Goudsche Courant, zondag 10 april 1881

Woensdag 13 Aprii N 2695 1881 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en OinstrekeD rm kf Ma 1Mb oddera ran geüiiaeÉ telÉM C oa lat eeu mimsikr au itaMk l ahM i Imi f sli sIrafFeu MettM lang u ro J C ♦ frgtderinj üü 1 BW d lÉiRlié 4rtp fln te d gen 1 op het 100 mogelp toegere aan het koogat büiij renoek der klerken aan a ryks lurtBettatf k Aaiteidam 1 op raieering der na r adrasanta meening hoogst J k jij leel ie ivan atiaf den klerken roorf 9K g i ur deie aleehta met bet oog op Ot gh Mt retaat aOhIel jkkeid tegenorer hunne g fl4 A Wbiadig hettieöiag hanner aalariuen hebban etaddlt dp d gte als hun dat geoorloofd soheen door Diuaand tMbo a ia geworden iOhlÉkigfétoTBUUairteniétaitiDg onder beaeherm M ito 1 deh Koning aal ran 22 tot M l Hl k i hart Sa rooijaarStentoonSteUing rib Wmn DWra kiH s aaaen bloemboaquétten lain Ikiheialètadeii tniSboavgereedsahappen ent ip bat t Ukitl tttorlnuaten eo Wetensdhappen aldUf kojuleil lUi Hm aoIrSd n1t AiutArdnii dit fle bMtek tet P Bruya bü tet atgemeeb a r kalltédhappij tot N t t alg laieèn beUMd a wMToit hju net ingang deier maand uitslag yUum Ti66éiitb DUt meer rerrold sal konliia Be 1 tm ë ti ter tiïd aan mr P H Q ran f f om den toogbejaarden gryaaard de leati khii tfet algemeen seorettriaat rer1è hi peil rerliohtei Ka edbter door te itlitii een jong eo krkóktig man als algeIritK fli werd benoemS is de ot hiertoe door BB 11 yiiuji Ve r aldir betMkking orertollig De NMbg MM Mt MluMiHMppy m Weldadigkeid teftW ar t U po o rd Wilfaehnioaaoord en Wil MMMHt Mri ftMDk t487 Xütowin Daarvan émomm tet lUtRie Vm Frttdkod 8S0 en Oreri MU SI atomatttnAflletf kKHtgmoatwihnipen f eiMaM aM lino TM herroMidea i mi ♦ WfcdMk gi i m B m Ixttborsohea fi IsiMMm n léboftumAeAtüi rtnftoMIMmen la 1880 hadden 47 geboorten t eifj evMRkn phati Dl itarfkc bedmgt dvi 1 pCt raa het geheel t Twwtiim HkltU ffitting Io ttfe étam ia met 14 legeh 23 stemmen ttottèh Vt MAMp fM vijtigiBg van de wet kH hoo Otttiertrija bepnü van hrt tkn enkele colleges en VaatMelling der üdan 9ttt alle leaaen op Ï90 s jaars M MiWping van een ameadement vga den heer a Iér oiB ttkt büdng op ƒ IW M mik Hug ia aaogetfntah ene Mppletoit MerMhUMghiWin sa de tdeuttging van den minister tot afionderl ke fndl iittl ener roofdintdht toekeoniU rim n subMie toot tl tn Hooghttnaal Dt kattusr i verfdigana o te oès gosdfaeiden In dacaaMoata Uithaora kerkelijk genaamd Thamen ril dea Anétid ia 4Mlr pradfant en oudeiUogeu tkMaaar gnaaskt ma eoi p joBgelie n tot lidma4aa idcr U ÜHir kerk toe t latea omdat ly Mr MhntriNafM ia et otiaaa Can o eea van 4a P i l i H ga ws tigde ndeil keMkner Nul en gaBvaaad de laatatgaaoemde uit éu aag ld beitemd naar f n eldadig dod aaM 4to Moabeb vaa de ïrausraalaclM Baevni 4t AL V OL aegt da beer i U Be kema ia vaMdbtUaa anlaa sa Ooat a Weat Indié in mml ea tUé Aaanka aa avMest eeU geen landverhniier is aaaar al laadverhaicers naar N en Z AlMnlB iasil osMffetaebt dal Eurapganea in Oott ii Wast éUk op èBk ftpaiu ja ca dat h trearige geaehiedenitsta ia N ea Z Amerika ran dat laaiveriariitB kaalt vtraoMa Hü aoa het meeat aaJWta de Transvail Kmf de Qaeét Hoop of de MliaMa la Rio ki Fbta Sia grande de aal na M kMuMh küiaait ia da faièi icta kiwr ea mehH ia i tad HI krtolkt X a apatd eiadigt Ik aag er is aaar Mn NederiaBd Sqa de et betaicB laaten wel antkeog nna leeft hier vrq en bi $ ItNttMsatiMc I kalt llat Kt imi denï Ittea ook kt fiülaeMurf hsa k a l tukg i iaamiiu n aaadrimg tot iMdfdkkiMI eMekB Opr de flidcbe eilanden ll PMl Abmbo at gaan A ia oneia