Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1881

1 De gemeenteraad ran Schoonhoran beeft bealoten het rolgende Tooratel aan den heer B Linn gaafabrikant aldaar te doen Het beataande contract betreffende de gaarerliohting binnen die gemeente Toor den tyd van léVs jaar te continueeren met de Tolgende wyzigingen 1 dat de atraatTeriichting lal plaats hebbeu met 51 lantaarns 1300 uren Toor de som ran ƒ 79G per jaar meerdere of mindere uren brandena naar evenredigheid 2 dat de gemeenlegebouvreu met gas verlicht zullen worden tegen 10 cent per kub Mieter 3 dat bet Saadhuis lal verlicht warden met 300 kab Meter zonder daarvoor te rekenen 4 dat aan de particulieren bet door hen verlangde gaa lal geleverd worden tot een maximum van 11 cent per kub Meter Alles onde voorbehoud van nadere goedkeuring door Qed Staten De nieuwe tarieven voor reitigers op den Khynspoorweg treden met 1 Mei in werking s Lands middelen hebben over de drie eerste maanden van 1881 opgebracht 22 499 599 48Vj lijnde ƒ 381 476 50 meer dan in hetzelfde tydvak vn i 1880 3 12 der raming was ƒ 25 010 999 79 Niidr men verneemt is U K H prinses Hendrik door de mazelen aangetast H K H bevindt zich gelukkig naar omstandigheden redelyk wel Volgens een te a Hage ontvangen bericht heeft de nieuwbenoemde Gouverukur Generaal de heer s Jacob Dinsdag zijn intrede in Batavia gedaan Z M de Koning heeft aan den luit generaal K Van der Heyden opperbevelhebber in Atjeh het grootkruis der Orde van den Gouden Leeuw van Nassau verleend De heer mr A Kerdyk heeft zyn benoeming tot algemeen secretaris der Maatschappy tot Nut van t Algemeen aangenomen en zyu ontslag verzocht als directeur der Byks postpaarbank Inmiddels heeft het hoofdbestuur tot waarnemend algemeen secretaria benoemd zyn medelid den heer M A Perk die als zoodanig reeds geilurende de ongesteldheid van den afgetreden secretaris mr F M G Van Hees opgetreden was en lich met de aan die betrekking verbonden werkzaamheden zal bly ven belasten totdat de nieuwe titularis zyne funotien zal aanvaarden Het bestuur der Ned Ver van looaalspoor en tramwegen heeft te Utrecht zijn eerste vergadering gehouden en koos tot voorzitter den directeur der Ned Tramwegmaatschappij den heer 8 Haroelink tot secretaria peuningmeesler den heer Henri Boers secretaris der Ned Centraalspoorweg maalschappij Het bestuur bestaat verder uit leden van de directien der Arnhemsche Tramway maatschappy der Amsterdamsohe Onnibus maatsoh en uitjhr Beigersberg Versluis In t begin van luui zal een alg verg gehouden worden De heer B H Held voorzitter van het Ned werklieden verbond behandelt naar aanleiding van de tegenspraak in de dmtterdanuche Courant in het Htttuhltilad de tauk van de schry vers der Landswerf te Amsterdam Gurne neem ik aan zegt hy dat al de superieuren het adres thans zeer ongepast en aanmatigend noemen hoewel ik maar niet kan vatten op welke gronden Maar gesteld dat daar gronden Toor bestaan waarom heeft dan niet ééa dier supe lienren dat dien schryvers onder t oog gebracht waarom heeft allereerst de boekhouder toen diezelfde schr vers reeds voor twee jaren hetzelfde verzoek wilden doen bun dit afgeraden en geantwoordfDoe dat maar niet wy zullen wel voor jullie zorgen en nu na het adres drie dagen in zyn schrijftafel te hebben laten liggen ik zal je niet mee maar ook niet tegen werken je kunt het opzenden aan den minister Van een afraden om dit request in te zenden is geen sprake geweest evenmin van de opmerking dat de hoofdingenieur verplicht was daarop zyne handteekening te plaatsen Even zoo mm heeft die hoofdingenieur zich ei bepaald tegen verklaard