Goudsche Courant, zondag 17 april 1881

priJ n S J i totbuitengew oonï ffe TAPISTRY ƒ 1 00 8CHOT8CH 90 Centim breed i io KEPER 0 65 en mindere soorten van af i 0 50 Eene groote Collectie XAFELKLEEDEN als VELVET HIPS en DAMASTEN BEN GROOT ASSORTIMENT Behangselpapler Schoorsteenstukken en Randen Zeer voordeelige Vloerzijlen en Wasdoeken MEUBELGORDIJNEN in alle genres als SIFSEN immi IHLANMISE ENS GORDIJlVLI fVE S Transparanlen GORDIJ PAPIERE BRUINE BLOKJES en BIEZEMATTEN GANG en DEURMATTEN enz Mg vleiende met een druk bezoek vereerd te worden Met Hoogachting Uw Dw Dünaar 2 Kostgangers wege het Uaofdb 9taar tal worden wtardig gekeurd om te worden iugezanden zal op kosten rau de iuteadera op later te bepalen t d en plaats te Botlerüain moetea wordeu aangevoerd Het Uoafdbeatuur geeft verder de Tertekering dat Ie alle inlichtingen en zoo bel mogelijk is ook steun wil vrrleenen aan de leden der Maatsoliappü die zouden willen inzenden naar Birmingham Hanover of naar de tentoonstelling die tbgen het jiajaar door het bestuur van de AgriouUuraP UAU Landen is aangekondigd De Kamer van Koophandel en fabrieken te Haarlem heeft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres gericht betreffende bet wetsontwerp ter invoering van een R ks postpakketteudienst Zy acht het lot stand komen van zulk een dienst in Nederland alleszins wenschelijk in het belang Tooral van handel en nijverheid en grondt hare meeuiug hoofdzakelijk op de navolgende beschouwingen 1 üe ondervinding in het buitenland opgedaan beve igt de opvatting dat een pakkettendienst ouder beheer van den Staat grooteu bijval vindt bg en groot voordeel verschaft aan hel groote publiek niet miu Ier dan aan allen die met handel en nijverheid in betrekking staan Hoewel ontegauzeggelqk enkele personen die thans hun werk maken van het vervoer van kleine pakketten aanvankelijk nadeel zullen lijden bij de invoering van een postpakketdieust weegt dit nadeel in geenen deele op tegen de groote voordeelen waarmede het algemeen gebaat zal wordeu 3 De voordeelen aan den postpakketlendienst verbanden bestaan iu den grooteren spoed de min kostbaarheid de zekerheid van richtige bezorging de gemakkelijkheid ingeval van reclame de gelegenheid tot verzending vau een groot aantal artikelen die thans niet verzanden worden omdat de kosten te hoog laopeo en de tijd van aankomst te onzeker is en in de mogelijkheid om naar alle plaatsen in het Rijk zelfs kleine en afgelegen buurtschappen even gemakkel k te kunnen verzenden als naar groote centra van bevolking Verder is de Kamer van oordeel dat nu de internationale postconventie waaraan ook door onzen Staat is deelgenomen een postpakketlendienst zal inrichten over haar gansche gebied het niet achterwege kan blyven dat zulk ene gelegenheid lot verzending ook binnenslands ui het leven wordt geroepen Het zou niet aangaan dat er voor hel buitenland gelegenheid bestond tot het verzenden van pakketten terwijl daartoe in het land zelf geene gelegenheid werd verschaft Eindelijk is zy van meeuing dat het niet kan uitbleven dat na invoering van een postpakkrltendieust de Slaat de opbrengst zal zieu vermeerderen zoowel van da gewone brieveupost als van den rijkstelegraaf In vele gevallen toch zal geen postpakket ter verzending worden aangeboden indien niet een brief briefkaart ot telegram daaraan is voorafgegaan Om alle deze redenen verzoekt zij de Kamer met den meesten aandrang het haar aangeboden wetsontwerp met hare goedkeuring te willen bekrachtigen Onlangs werd te Amsterdam eene vereeniging opgericht genaamd de Unie welker doel is door onderlinge ontwikkeling het staatkundig leven op te wekken en te verhoogen en langs