bij groate Mhb M laad ariaiaa Ilaa fcbait over dat rerliak ¥ m klaekligaaekippniikdanaeer Daardoor tol M oriogMaat kMde jden 06k idt mmté m i Mjk nn Ma mm alka naar Aaterika aa ai airakaMlflk kal joÉpms fceOrekgealaofat dM M kIMMdiU k ini Medean hetkinueaiIWR ladir k rkdidenttaad Li WaatHai Ma m I k kiliiiii a ja kkl Mier de UadUedea dit De oortaak vaa het rertchijnsel wordt genibbt ia het geroel Mn mismotd held f alrnkth id t llat geiegd wordt daar algaiateu te beeHchen Be aitgebreide hudel in diamutni ordt Anntenkai uitgeoetsnd ife kofiiehaiHn ai p lie aau grenunÜei lHiea TéU einde een batet Vcreenigingi punt te Hbben heeft ifoh thana eeu omité gevormd dat lioh ten doel stelt een soort rau diamanieuitwurs te houden aartoe reods een lokaal is gekoaen an rele kia aa ndcrrindt dit comité medsdotKageo ran toetreding tot het plan de totstandkoming mag ala leker worden beaohoawd Op 4 April lijn d eerste komkommers van Delft venonden In aanmerking genomen de vele tegenspoeden Wiarmede de komkommerteelt de twee eerste maanden ran dit jaar te kampen had moet dit bg mder rroeg gemnmd Worden De bewering ran vele jagers dat sommige rogels rooral snippen ala a gekwetst aijn self hun wanden verbinden is detar dhgen door een nianw bewijs gestaafd Verleden week werd bij een jachtpartij te Nordhausen een snip geschoten die een paar dagen te voren door een der jagers licht gekarcttt was en nu op de wond eeu verband bleek te ImWm n uchta buikrearan dat een eentimeler breed en 1 millimeter dik waa Het wos met bloed of eenig ander rodht aoo rast er op geplakt dat het niet met de hand verwqderd ken warden en men het met een mes er ilf moett sn jden Om de celduamheid ran h t ge al M de snip naar de jaehttentoonstclling te Clef e gctaaiien word a Ar d D IB een phaMjte bjj BoMeaux t fB Satatdag II drie kindemi rergevea tedKendge vaa de vergiiaing eeoa apothften die in plaata vaa laker geneesmiddel strychnine had fge rtn Twee der kinderen eeu meisje en eea jongen ran twee én rier jaren bieren byna onmiddelijk dood liet andste een meisje ran tea jaar werd door onmiddel k toegediende braakmiddelen gered De apotheker een algemeen geacht man ii der wanhoop nabg la het jaar 1106 iltrandde op de buitengrouden ran Terschelling het Engelaohe oorlogsobip Fiara dkl b die g legenheid het roer rerloor en einde k Of de Oostbunt van dit eiland vastraakte en in het caud wcgionk Eenige jaren geleden kochten ankaie personen raa once regeering het recht om dat lobip op te spotan te libkten eni Zy rerkoohteo hnn reoht weder aan een ander en thans is men tieaig met 10 of men man Ie galiik om door grondboringen en oagrariBg het und eeae rrq aancienlyke waarde als t gelukt te outwoekeren Veleo twijfelen eehter aan l welslageh der onderneming daar men bijna alle aanwijiingen niat en de tand bauk aan die kost ir esae lange reeka vanjaren aMhti mAtif ia toegeaoawn Uiideo 8 April LtgeAuis Hioks Beaoh koi digt een motie aan dat de politiek tegenorer de Tranavaal terwijl tg kbatbiia mcnscheulerens heeft gekost het geiag der Kroon niet heeft ered dat tg gevaren roor de toekoimMge nut ran 2uidAfrika inhoudt en dal ty ik gebreke is gebleren de Ttrplichtingen te rerrollen die tegenorer de Baropeeacha kolonisten en inboorlingen ijjn aanraaid Lawson kondigt aan dat hü daamp een amndemenl tal indianen dat het Huis overtuigd ran lel scbadelgke roor Xngelands belangen vaa een voortzetting ran den oorlog met de Boeren met roldoening de rieediame aohikkïng tiet Op GladUone s rraag legt B ch dat hy geea vaaten dag roor de motie kan bepalen IiOIldSQ 8 April