maar wel als ware hij geheel onzijdig geantwoord Als vrye staatsburgers heb jelui het recht je tot den Minister te wenden en volstrekt niet mits de inzending langs den legalen weg geschiedde Deze houding der chefs wcs het juist die den scbryvers voet gegeven heeft den gewraakten stap te doen Hadden zy b v een gelijk antwoord gekregen als vóór twee jaren of was er hun op gewezen geworden dat de toon vai het adres niet de geweuschte was niemand hunner zou het dan gewaagd hebben ook maar een letter aan den Minister te zenden In dit opzicht kennen de oude getrouwen hunnen plicht en weten zij dat het op t punt Tan straffen aan s Rijks Marinewerf geen gekken is al zyn zij allen niet gewoon adressen te schrijven waarvan slechts een hunner zyn werk maakt die juist ziek was in de eheele zaak niet betrokken ia geweest en daarom ook het adres niet onderteekend heeft Het adres zelf door den heer Held n medège deeld luidt aldns Jan tyne Excellentit den Minuter tan marine excellentie I Geven met verachuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden allen schrijvers aan s Byks marinewerf te Amsterdam dat ofschoon zij in de laatste jaren wel blyken van waardeering verkregen heboeu door in den rang gesteld te worden van mindere geèmplooieerden 2de klasse zy echter wat hunne stoffelijke belangen aangaat niet vooruit gekomen zyn dat uu zy den titel van mindere geèmplooieerden verkregen hebbeu zij ook vatbaar sohyuen om s Bykt en stadslasteu te dmgen waar een werkman met veel hooger daggeld dan zy over het hoofd gezien wordt dat zy als mindere geemploieerden voor hnu kinderen geen toegang kunnen verkrygen op de kostelooze school waar de werkmam met veel grooter verdiensten zyu kinderen ziet toegelaten dat er tusschen het minimnm en maximum hunner daggelden geen ruimte is hetgeen loopt van l tot ƒ 2 daags dat de verhouding der traotementen by andere departementen voor de schryvers veel gunstiger is waar het maximum ƒ 800 a 1000 s jaars bedraagt dat in vakken op i Byksmarinewerf de mindere geemploieerden 2e kl ook vatbaar zyn om mindere geemploieerde 1 kl te worden hetgeen by de schrijvers niet het geval is dat wat hunne werkzaamheden aangaat zij zich ten volle gerechtigd achten zich tot Uwe Ëxcell te wenden daar zy toch deganen zyu die moeten zorgen voor geregelde opgaven van werkzaamheden en tyd en het dus van hun ijveren oplettendheid afhangt of de administratie op waarheid gegrond is Zoo wenden zjj zich OotUwe Excellentie met nederig grerzoek verbeteringjjin hun lot te willen brengen p ftitt5ri óö ISM niet alleen deel in den naam vaji mindere geemploieerden maar alle voordeden di hun ranggenooten op iByka werf genieten ookl deelachtig moge worden t Welk doende vilfen de kandtetkeningen By de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp betreffende de verdediging der rivierdyken in geval van ysgang en hoog opperwater een onderwerp waarin thans nog voorziet een by koniuklyk besluit vastgesteld reglement Niettemin blijft er een zeer belaugryk gedeelte van het onderwerp over waaromtrent eenige regelen door den wetgever zyn te stellen en wel betreffende 1 de verplichting van de besturen die met de zorg voor de riïierwaterkeerende dyken en de daarin gelegen kunstwerken zyu belaal tot bewaking en verdediging dier waterkeeriugen bij ysgang en hoog opperwater 2 de verhouding in die omstandigheden van de ambtenaren van den Eijkswalerstaat tot de bedoelde besturen en 3 de bevoegdheid van het algemeen bestuur van dien waterstaat om zelf handelend op te treden wanneer de besturen in gebreke blyven de vereisohle maatregelen te nemen of hunne