijzen het Terzoek om te kunnen rolstaan met de betaling eener restitutie ran 400 doch toe te staan de aanrrage om uitstel van betaling mits de restitutie geschiede van het volle bedrag der vordering ad ƒ B4B Beide voorstellen worden nadat de Voorzitter op eene vraag van den heer Kist eenige inlichtingen heeft gegeven aangenomen het eerste met algemeene stemmen bet andere zonder hoofdelijke stemming Aan de orde is het adres van den heer F D A O E van Halteren van Vrijenes en Sluipwyk daarby voor zyne echtgenoote afschryving verzoekende van de plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1880 B en W stellen voor aan den adressant te kennen te geven dat zijn verzoek voor geene inwilliging vatbaar is De heer van Straaten heeft de verordening nagnien en het komt hem voor dat aangezien mevr van Halteren in het vorige jaar geen 3 maanden in de gemeente is geweest zy ook geene belssting behoeft te betalen De Voorzitter antwoordt dat dit het geval zoude zyn indien mevr van Halteren hier slechts een tydelyk verblyf hield maar dat aangezien zy bier haar hoofdverblijf heeft zy volgens de wet over zooveel maanden aan de belasting ooderwo en is als dat hoofdrerblyf in he jaar heeft geduurd De heer van Straaten verklaart daarop buiten stemming te zullen bljtven De heer Kist zich overigens vereenigende met de zienswijze van B n W meent dlit al neemt men aaiS dat mevr wan Halterea slechts verblyf heeft gtwad zy tooh aan de belasting oudsrworpen is Het ilorstel van B en W wordt daarop met algemeeiie stemmen aangenomen De heer van Straaten onthfeld zich van medestemmen Aan deJorde zyn de reclames van J van Vollenhoven eij de wed H Welnekes geb Dobbe tegen hunmn aimslairi in d plaatselyke directe belasting aó de nkópsten dijtast 188 l inMend by Gedeputeerde Staten r n Kaicl Hollandil vqplke reclames herwaarts zyn gezonden tei fine ran Idvies De rergfdering gaat ter bwauKling desi i reclames over in eene zitting oMt gfslotep dvVu Na heropening der j penbarei zitting zijn oin de orde dë ingekomen adressen in iza ce de vieriiMfitvao de kermis en fle plaatsing der Knmen B eA W geren by un rappolt idei rergaiïeriug in overweging iafwyzenl te beschtji ken i p de adressen van de kerkeradcu der Uervornkle en der Ohristi lykGereformeerde Geml enten homtende verzoek d tde kermis worde afgeschwt of too gaartoè niet m cl kunnen worden besloten dat dag op ZonAag t kermis worde gehouden 1 I De heer Fortuijn Droogleeïer l ftiydt de zieiwyze ran B eb W en betoogt op rerschillenL igrooden het wenschelyke der a chaSiDg ran de kermk De heer Muller ziet niet in dat de kermis zW rerderfelyk is en kan daai om niet medewerken tqft hare afschaffing evenmin tot de schqrauig daarvi gedurende de Zondagen De heer Samsom wil de kermis niet afschaffen maar zou daarentegen wel kunnen treden in het verzoek 6m des Zondags geen kermis te honden De heer van Straaten is ook geen voorstander van de afschaffing der kermis en meent dat het verzoek om des Zondags de Kermis niet te doen plaats hebben eigenlyk bij de politie t huis behoort De heer Kist wil de kermis van zelf laten te niet gaan is tegen hare afschaffing maar zou toch gaarne zien dat op Zoadag gew kermis werd gehouden omdat dit aan velen ergernis geeft De heer van IteiisOn stemt in met hetgeen door den heer Droogleevef over de afschaffing der kermis is gezegd maar is t niet eens met hen die om ergernis te voorkomen de kermis des Zondags willen doen ophouden daar er menschen zijn die