logerhnia De n acrittgiroordracht tot w iging der bankruptcy law i in eerste letiag aaagenoewD Het Huia ia tot 2S April rerdaagd Hosfferhnh Oranrilie xegt dat gistercB de mageadhaden gttaaieol k een belangrgfce nota aan de Ötieksohe regeeritg hebben ter liand gesteld in de koop den rrede te bewaien ea een berredigeade épinaiag ait te lotfceu Het Hth is tot S Mei vcedaagd Paéiia i April De Senaat heeft de tariefwM aangenomen Inat 4 laattle Agtigingen door de Kamer aangebracht Hg heeft daarop eenparig tonder disoaasie aawaaoaea ket krediet van 6 696 000 fr tegen de uoaiiin Mes anekert dat de Bey ten protest gereedanofci lana ket komen der Frauschen op Tuneliach tfit4 Tolgeas bericht ait Bona ia aedart ket gcrakf m 80 Maart geen schot gelost Jjèa tA 8 April Waanchijniyk tal brd Oar atÊ0i tgf l opvolgea OrH ie motie n Hioka Bewik n hatakend ng nuf Iawsoo tal gedebateerd wordao na Fasohen Oefccortt i er ft tigl tl tiek der femeente tiOtlDA Mahrt 1881 GsBOKZN 30 Jongena en 36 Meisjes totaal 66 OnaLIDEN beMden 1 jaar 16 M U W loftial 2 i raa 1 6 9 16 6 14 14 20 1 V 1 20 60 3 8 r r 11 60 66 2 S 6 66 80 1 1 boren 80 1 1 32 TA 3S V lolaki 64 LaVEHIiOOil lANGEQETEN 4 M 1 V totaal 6 BarEeriiJk B Stlmd SEBOHEN 7 April CoTHlii oa4en C O na dsr fka m B Ik J Praafoii Arie oadan L Vuk ta J imi AdriiM HendrilLa oadert W deft Ed l tü A H rai d Klcua OVERLEDEN April E Wiue I d f J t Koot 4 In 8 A Polak 2 n ONOERTBOUWD 8 April a M de Jasg tS I eiN de Hao 20 W Ertmreld 42 j ea J in BoMid la Veldboinn 34 j J H da Wlldt 28 j aa J Baat na Limburg 24 j C J Looijaard 24j ea C Rooginerf Mj Waddinxveen GEBOREN Willampja ondefi G da Krsiitai Q Brial OVERLEDEN Aran Ea 7 ai A J BMsaslalB 1 H Moraal 2i ONDERTROUWD C da Roog en Oiy ZeTenbulxen OBBOBBN Dirk ogdars A Otlnaa erta l réa Mniasa OVERLEDEN H raa Wilgmtars 0 M 8 Ia Ua 21 jaar N derlaodsche lUi SBoerlmg WINTERDIEN8T 1880 Vette Oijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTSBDAM ABNHEM en UTRÈCHt naar BOTTEEDAM s HAQE en SCHEVENniÓÈN Het rertrek ran Amsterdam is opgegerea ran ket station Rijnapoor Het rertrek ran lu aeiitraalatatioa Weaterdok is 16 m vroa r VaH AKSTMBaV 8 30 8 10 9 30 11 26 12 80 t 6 8 16 60 AaKHEK 6 66 8 62 10 36 1 46 5 30 6 16 2 7 Utbeobt 7 8 26 10 17 11 40 1 16 S t8 3 8 36 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 8 1 3E g 48 9 10 8 Woerden 7 28 1 44 3 38 S 66 9 8 Oudewater 7 86 1 66 4 S 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 3 89 4 20 7 6 9 86 10 58 Naak Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 68 2 18 4 23 9 42 üapelle 7 63 2 16 9 42 BoTTaiDAii7 68 9 16 10 80 12 81 2 18 4 6 4 28 6 67 9 42 10 69 ZeveuhnitenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 39 ZoetermeerZegwaard 7 68 2 21 4 26 9 89 Voorburg 7 68 9 13 12 84 2 21 4 26 6 9 8 s Gbatbnhaoi 7 66 9 18 10 62 12 84 2 21 4 26 1 © 9 89 10 66 Sohereningen 7 66 10 62 12 34 7 9 Van ROTTEBDAM SCHEVENINGEN en s HAOÏ naar AMSTERDAM ÜTBBCHT en 4BNHBM VaK BonUDAX 640 8 16 8 60 10 80 10 40 11 60 2 8 430 6 60 7 36 9 Capella 6 41 10 60 2 9 7 Nieawerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 67 11 4 2 28 7 14 Aankemtt 7 10 8 84 9 8 10 49 11 15 12 2 86 8 22 4 62 7 26 7 58 9 27 Sohereningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 sGaAviNHAOB 6 26 8 6 8 3B 10 10 10 80 11 4S 1 60 2 60 4 15 6 35 7 80 9 Vooikurg 6 31 10 87 1 57 4 21 6 42 9 5 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 ZereahaiceaMoeroapeUe 65 1 2 80 7 7 Aankomst 71 8 82 9 5 10 48 11 18 12 11 2 38 8 19 4 49 7 28 7 68 9 80 NaaA Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 