bevoegdheid te buiten gaan riet wetsontwerp voorziet in de behoefte aan dergelyke bepalingen Volgens de Sioompott zal waarschynlyk eerlang een wetsontwerp aan de Tweede Kamer worden aangeboden waarby aan de bestuurders der spoorwegdiensten de verplichting wordt opgelegd tot het nemen van maatregelen tegen voortplanting von brand op den spoorweg ontstaan oan daaraan grenzende eigendommen In verband hiermede kan worden meegedeeld dat door de academie des sciences te Pary de PrixBordien is toegekend aan den ingjnieur Lan voor zyn antwoord op de in 1880 nitgesohreven prysvraag betreffende wering van brandgevaar veroorzaakt door locomotieven Beeds in 1876 en 1878 was dergelyke prysvraag uitgeschreven doch de antwoorden waren niet van dien aard dat de academie toen vryheid vond daaraan de Prix Eordien toe Ie kennen De rentewet is begraven volgens de wel eens onjuiit ingelichte Haagsohe kroniek der N Gr Ct Gesteld al wat ik wel geloof zegt de Schr dat deminister van fiuanlien na de aanneming van hetbeginsel der belasting van het kapitaal in portefeuille besluit het wetsontwerp om Ie werken dan nog geloof ik dat er dit jaar niet meer vnn de belasting zal komen Op dit oogeublik weet niemand waarheen de minister stuurt hij zelf is er nog niet zeker van Zal hy het ontwerp waarvan de eerste 9 artikelen althans de schaduw er van zyu behouden omwerken zoodat de Kamer straks by art 10 kan aanvangen Zal hy de aongcnomeo artikelen voor nou nleurs verklaren en een geheel nieuwe voordracht indienen P Zal die voordracht vergezeM gaan van een out werpbedryfsbehsting F De minister heeft dat alles in hel midden gelaten en nienaad weet waarheen wg gaaii l De Kamer komt naar men my van goederhaod verzekert zegt de schr verder niet reeds na 14 dagen zooals elders is gemeld maar eerst in Mei waarschijnlijk den 2n hier terug om aan de Haagsche kermis deel te nemen tot afwisseling van de dronkenshcap diaensslCtt de Mtenrsrechidebatten en de zeevisschersdesertie beraadalagiuien Meer zal in dit jaar niet tot stand gebracht worden wyl de verkfezingen voor de deur staan en de heeren moeien duspoolshoogte gaan nemen by het Nederlandsche volk dat zy in zyn vollen omvang verlegewoordigen Er wordt vermist een 23 Maart jl in de brievenbus aan het postkantoor It Amsterdam gestoken wit papieren brieveu couvcrt met bestemming naar Numansdorp eu inhoudende een bankbillet groot f 1000 gemerkt E no 9961 en een bankbillet groot 200 gemerkt W no 1169 Men moet erkennen dat degene die f 1200 in een enveloppe sluit en dit eenvoudig in de bus werpt als wate t een onbeteekend briefje de gunstige opinie van den Minister Vissering omtrent de eerlijkheid vnn zyn landgenooten schyut te deelen maar hy zal dan ook evenmin als dedoordrijver der Rentebelasting wegens zyn roekeloosheid beklaagd worden Amt Ct Blijkens het Voorloopig Verslag omtrent hetvoorstel van den heer mr Tak van Poortvliet c s tot het houden van een onderzoek enquête omlrentde exploitatie der Nederlandsche spoorwegen werdin de afdeelingen d r 2e Kamer vry algemeen eet enquête omtrent den toestand onzer tpoorwegverkeermiddeled nuttig eu weqschelyk geuht Ken grondig onderzoek zal er zonder twyfel toe bijdragen om feiten aan het Jicht te brengen wier kennis den grondslag kan uitmaken voor een betere regeling van onze spoorwegexploitatie Volgens sommige leden wa de urgenlie van zoodanig onderzoek zelfs zoo dnidelyk dat men reeds lang recht hsd te verwachten dat de Begeering in deze het initiatief ton hebbengenomen nu dit niet is geschied verdiende de poging door eenige leden der Kamer gedaan ten roUe waardeering Door enkele leden