Goudsche Courant, zondag 10 april 1881

GOUDA JffARKT neemt gelden a deposito met een maand opzeg g ing è 3 pCt sjaars tegen onderpand in Effecten tot het volle bedrag voor sommen boven ƒ 1000 Orders in Effecten worden indien de lastg evers zulks verlangen tot den middenkoers der Amsterdamsche beurs uitgevoerd tegen eeiie provisie van y Voor fondsen onder 20 wordt halve provisie berekend Zondag 10 April 1881 April e k van des morgens 10 tot des na a inrvTTrrü v l i einde belanghebbenden in De tirma B SCHOUTEN e gelegenheid zoBden zfln hunne bezwaren Aert van Nesstraat 115 Rotterdam qo die bestaan mogten binnen den tfld van niteriyk acht dagen na het verstrgken van den termen voor het ter lezing leggen aangeweten en dus vóór den 29sten April aan Dykgrsif en Hoogheemraden schriftelgk in te levenn KAENEMELKSLOOT GOUDA Verwen in de nieuwste modekleuren van LINTEN DAMESCHAALTJES enz Uitstoomen van Broderies Fichus en Avonddoeken Kanten Chaaltjes en Handschoenen welke door de Chemische behandeling een geheel nieuw aanzien kragen i HH Jasaen Broeken Vesten Tafelkleeden werden in onze werkplaats uiterst netjes betiandeld Openbare Vrijwillige Verkooping TJS R E E U W IJ K om contant geld aan de Stalling van de Herberg aan de Reeu wflksche brug bewoond door den Heer A G STDFPERS te Reeuwijk Op Vrijdag 2a April 1881 des morgens ten 10 me V4 K 6 KOEIJEN 1 zwart drachtig MERRIEPAARD oud 7 jaren mak in alle tuigen en op alle wegen een 2 jarige RUIN een éénjarig VEULEN voorts een ütrechtsch TENTWAGENTJE een KARRETJE op Veeren en een CHARRETTE s Morgens vóór de Verkooping te bezichtigen Nader onderricht geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Bg de te Nieuwerkerk a d IJsel gehouden verkiezing voor het 3e district van het hoogheemraod schap van Sohieland zijn gekozen tot hoofdiogeland gedeellelgke kabinetswgziging gezegd is De heer de heer K Achterbergen tot hoofdingelaud plaats en 284 stemmen Voor de vacature wegens deperio land bg iu dronkenii ip begane stroibare htude dieke aftreding van den keer F H Von Lindera Bericht voor de Scheepvaart De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland Veatigt de aandacht van belanghebbenden op de in de Nedé landache Staats Courant van 8 dezer voorkomende bekendmaking van den Heer Minister van Waterstaat Handel en Nflverheid dat tengevolge van herstellingen an d MiUlegatsltits te Oouda de Vaart door die Sluis gesloten zal zijn I UIT DE HAND TE KOOP een Heerenhuis te Haastrecht aan de Hoogstraat in den kom der Gemeente hevattende twee BB NE DENen drie BOVENKAMERS met KEUKEN KELDER en annexe PAKHUIS strekkende van uit de straat tot aan den IJssel Te aanvaarden 1 Mei a s Te bezigtigen des Dingsdags en Woensdags van 11 tot 12 are Te bevragen bg den Heer J C MULLER en bg den Notaris HEIJMAN te Haastrecht van af Dingsdag den 19en Apnl e k deavoormiddagt ten 6 ure tot Dingsdag den 26 n April daaraanvolgende des voormiddags ten 9 uur t6rawnhage den 8 April 1881 De Commisearis des Koninga voornoemd F O O K JAARVERSLAG DER Chi Jongelifigsverecnigiog te GOUDA HH Belangstellenden wordt medegedeeld dat het a a IS jarig Jaarverslag zal plaats hebben op MAANDAG 18 APRIL des namiddag ten 3 ure in het Lokaal tHEIL DES VOLKS Peperstraat ASPHAITDAKPAPIEE en Fatentsppers levert in prima kwaliteit tegen de Uuigst mogelijke prijzen Als Feestredenaars zullen optreden de Wel Berw Heer Ds B J SWAAN en de A ent v in het Ned Jongel Verbond de Heer M van DIS Jr HET BE8TÜÜB Toegang vrij STÖOMWASSCHEHU Prijsopgaven op aanvraag VerwrrIJ en Urukkerl VAN DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg dezen ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1880 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot 21 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrggbaar zal z n 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Juin 1857 Staatsblad no 90 hunne bezwaren tegeil deze rekening binnen acht dagen nadat di ter visie heeft gelegen en dus vóór 28 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Vrj dag 29 April in bet openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE