Goudsche Courant, zondag 17 april 1881

Zondag 17 April N 2597 Lokaal Nut en Vermaak Gouda DINSDAG 19 APRIL 1881 des avonds ten 8 ure precies 1 DE STERRENHEMEL De loop der Zon Maan der Aarde n overifte planeten door bet HemeJruim naarbg da rondheid der aarde eu de oceaan de wenteling der aarde om hare oorzsBk van dajt en nacht volle en niea e niaiu zona eo maanaverdaisteringen eb vloed en springffetudiu de zodiac of dierenriem en de jaargetgden heni groepen of aterreabeelden aan het uitapanael oreon groote beer eni enz in ongeveer 80 deels beweegbare Sideraal lichtbeelden waarvan de Iichtoppervlakte byua de geheele opening bd den voorheog lol beslaan met voor ieder dnidelijke en bevattelijke verklaring 2 Te zien en door bet geheele lokaal te hooren de groote en zich zelf regelende i=i3 oisroc3 ie A JLF 3 GEHEEL NIEUW Optiscli Panorama Poljrorama Europa Aitie Amerika in aUehtmne Tieerlijkhetd en pracht 1ste Rang 0 99 2de Rang 0 50 Kinderen 1ste Rang 0 50 Plaatsen zgn dageljjks te bespreken van 10 tot 3 uur Tekst en inlicbtingboekjes aan het Bureau a 15 ets te verkregen MAJV 188t GOUDSCHE COURANT en Adverleittieblad voor Gouda eo Omstreken bij BAAIJMAAKKRS Gezondbeids Poeder Cbocolaad bij BAAIJMAAEEHS DIVEESE ANTWERPSHE KOEK bij RAAUfflAASERS Borst Caramels bij RAAIJMAAKERS verkrijgbaar Baven B 17 PAPEGAAI Tegen billgken prgs TB KOOP aangeboden een groene PAPEGAAI met flinke ij eren Kooi Adres onder lett Q bü den Boekhandelaar H C EDAUW Je ASPHALTDAEPAPIEE en Fatentspijicers levert in prim kwaliteit tegea de laagstmogelijke prijzen De Firma B SCHOUTEN Aert van Nesstraat 115 RoiUrdam Pr sopgaven op aa nvraa g 306 STAATS LÖTÊm De Trekking der EERSTEKLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 ANTWERPEN De prijr der fijne gerookte Wettfaaltche Bankethammetjet van 4 tot 7 Kilo of K ponden Ie eoort blijft bepaald op 72 holl centt per Kilo of h ponnen tot Pinkiterdag na dien datum is de prfji gesteld op 80 Cents Vrachtvry op rembours enkel iets inkom rechten te beta en bg ontvangst wijze om ze opperbeet te bereiden wordt gratie bijgevoegd verzendingen bij minstens 15 of 20 11 ponden voor monster vrachtvrij Aanvragen jranco brieven of p kaarten J STRÜIJg Antwerpen België Stolwijk Ottie ungiti hebben pluti gebad Haastreobt OVERLEDEN S Dros 83 j Reeuwljk GEBOREN AdriaDui Jahanncs ouder J Borat ea I Verbg Margtje Johanoa ouders A Scheer eu M M Huber OVERLEDEN M Hoogenboezem 4 rn N E W Metaal 2 m J Hoekael 1 j 10 m J C Hagen 2 m ONDERTROUWD H op t Landt 35 j en A Hoogendijk Uj Waddinxveen GEBOREN an ouders J Hogerdgk en B Droog Jacob oudars L Koetsier en J Uraat OVERLEDEN J van Klaveren 2 m J Slootje 8 w C van Vhet 2 m G VS ittenian 1 m J van Eeten 4 m ONDDRTROUWD M van Gaaien en C van der Hee A Matse en A Jansen Zevenhuizen GEHUWD A Jongeneel en J den Toom ADV£RT£NTIËN o A TAN DEE WANT EN M AMESZ die bfl deze hunnen harteiyken dank beiaigen Toor de menigvuldige bewyzen van belangstelling bg bun Hnwelgk ondervonden Gouda 13 April 1881 Overieden op de Oostbaven te Gouda Mejuffrouw ANNETJE HOOGENDUK in den ouderdom van bijna 82 jaren Heden overleed ons eenigst Zoontje ruim 5 weken oud ANTON WECK M J WECK VAN Leeuwen Gouda 14 April 1881 De ondergeteekenden betuigen bg deze ook namens hunne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling die zg mochten ondervinden b gelegenheid hunner 50 JAKI6Ë BCHTVEREENIGING G N VAN HOOFP H TAN HOOFFVeerman Oouda 14 April 1881 De Ondergeteekende bericht zgne geëerde b pinstigers dat gedurende de PAA8CHDAGEN b hem te verkrggeu is best