91 2 41 7 81 9 88 Harmeten 7 18 9 11 10 5 11 21 2 41 8 26 4 65 7 81 8 1 9 S AlistWDAn7 1 8 86 10 52 12 18 S 26 8 1 9 83 UtmWHi7 16 9 U 10 68 11 21 8 41 8 85 4 56 7 81 9 88 Aai lltt7 l6 9 11 ia6S 11 21 3 C5 6 7 81 Snelpersdmk van A BBIKKMAK te Ooada AFKU DIGlNiG BUEGEMEESTERen WETHOUDERS ran Gouda Geiien het besluit ran den Heer Commissaris des Kouings ia de Prorincie Znid olland ran den 23n Maart 1881 A No i 3e Afd Pror Blad No 28 betreffende de besehrijring roor de Pertoneele Belasting dienstjaar IS doen te weten lo Dat de Ontvanger der Directe Belaatingen aan de woning der ingeietenen op Vrgdag den 7n Mei aanstaande en volgende dagen ter invulling tal doen betorgen een Beschrgriiigabiljet iDhoudende ene korte schets van de grondslagen der voorooeaide belaating hetwelk acht dagen na de uitreiking door of vanwege dien Oniraoger tal worden afgehaald lerwgl tg welke bg de beschrgring geen biüet tallen hebbeu ontraugen gehouden tijn om de rereischte behoorlgk ingerulde rerklaripgen róór of uiterlijk op den 31n Mei detea jaars in te dienen ten kantore ran den Ontraoger alwaar de biljetten ter inrulliug steeda rerkrggbaar tullen tgn 2a Dat tot tegeuaehatters tgu aaogeatcld de üearen P M ROOSENDAAL P A BUBGHOUT H S NEDERH0R3T en G van GENT Wordende de belanghebbenden voorts in het bjjtonder aandachtig gemaakt lo Op de wgiigingen welke bg de wet van 9 April 1869 SlaaUilad uo 69 in de wet van 29 MjMrt 1833 tSlaattUad 00 tgn gebracht ala a aan art 17 der wet 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelgke dienstboden die op den In Msi desjaart waarercr i riaatia loopt ooder dan 18 en jonger dan 21 jaren tiJn bedraagt de belasting ƒ 6 00 tonder toepaaaing vau het opklimmend tarief i art 19 letl en il dier wet aangevuld by art 10 der wet ran 1843 wordt geleten als rolgt Diensteo werkboden in gebouwen inatelliogen gestichten of inrichtingen rermeld onder lett c en J ran art 6 j 2 roor tooreel tij geeu belaatbare diensten rerriohten rechtstreeks teu behoere ran ken dia aldaar in eeuige betrekking of alt leden werktaam zijn De eenige rrouwelgke bediende o erig ns naar de eerste derde of rierde klaaae belastbaar in dienst ran den belastingpliohtige welke geene andere bedienden houdt eu rier of meer eigen of aangebuwde kinderen kindtkiudereo of pupillen bij tiob heeft inwonen die op den lu Mei dea jaars waarorer de belaating loopt jonger dan 21 jaren tgn c De twee eerate paragraphen ran art 27 derwet ran 29 Maart 1833 StaatMad no 4 tijagewqiigd ala volgt § 1 Die na den 16b Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerate grondslagen voor den tgd dea dienatjaars die dan nog ovar is verschuldigd § 2 Aan den belastingplichtige die in den loop des dieastjaars een perceel verlaat tonder daarin eeuige roerende goederen of iemand in tijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van sjju aanslag naar de rier eerste grondslagen voor den tijd des dieutljaars die dan nog over ia indien daarran door hem binoen den lijd ran eene maand rolgeode op dien waarin hg het perceel rerliet tegen bew a sohriftelgke aangifte is gedaan ten Icantore des Ontrangera op een aldaar kosteloos rerkrijgbaar biljet Ue ontheffing wordt rerleend orer het driemaande jksche tgdrak waarin het perceel werd rerlaten indien de belastingplichtige daarna doch in dep loop ran dattelfde tgdrak een auder perceel waarvoor hij belastingplichtig is in gebruik neemt f Bij orerlgden ran deu belastingplichtige treden tgue erfgenamen in detelfde rechten eu rerplichtingeu De aangifte volgens het eerste en derde lid ingediend