evenwel werden bedenknéwin het midden gebracht Ofschoon zy bet nut ektr enquête erkenden werd haar noodtakelykheiB Liet voldoende aangetoond en tij stonden een adminulra ticf onderzoek voor M Daartegenover werd meer byzonder er oogHjp geweten dat het belang der enqufile vooral in t oh springt wanneer men bedenkt dat eerlang een Uslissing zal moeten genomen worden ten aanzien der onceseie van de Hollandaehe IJzeren Spoorwegmaatschappy Zal de Kamer dan met kennis van zaken kunnen oordeelen dan is het noodig dat vooraf over de exploitatie der spoorwegen meer licht zy opgegaan dan thans het geval is Zeer veel leden eohter verklaarden groot beiwaar te hebben tegen de enqaéte zooals die in de toeliehting en in het vootitel lelf is omschreven Niet alleen vindt men in de toelichting een pleidooi voor de tariefveriaging maar ook wordt reeds by voorbaat als eenig middel om daartoe te geraken slaatsexplui tatie zoo al niet aanbevolen dan toch voorondersteld Tegen de toelichting in bovenbedoelden zin opgevat werden tweeüriei bedenkingen ontwikkeld In de eerste plaats werd afgekeurd dat van te voren de richting waarin zich het onderzoek zou bewegen als mei den vinger werd aangewezen Een enquête behoort geleid te worden van een geheel onpartydig standpunt wordt dit prysgegeven dan zal het nut dat men van een parlementair onderzoek verwacht grootendeels verdwynen In de tweede plaats had men betwaar tegen het doel zelf zooals dat naar men meende in het voorstel en in de toelichting daarvan doorstraalde In een der afdeelingen werd de meening verdedigd dttt ten onrechte door de voorstellers der enquête de quaestie der tarieven was op den voorgrond gesteld In een andere itdeeling werd zelfs de meening verdedigd at s lands belang veel meer gebaat zou zijn door een geregeld binnenlandsch verkeer dan door bevordering van het transitverkeer door lage tarieven ensnel vervoer Meer weerklank vond de meeniug dat tegenover de spoorwegpolitiek door Duitiohland gedreven elke moatregel onzerzyds machteloos zoude blyken Verscheiden leden verklaarden zich dan ook reed bij voorbaat tegen elk streven om tot behoud van transitverkeer de tarieven zooveel te verlagen dat de exrioitatie der spoorwegen met nadeel zoude plaats hebben en de Slaat zich daardoor groote offer zoude moeten gelroosten Tot het in het leven houden van een kunstmatige handcisbeweging wilde men I tol dien prijs niet medewerken De ontwikkeling van onzen handel moet veeleer gezooht worden in de verbetering van onze waterwegen Tegen de meeuing dat de Memorie van Toelichling de strekking heeft welke hierboven is ontwikkeld werd in sommige afdeelingen met nadruk opgekomen Tegen het voorstel zelf zooals het thans is geformuleerd had men echter voorzoover men er zich over uitliet vrjj algemeen bedenking In de eerste plaats achtten sommigen ilc vraag te weinig omschreven eu gedetailleerd vooral ook met het oog op ari 117 von het Eeglemeut vau Orde Vervolgens werd doqr zeer vele leden aangevoerd dat de vraag hoe de exploitatie moet zyn ingericht niet is een vraag waarmee een parlementaire enquête zich kan bezighouden Een enquête moet gegevens verzamelen en loopen over feiten en toestanden De vraag wier beantwoording t onderwerp der enquête móet uiimuken ton daarom volgens de meeniug van vele leden aldus kunnen worden geformuleerd Hoedanig werkt de exploitatie der Nederlandsche spoorwegen met het oog op de behoeften van het verkeer Ten slotte zy nog vermeld dat in twee afdeelingen werd aangedrongen op publiciteit zoowel van de te stallen vragen als an de zittingen der commissie vooral om ook daarin een waarborg te