FAASCHBBOOI Talbandsde a 50 Cent per Kilo Gewoon KRENTENBEOOD 22 Cent per Kilo A G OOSTBL M Turfmarkt floek Lange Dwarsstraat GOUDA Openbare Vrijwlliige Verkooping TE R E E U W IJ K om contant geld aan de Stalling van de Herberg aan de Reeu wgksche brug bewoond door den Heer A G STÜFFEBS te Jieeutoijlc Op Vrijdag 22 April 1881 des morgens ten 10 ure VA 5 KOBIJEN 1 zwarii drachtig MERRIBPAARD oud 7 jaren mak in alle tuigen en op alle wegen een 2 jarige ECUIN een éénjarig VEULEN voorts een ütrechtsch TENTWAGENTJE een KARRETJE op Veeren enean CHARRETTE s Morgens vóór de Verkooping te bezichtigen Nader onderricht geeft de Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinxveen OpenlUk verkoopt men onder den naua van KINA LABOCHE een artikel dat wat geneeskracht aangaat niets gelijkt op bet ÉCHTE praeparaat waarvan bet gebeim uitsluitend ia bewaard gellieven bil den uitvinder LAROCHE die er een nationale belooning van fTs 16 600 en op verscbillende Tentoonstellingen ACHT GOUDEN medailles voor beeft verworven Om die namaakaeia te vermijden elsebe men bet kleine maatglaasje dat zicb op eiken üaoon bevindt en de biemevenataania bandteekening van Laroche op de enveloppe en bet etiket aUlNA LAROCHK I en Txerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIENeil WilM Afoth té ZeUt Opwekkend Versterkend Koortsverdryveod vferkrggbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouda bjj den Heer O Thim Apot verder door het geheele Byk in de bekende depots ledere flesch ia met de bandteekening cKRAEPELIEN HOLM voorzien IVederiandsche llbljnspoorweg WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI V n AMSTERDAM AKNHBM eD UTRECHT uw ROTTERDAM H AGE en SCHEVENINdEN Het rerlrek van Amiterdam il opgegeven van het station Büuipoor Het vertrek van het oentnal tatiou Weaterdok is 19 m vroeger Tan Amsteedam 8 30 8 10 9 S0 11 26 12 50 B 8 16 0 60 Abmhem 6 65 8 62 10 36 1 46 5 30 6 46 i 1 Utucut 7 8 26 10 17 11 40 1 16 3 28 636 8 35 10 12 Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 10 30 Woerden 7 28 1 44 8 38 3 66 8 Oadeirater 7 36 j 66 4 8 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 18 8 69 4 20 7 6 9 36 10 63 Naak Moordrecht 7 58 8 18 9 42 Nienwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 B0TTEEDAM7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 28 5 67 9 42 10 59 ZeveuhuizenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 58 9 13 12 34 2 21 4 26 8 9 89 s OaAVEKBAOE 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4 26 6 7 9 9 89 10 86 Soheveningeu 7 68 10 62 12 34 7 9 V n ROTTERDAM SC EVEN1NGEN en s HAÖB naai AMSTERDAM UTRECHT en Va RortEEDAK 8 80 8 16 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 4 80 6 60 7 86 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkerk 8 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordreoht 6 67 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 15 12 9 2 86 3 22 4 52 7 25 7 56 9 27 Soheveningen 9 40 11 60 1 46 3 46 6 sGeavenbaoe 6 26 8 5 8 36 10 10 10 30 11 46 1 50 2 60 4 16 6 36 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegiraard 6 46 10 60 2 10 8 66 ZevenhuizenMoeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 18 8 32 9 5 10 43 11 18 12 11 2 88 8 19 4 49 7 28 7 58 9 80 Naak Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmefen 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 25 4 56 1 7 31 8 1 9 33 AKSTEBtDAK 7 1 6 8 36 10 52 12 13 8 26 8 1 9 38 Uteeoht7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 8 26 4 56 7 31 9 38 Aenheii 7 18 9 11 10 