ordelijke en wettige wegen aan de Lands Provinciale en Gemeente regeeringen de meening der burgerij waar het noodig is kenbaar te maken l e overtuiging dat een groot deel der bevolking van Nederland niet voldoende op de hoogte is van de wetgeving en het bestuur des lands en dat zij die volkomen bekend zijn met hunne verpliehlinge toch dikwijls gefn voldoende kennis hebben van hnnue recMen deed de noodzakelijkheid der stichting eener vereeniging als deze erkennen In eene circulaire waarin hel doel der vereeniging nader wordt uiteengezet en tevens de richting wordt aangegeven waarin tij dat doel hoopt te bereiken wekt het bestuur alle Nederlandsche burgers wien het waaracbtig belang van land en volk ter harte gaat op zich bij haar aan te sluiten In het bijzonder rekent het bestuur op den krachtigen steun van hen die dojr de wetten des lands als onmondigen worden beschouwd wier belangen daardoor niet altgd wordeu behartigd en die alleen door middel eener krachtige vereenigiog langs wettigen weg hunne weiischen en billijke eischeii kunnen doen hooren ter plaatse waar dit noodig is Voor meerdere inlichtingen verklaart het bestuur zich ïoMiomen bereid terwijl men zich om een graiii exemplaar der stalnteu slechts heeft te wendej tol den heer I Nicnwenhnis Haarlemmerstraat A msterdam LIJST van BRIEVEN gsadresseerd aan onbe kenden gedurende de Ie helft der maand Maart 1881 uit Gouda verbonden en door tussohenkomst van het Poslktntoor aldaar terug te bekomen A L Agterberg Amsterdam J H van Leeuwen Haarlem Mej Keirring Hilversum 3 van Santen Groest Hilversum Mej Kietsohaar Rotterdam uit HAASTRECHT E Ruill Amsterdam Gouda den 16 April 1881 De Directeur van het Fottkauloor te Gouda SIMONS Aan het Bureau T in Politie te Gouda kunnen inlichtingen wordeu verstrekt omtrent een gevlekt hondje teef üantoHgerecltt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 13 April 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W O A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD W den O slachter te Gouda tot 6 gulden of twee dagen wegens in i n slachtplaats in de Doe lesteeg te Ooudd uitstallen van ongeveer veertig kilogram ongekeurd paardenvleesch F S fabrikant te Gonda tot drie gulden of ééa dag wegens rijden in draf over de Iwweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda A IJ sleepersknecht te Gouda tot drie gulden of een dag wegens geheel zonder toezicht laten staan van zijn sleperswagen bespannen met een paard iu de Zerenstraat te Gouda N y tuiuinauskuecht te Gouda tot ééa gulden of ééa dag wegens op de Turfmarkt te Gouda rijden met een kar bespannen met een hond die niet was voorzien van een muilkorf A N koopman te Gouda tot ééu gulden of één dag wegens op het Nieuwe Veerstal te Gouda rijden met een kar bespannen met twee houden die niet waren voorzien van muilkorven J H Tj koopman te Utrecht tot ééu gulden of een dag wegens op hel Nieuwe Veerstal te Gouda rijden met een kar bespannen met twee houden die niet waren voorzien van muilkorven J van M koopman te Bergscheohoek tot drie gulden of en dag wegens op den grindweg onder Bleiswijk geheel los en zonder toezicht laten staan van zijn kar bespannen met twee honden VRIJGESPROKEN J £ kleedermakersknecht te Gouda van de aanklacht niet binnen 24 uren aan den eigenaar of aau den commissaris van Politie te Gouda ter hand gesteld te hebben een door hem op het pleiu voor de Katholieke kerk op de Gouwe te Gouda gevonden gouden haakje met leeuwenklanwtje van een horlogieketting Op de zitting bleek dat niet de beklaagde het haakje gevonden had maar dat dit gevonden was door het negenjarig dochtertje van zijn baas terwijl de beklaagde bij den