op andere dagen daarvan ergernis vinden De heer van Straaten wijst er op dat de kermis des Zondags hoofdzakelyk door lieden van buiten de gemeente wordt bezoeht minder door stadgenooten De heer Fortuijn Droogleerer herhaalt ecnige redenen zooeren door hem medegedeeld waarom hy de afschaffing der kermis nuttig en wentohelyk acht en wyst er op dat men op de plaats zyner inwoning zich van het noodige kan voorzien dat bier amusementen genoeg zijn en dat dus de kermis geen reden van bestaan meer heeft De heer Muller gelooft dat men beter zou doen met op het zedelyk gevoel der menschen te werken om zedeloosheid en uitspattingen te weren dan door afschaffing der kermis De heer Hemsing merkt op dat des Zondags aan de kermis wordt deelgenomen niet enkel door menschen vac buiten de Gemeente maar ook door stadgenooten die in de week daartoe geene gelegenheid hebben en stemt in met het door den heer van Iterson over de ergernis op Zondag gesprokene De heer Kist zegt dat in de kermisweek niet wordt gewerkt en wanneer men des Zondags ook kermis houdt kan men des Maandags daarop weder niet werken De heer Noothoven van Goor zou ook gaarne zien dat de kermis verdween maar hij wil haar niet in eens afschaffen hy verwacht dal door onderwys en beschaving verandering zal komen die tyd behoort te worden afgewacht Na sluiting der discussie wordt het verzoek om de kermis af te schaffen afgemim met 11 tegen 2 stemmen Vmr het verzoek stemmen de heeren Fortuijn Droogleever en van Iterson Daarop het verzoek om des Zondags geen kermis te doen bonden in stemmini gebracht en vencorpm met 9 tegen 4 stemmen Foor het verzoek stemmen de heeren Kist Samsom Fortuyu Droogleever en van Straaten De Voorzitter stelt nu aan aan de orde het verzoek van eenige ingezetenen o n terug te komen op het besluit tot pisatsing op den KattensiiircI van d kramen die vroeger gedurende de kermis ep de Westhaven mochten staan De beer Kranenburg begrijpt niet dat men na de op goede gronden genomen betlissing onmiddellyki beeft kunnen verzoeken om op at besluit lerog te komen hiertoe bestaat z i geeie reden De heer Satnsom wil het verzoek toestaan en herinnert dal de kramers op den Kattensingel zooveel last van het water hebben gehad De keer van Straaten wil h t verzoek ook inwilligen daar vele ingezetenen door de vtranderigr van standplaats der kramen Ichade hebben geledei De beer Noothoven van Goor bestrydt het verzoek es de meening van hen die daaraan gehoor willen geven Spreker bad gedacht dat het adres niet zou worden behandeld voordat er iets nieuws wsagebeurd dat vi raudering in den toestand had gebracht en herinnert an de redenen wsaronl de verpUatsing der krameti van de Haren nalr flüa Kattensingel weiischelyk werd geoordeeld als brjin gevaar slechte Inchtv verifhing stoornis in de passage enz É De heer van Iterson hecht niet veel waarde uut dergelyke adressen en geeft eenige voorbeelden op hoe haudteekeuingjeli orden rerkregen Sjreker rerklaart rerder at d t redenen Iwurom hn de verplaatsing tier krameo irao de HaWi noodig soht S t i H i 1 De eer Muller tril ojbk niet op et besluit terugko en ft J De beer Bemy iarei gen wel iidat de in het vorige jaar genomen prottf geheel m mislhkta JDe heer Kranenburg egt dat op ide Havju ingezetenen wonen e jeel groot iiauatel in de belasting betalen en daardoor ook aanspraak mogen maileen dat hunne eigendommen voor hade Worden beveiligd en dat het water dat ly mdeten drinken met verontreinigd wordt j Het