Goudsche Courant, woensdag 13 april 1881

tot hoofdingeland en de heer A Voorwinden tot hoofd ingelandplaatsvervanger In het 2de district de heer mr A A Gever üeynoot tot hoofd ingeland eu de heeren A Buys en H Van Alphen tot hoofd ingelanden plaatsvervangers laatstgenoemde in plaats van wylen den heer R Van Alphen In het 3de disdrict de heer K Achterberg tot hoofdingeland en de beer E Hoogendyk Az tot hoofdingeland plaatsvervanger In het 4de district de heer K Van der Torren Kzn tot hoofd ingeland en de heer H M Van der Haak tot hootd ingeland plaatsvervanger De Vereeniging Het Nederlandsch Rundveestamboek zal op Maandag 26 April te Amsterdam in Jrlit haar jaarlyksche verga ring honden o a ter voorziening in Beatuursvaoatures De rekeningover 1880 4286 70 in ontvang en ƒ 2782 88 in nitgaaO sluit met een voordeelig slot van 1653 821 2 Door de voormalige commissie le Leeuwarden voor het volkapetitionnement in zake de staatstusscbenkomsl ter be eugeliog van bet misbruik van sterken drank is een adres ingediend aan de Tweede Kamer der Staten generaal met verzoek het aanhangige wetsontwerp te deier zake loo spoedig mogelijk in behandeling te nemen Amsterdam wordt van de walerzyde belegerd door een honderdtal schepen die voor de Overloomsche luis liggen en heen noch weer kunnen Een waar mastbosch als een sneeuwval aangegroeid en nog aangroeiende omdat éëu schipper voor de sluis eerst niet wilde en uu niet kan verfaaleo Hoe bier opruiming in moet komen begrijpt men nog niet goed en dagelijks verergert de toestand daar er zioh aanhoudend meer schepen oppakken ei de fiiaats onder Nieuweramslel gelegen is waar de poitie niet bepaald alvermogend te noemen ia Algemeen is de klacht over deze stremming die alléén den kroeghou ers iu de buurt ten goede komt In de Akhiar een te Algiers verschijutud dagblad wordt op de meest eervolle wijze gesproken van het Nederlandsche eskader t welk voor de haven van die stad iu Maart jl vertoefde t Bestond gelijk men weet uit de fregatten Mn GoUh en tteuvarden en uit de korvet Mamix Het feit reeds der ontplooiing van de Nederlandsche vlag op de reede van Algieiy wordt door de redactie te met de r zeer toegejuicht eu vooral ten slot van Jiiia warmste syiipatbie acte genomen van de toezegging dat het smaldeel in den aanstaanden winter Algiers weder zal bezoeken en dat voortaan meer geregeld de Nederlandsche Marine zich in die wateren zal doen zien Het deta mcMteu lof wordt door het genoemde blad hnlde gebracht aan den bogw en de tuigage der schepen en de zindelijkheid en neiheid geroemd welke op de vaartuigen heerschten De schr bealnit zjju hartelyk woord van hulde aan t eakader by roemt ook teer de vriendelijkheid waarmede h j door de bemanning waaontvaugeu met een lofspraak op hst Nederlandsobe volk die kleine natie km fier en onafhankelijk welke loo zegevierend de onrechtvaardige aanvallen van Lodewijk XIV had afgeslagen en ook nieuwe vyanden die het op zijn onafhankelijkheid moehtac voorden hebben zon weten te weerstaan In de Amtt Ct vinden wy blijkbaar van bevoegde hand een toelichting omtrent de zaak der schrijvers au de laodawerf te Amtterdam die met korting op bun traotemeni gestraft zijn omdat zÜ rich tot den minister hadden gewend met en adre om verhooging hunner wedden Het blqkt daaruit dat men niet zonder reden nadere inliehtingen wenschelijk heeft geacht om te kannen beoordeelen of hier een grievend onrecht ia gepleegd De toon van het adre was naar Eet eenstemmig oordeel van al hunne superieuren iwr ongepast en aanmatigend Dit tal