commissaris van Politie te Gouda had verklaard dat hij de vinder was om aau hel meisje onaangenaamheden te besparen NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD Het Openbaar Ministerie in de zaak tegen H van der L euees heeleu verloskundige te Woerden oangeklaagd ter zake van als eigeuaar van de Enkele Wierieerkade onder Hekendorp niet gezorgd te hebben dat die kade de bepaalde kruinsbreedte en hoogte had de drie ehemraden van den polder Langeweide die het proces verbaal hadden opgemaakt tegen H van der L zijn door den Kantonrechter inet bevoegd verklaard dit procesverbaal op te maken omdat daarin wordt geconstateerd overtrediug van h et Groot Waterschap van Woerden Burgerlijke Stand GEBOKEN 13 April Maria Catharin ouacri G van Gofth ca i de Wilde GVÏRLBDEN 18 April J M Loaman 8 m C W Verkerk 42 j U J T Weck 6 U C M Bolterop 7 m ONDtmrHOÜWDj 16 April K P Backer 26 j en A Bruin 29 j P K Boot 23 j en A Everling 28 j ADVERTENTIËN 1 Ondertrouwd C VAN DER WANT 26 JARiaE @ cKti9 et ontging TAN Fb groenendijk E J BOERS Reeuwijk 18 April 1881 Overleden op de Ooathaven ie Gouda Mejufirouw ANNETJE HOOGENDUK in den ouderdom van bgna 82 jaren Heden overleed ten huize van haar Behuwdbroeder na eene korte ongesteldheid Mejuffrouw C W VERKERK W W VERKERK A C VERKEBK DB Jonge den Boïe W G VAK GEELEN A G J VAN GEBLENGouda 14 April 1881 Vbrkebk Aan allen die hunne belangstellingen deelneming betoonden bg het overlgden van onzen geliefden Broeder en Behnwdbroeder den Heer L SLOTEMAKER P Zoon betuigen wy hiermede onzen hartelyken dank B H TAN Dl WERVB C THIM en Echtgenooten Commissarissen voor de bereiding en aitdeeling van Soep te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf gednrende den Winter 1880 81 veertien dagen ter visij ligt ten huize van den Secretaris des middags van 121 nren Zy waren in de gelegenheid dezen winter 28240 portien aftegeven Gouda 16 April 1881 W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter y i flOEFHAMER Secrttaris Op een stil Kantoor vfeuigt men een KLERKJE Eigenhandige brieven franco bjj den Uitgever onder No 574 WORDT GEVRAAGD een Dagmeisje R C Te bevragen bfl den Boekhandelaw B VERZUL 306 STAATS LOTEÈU De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 2 MEI 1881 Openbare Vrywillige Verkooplng TE R E E U W IJ K om contant geld aan de Stalling van de Herberg aan de Reeu wyksche brug bewoond door den Heer A G STUFFERS te Reeuwijk Op Vrijdag 22 April 1881 des morgens ten 10 ure VAN 5 KOEIJEN 1 zwart drachtig MERRIEPAARD oud 7 jaren mak in alle tuigen en op alle wegen een 2 jarige KUIN een éénjarig VEULEN voorts een ütrechtsch TENTWAGENTJE een KARRETJE op Veeren en een CHARRETTE s Morgens vóór de Verkooping te bezichtigen Nader onderricht geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Vaddinxveen Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 7 MEIa s en de Ballotage Lyst aanstaanden ZATERDAG 23 APRIL gesloten wordt Namens het Bestuob J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 15 April 1880 In het IJzeren Bargeveer van Gouda op Amsterdam en teinig zal op WOENSDAG 20 dezer NIET gevaren worden J H KIEBERT harkt godda Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VERGROOTINGEN in ZILVER enKOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINET en ALBUM PORTRETTEN MANCHET KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Ljjsten Atelier geopend gedurende den Winter van 9 3 uur Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOiJD MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Machinale 8tüomziiivering Door deze rajjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zijn veroorz aakt UIT DE HAND