62 11 21 3 25 4 66 7 S1 Snelpersdrnk van A Bbihkuait te Gonda KOEPOKnraNTiiro BURGEMEESTER eu WETHOUDERS anGouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Dinsdag en Vrydag ten 8 j uur iu het Gasthuis gelegenheid tal bMtaan om tioh kosteloos te doen inenten ea berinenten Go da den 16n April 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND BttUeutsiidsch Overiicltt gk gemeld ia heeft de Fransche Kamer der Afgeraardigden eene motie van vertrouwen in de Regeering angeaomen naar aanleiding van de interpelTati over Tunis Da mbiiter president de heer Jnles Ferry liettioh bg deze gelegenheid als volgt uit Wg trekken het Tnoesisch gebied ülnneu om een einde te maken aan eeu toeaUnd welke voor Frankrgks eer tn de veiligheid igoer Algeiquehe belittingen onhondbaar is Het doel ia om ons te doen eerbiedigen De tegeering der Republiek loekt geen overwinaiogeu maar bet if haar plidit om ooie schoons Afrikaaiisohe kilouie ongesehooden te behouden Om dat doel te bereiken tullen wg too Ter gaan als noodig is louder voor het oogeublik de gedragilgn te kunnen opgeven welke door de hondiug an duiden lal bepaald worden Over eene maand wanneer de Kamer weder bgenkomt lollen wg haar rekenschap geven van ome handelingen n wg igu overtuigd dat baar vertrouwen niet ui basskaamil worden Otet de rechtsverhouding lussoheu Turkjje en Tunis wordt het volgende gemeld Het regentschap Tunis staat sedert 1575 dus langer dan 300 jaren onder Tnrksch oppergeiag De Sultan heeft bg firman van 25 Ooi 1861 de verhouding tegenover Tunis nader geregeld en daarbg Van de vroeger verplichte ichatling afgctien De Bey bezitter van het kouinkrgk Tunis wordt kraohlens deze nieuwe bepalingen door den Sultan in tgn ambt bevestigd Hg mag tonder de machtiging van dexen laatste oorlog noch Trede sluiten geen grondgebied afstaan slechts over binuenlandsche vraagpunten diplomatieke onderhandelingen met het buitenland roeren en ingeval van oorlog sgne troepen Ier beschikking ran den SnlUn stellen In i jn eigen land oefent de Ba onbeperkt geiag De tegenwoordige regentenfamilie welke sedert 1891 regeert stamt af ran Beu Ali Tarbi uit het eiland Candia geboortig De troonopvolging ii naar Tnrkscli erfrecht geregeld De tegenwoordige bey Mohammed Sadok Facha regeert sedert 83 Sept 1859 Tot Tunis behaoren 41 stammen ingedeeld in 18 bestuundistrioten onder kaida die door den Bey benoemd warden deoaderdistrieten worden door mesoheiks bestuurd De Transraalsche volksraad is thans bgsen ign eerste werk lal tgn een proclamatie te richten tot de bevolking waarin tg wordt aangemaand niets te doen dal de verhouding lusscheii Hollanders en Engelschen nog meer rerbittrrt Hopen wg dat die verstandige woorden ingang rullen vinden Te ForiEliiabeth en te Grahamstown hebben volgens de Daily Telegraph weder rergaderingen plasU gehad waarin de vrede werd afgekeurd als vernederend voor Engeland De Londensche bladen bevatten een schrgven van den heer Gladstone waarin hg rerklaart bg de aanstaande Transvaal debatten in het Lagerhuis geen verontschuldigenden toon te tullen aannemen Het geldt hier de vraag om Engeland voor eene bloed ohuld te bewaren De Orieksohe Regeering heeft wel lang gewacht met haar antwoord op de identieke nota der Mogendheden oïer de nieuwe grens maar baar dralen heeft geen kwaad gedaan want tg heeft toegestemd tij t ook onder voorwaarde dat de Mogendheden een snelle en stipte uitvoering waarborgen Zoo zal dan ook dele quaeslie vooreerst rusten om over enigen wie weet hoe korten tijd opgerakeld te worden Vpor de Balgaren