waaraohijulyk hun straf verzwaard hebben maar de hoofdoorzaak daarvan is zeker deze dat tü bij de iniendiag van het adres opzettelijk hebbsn nagelaten de voorschriften die daaromtrent aan s landa wernn bestaan op te volgen Drie hunner tijn het koncept adres deu chef d bureau komen aanbieden die tot antwoord gaf dat hij hoo de inzending van dit rekest moest afraden dat t j wel alt burgert recht op de intending hadden doch dat de hoofdingenieur verplicht was daarop zijn kantteekeningen te plaatsen Toevallig kwam bij dit gesprek juist bedoelde hoofdingenieur binnen die naar de reden van het bezoek der schrijvers vragende en haar vernemende evenzeer de inzending sterk ontraadde en zeide dat hy voor zich er bepaald tegen was maar dat zy als burgera vry waren dit te doen rails de inzending langs deu legalen weg geschiedde die der tussohenkomst hunner chefs paitgen waren onder de tegenstemmers veTte genwoordigd In een der laatste zittingen van de Eerste Kamer in het vorige jaar werd door dat College een wetsontweip verworpen tot verhooging en w ziging der Staatsbegrootiug ter zitke van stormschaden onderhoudskosten en subsidiën van rivierwerken omdat daarin ook voorkwam een sabaidie van de waterschappen Hoog Hemaal en Van Ogen in Noord Brabant Nu was die subsidie weggelaten de heeren Hegdenr ck en van der Oge geen conflict met de Eerste Kamer vreezende stelde voor die subsidie a 33333 ook weder in dit ontwerp op te nemen was de Eerste Kamer toch vroeger niet voldoende ingelicht thans was dit wel het geval De heer van Baar heeft de indiening van het amendement met welgevallen begroet bet is billgk en rechtvaardig daar het Rgk de schuld ia van de daar geleden schade en de Eerste Kamer uu zeker de subsidie zal goedkeuren Ue heer van der Hoop is daarvan evenwel niet zoo zeker hg geeft daarom de Regeering in overweging de zaak van dat waterschap in een aizonderl k ontwerp te regelen De Minister van Waterstaat erkent de billijkheid van de subsidie doch hij wil het geheele ontwerp niet in de waagschaal stellen maar zal liever een afzonderlek ontwerp indienen waarna het amendement wordt ingetrokken en het ontwerp met algemeene stemmen aangenomen En hiermede was weder voor eenige dagen het werk afgeloopen Was het eerste gedeelte der zitting van dit jaar zeer vruchtbaar geweest door de behandeling en afdoening van het strafwetboek mochten Regeering en v ertegenwoordiging met voldoening op het afgedaan werk tmigzien toen de Kamer met Kerstmis op reces ging dit uiteengaan kan niet tut tevredenheid stemmen zoo flink als het strafwetboek behandeld is zoo treurig was het debat over de rentewet de Minister heeft nu gelegenheid om het ontwerp nog eens met de aangenomen amendementen te overwegen en het gevolg dier overweging kon wel eens z n intrekken of uitstel van discussie tot na de bgeenkomst der nieuwe Kamer Dan kan ook het ontwerp bedr fabelaating bekend z n en misschien wel geiyktydig behandeld worden of nog beter alle partiëele regehngen om het inkomen te treffen kan men laten vervallen en alles terug brengen tot één voorstel een inkom stenbelasting want vroeg of laat zal men daartoe toch moeten komen Dan kan er geen quaestie meer zgn van bevoordeeling of benadeeling van kooplieden of andere standen ieder zal eenvoudig moeten betalen in evenredigheid van zgn inkomsten wel zgn aan zulk een regeling ook tal van bezwaren verbonden maar z jn die van meer belang dan de menigte bezwaren die tegen de rentebelasting zgn aangevoerd Het reces zal naar men zegt niet lang duren spoedig hoopt men