worden als gewone bezwaarsohrlfien aangemerkt en behandeld d Aan § 1 ran art 28 der bovengenoemde wetvan 1838 ig n de oarolgende beplaingen toegeroegd Ten aantien van den eeraten grondtUg kunnen behalve de jaarlgksche ontnirere huurwaarde ook maandof weekhuren worden aangegeven Andere aangifun worden aangemerkt als niet gedaan Voor toorer de belasting Bohtige de aangrgeren maandof weekhnren niet telf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerate door rermenigrnldiging met tié eu de laatste door rermenigruldiging met drie en dertig tot jaarhnur herleid en alzoo herleid als de aangegtren jaarlijksehe onluirere huurwaarde aangemerkt 2o Op de rerplichling o bij hunne betwaarschriften ingerolge art 1 der wet rau den 4n April 1870 SlaaUilad no 60 orer te leggen een duplicaat ran huu aanalagbiyei tegen betaling ran 6 cents bij den Ontranger er Directe Belaating rerkrijgbaar geateld Gouda den 6n April 1881 Burgemeeater en Wethouders roomoemd TAN BÈBOBN IJZENDOORN De SecreUris BROUWER AFKONDIOINO BÜEOEMEESTEEen WETHOUDERS ran Gouda Oetien het bealnit ran den Heer Commiasaria des Eoaings in de Prorincie Zuid Holland ran den 23n Maart 1881 A no 340 2 8 afd Pror blad no 27 betreffende de beaohryriag roor het Palentregt orer 1881 dat is ran denzin Mei 1881 tot den 30n April 1882 brengen Ier algemeene kennis lo Dat op den In Mei aanstaande een aanrang tal worden gemaakt met de besehrijring der patentpliflifen Tabel 14 uo 37 tot 40 tgnde dealijtert tappers koffiehuis kracghoudars ent en met het rondbreugea aan de haitea ran de dedaratoken die aa ferioop vau drie dB e van wegadea Gatvanger der Dtreeie Belatiingen weder tollen warden afgehaald waarbg gemelde paUntpltgtiftm worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der WET van den 24n April 1843 StaatMad no 16 dat tij hnn beroep niet mogen uitoelenen dan nadat tij de helft van hunnen aanalag over het dienetjaar 1881 hebben voldaan en nadat het rerschuldigde orer het roorgaande jaar ten rolle zal liju aangetuirerd waarren tal moeten big ken airoren de patenlacteu aan hen tuUeu kunnen worden afgegeven Dat too spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetten inllen worden betorgd de patent acteo in gereedheid gebragt eu het tgdstip bekend gemaakt waarop die tullen worden uitgereikt 2o Dat met de betohrgving van de gewone patentpliohtigen over den jare 1381 begonnen tal worden den 7n Mei aanstaande eu de verklaringen aan de buiten der Ingetetenen tnllen worden rondgebracht dat de w er intameling dier rerklaringcn tal plaats hebben acht dagen na de uitgifte op welke rerklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen rerkoopen of ruurwerkeu maken lulks zullen moeten rermelden ten einde dit op bun patent uitgedrukt worde hen hierbg herinnerende aan art 21 der WET ran den 29a Jnanni ISU Staateblad no 7 luidende Kooplieden of Winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruid willen rerkoopen of vuurwerken maken tullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op de boete 00 ent Ook tullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wgte de kramers rerkoopen gehouden zijn op hunne rerklaringen daarrau melding te maken eu ich deswegens aan te geren onrersehillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats heeft 3o Dat de registers der patentplichtigen zullen worden gesloten den 31n Mei aanstaande wordende wgders de belanghebbenden rerweten naar de bepalingen van art 18 en 37 der Wet ran den Sin Mei 1819 Staatsblad no 34 handelende zoo ran de rerplichtiog ran hen welke bg de algeme tne besehrijring