CLBRCQ Dijkgraaf W G DK BRÜYN KOPS Secretaris Leiden 7 April 1881 Germania te Stettin Deze Maatschappg onder controle van den Staat sluit op zeer voordeehge voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringen UJfrenten enz en is zeer geschikt om op een zeker tgdstip de gelden voor uitzet oistudie voor de kinderen beschikbaar te hebben De i Germania onderwerpt zich bij eventueel geschillen aan de uitspraak van den Nederlandschen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bij den Hoofdagent A K VAN DIB GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennisse van belanghebbenden dat zfl hebben ontworpen Eene Verordening op de wa teren dijken en kaden van Aynland dat dit ontwerp tegen betaling van tien cenii verkrggbaar is ter Secretarie van Rijnland es ter lezing zal liggen zoowel daar ala op de Gemeente s retariën van de hoofdplaatsen der districten en onderdistricten als ook op d Secretariën van al de Waterschappen in B land gedurende U dagen Zon en Feestdagen uitgezonderd en wel van 7 tot en met 21 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE 0U11SDHE im of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een aizonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 6o Centen 5 eiOEDZUIVERND m VERSTERKEND ELIXER lood met Ki a vermengd is een der besta geneesmiddelen tegen aandoenmgen veroorzaaktdoor coagulatunr dtrvoohUn ldlerachtigheld ppBsblaienheld iweeren raohlttune ziekten in de been deren kropga xTc zwellen enz V N K D Dg VOOHNAHMSTE DE APOTHEKEN Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Parlji SJ r Bronot BUITENLAND Bultenlandscli Overileht Be Frauche Senaat nam ia it eerste leting het wetsontwerp aan waarbij bet onderwijs ran den staal kosteloos wordt rerklaard Men maakt zich ia Algiers gereed de Tuuesische stammen welke de Ifransche troepea hebbeu aaugeralleu fliak te tuchtigen or dat muisje eeii staart ai hekbeu b V Tim annexatie Tan een derl run Tunis moet later blijk Se ci editie brengt de Italianen geheel uit hun humeur de Pofolo Rommo zegt dal iij oTcrtuigd i dsi Frankrijk in Tunis alleen greusreobten wil Terdedigen en geen Terofering poUliek drijven hot bUd laat OBmiddellijk hierop volgen ilat hel hoopt dat de nuk zal afloopeu zonder Terstoriug Tan de goede betrekkingen InsicheD Italic en Frankrijk De zaak is in de Ituliaausche Kamer ter sprake gebrasht en lohijnt aanleiding te zullen geven tut het redeu van een andft Kabinet De minister Qairolt verklaarde in hoofdzaak dat IVukr k aan lUtlië en Engeland de stellige rerzakering had gegtveu dat bel niet in z nc bedoeling lag zich ran Tunis meester te maken V n der inlorpellanles de heer Sariani Terklaarde zich echter oTer het antwoord des miunters niet Toldanh en stelde een motie van wantrouwen in de buitenlandsche staatskunde der regeering roob Qislereu werd do beraadslaging toorlgexet De heer Zaaardellt stelde voor om de discostie over de motie van utrouwea te verdagen He kabinet verklaarde zich biermede te vereeuigen doch het voorstel van den heet Zanardelli werd met 192 tegen 171 slemmcu erwarjiw Dit W4a eeue uederlaae voor het Kabinet en üe minister president CairoR veraoohl daarom de zitting op te heffen daar hij de bevelen des Koniugs had in te winnen Volgens een Ie Pargs ontvangen telegram zon de heer Dspretis met de Torjning van een nieuw kaliinet belast worden Donderdag is te l eteraburg het proces begonnen leges de Czaar moordenaars alleen Sophia Ferowakoja moei iels verklapt hebben waardoor de poliUe o a Nikolai Kibaltsobitzch op het spoor moet gekomen zqn de andefe echter bekennen wel aan den aanslag deelgenomen Ie hebben maar weigeren iets naders mee te dealen tg z n over l geheel vroolük gestemd en geven herhaalde malen hun rreligde e kennen over bel gelukken van den aanslag TH millioenenspeech van den heer Gladstone ofioiioon niet zoo schitterend als de vruegere door dien staatsman gebonden vindl echter met het oog op de omstandigheden en den ongunstigeu toestand waarin de handel verkeert vrg algemeen goedkeuring De Tinff verklaart ioh voldaan en de Daüy Neii keurt de vDorgestolde hervormingen goed onder