in Maoedonie en in OostRumdic ia deie afloop een teleuntelling immers men wachtte daar slechts op den oorlog tusschen Griekenland en Turkge opa in opstand te komen onderstenad door Russische intriges wordt daar nog allgd de vfade van de Kan Stefano gehouden voor het ideaal waarnaar me streren moet Cairoli bluft weigeren een plaats in te nemen in het nieuweltaHaauKhe Ifinisterie wat niemand in de gegeven amstandigbedèD den Italiaaaschen Minister ten kwade tal duiden Depretis heeft nu den Koning kennis geren Ut hg tgn opdracht voor geëindigd bowlt De kroaing van den kaoing van Rumenié is op 22 Mei bepaald Te Butfcarest warden groote toebereidselen gemaakt om dit feest met bijzonderenluister te rieren BINNENLAND QOUD i 1 April 1881 Ons wordt venocht dt stembevoegden in de Hervormde Gemeente te herinneren aan de verkiezing op Dinsdag 19 Apnl e k roer kerkvoogden notabelen en leden in de ciHnmissie van oppertoeticht De stemming heeft plaats ran des roormiddags 10 tot des n amiddags 4 ure Heden bad in het gebww Arti Legi het examen plaats ran de sollicitantei naar de betrekking ran 2 onderwijter aan de St ls Muziekschaal en terend kapelmeeater bg de soh terg alhier ihétei Het Scherpsdiutteiskoa BurfrplicU alkier ontviag etoe utnoodiging van het Centraal Comité voor de levende Dnitaëk $ Schietwedstnjd tot bijwoning van het soherpsltattertfeest in Munchen van 23 tot 31 JbU van dit gUt StaaltiUd n 49 behelst hel Kon besluit vanden 12deo April 1881 houdende remietiging vanhet besluit van den gemeenteraad van Woerden dd S2 Februari 1881 u 3 waarbg dea gemeen teontvanger ia bevolen geena betalingen te doen roor het jaagpad langs den Rgn van Woerden tot Bodegraven ent Men venekert dat da Tweede Kamer reeds op 26 deier hare werktaamkeden zal hervatten In den Haag gaat bet gerucht dat de keerViaaering als Minister van financiën tal aftreden enwijlen den keer Baehiene als lid ran dec Raadraa State tal oprolgen Wis hem aan het departement van finantiën tal vervangen wordt nog niet gemeld JÏW Ten bewgie dat de RijksposUpaarbank tick al dadelijk op succes kan beroemen dient dat van 1 Mei tot 10 drter voor een bedrag van ruim twee enveertig duiiend gulden is belegd over de verschilleitde kantoren De Baad van toezicht op de spoorwegdiensten heeft de besturen der spoorwegmaatachappgen aangeschreven om voortaan wanneer een trein 15 mionten of neer vertraging ondervindt dit op de bekende zwcrte borden op de stations in t sohrgren en door uitroepen in Ie wachtkamers aan de reitigers bekend te maken De oommissie voor de tentoonstelling te s Hage van kunstwerken van oude meesters ten behoeve der watertnoodlgdenden beeft den toégacgsprgt roor beide Paasohdfgen Zondag 17 en Maandag 18 April op 26 oenu bepaald Tevena is door haar kennis gegeven aan de gelamenlgke spoorwegmaatachappgen da ieder reiziger die aau den ingang der tentoonstelling ign retourbillot vertoont met niltondering van de 26ceuts dagen tegen den halren entr prgs wordt toegelaten Behalve Faasohmaaudag waarop de loegangtprgs reeds op 25 cents bepaald is zal dus ieder reiziger op Maandag Dinsdag Donderdag Vrgdag en Zaterdag voor 25 cents eu op Woensdag den guldensdag roor 60 cents toegang hebbeu Burg en Weth ran s Gravenhage hebben ongunstig beschikt op het rerzoek ran dec beer Lefèbre om 1 een kiosk met rerrerschingeu 2 een panoramatent aan t Schereningsehe strand te plaatten en 3 de concerten van Dierentuin en Haagsche bosch langs onderaardsche telephoonbegeleiding duidelgk hoorbaar orer te brengen in een der zalen ran bet Groot