verzoek wordt in stemming gebruhilen nfgaceitH met 8 tegen 5 stemmen Vóór het l erzoek stemman de heeren fiemy Samsom van Straaten Prince e de Voor i ter Niels ibeer aan de lorde zyiide sluit de Voorzitter de rergadering Kantongereclit te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 6 April 1881 Kantonrecbter Mr i H tan MIEROP Ambtenaar vau het Openbaar Minuterie Mr W C A 8CH0LTBN te Holtentara VEROOBDEELD C 8 weduwe de M tapster te Gouda tot Ui galden of één dag wegens in hare tappery in de Korte Akkeren te Gouda tapiien van een glas bitter aan een weesjongea ui het Weeshuis te Gonda als zoodanig kenbaar door het teeken op zyn armsmoiw W van L pypmakersknecht Ie Oouda tot zes galden of twee dagen wegens maken van nachtgerucht in zijne woning op het verloren Kost te Gouda waardoor de rust der buren is gestoord geworden J van B arbeider te Gouda tot é a gulden of één dag wegens rerkoopen ran ongekearde visch in de Vogelenzang te Oouda A L arbeider te Gouda tot één gulden of a dag wegens verkoopen van ongekeurde viseh op de Gouwe te Gouda M K dienstbode te Gouda tot n gulden of één dag wegens uitkloppen van een rloermat tegsn een boom op den Fluweslen Singel te Gbnda op rerboden tyd na des morgens 11 uur E B houtzager te Gouda en zyne hnisrronw ieder tot ééa gulden of een dag wegens in rereeniging met elkander uitkloppen ran een vloerkarpet onder de Boompjes te Ooudt op verboden tyd na des morgens 11 uur A van H pypmaker te Gonda lot ééa gulden of éia dag wegens werpen van asch in het water aaa de Baam te Gouda T B heibass te Meordreoht lot ééa gulden of ééa dag wegens op de Markt te Gouda rijden met zyn wagen bespannen met een paard terwyl achter die wagen een andere wagen was vastgemaakt VRIJGESPROKEN G den H sjouwer te Gouda van de aanklacht op den Kleiweg te Gonda gereden te hebben met zjjii kar bespannen met een paard terwijl achter die kar eene andere kar was vastgemaakt Niet gebleken dal de eene kar aan de andere was vastgemaakt ADVERTENTIES Bevallen van een Zoon A HUBER SCHKAAOEN 7 April 1881 TAN VA HOOFP w M VEERMAN Hunnk dankbare Kinderen Bekuieden Khinkmdere Oouda lO April 1881 On dertroi d J USTü8 m O DS WILDT PZ utt der Infanterie JOHANNA BoSt tan LIMBURG Oouda 8 April 1881 r CeJee De ondergeteeléidea betuigen ook namens wederz dtohe boirekkingen hunnen bartelgken dank voor Ide vele bewgzen van belangstelling bg bniine Ecbtrereeniging on derronden H M D n ÜUL N T DS ÜTJL Viwiu Schoonhoven 3 April 1881 De Sekèning en Verantwoording in het FaUlissement Tan Tb J van VÜUREN vroeger Inlandscb Kamer te Oouda zal plaats hebben op Woensdag 13 April a 3 de Töormiddags ten half elf ure in het Qerecbtggebonw aan het Haagscbe Veer te Rotterdam De Curator Mr J PORTUUN DROOGLEEVER GEVRAAGD een FATSOENLUK DAGMEISJE Adres aan bet Baresn dezer Conraat TE KOOP bij W PERK te Moobdkecht 4 k 5000 KILO eerste kwaliteit De ondergeteekende beeft de eer de Dames te berichten dat h dagen al uitpakken in t Eottl de Zalm van g morons 10 nur tot s namiddags S aar den 12 en 12 April a 8 met eene groote Collectie X ansche gegarneerde en ongegarneerde Dameshoeden VOOR HET AANSTAANDE SEIZOEN Ingang Acl ter de Waag J DUMONT Jh Fahrikant van Stroohoeden Leiden Nienwe n 51 J H KIEBERT harkt godda BeTeelt zich Toortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fljn geretoucheerde SALON KABINET en ALBÜM PORTRETTEN MANCHBT KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 93 uur De ondergeteekende beveel