weder bgeen te komen zal dan ook de dronkwet in behandeling komen zal dan ook nog de kanaalquaestie van Amsterdam naar de Waal tot oplossing gebracht worden zal eindelgk het crediet tot verbetering van den nieuwen Maasmond nog door deze Kamer behandeld worden Er is dus nog werk genoeg bovendien maaktmen zich hier en daar reeds gereed voor deverkiezingen dat altgd storend werkt op deparlementaire werkzaamheden Spoed dus spoed mag de Vertegenwoordiging wel toegeroepen worden wil zg nog iets tot standbrengen L BUITENLAND BuUenlandsch Overzicht De heer GUdatoue heeft Donderdagafond verlof ge rsagd en ferkregen om rijue lersche landwet in Ie dienen de vel ter rerbeteriug van de retge ing betrckkeiyk de bewoning en den eigendom van land in Ierland De wet komt in hoofdzaak overeen met hei door de Standard openbaar gemaHkle uittrekael De lersche quaestie ia volgens de toelichting van den minister in drie hoofdvragen te ferdeeleu den overgang van grondeigendom op welke hij geene nienwe wetgeving wil voorstellen de verhouding van eigenaar en pachter en de behoefte van zekere klasse van Ieren aan hulp uit de staatafondsen De tweede vraag wordt in de vootgeatelde wet behandeld Uit de oude wetgeving de lands putte de heer Gladstone het bewqs dat de lersche paohtert recht hebben op ree lale op den verkoop der rechten welke het pachtcontraot hun schenkt Het hoofdpunt der thaut voorgestelde wet is de instelling eener rechtbank welke uitspaak tal mogen doen op de aanvraag van den pachter tot bepaling eener ngerechtel ke pacht welke vqftien jaren lang na die uitspraak duren üal tegen de door de rechtbank te bepalen pachtsom behoudens het recht van den eigenaar om haar te verbreken loodra de pachter de essentieele voorwaarden van het pachtcontraot schendt Deie rechtbank lal bestaan uit drie leden waarvan er minstens een lid ui moeten zijn van het hooggerechtshof In het breede lette de minister de bepalingen der wet uiteen in eene rede die meer dan twee uren duurde en waarmede hy het groote suooe behaalde dat de heer Stafford Northoote hoofd der opposilie dadelijk opstond om 1 bewondering voor de redevoering uit te spreken en dat een lersch lid de heer Shaw verklaarde dat de indiening dezer wet eene mannelijke en eerlijke poging was tot verbetering van den toestand De Ieren van het type Land league maakten natuurlqk hunne ressrret hnnne verwachtingen lijn niet zoo licht te bevredigen Inmiddels dreigt der wet reeds een gevaar De beer Gladstone deelde in het lagerhuis mede dat de hertog van Argyll zyn ontslag had genomen als grootzegelbewaarder en lid van het ministerie wijl de voorgestelde wet voor Ierland niet geheel ijjne goedkeuring wegdraagt Dit schynt een slecht voorteeken te zgn voor de ontvangst van de wet in het huis der lords waar da beperkingen van den grondeigendom uit den aard der laak geen gunstig onthaal kunnen vinden De redevoering van den heer Gladstone tot toelichting der lersche land hill wordt ook buiten het parlement zeer geroemd De Timet rangschikt haar onder de welsprekendste van dien aard n zegt dat geen ander staatsman in Europa op den leeftijd dien Bngeland s Premier bereikt heeft een ingewikkelde quaestie als de lersche zoo helder en op breede grondslagen zou hebben kunnen uiteenietteu Het nieuwe ontwerp op het grondbezit is een voortreffelijk bewerkt stuk Daüy Newt betreurt dat deze voordracht de aftreding van een zoo belangrijk lid van het Kabinet als de hertog van Argyll ten gevolge heeft gehad maar ziet daarin it den anderen kant het bewijs van den doortattendeh