vinden voor de volkomen onpartydigbeld van het onderzoek Daartegen werd echter opgemerkt dat de publiceering der teuografisohe verslagen van de geluigenverhooren moet worden geacht vildoende openbaarheid te geven terwyl de toelating van publiek by de zittingen der enqnête commiaaie zeer groote practische bezwaren zou ondervinden By het Hoogdnittche opera gezelschap te Rotterdam zyn reeds weder geëngageerd de heer an mevrouw Robinson de heeren Behrens Cross en Ziehman en de dames Kempuer en Jaide txrwyl nog onderhandelingen gevoerd worden met een eersten tenor en een ooloratuur zangere De bekende firma Thomas Cook en Son te Londen zal naar men verneemt te Amsterdam een agentschap gaan vestigen op het Rokin Het Nederlandsche publiek tal daardoor in de gelegenheid worden gesteld een retourtje te nemen rimnd the mrld of als men meer bescheidene eischen heef naar den Nyl Australië Zwitserlatid of voor nog kortere reizen In verband met deze vestiging achten wy het niet overbodig in t kort mede te deelen hoe wordt gewerkt Ue firma Cook is depothouder van biljetten over bijna de geheele wereld Dete biljetten zyn gedrukt in den vorm van blaadjes en ingericht voor de reis rioe versa d i men kan zulk een blaadje b v van Amsterdam naar Utrecht ook gebruiken van Utrecht naar Amsterdam Wil men nu een reis maken over Duilsohland naar Zwitteriand en over Frankryk terngkeeren dan hecht Cook de ooupou welke daartoe vereisoht worden aan elkander in den vorm van een boekje en men beeft juist wat men wil hebben Wenscht men tostoben Keulen en Coblenz 6 v niet per spoor moor met de boot te reiten dan wordt er een coupon voor de boot tusschen gevoegd De spoorwegen geven ook rondreisbiljetten uil maar dan is men altijd gebonden een van de biljetten te kieten welke verkrygbaar zyn By Cook is dit juist omgekeerd daar de biljetten ingericht worden naar het verlangen der reizigers Rondreizen door Zwitserland lyn by de spoorwegen niet verkrygbaar by Cook daarentegen weL Cook is dns eene specialiteit op het gebied vay reizen eenig in zyne soort De biljetten van Cook geven recht om afzonderlyk te reizen en niet zooals zou kunnen gemeend worden voor getelschapsreizen De buitengewone reizen zooals round the loorld maken hierop eene uitzondering eu hierby wordt een vertrouwd eu bekend reiziger van Cook medegegeven Behalve de reis coupsns zyn by hem ook hotelcoupons verkrygbaar voor een vast bedrag en natunrlyk ook recht gevende op eene bepaalde bediening De reiscoupons zyu met of zonder hêtel coupons verkrygbaar d C Voor eenigen tyd kwam te Mannheim eene bezending zeegras aan die gelijk vermoed werd met behulp van tabaksnat in tabak zou worden omgezet Daar de wet zulke praktijken verbiedt werd een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat aldus verwerkte zeegras voor sigaretten dienen moest I Planten kunnen naar Alfred Dumesnil een schoonzoon van Michelet ontdekt heeft zeer goed bloeien tonder aarde Sedert November vao het vorige jaor heeft hy zich bijna voortdurend bezig gehouden met het nemen van proeven op verschillende planten die alle uitstekend gelukte Geen enkele der door hem bebaodelde planten stierf zij begonnen veeleer weliger te g oeicn Door glas beschut is nieskruid dat hij iu November en December uit den grond nam van twee tot drie en een halve mond in bloei gebleven Andere planten aleutalbloemen inadelieljet viooltjes euz bleven niet alleen drie maanden maar kregen zelfs nieuwe uilspruitsels Ook met bolgewassen kleine heesters en uilheemsche planten o a azalea s slaagden de proeven zeer goed De heer Dumesnil heeft in zyn woiiiiig leVasooeml de