opmerking dat de Premier niet meer kon doen bg de oorlogen in Afghanistan en Afrika eene erfenis van het vorige Kabinet welke meer dan 37 millioen gulden hebben gekost under de nieuwe uitgaven komt nog eene rerhooging voor van 3 millioen gulden op de begrooling voor openbaar onderwgs Naar aanleiding der begrooling komt de Timet terug op hetgeen reeds Troeger orer ene aanstaande Okdaloiie verklSa d dat dit het laatste bndget was door hem bi het Lagerhuis in Ie dienen Het blad meent dat zoo de Premier de portefeuille van financiën opgeeft hg toch altijd in geldelijke aangelegenheden de ziel van het kabinet zal bigven want igne veelomvattende kennis maakt hem vooral in dit opzicht onmisbaar Donderdag heeft Gladstone in hel Lagerhuis de nieuwe lersohe landwel ingediend en toegelicht welke daarop in eerste lering is aangenomen om de bezwaren eerst bij de tweede lezing te berde te brengen De Dnittohe rgksdag heeft na hel debat over de rgkspensioenkas voor werklieden een ander onderwerp aangevat dal woarsohqulgk ook naar eene commissie tal verzonden worden Het is eene wet tegen de dronkenschap waarhg ten eerste do dronkenschap op de openbare straat strafbaar wordt gesteld en ten twetM de verschoonittg wegens bewusleloozen toe liugen sterk wordt beperkt Eene deids bepaling zegt dat lieden die wegens in deonkenschap begane misdrgven gavangen z n gezel of water en brood kunnen warden gezet als verzwaring der straf Ëeii lid riui deu rijksdag d heer Triigar die er en bijzondcrcn slag van heeft om zijne medewetgevers aan bet lachen te uiakqi zeide dat men aan die laatste bepaling wel koit lien daldew t nier door re medicus was gemaajit want dat deze ter genezing van een dronkaard eer dan water en brood een biefstnk met een paar eieren tan voorschrijven BINNENLAND GOUD V 3 April 1881 De uctto opbreagsl dei Soiree door de vereeniging L C gegeven leu vaordeele der Transvaal bedrjwgl de aanzienlijke som vW ƒ 528 2 dal aan Prof Harliiig zal worden MtjezondAi Dondeidogavond ha4 i eae vcqtidenng plaats der Kieaverecniging Kerkel k bekésr Daarin werden voor de Kerkelgke verkiezing vai 18 April e k de Avolgeude candidates gesteld Voor het Coilegie i au Kerkvoo plcu de hh mr P P P Kist en G A Oudijk beide aftredend Voor het Coilegie va iatab le tde hh A ran Veen T A G van Delb G C Knaap J M Noolhorea van Go r allen aftredend ea k van Beedt Dortlaud in de vacature veroorzaakt doet aftreden van den heer I D Bgk die niet laeer ia aanmerlting verlaagde te komen Voor de Commisaie van Oppertoeöob de hh G PrijMe A SniU nu J U van Mienp P M Moiitgn en J A Remy alle afimdend at de hh D C Samsom eu P J van der Want At iu de TouMUfftn der hh vHi Sanen u vertedeuy ea van der Zwalm tot een andere kerkelijke betrekking benoemd Kog werd lol Bestuurslid der Kiesvereeniging benoemd de heer F Herman lt Door de Nederlands e Eguspoorweg maataebappg zijn vaatgaaleld nienwe tarieven der vrachten voor reizigrrs enkele reis eu voor reizigers met retourkaarten In deze tarieven die goedgekeurd zgu bg beschikking van den Minister van waterstaat handel en ngverheid van 21 December 1880 do 34 afdeelittg handel eo verbeid ign da nMhtprijten tusschen een aadUl stations aanmerkel f verhoogd Zoo kost Toanaaa 1 retour Gouda Den laag voor 2 dagen thans 1 60 1 30 0 80 volgens het nieuwe tarief 2 35 1 80 l 0 ent Bij dit uieawe tarief is voorts bepaald dat de da iii i vubrkomeade vrachtprijzen tleehia zoolang van kracht bigven ala er geeu aanleiding voor de maatschappg beslaat te geheel of gedeeltelgk in te trekken van die intrekking wordt een maand te voren aankondiging gedaan Bg intrekking treden hoogere vrachlprgteu daarvoor in werking goedgekeurd bg leschikking van den Minister van waterstaat handel en nijverheid van 21 December 1880 no 34 afdeeling handel en ngverheid vsrvangerde heer E Hoogendgk Asz Bg hel groot watersohap van Woerden zgn verkozen in het Ie district hoofdplaata Woerden tot hoofdingeland de heer H van Dommelen Sr en tol hoofdingeland plaatsrervangers de heeren C E vau der Qaa t en J Stork Vroege en in het 2e district hoofdplaats Bodegraven tot hoofd ingelaad de