geeat welk de voordracht kenmerkt Terwijl de liberalen in het Lagerhuis en in de pers hun steun aan de voordracht niet zullen onthouden doet de beooideeling der conservatieve bladen maar al te zeer verwachten welk verzet het ontwerp te wachten staat wanneer het voor de Kamer der Pairs komt De Morning Pott acht het voorstel van den heer Gladstone van byzouder rerolutionnairen aard en de Land league zelf zou het kunnen onderschrijven De Duly Telegraph noemt het totstandkomen van dit ontwerp eene onmogelijkheid en de Standard gelooft wel dat het aangenomen kan worden maar eerst na eene belangrijke wijziging te hebbeu ondergaan De Engelsche bladen gaan voort verontrustende berichtende mee te deelen over den verwarden toestand in Transvaal maar zg ziJD kennelyk aangelegd op overdrijving Dat niet alles zoo geregeld gaat laat zich uit den overgangatorstand gereedelyk verklaren Blen bedenkelyker verschijnsel zou de vyandige houding zijn welke de Boeren ook na den vrede tegenover de Ëngelachen aauemen waardoor over en weer kwaad bloed wordt gezet en onder de Eugelschen de partij grooter wordt van hen die den gesloten vrede wraken De Koninklyke commissie zal 30 April bijeenkomen volgens den correspondent van de Times en generaal Wood werd te New Gastle terug verwacht De Fransche Senaat heeft het algemeen tarief der inen uitgaande rechten goedgekeurd met de wijzigingen welke daarin laatstetijk door d Kamer der Afgevaardigden zijn gebracht Uit Rome wordt aan Le Tempt geseind dat de openbare meening in Italië niet is ingenomen met den uitslag der stemming van de Kamer der Afgevaardigden welke de aftreding van het kabinet Gairoli ten gevolge heeft gehad Men beschouwt het besluit dat in de Kamer is gevallen als het gevolg van eene samenspanning tusschen de rechterzyde welke een voorwendsel zocht om hel ontwerp der kieshervorming te doen mislukken eu hen die van de voorvallen in Tunis gebruik willen maken om Italië met Frankrijk in onmin le brengen De heer Parina voorzitter van dè Kamer door den Koning ontboden heeft geweigerd zich met de samenstelling van een nieuw kabinet te belasten Daarop zou de Koning den heer Depretis de taak hebben opgedragen om een ministerie te vormen De portefeuille van buiteulandsohe zaken zon daarbij opge dragen worden aan een diplomaat hetzij de heer Ntgn gezant le Petersburg of generaal Menebrea gezant t Londen Zoo deze poging mislukt zou men eene combinatie Sella Nicotera Crispi beproeven De officieuse Ag Rntse spreekt het bericht tegen dat er in Mei een samenkomst van de drie Keizers zou plaats hebben De moordenaar van Alexander II zyn allen ter dood veroordeeld Volgens eene dépêche uit Athene van 8 dezer hebben al de gezanten zich den dag te voren naar den heer Conmoundouros begeven en las de heer van Sadowits de identieke nota der mogendheden in zake de Grieksche grensregeling voor Griekenland wordt ten dringenste uitgenoodigd om het aangeboden voorstel aan te nemen zoo het dit doet zullen de mogendheden voor de richtige uitvoering der aangegane verbinteniisen zorg dragen maar by weigering zal Griekenland aan eigen krachten overgelaten worden De Grieksche Premier antwoordde dat de regeering het voorstel nauwkeurig zou onderzoeken en zoo spoedig mogeljik haar definitief besluit kenbaar maken Volgens te Weenen omvangen bericht zon de heer Caumoudouros gisteren antwoorden De verstandhosding onder de mogendheden schynt in Griekenland diepen indruk te hebben gemaakt en te Weeuen wordt de aanneming niet betwijfeld De heer Coumoudoaros zou dan aftreden