resultaten tentoongesteld van zijn ontdekking die men op allerlei wijzen toepassen kan en waardoor o a ook een belangrijke uitbreidiugaau bloemvertieringeu binnenshuis gegeven kan worden A v d D Op het nadeelige der te aterke verwarming van vertrekken wordt in een Duitsch blad door Prof Reolam opnieuw de aandacht gevestigd Wie de temperatuur zegt hy tol boven de ISo C verhoogt zal spoedig bemerken dat hij behoefte krijgt aan telkens greater wari eu weldra 17a zelfs 20a onvoldiende vinden De reden daarvan is deze Door het aaufaoudeud harde stoken drogen de muren en de voorwerpen iu de kamer uit Hoe meer zy vtc bon vochtigheid verliezen des te meer zuigt de droge luchl iu de kamer de vochten daar op waar zy te alleen nog vindt ui bij de menscheu De onmerkbare uitwaseming van huid en longen neemt toe Eu daar bel verdampen vaK die vochten ons veel warmte ontrooft ueenitdoar de heele kachels onze behoede nan warmte voortdurend toe en de kachel wordt in plaats van ouze beste vnendiu oute vijandin Want lu dr rerhoogde warmte der kamer wasemen ook alie voorwerpen meer uit h de lucht wordt slechter Iu de warme lucht ademen wy minder in van oute noodtakdijkste levensbehoefte de zuurstof de ttafwi 9 iing wordt langzamer en geringer de etiust vermindert men wurdi Ireht gclu md Isapt kort en onraatig en alle levenevernchtingen laten te weuseheii over Zoo krggen wg hek beeld van veie kantoorbedienden kooplieden vrouwen meisje kortom van de meeste ktmeimenaeheu in itu winter Alleen zij die zorgen dat hun kachel de lucht nooit meer dan tot 150 C 69o t verwarmt blyven voor al die kwalen bewaard Het drinkwater Ie Parijs ia algemeen als onzuiver en ongezond bekend Dat ia ook het geval onder de Paryeenaan zelf Uit dien hoofde drinken velen hunner Sellier water van Fransch fabrikaat in plaats vsu dat slechte sterk verontreinigde drinkwater Maar nn heeft de scheikundige Boutmy bewezen dat dit mineroale water niet alleen 2 of 3 maal meer ouzuiverhedeu bevat dan het gewone rivierwater maar ook vaak lood koper eo tin Eenige van de ondertoottc minerale watereu bevdteo meer lood dan het drinkwater door hetwelk de familie Orléana iiAertyd werd vergiftigd Men behoeft nn niet te vragen vanwaar het komt dat er te Parya voortdurend typhus beenoht eu dat die ziekte daar zooveel slachtoffers maakt Rome zal de eente Italiaansohe stad zyn waar een tclephoon dienal tan behoeve van het publiek zal opengeiteld worden De minieter van openbare werken heeft de acte geteekend waarby aan graaf Mares at fai em neef Van da om bare liefdadigheid en haren kuntttia beke de h rtAgin di Galliara da vergunning verleend wordt om een telephonische verbinding tot stand te brengen tusschen Rome en Napels Milaan Genoa en Turijn De graaf is voornemens oumiddellyk een aanvang te maken omdat hy reeds voldoende proeven heeft genomen met eene kleine telaphonitche verbiuding tusschep de veraohillende ministerièn n d kamer van af nrd dw oitt leker ta kunnen zyn van den goeden uilslag De opgraving van de slachtoffer die b j de aardbeving te Chio het leven verloren duurt nog teed voort en dagelp worden er honderden onder de puinhopen uitgehaald Het aantal slachtoffers is nu reeds tot ze duizend geklommen Tal van inwoners loopen radeloos rond om onder de zwaar verminkte ïyken huune familieleden Ie zoeken Ongeveer vyftig duizend inensohen slapen onder den bloolen hemel en zy wier huizen uog zyn blyven staan durven er niet meer in te vertoeven daar er nog voortdurend schokken worden waargenomen en men yooi het instorten van de reeds zoo zwaar beschadigde huizen bevreesd is Is de ramp groot niet minder