zicb tegen primo Mei aan voor het gtrifketién opmaken van Oordijoen m fijne Goldblen beioTende eene nette en soUede iening C VAN HÓÖFT Mieuwe HaTen 178 Kistenmakerij Wegens bet eindigen der werkzaamheden in de Kistenmakerg alwaar de ondergeteekende jaren lang als Meesterknecht werkzaam is geweest heeft hg zicb op beden voor eigen rekening alhier gevestigd en beveelt zich beleefdelgk aan tot het leveren van alle soorten van Kisten tot concurrerende prgzen zullende door eene solide bediening het vertrouwen zgner begunstigers trachten waardig te maken J DE JONG Kattensingel Q 86 Gouda Openbare Verkoopingr TE GOUDA op MAANDAG den lln APRIL 1881 des voormiddags ten elf are in de Sociëteit Vredebett aan de Markt aldaar van Een goed ter nering staand WINKELHUIS ERF en OPEN PLAATS aan den Korten Tiendeweg te Gouda W8k D No 80 in betwelk de Winkel in Stroohoeden enz gedurende een aantal Jaren met goed gevolg wordt uitgeoefend Znnde in het Huis een ruim VOORHUIS 5 KAMERS KEUKEN ZOLDER en hetgeen verder tot een gemakkelgk Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Augustus 1 81 Een goed doortimmerd en gemakkelgk ingericht Winkelbnis aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 27 Te aanvaarden 1 Mei 1881 Een in 1880 bnna geheel Temieawd HUIS met BOVENHUK TWEE SCHUREN en ERVEN aan de Nienwe HaTen te Oouda Wnk N No 22 Zgnde in bet Hnis een roim VOORHUIS 2 KAMERS KEUKEN en KELDER en boTen 3 KAMERS KEUKEN ZOLDER en vele gemakken Te a èanaxden 1 Mei 1881 TWEE HUIZEN en ERVEN en een STUK BOUWGROND in bet Slapperdel in de Vrouwensteeg te Oouda Wflk N No 220 en 221 En een HUIS en ERF in een Gang a tn den Bleekerssingel te Gouda Wgk R No 236 Nadere inlichtingen n te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ONTVAHG EH BETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuiju Bente Opvraagbaar na I I j Rotterdam Dépoaito i 1 drie dagen v 7o één maand 3 7o twee 3 7o drie zes 7e twaalf o Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer M J FORTUIJN DROOGLEEVER AdTocaat te Godda TERSTOND GEVRAAGD BENE NETTE BEBIENEE EN EEN BILJAETJONGEN Adres Hotel Tivoli Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Marht GOUDA MAGAZUN van BEDDEN DEKBNS ilATRA8SEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzaivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn Teroorzaakt Gevraagfd in Friesland EEN ONGEHUWDE G0ÜD8CHE Fottenliakkersdraaier van goed gedrag Inclineerenden vervoegen zich per franco brief onder lett O bj den Boekhandelaar SIMON BRANDENBURtiH te Workum Openbare Verhuring TA t WEI en HOOILAOT 0SL80KN IN Dl OBMEENTKN Beeuwijki Lange Bulge Weide en Bodegraven DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND SCHIELAND en RIJNLAND zullen op Woensdag den 20 April 1881 des voormiddags ten elf are in bet Logement van den Heer fl TrasosL te Bodegrasen voor den UJd van vijf jaren in zeven perceelen verhuren de WIEBIKKBBDIJKGBONDBN en daarnevens gel n LANDEN De voorwaarden zgn verkrggbaar ter Secre tarie van Delfland te Deljt t en betaling van 10 Cents terwgl inlichtingen zgn te bekomen bg den Opzichter A ZAAL te Bodegraven die aanwgzing zal doen op den Men April 1881 s morgens 9 ure beginnende aan den Zuidzgdermolen J de JONG Az Mr TIMMERMAN s iMTRUMENTBELK ZÜIVER4AR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 iet 3 jaar Garantie ÜIT DE SANE TE SOOF Een solide BJETTAFBL een dito FOBNUIS eenige STOELEN en Iweede BINNENJALOUZIE Te bevragen Bureau dezer Courant ï