om voor Delyannis plaats t maken Aan de S Z wordt gemeld dat de Grieksche regeering de grenslijn door de mogendheden voorgesteld wel onvoldoende zal noemen maar het haar aangeboden geschenk van 600 vierkante mijlen toch niet zal afwjjzen En dit is ook het waarsclijnlykste zegt d berichtgever want om oorlog te voeren sijn een goed gedisciplineerd leger en geld noodig en aan beiden heeft Griekenland gebrek BINNENLA ND GOUDA 12 April 1881 Naar wij vernemen hebben eenige ingezetenen dezer gemeente zich met een adres tot den Jlinii ter gewend raarby zy vergunning verzoeken tot toelating van huuoe dochters tot de Hooge Burgerschool alhier Bij beschikking van 8 April is namens den Kosiiw door den Minister van waterstaat handel en lijverheid tot wederopzeggeos vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van eene electrische geleiding aan de stearine kaarsenfabriek Oouia te Gouda ter verbinding van het kantoor van hare directie de woning van haren directeur en hare fabriek aldtar De kapitein N H A Camp van bet 6e bat 4e reg inf te Gouda is op zyn vertoek tegen 1 Mei overgeplaatst by het 3e reg iuf en ingnleeld bij den staf van het Se bat te Bergen op Zoon In den nacht van Zaterdag op Zondag is ongeveer ten 1 uur de sohippenknecht van een Friesche tjalk die in de Gouwe lag te water geraakt Op zqu geloep om hulp is de Inspecteui van politie de heer H Bouters met een nachtwacht aaogekomen en heeft hem met behulp van den verwer H niet zander veel moeite gered Over den spoorweg Leiden Woerden werden gedurende de maand Maart vervoerd 10 526 reizigers waarvan de opbrengst was 6882 41 Met inbegrip van het vervoer van bagage bestel ijlen vrachlgoedereu enz waa de opbrengst 7640 63 Naar men verneemt is besloten de Eerste Kaner vooreerst niet byeen te roepen tot behandeling van een vijftiental laatstelijk door de andere Kaaer afgedane wetsontwerpen In het tydvak van 1 14 Mei aanstaande zollen de zeemillciens der lichting 1877 by gedeelten uit Zr Ms zeedienst worden ontslagen De verkiezingen in het hoogheemraadschap van Rijnland op Donderdag 11 hebben den volgenden uitslag opgeleverd In het 3e distriet zijn de bh mr J P A Teding van Berkhout hoofdingeland en A i £ baron van Ittersum plaatsvervanger herkozen In het 7 district zyn herkozen de heersn jhr W A L Mock hoofdiogeland en dr C E Heynsius plaatsvervanger In het 10e district is gekozen tot hoofdingeland de heer B Erkelens die ook als plaatsvervanger de meeste stemmen verkreeg In het 12e district is gekozen tot hoofdingeland de heer A van der Burg tot nog toe plaatsvervanger De verkiezing van hoofd ingelanden en hoofding landeuplaatsvervangers van Schieland op den 7 den dezer maand gehouden heeft den navolgenden uitslag opgeleverd In hel 1ste district zyn gekozen de heer P Visser In weerwil daarvan ia het rekest onveranderden rechtstreeks aan den miniiter gezonden Overigens wordt nog medegedeeld dat de klerken die ambtenaren zijn tot het algemeen beatnur behoorende io deze zaak niet betrokken zijn dochalleen de schrijven nit de werkplaatsen die altijdmet het werkend personeel gelijk gesteld zijn geweest en eerst sedert euiigen tyd de voorrechtenvan mindere geëmploieerden der tweede klasseverkregen hebben De grootste helft van dezeschrijvers heeft ƒ 2 daggeld voorts genieten twee ƒ 1 90 en een 1 80 eeo oulangt aangesteldeheeft 1 70 Twee hunner zijn slechts voor éénmaand gestraft met inhonding op hun daggeld omdat deze door hunne kameraden misleid zijn die hun verzekerden dat zij op de medewerkingder chefs konden rekenen