Goudsche Courant, woensdag 13 april 1881

VrUdag 13 April N 2Ö96 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Ömslrekeo ADVERTENTIËN Ondertrouwd j EDÜARB JÜLIÜS KÜHNE Arts te Gouda g EN a ANNE CATHERINE KRAMER i van de Wieringerwaard S 8 April i Heden overleed onverwacht onze jongste lieveling JOHANNES in den leeityd van tien maanden G IJSSELSTIJN P C IJSSELSTIJNGouda 11 April 1881 In de Sociëteit Ons Genoegen WORDT EEN nette Jongen GEVRAAGD Men VRAAGT een JOi G£I om Boodschéppen te doen en eenig Kantoorwerk te verrichten Adres met eigenhandige briefes franco b j 4en Uitgever onder No 572 GEVRAAGD een OPPASSER s morgens vajj 7 9 uur tot het verrigten van eenig huiswerk Adres Westhaven B 149 MEN VRAAGT tegen 1 Mei een B OOBEASEEIISENECHT Adres onder No 571 aan het Bureau dezer Courant UIT SE SAND TE EOOF Een wlide EBITAFEL een dito FORNUIS eenige STOELEN en breede BINNENJALO UZIE Te bevragen Borean dezer Courant De ondergeteekende beveelt zich tegen primo Mei aan voor het strijken en opmaken van GordljDeo en l ne ïoederen belovende eene nette en soUede bediening C VAN HOOFT Nieuwe Haven 208 boven BLOM ANTWERPEN De prijs der fijne gerookte Wesifaalicfie Banketnammetjeê van 4 tot 7 Kilo of h ponden 1 toort blijft bepaald op 72 holl cents per Küo of h ponaen tot Pinksterdag na dien datum is de prfla gesteld op 80 Cents Vrachtvrij op rembours enkel iets inkom rechteu tebetalen b ontvangst wijze om ze opperbest te bereiden wordt gratis bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 h ponden voor monster vrachtvrij Aanvrtaen Jranco brieven of p kaarten J STRÜUF Antwerpen België Snelpersdrnk van A Beikemin te Gouda De Ondergeteekende bericht zgne geëerde begunstigers dat gedurende de PA ASCHDAGEN bg hem te verkregen ia best FAASCHBBOOD Tulbandsdeeg a 50 Cent per Kilo Gewoon KRENTENBROOD 22 Cent per Kilo A G OOSTBL JII Turfmarkt Hoek Lange Dwarsstraat GOUDA DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van de Ingelanden dat bg de op 7 April 11 gehouden verkiezingen van 4 Hoofdingelanden en 3 Boofdin gelandPlaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zgn de volgende Heeren Alsr Hoofdingelanden in het 3e district Mr J P A TEDING tan BERKHOUT 7e Jhr W A L MOCK 10e B ERKELENS 12e A VAN DIE BURG Als Hoofdingelaud Plaatsvervangers in het 3e district A J E Babon van W N BaA IJ UAAK£B8 heeft voorhanden een achoone coUectie Faascliarükelen ITTERSÜM 7e Dr C E HEYNSIÜS 10e B ERKELENS @ 1 @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREUNDER J Markt 148 Gouda 767 Getuigschriften 3 gouden Medailles Parjs Londen en Berlgn een zilveren te NewYork weergaloos debiet Geen Grootspraak Mr THEOPHILE met deze heb ik het genoegen uw mede te deelen tmgn wensch is dat ook anderen de Haar ontwikkelings balsem mogen aanwenden daar ik bereid ben aan ieder die er mg naar vraagt de volle waarheid te zeggen wegens uw preparaat Ik moet eerlgk belpen dat ik n naast God diedithaarmiddel beliefde te zegenen de eer van zoo een spoedige genezing moet geven Meliskerke bij Middelburg Mtt alle achUng is gel Nej M Sonlus NB Ontbiedt op een briefkaart het boekje ons aller voordeeU t wordt u gratis gezonden Heeft u een of ander gebrek aan uw hoofdhaar franco aanvraag om de balsem h f 2ie flacon Heeft u grgs of rood haar of baard franco aanvraag om het prachtige kleurmiddel a 2 de flacon in blond bruin en zwart Zonder weerga iNr THEOPHILE Nederlander en Haarkundigre Frederlksplein 33 Amsterdam STEDELIJK MÏÏSEÏÏM van OUDHEDEN Opdenlsten en 2den PAASCHDAG 17 en 18 APRIL zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prgs van 10 Cents de Persoon voor een ieder toegankelijk ijn De COMMISSIE PliNDIO Eene Indische Familie biedt te KOOP aaa eene xeUdxaam pracMige PIANINO slechts 3 weken gebruikt en gekost hebbende 600 thans te koop voor é3S Vrj van transport en garantie Adres Den B aag Molestraat No 17 GBOTZINOEB Openbare Vrijwillige