TE KOOP een Heerenhuis te Haattrecht aan de Hoogstraat in den kom der Gemeente bevattende twee BENEDENen drie BOVENKAMERS met KEUKEN KELDER en annexe PAKHUIS strekkende van nit de straat tot aan dtn IJstel Te aanvaarden 1 Uei a t Te bezigtigen des Dingsdags en Woensdagsvan 11 tot 12 nre Te bevragen bg den Heer J C MULLER en bg den Notaris HEIJMAN te Haattrecht HOÜTVÈÏUNG te ROTTERDAM van ca 000 stuks Vuren en Grenen Petersburgler Croonstadtsche Zweedsche Me melsche Riga en Wyburger Delen en Platen Arherikaansche Grenen Delen en Platen Sparren Sparhouten Juffers Wa genachot enz Eeue lading van ca 28 000 stuks geschaafde en geploegde Vuren Delen en ca 4000 stuks Vuren Buddings 2 1 x 6 welke Coulant verkocht worden op WOENSDAG 20 APRIL 1881 des middags 12 ure iu het Verkooplokaal Oost Tn aV r7x J Deurwaarder JOBaN CüENRAAD lach by wien op aa nvrage N otitiën te bekomen zyn Mr TIMMERMAN IPTRUMENTEËLE ZIllVERAAIl mPMpHJT slaapkamers en MEU BLEMENT Kuipersteeg K 227 Met 3 jaar Garantie Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG den 2 MEI 1881 des voormiddagg ten Elf ure in het Koffijhnis cHabHoviEi aan de Markt aldaar van Een Kapitaal WINKELHÜIS PAKHUIS met ZOLDER ERVEN en TÜIN aan de Gonwe te Gouda Wpk C No 5 groot 3 Aren 90 Centiaren Zynde in het Huis beneden een ruimen Winkel Beivplaatsen een groote Tuinkamer keuken en kelder en boven Zes kamers en voor en achterzolders met vele gemakken Te aanvaarden 1 Augustus 1881 Een hecht en sterk WERKPLAATSEN KANTOOR ruime ZOLDERS ERVEN en perceelen GROND aan de Zeugatraat te Gouda WgkG No 91 uitkomende m den Vogelenzang groot 6 aren 50 centiaren waarin de Leerlooijertj is uitoeoefend zeer geschikt tot oprichting eener fabriek en tot uitoefening van groote zaken Zgnde in het Huis Zes Kamers een Keuken en Kelder Bergplaate Voor en Achterzolder en t geen verder tot een goed ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 Jnlij 1881 Een WINKELHÜIS en ERF aan den Raam te Gouda Wflk O No 469 Te aanvaarden 1 July 1881 En een WINKELHÜIS en ERF aan de Wachterstraat te Gouda Wyk P No 166 Te aanvaarden 1 Juny 1881 De koopers kunnen twee derde gedeelten van de kooppryzen op de Perceelen als Eerste Hypotheek verkrygen Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda DITDE HAND DE KOOP VIEB soliede naar de nieuwe Verordening gebouwde en bewoonde ARBEIDERSWONINGEN gelegen tusschen de Fabrieken in deze Gemeente I Adres franco onder No 573 aan het Bureau dezer Courant I SCHOTSCHE KARPETTEN rood en zwart 3X4 13 00 dito gekleurd 11 50 GESTREEPTE KARPETTEN S SO Adres aan het Bn kunnen geplaatet worden rean dezer Courant G HOUTMAN Botermarkt 53 Hoek Kerksteej NIEUWSTE DAMES EN K1 DEKJIIAI ITËLS Gouda 16 April Openbare Verkoopingf VAN eenen INBOEDEL en verdere ROERENDE GOEDEREN op DINGSDAG 26 APRIL 1881 des voormiddagten 9 ure aan het Lokaal Wijk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER TE KOOP eene mooie FOiJiTiïB voor een billijken prys Adres aan het Bureau dezer Courant Door onvoorziene omstandigheden wordt zoo spoedig mogelyk ter overname aangeboden voor ƒ 800 een klein net BIERHUIS TEVENS LOGEMENT in het midden der Stad Rotterdam naby de aankomst van Spoorwegen en Booten Desverkiezende kan een derde der koopsom in termijnen worden voldaan Te bevragen by J PIEROT Toerystuin No 3 naby de Hoofdsteeg te Rotterdam gevestigd te Gouda Volgens besluit van de laatst gehouden Algemeene Vergadering tot het doen der jaarlyksche rekening is bepaald dat het dividend zal bedragen 7 50 per aandeel en dat dit be drag van af 1 Mei e k bij den Heer A v N Wyk aan den Veerstal te Gouda tegen inwisseling der coupon zal worden uitbetaald Dk DIRECTIE s