tgn orergeslagen als ran de boetec tegen het rertuim ran en gebreke in de aangifte lelre te verbeuren 4o Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebrnikers van binnen vaartuigen zich ter be koming van PATENT zullen moeten aangeren op het Raadhuis dezer gemeente ten bureeie ran UH Zettert medebrengende hunnen meetbrief ea hun patent ran het vorige jaar en zulks ran deu In tot deu 16 Mei 1881 De Zon en Feestdagen uitgeronderd 5a Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers ran rermakelijkheden en debitaoten van loterijbrieQes die beroepen met mogen uitoefenen alroreua het rerschuldigde pateutrecht te hebben roldaao zg zullen zich lot het doen hunner aangifte alsmede ten bureeie van HH Zetters moeten rerroegen wordende de kermis en marktbetaekeude patentplichtigen herinnerd dat de Marktmeester hen niet rermag toe te laten hettij met of touder loodsen tenten kramen of stallen wanneer tg niet ran pateutacten roorzien zgn 6o Dat bij het indienen ran bezwaarschriften iugerolxe art 1 der Wet ran den 4n April 1870 Staatiilad no 60 moet worden orergelegd een dnpli caat rau het aaoalagbiljet tegen betaling van 6 centsbg deu Ontvanger der Directe Belastiogeu rerkrijgbaar gesteld Gouda dea 6 April 1881 Burgemeester en Wethoudera roomoemd Van BERGEN UZENDOORK De Secretaris BROUWER Parlementaire VVerkzaanihedeD De diacnssie over de motie van den heer van der linden om ook Zaterdi zitting te honden ia geheel onnoodig gevoerd Reeds Dondetdag is de Tweede Kamer hnis raarts gegaan nas doening van twee wetsontwerpen dat op de zeevigschergen en bet aatenrsrecht in staat van wgien doeh de Voorzitter vreesde daarmede in één dag niet gereed te komen en das nitstel tot na het reces Beide ontwerpen regelen zaken die reeds sedert lans op regeling wachten het is dns te hopen dat net oi tel geen afstel zal worden Het eerste ontwerp Donderdag behandeld was tot verbetering eener wet die met rrg wat moeite schikken en plooien tot stand gebracht aan tal van gebreken blgkt te Igden Het betrof een w ziging in de regeling der schoolgelden aan de nniversiteiten die op f 200 gesteld werden hoeveelof hoe weinig coUegies door de studenten ook worden waargenomen terw l boete bepaald werd tegen ben die deze bepaling zullen trachten te ontdoiken tegen de 97 pCt dns van den heer van der Hoeven die tussenin twee haakjes dezer dagen èn door den burgemeester van Leiden en door den president van de commissie tot hefBng der plaatselgke belasting aldaar niet onaardig beantwoord is In naam der vrgheid kwam de heer Bichon het eerst tegen het ontwerp op hg wilde jonge lieden die slechts enkele collegiën bezoeken niet dwingen tot betaling van het gebeele bedrag De heer De Megier de licht en schaduwzgden van het ontwerp overwegende achtte de laatëte grooter dan de eerste waarom hg voorstelde de som van 200 op 120 te brengen om zooveel mogelgk ook den minder gegoede in de gelegenbeid te stellen zgn kinderen van het oniversiteits onderwgs te doen gebruik maken zulk een gering bedrag voor de schatkist mag in deze zaak niet van invloed zgn De heeren van der Kaag en flegdenrijck bestreden het ontwerp de heeren Roëll en van Wassenaer van Catwgck daarentegen verdedigden het wat ook uitvoerig door den Minister geschiedde die nog eens aantoonde dat volstrekt geen dwang werd opgelegd Het amendement om het schoolgeld op 120 te bepalen werd met 55 tegen 11 stemmen verworpen Na de bespreking van een amendement van den heer vaa der Kaag dat evenwel niet eens in Stemming kwam werd het wetje met 44 tegen 23 stemmen aangenomen De verschillende