VerliooplDg om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRULJT residerende te Ouderkerk a d IJssel op WOENSDAG d n 27 APRIL 1881 des voormiddagi ton 9 ore aan de Bonwmanswoning cHooa K t T K N 78 in de Gemeente Gouderak van 17 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan waaronder 6 Kalfvaarzen en 5 Schotten 1 VAARKOE en 3 PINKEN Voorts 1 BOERENWAGEN met toebehooren NARRENSLEDE 2 SCHOUWEN en andere BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN benevens eene partg MEST en het HOOI ten verkoopdage overig of voorhanden Alles daags voor de Verkooping behoorlgk genommerd te bezigtigen Salvalor M Charleslown Extra gezonde mne HaagTersterkende TAFEL LIEEÏÏEEN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 versehülende tentoonttellingen Specialiteiten van de firma WAÜTERS DE BUSSCHER MeeheUn Fabriek voor Nederland en Eiportatie te Rosendaal Nd Bt B SCHOONHEYT Vertegenwoordiger voor Gouda m Om streken C M tan der MEE Spieringstraat F 47 Gouda Vetkrijgbur te aouda W N BAAIJMAAKEBS Btnketbakker Ooithairen U C GBLUK Winkeliar Blaanwttnut MpieH 6 DE BLANKEN Sluier in Wgo en Likeur Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda W f Eén afschrift is voldoende BM KEIXJMiSGEriXG INBICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEMEESTEB en WETHOUDEES der Ge meente Goud Gelet op artt S en 7 der wet van den 2n Jpni 1876 Sittolsblai no 9B Brengen ter algemeeue kennU dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bqlagen van H Coagn om vergunning tot het plaataen van een tweedeu Stoomketel in het perceel gelegen aan de Vett kaïlaste sectie D no 1333 Dat op Wbensdag den 27 April 1881 des namiddags ten 1 ure op het Baadhnis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie Jofén róór dien ds op de Secretarie der gemeente vau de ter cake ingekomen schrifturen kan warden kennis genomen Oouda den 13n April 1881 Burgemeester en Wethondera vooinoemd BEMU 1 B De Secteuria BEOUWEE BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht De heer BradUogh die teogefolge van het verlies lyaer procedure in appel lün mandaat had neergelegd door d kieieia van Northampton wederom gckoieu De uaeaiie an eed of rcrklariug lal zioh dus op uieuw voordoen doch tbaus geen scherpen vorm aauuemen Berust het buit in de uitspraak van den mshter dat geen lid mag stemmen oi itteu in het hais owier den voorgesohroeu eed te hebbeu afgcieKil dan lal de heer Bradlangh de voor hem waardelooce woorden van het eedFormulier uitspreken en voor goed sitting nemeu Zoo althans verklaarde by onlangs sau tgue kieters Aaufnande bet Turksch Grielisohe gtaobil is te Bome bet belngryk bericht ontvangen dut de Griekaebe regeering in haar antwoord op de gemeeusohappelyke nota der mogendheden bet voorstel der kmbaasadeurs aanneemt onder erklariug dat de Koning en i u ministerie al het mof tlvkc hebben gedaan om andere voorwaarden te erkr jgen maar voor den vasten wil der mogendheden moesten xwiohteu Maandag beeft in de Franscbe Kamer der Afgetasrdigdcn eene interpellatie plaats gehad over de Tunesische qoaeslie Met S t tegen 131 stemmen ia een votum van vertrouwen in het Ministerie nasgenomen Het bevestigt tioh dat de bey van Tunis de uitnoodiging der Frausche regeerlug om tot de luohtigittg der Kroemirs mede ie werken heeft beantwoord met een protest aan de mogendheden tegen de Frauaohe expeditie Aangaande den sura der Kroemirs wordt het volgende gemeld Wanneer men bet oog slaat op de kaart van het regenlachap Tunis dan vindt men n den Noordwestelgken boek by de Franscbe grens een uitgestrekte oppervlakte welke blank is gelaten Geen enkelen plaatsnaam vindt men er aaugeteekend de bergen lelfs njn et niet aangeduid en enkele op onderstelling berustende lyuen wgien den mogelg ken Imp aan van twee rivieren welker bronnen en uiiwaleringen bekend tyn dooh waarvan men den juisten loop niet weet Dese volkomen onbekende streek