en het rekest ingezondenkon worden In de HuitvrouK van 9 April komen de namen voor van een vijftigtal dames waarvan ruim 30 nit Amsterdam die zich verbinden om de mode der crinoline zoo die wéér mogt worden ingevoerd niet te volgen In de vergadering van hel Aardrijkskundig Genootschap die Zaterdag onder voorzitterschap van prof Veth in Artis te Amsterdam gehouden werd is medegedeeld dat Z K H prins Alexander het beschermheerschap heeft aanvaard De nieuwe gonv generaal van Nederlandsch Indië de heer Jacob i als donateur tot bet Genootschap toegetreden Het eerste legaat is onlangs aan het Genootschap ten deel gevallen nl een som van ƒ 1000 vrü van rechten van jhr Beelaerts van Blokbind te Utrecht overleden Hnlde werd verder gebracht aan de nagedachtenis van Frederik Muller bestuurslid van bet genootschap en uan den Noordpoolvaarder Weyprecht Van het reisverhaal der Sumatracxpedilie is bet eerste gedeelte kompleet dus ongeveer de helft van het geheel De pogingen om den heer van Hasielt voormalig chef der expeditie iu de gelegenheid te stellen nog een jaar hier te lande te vertoeven in het belang der uitgaaf van het werk slaagden Het ledental is in 1880 met 27 toegenomen het bedraagt thans 929 Het vaste bureau van het Genootschap levert goede resultaten voor den gang der werkzaamheden De keuze van het Nederl atatioa in hel internationaal onderzoek der Foolgewetteu is op Dircksonhaven gevallen Het bestuur neemi maatregelen tot hel verkrijgen van mouografién over veraebillende dcehm van luauliude voor het tijdschrift waarin nu reeds vooral mededeelingeo over Oost en Weal Indié zijn opgenomen eu o a een verbeterde kaart van St Martin zal verscbijuen Aan verschillende reiziger door vreemde gewetten werd door het genooltchap inlelleklueele en moreele bulp verleend In Mei e k vertrekt de heir Sohelling thaut te Leiden voor een reit door Arable De Aardrijkskundige tenloontteliing en het kangres dit jaar te Venetië te houden vinden tot dasnr geen steun bij de Nederlandsche Regeeriug die geen commissaristen voor de tentoonstelling of voor het kongres benoemde Een adres zal in deze zaak door het genoottchap tot de regeering worden gericht De finanteiele toeatand van het genooiachap i gunstig de rekening over 1880 alnit met een batig saldo van ƒ 8866 10 Tot bettnurtleden werden herkozen prof P J Veth W F Venteeg en N W Potthnmut en inpbutt van de niet berkietbare leden F i B C Robidé vaa den Aa dr H F B Hubrecht enprof 8 A Naber de heeren mr E N Rahuten prof M J de Goeje en prof C H D BuijsBallot De directie van het Amitel Hotd te Amsterdam heeft ioh met den heer Lefcbre uit s Gravenhage veistaan om de concerten welke in het oMa eoor Volktvtyt worden gegevtn langs telephonische geleiding duidelijk hoorbaar over te brengen naar het Hotel of eene in de nabijbeid gelegen salon De Effectenljeurs XXXI Amsterdam 11 April 1881 De afgeloopen week kenmerkte zich door groote kalmte voor de meeste waarden alleen voor sommige Zuid Amerikaansche Staatsfondseu en Amerikaansohe staatafondsen valt een uitzondering te vermelden BiNNENLANDscHE WAARDEN Slttat fondten sloten onveranderd Premieleeningen eenigszins geanimeerd Amst loten j Gemeenteer hooger Volksvlijt 2 en Roti loten lager Spoormegleeningen In deze waarden was nog al veel omzet tot hoogere koersen Aand centraal sp I obl en uitg sch do V oand HoU Mij l hooger In aand Ind spw waa vooral handel zij stegen van 150 tot 157V doch vielen terug op 162 Aand Rijnsp gingen a 149 beter weg Indutirieele Kaarden Aand Afr Hv stegen in de afgeloopen