Stedelgk Badhuis te Schereningen In de jongste zitting van de kamer van koophandel te s Hage heeft de heer Kneyrer de aandacht gevestigd op de storing in het telegraphisch rerkeer TÓ 5r eenigen tgd ook hier te lande onderranden en op hetgeen inzonderheid in de laatste jaren en met name in Dnitscbland werd gedaan om dat rtrkeer zoodanig in te richten en te rerbeteren dat handel en ngrerheid geene of althans zeer geringe schade behoefden te lijden Tan eenige storing die gelgk ditmaal aan orermachi is toe te achnjren Hij heeft daarbg het oog op het in Dnitscbland tot stand gebracht net ran telegraaflijnen onder den grond waardoor al de nadeelen worden orerwonnen welke aan de leidingen boren den grond met hare afhankelgkheid ran eenige menigte uitwendige inrloeden noodzakelijk verbonden tijn Hg stelde daarom roor dat de kamer tich wende tot den minister Tan waterstaat enz met rerzoek dat een onderzoek worde ingesteld in hoererre de algemeen vrg lage bgging ran onzen bodem de toepassing van het stelsel der leidingen ouder den grond toelaat en of de nitffaren daaraan verbonden uiet grootendeels zouden worden vergoed door besparing op d kosten ran onderhond herstel en vernieuwing der leidingen boven den grond Hg wenschte daaraan tevens de rraag rast te knoopen of hei gemakhelgker openstellen der gelegenheid roor particulieren tot het bekomen van aansluiting aan het algemeen telegraafnet niet bevorderigk ma kannen zijn aan de geldelijke opbrengst van dit middel van gedaehtenwisseling Na eenige bespreking werd het voorstel met algemeens stemmen aangenomen Als een bewijs dat zich in de laatate tgden nog al jongena bij Z M zeedienst aanmelden kan dienen dat thans weder ruim een honderdtal bg de kweekschool voor teevaart te Leiden gedetacheerd tgn Het hoofdbestaur van de Hollandsche maataehappg van Landbouw heeft een circulaire aan de afdaelingen venenden over de wgte waarop het meent gerolg te kunnen geven aan het besluit der Alg Verg waarbg eeu crediet van ƒ 3000 werd toegestaan voor het steunen vao inlernationale tentoonstellingen Die som wil het bestnnr gebruiken om leden der Maatschappij te steunen die op de a s tentoonstelling van melkngverheid te Geut willen iutenden Eerst had het beatuur het plan ontworpen om voor de internationale vee en luiveltentoonstelling te Birmigham in October te houden te tarnen met de Gfldersohe en Friesche landbouwmaaischappijeu voor een waardige vertegenwoordiging van Nederland te zorgen Het weinig bemoedigend antwoord dat het beatuur echter ontving op een adres aau de legeeriag om een subsidie en het veranderen rsn het tgdstip der tentoonstelling ran October in Juni e k maakten die pogingen echter rruchteloos In dien tnssohentgd was bekend geworden dat dit jaar ook te Hanover een laudboaw tentoonstelling tal gehouden worden waarop Nederlanders kunnen mededingen Daar de Friesche Maatschappij voor een belangrijke inzending naar Hanover zal zorg dragen besloot bet Hoofdbestuur dus om de inzendingen naar Gent krachtig te bevorderen Die tentoonstelling zal van 10 14 Juli gehouden worden Het hoofdbestuur is lereid voor de leilen der Maalscbappg die daarvoor nun verlangen te kennen geven de opgaven te doeu vau hun inzendingen en voor de verzending voor reketuug ran de Maatschappg vao hel vee zoowel als rau het zuivel zorg t dragen van af Rotterdam naar de teiilootistelliui te Gent eu terug op de rolgende voorwaarden De opgaven van inzending moeten voor den on Mei e k bg den Sicretaris der Maalschappg den heer Waldeck te Loosduinen inkomen Het vee dat van