heer P Jonker Brunt en tol Aoofd ingeland plaatavervanger de beer P Van Bam Kt Voor de Verkiezing van drie hoofdingelanden én drie hoofdingelanden plaatsvervangers in het Ie district van de Albiatserwaard zgn 321 stemlnen uitgebraoht Herkozen zgn de drie plaatsrervangeis de heeren J Veth Phi A Smit Jt en J Boel respectievelgk met 282 26S en 278 stemmeu en de hoofdingelanden J Vroege eu N J Vonk met 306 M moet over drie weken herstemming plaats hebben daar de aftredende hoofdingeland 88 de h r A Smit Jz 78 dp heer J Vet 72 en de heer C Von Lindern 49 stemmen verkregen Bg de Donderdag te Delfl gehanden vei ieóag voor hel Hoogheemraadschap DelflaiHl is iïi lïel eerste district hoofdplaats Delft verkozen tol hoofdingeland de heer 3 D Viruly Fz en tot boofdiqgeland plaatsvervanger de heer i D C C W baros De Constant Rebecfue In hel zesde districi hoofdplaats Pgnacker herkoten tot hoofdingeland de heer P Hoogerbrugge S gekozen tot hoofdiageland pUatsverranger d i eer J Z ooimsn ia j tt t n Bayaeu vau den aftredende dan Wr Hoofdiog Unden van Delfland beklaa gdcft ziflk bij de Tweede Kamer over de bcnoemjag van een hoogheemraad buiten hunne voordracht om ea aohltea dit in strijd met het reglement van Delflajd Uit de historie van hel Artikel eo een gelfksoortig geval in 1872 ten aantien van A nste land heeft nu echter de Minuter van Waterstaat ent aangetoond dat expresaelgk en op advies van den Baad van State 1822 die bevoegdheid tan den koning is veorbehonden waarvan n can overeenkomstig het tf vies van Q depnl deB rd gebraik gsMaki De heer Lefóbn heeft lish t9t fOMMBiartad te s Oraveahag gewend m het aanM Qt laogi lekphouiaeheo mg Juu een dar salen vpm hst badhoia te Sebereningen ihi gk hoorbaar oftf te brengen de ceacetlm weUte ia het Kasgaehf tiosek en Di rfat D K d Vietotia Casino o lems tullen gageve Kordea In tijn jongste tilting heeft de gemeenteraad beaiotan liflh tat O t L 9Ulr nw 2wdr£MMad te wenden ter verkrgging van ie Singela die tot Leiden behoorau lerwgl de daaraan gelegeD panden deel van Zoeterwoude oitmaken Mocht ditanaexatieplan aangenomen Orden don verbindt tick de gemeente Zoeterwoude voor behoorlgke verlit hlgpg te zullen zorg dragen Dit annexatie plan ia a aurIgk een tegeuhuget van het reeds eenigen 1 in behandeling tgode voorstel om Leiden te veiBfeten met atnkken van omliggende gemnenlw David Bcookl van Philadelphia ingenieor staat volgens het V c d D in ondeihoude ng met hal gouvernement over de toepassing hier te lande van eeue nieuwe wijze van duurzaam en goedkoop ondergrondsehe telegraafdraden aan te laggea Bg deze nitvinding worden de draden gelegd ia gseren fasiizen lerwgl de iaolerende slof beaiaat nil eea residu Deze verkregen bg üe afdistiUatie van ruwe petiokam nitvinding waarvan het patent door dei hor Bniokt voor 60 000 £ aan eene raaatsehappli M veikocht is reeds met goed gevolg toegepast io I wkrgk België Engclaad en de Vereenigde Staten Telegraafdraden naar diti systeem aangelegd aqa na 9 jaren dienst nog in goeden staat bevonden Binnen kort word i nienwe pnMven in de iak Olapham te Londen genomen welke waarsehgniqk door een Nederlandsch deskundige zullen WoKden bqgewoond De viering van het 246 jarig beattan det UUeohtsche universiteit is bepaald na 28 luui tot Jaü a s In de retirade van hel atalionsgebonw vaa den Nederlandschen Rgnspoorweg te Utrecht tijn reeds gevonden 10 stuks diamanten voorwerpen 25 stuks gouden en 50 sinks lilverea sieraden aikomatig van deu kerkdieblal ta Antwerpen gepleegd Hst onderzoek wordl nog voortgetel Door het centraal bestuur van het AlgetMWn Nederlandach Werkliedenverband is een adres aan de Tweede Kamer gericht over het deaer dagen vermelde fait dal 12 sohrgfers oaa s rgka moriMwerf in een ildrea aan den Moaitter von marine Tethoeghig van salaris venoohlen ea daarvoor gastraft tgn Volgens het adres luidde s ministan bevel dat de adressanten ten strengste moeslet wolden gestraft De aard der straf schijnl aaa de hoofd van het rgks marine etabUtaeneut t tgn ovaigclatea en men beweert dat desa ia verbaid met het hoog bevel nog teer edelmoedig hsbhea gehaadaM daor behalve