wordt bewoond door de onafhankelyke stammen die bet Bond der Kbroemirs vormen De Kroemirs sgn van helielfde ras als de Algergnsobe Kabylen en spreken dezelfde taal Zg vormen met de inboorlingen van Aures eene verscheidenheid van bet Berberaausch ras onder den naam van Chaovia bebeud Zoo ver men in de geschiedenis oplilimt waren tg lu hunne bergen steeds onafhsiikelgk Ten Zuidwesten vormt de Tuneeisobe stad Beja hun voornaamale markt Zij ign nog vrijtr in hun landstreek dan dit voor de Franscbe overwinning bet geval was bg de Kabyleu die door de Turken niet ten onder gebracht kon wor r den Nu xou men de Kroemirs veilig in het bezit van bnn eenwenonde onafhankelijkheid hebben kunnen laten indien i niet bijzonder lastige baren waren Ieder oogenUik trekken eenigen hunner de grens over om te plandet a eu te moorden Zg dooden de werklieden die zich wat ver verwijderen van de mqn Kef oum Teboid bg de grens gelegen zij dooden de Arabieren die zich tegen de ontvreemding van bon vee verzetten Allen of bg groepen komen tij bij herhaling op Algenjnscb grondgebied om hunne strooptochten te rolbreugen en maar al te vaak vloeit bloed bg deze woratelingen Ziedaar de toeataad aan de grens er bestaat geen vaiUgheid ovrr een vrq uitgaitrekl gebied en de vier smala spahis aak de Tanesische grens zijn niet sterk genoeg om de rustige bewoners te beTciligeu tegen de Kroemirs en de Oechtaia s een anderen stam die thana geraeene nuk met hen maakt De driestheid dier stammen is thans naar men weet zoover gegaan dat tg in groote getale en gewapend de Algerqnaohe grenabewonera aanvallen en een geheelen dag op Fransch gebied gevoeblen hebben legen de kleine troepenaMeeling die tot hulp was aangerukt De expeditie welke thwt wordt gereed gemaakt bedt een eraatigc en gevaarlijke taak te volbrengen Men kan dëta onderneming bet best vergelgken bq de vroegere moeieiijke veldtoebteo der Fransohen in Groot en Klein Kabylié in de Ouatenoasis in de Dabra ent Het oorlogvoeren in deze bergachtige onbekende streek biedt groote bezwaren Daüby is de vgand onveMehrokken hij telt minst genomen 20 000 atrgdert voor het meerendeel van goede vnurwapeneB voonin De expeditie moet dus sterk zgn indien iq tol bet beoogde doel zal voeren De Iialiaansche miuialeicrisis is nog aligd niet opgelost en hoc langer bat duurt hoe oeielgker het wordt de onderJiaiideliagen worden gevoerd met de hoofden der fraeties maar nu dreigen er nieuwe fraetiea te outataan aoaa van enkele leden die ook erkend willen worden en een deel van den buit willen hebben Het plan met Sella en het centrum Bchgnt opgegeven eu de gecombineerde linkeragde drgft weer boven te Berlga beweert men dat de Czaar ia Mei daar verwacht wordt om den Keizer ecu bezoek te brengen Van de behandeling van de dmnkwet in den Dnilschen Bijksdag zal in deie zitting niets komen deredactie van het ontwerp laat veel te wenschen over en de overtaiging an het nut van snik eeii wet is Miet algemeen In Zwitserland begint de openbare mMaing op te komen legen het herbergen van le voiatenmoordenaArs in het kanton Zarich worden onderteekenaars verzameld op een adn aan de Begeering waarin dete wordt erzocht het in September Ie Zurich uitgrachreven aocialistenoougrea te verbieden opdat Zurich niet de verzamelplaats worde an vreemdelingen die de orstenmoorden verheerlgken en voorbereiden Te Bnchareat worden groote toebereidaelen gemaakt voor het kroningsfeeet dKt 22 Mei zal plaats hebbeu BINNENLAND OOUDA 14 April 1881 Den 12 en 13 April fi had in het lokaal dei Tusschenschool het toelstingt examen plaaU voorde BgksNormaallessen alhier Negen vrouwelgke en zeven mannelgke caudidaten namen daaraan deel van wtlke laaute drie werden afgewezen Toegelaten zgn C C J Boer A W Begeer H van Cieveld M Slegl L M Hoogerwaard S F M Saalbaoh Emma F J Jager M C van derKlegn M S van Voorst Arie van Kersen J M van Baaien D Lugthart en J H 6 de Boog De heer E