week tol 168 doch sloten 166 dut nog hooger Aand Rolt Hv 9 Stoomvaart Zeeland do Nederland 2 e hooger overigens geene variatien Er was weinig handel in deze soorten EuEOPEESCHE WAAEDEN Slaotffondien Hongaarsohe leeniugen bleven gezocht De S j gondl noteerde 3 de 6 hooger Oostenrijkere waren iets flauwer Polen lager Van Russen sloten hooger 22 1 oude en 60 4 80 o do 64 1 lager Turken a s lager ijypte ongeveer 1 hooger Italianen orig inschr 2 en do Lamaison l j hooger Spanjaarden waren nogal in actie doch aioten nagenoeg gelijk alleen de 2 j buitenl stegen Portugeezen waren nogal gezocht de 6 sloten de 3 hooger Premieleeningen In verdeelde stemming Hooger sloleu Theiasloteu met veel handel Hongaren 1 Oostenr behalve 58 1 o Pruisische loten 6 Oustenr 58 Russische Turken eu Madridl alle lager verhandeld Spoortceglteningen Zoowel aand als obl in de Theiss spw stegen ongeveer 1 Elis Gizela do WarachauBromberg g lager Iu Rostiache sporen gingen ook ai weinig om Kurak Charkl Brest Graj 1 en Jel Griaai hooger doch 4 Hyp Gr Mij 3 o lo Morach Syar en Mosk Kunk j a lager Rumenische weer 8 hooger De 5 Egypt spw leening werd circa 2 pCt lager genoteerd Amebikaanscue waakden Staatafondsen Voor de N A ttaaiif valt een ryzing van 1 pCt le vermelden voor de 6 pCt ook 8 pCt Florida s 1 en 7 pCt gecons Louisiana s pCt beter Onde Mexicanen zeer gewild en loieii l j hooger 64 g hooger Van de Z A fondsen sluiten Columbianen nagenoeg onveranderd Peruanen en lager doch Venezuela met vrel animo hooger Spooncegleeningen Hoewel de handel vrij levendig was zijn de variatien van geringe beteekenit de dalingen zijn niet vermeldenswaard Zie hier eenige ryzingen tl Mits Ohio 4 Pensyl c rt 4 Inc bond Port Royal 3 Cert Ólevel Columb obl N VV Uu 2 en iele andereu 1 pCt Er i eene reorganieatie voorgesteld van de 7 pCt hyp obl Cairo St Louia die in 5 pCt obl a 1000 doilan zoude geconverteerd worden terwijl voor I de achterstallige rente aandeelen a 500 dollars zouden gegeven worden mita de aandeelhoudera 20 pCt in geld atorlen Dit plan deed de waarden belangrijk dalen daar menigeen zich van deie stukken ontdeed Indvstkieile waassen Colorado obl iets meer gezocht en hooger Overigens geen variatien Proimgatierente 4 pCt ruim T P S Met zeer verdeelde stemming was de ban del zeer levendig Vooral werd veel omgezet in Mexicanen die voor buitenl rekening stegen de oude sloten 27 e de nieuwe U Onze staatafondsen bleven stil Centraal aand stegen weer do Ind sp 2 pCt Obl Nederi sloten Vs hooger Europ staatafondsen waren in vaste stemming alleen Russische waren a lager Bsssische sporen met veel aanbod Columbionen waren j hooger Peruanen a lager I Van Aitierik sp tloten hooger Atl Mis Ohio 1 Canada Om Vt I Bnds Hiss Kansaa 1 pCl daarentegen moeslea Mich Cenlr 111 en Pad Memphis a 1 pCt prijs geven p OXiia iB GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een kiuderaakje waarin eenige kleinigheden een jongent wandelitok een beleenbriefje een sleutel een zwart sobortje een bankbiljet een muntbiljet een vrouwezak waarin een schort en porteraouuaie met eenig geld een groote zaag en een rozenkrans C0RRES¥ÖNDENTIE J T 1 De opneming vaa het door C bedoelde Kdres uhgDl uni onaooöig toe Burgerlijke Staud GEBOREN 7 Apn Antooo WiHem oiiikrs H J W Haber en A ü chraageQ 8 Jan ouders P O Schouten en W B Bunschoten 10 Wilhelmioa ouders C van V ijngufden en C Boitdaar 11 Jscobus onders A van Hoorn en i Groeueveld OVERLEDEN 9 ipril D de Grutl 3 ra G A Hcij 2 n 10 W Bloot 11 w C BuurmaD wed J van Leea en 86 j J IJsselstijo 10 m