talryk zijn de pogingen die worden aangewend om het lol van de ongelukkigen te verzachten De soldaten die op het eiland aangekomen ziju doen zooveel mogelijk hun best om de schade te herstellen en ook in bet buitenland wekt de toestand der ongelukkigen veel medelijden op De Pjius zond vyf duizend francs Ier ondersteuning terwijl de Grieksclie handelshuizen reeds tien duizend pond sterling by elkaiifler brachten Ook in Frankrijk zijn verschillende comitè s gevestigd die reeds over een aauzienlyk bedrag kunnen beschikken Afloop van Openbare VEILING 11 April Huis en Erf Korten ïiendewi wijk D No 80 ƒ 6750 k J P au de Pavoordt Huis en Erf Slapperdel lu de Vrumvesteeg ƒ 695 k J van der Bruggen Laatste Berichten Rome 13 April De Popoio Romano meldt dat de eensgezindheid tusschen de hoofden der verschillende groepen van de liukertijde omtrent het door en door vredelievende programma en de instandhouding der goede betrekkingen met Frankrijk en de binnenlaudsche ecouomische ontwikkeling verzekerd is Athene 13 April Griekenland heeft de voorstellen der mogendheden aangenomen op voorwaarde dat zij aan Griekenland hel bezit van het grondgebied waarborgen welks afstand wordt voorgesteld Voort beveelt Griekenland a in de goede zorgen der mogendheden de ouder Turksche heerzchappy blyveude Griekeche bevolking a i r Chio 13 April Volgens de laatste opgaven zijn ten gevolge der schokken van aardbeving op het geheele eiland 8000 personen overleden en 10000 gewond De meest geteisterde pUata ia Nevila waar men 1200 slachtoffers lelt Door den bevigen schok van Maandag zoo het eiland eene verzakking van eeu meter ondergaan hebben De bevolking wijkt op groote schaal uit Pest 13 April In Ssongrad is het water binnengedrongen Met alle kracht ia aan den vloed weerstand geboden 170 hui en staan onder water Te Szegtdin slaat het water nog iets booger dan gedurende den laatsteu groeten vloed Het gevaar is groot Aan het versterken der dammen wordt met alle kracht gearbeid JH A R KtIb Ê richten QOUda 13 April 1881 De stemming der graanmarkt waa iet vaster Voor puike Zeenwtche Tarwe werd lot ƒ 10 75 beateed terwyl gewone aoorten van ƒ 10 tot ƒ 10 50 golden Polderlarwe van ƒ 9 40 tot ƒ 10 10 naar kwaliteit Roode werd aangeboden van 10 25 lol ƒ 10 80 iogge varieerde van ƒ 7 60 tot ƒ 8 75 Ger tƒ5 20 tot ƒ 6 60 Chevalier liep lot ƒ 8 Haver ƒ 2 75 a ƒ 4 90 naar gewicht Maïs steeg lot ƒ 8 Hennepzaad niet aangeboden Duivenboonen puike soort ƒ 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer vairkocien ving verkocht kalfkoeien ofschoon de prijzen enorm hoog waren waa de handel traag varken geschikt voor Londen van 25 a 28 ct per half kilo magere varkens eu biggen tol hooge pryzen vlug verkocht schapen traag Ie verknopen Aangevoerd 27 partyen kaas handel vlug eerattf kwaliteit van ƒ 27 a ƒ 30 tweede van ƒ 2 Goebottr ƒ 1 20 a ƒ 1 36 Weiboler 1 00 a LIO Bureerlijke Stand Oouda jiËHOREN 12 April AdIdhiiis oudtri A Brin m 1 Zaïjdveld Mirgiretha ouders J G Seliooader Ofri eo G Polei Aiitoma ouders A de Hoog eo L van der kley Pelros Antoniai P NchoUea en J Sprnit 13 Adriioa ouders J de Jon ea J vhd der Loow OVERLEaOEN U April A Zorg 12 w P F Mgn 1 j 8 ra J Broer 26 j W C ven Zwol 20g IS J Broere Sm 13 A Hoogendijk 81 j jW P Everliens 65 j J T Jaspers 1 j 8 m GEHUWD 13 April O A tsd der Want ea M Ameu Burgerlyke Stand vnn onderstaande gemeenten van 7 tot 13 April 1881 Moordrecht GEHOREN Willem ouders V Koolwgk eu A Knoop Gereidus Johaants ouders O J bteeubergen enM Hoeboe Grietje ouders D Kojgman en M Ooms GEHUWD h Noordergraaf en L E Verboom J Gtouderak OVERLEDEN Jok Ma chot 87 j