Overbosch alhier is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie die gedurende de jaren 1381 1882 en 1883 belast zal zgn met het afnemen van het veeartsengkundige examen bedoeld bg art 12 alinea 2 eu 3 der wet van 8 Juli 1874 StaatsHai no 99 De Znidhollandsche gymnastiek ouderwijzersvereeuiging tal op den 23sten en 24st n April a s te Gouda hare balflaarlgksche vergadering houden waar o m de volisende punten zullen worden bebandsld Paedagogische wenken in het belang van bet gymnaatiekonderwijs Kunnen de onderwijzers in de gymnastiek hunne goedkeuring schenken aan de thans in gebruik zijnde kinderspeeltnineu Bestaat er mogelgkheid tot oprichting van een ondersteuningsfonds ten behoeve an gymnaatiek onderwgzersweduwen enzi In de GovdsiU Courant van 23 Maart werd in een ingezonden Itnk onder den titel Gerecht stgl aanmerking genlhakt op bet minder goede Hollandscb dat meh somtgds vindt in bet verslag in deie Courant van de zittingen in strafraken van bet kantongerecht te Gouda Ofschoon in dat verslag volstrekt niet steeds geheel is opgenomen de a ualificatie dev overtreding looala de Kantonrechter ie in zgn vonnis heeft gegeven omdat anders bet verslag waarin ook ia aangegeven de plaats waar de overtreding is geschied te uitvoerig zou worden zoo dient toch te worden opgemerkt dat de Kantonrechter verplicht is in ih qualifieatie door hem aan de begane overtreding te geven zoo strikt mogelgk zich te honden aan de bewoordingen van het overtreden artikel der verordening al zgn die bewoordingen minder goed Hollandsch Naar wg vernemen heeft thans de ambtenaar van hel Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te G ttda Mr W C A Scholten te Botterdam aan Burgemeester en Wethouders van Gonda bericht dat bg voortaan op grond van artikel 37 van de verordening van politie oor de gemeente Gouda afgekondigd 12 Sept 186S zotdang dit artikel niet ia venoderd geene vervolging meer kan instellen In dit artikel Inideade Geen puird ander lastdier of bespannen voertuig cal mogen loopen rgden of stilstaan zouder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels boude of onmiddelgk bg of voor de bes nning geplaaiat zg wordt volgens bet gevoelen van Mr Seholten eigenigk straf bedreigd tegen het paard ander lastdier of bespannen roertuig maar in ieder geval niet tegen den geleider of voerman cooals het be boort te zgu daar toch de eigenaar van een paard of bespannen voertuig die zich wellicht buitenslanda bevindt niet gestraft kan worden omdat cgn knecht die de geleider was het paard of het bespannen voertuig zonder voldoend toeziobl op den openbaren weg te Gouda heeft gelaten Daar ook andere ariikelea van de politiererordening an Gouda verbeteriaf vereischen rekent de ambtenaar van het openbaar Ministerie eene algemeene herziening van die politieverordening wensdielgk Wg vestigen de aandacht oneer lezers op achter staande advertentie van den bekenden heer Mqo die Dinsdag 19 April in de zaaU Nut en Vermaak alhier ons de Sttrrtnketul zal doen zien waarmede hg in vele plaataen van ons Und veel succes behaalde Vele bladen maakten met lof melding an deze voorstelling en wg meenen daarom met grond te mogen voorspellen dat zg de moeite om er been te gaan wel waard zal zgn Voor de acte van hulpoudecwgtcr is gnlaagd Th van Straalen kwoekeliug t Bodegraven leerling lan de Normaallessen alhier Uit Schoonhoven meldt men Met het oog op de ele aanvngeu om plaatsing au leerlingen op de school voor gewoon lager onderwgs en de ouioldoeude ruimte oor de leerlingen is door den gemeinteraad beslaten oorloopig lokalen te huren om als tgdelgk schooUokaa te worden gebezigd en met heeren Begeulen van het Geref Weeshuis alhier in overleg te treden teneinde een lokaal in het gesticht tgdelgk ten gebruike oor het onderwgs af te staan Verder heeft de Baad beslaten nog twee hulponderwijzers voor gewoon lager oudeiwgs te benoemen alsmede ééu kweekeliug